PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Diett innland med overnatting på hotell

  Diett

  • D7150 Diettkostnad, oppgavepliktig
  • LønnKun opplysningsplikt
  Satser
  Kostgodtgjørelse - innland - med overnatting
  2017 2016
  Ulegitimert Kostgodtgjørelse Måltidstrekk Kostgodtgjørelse Måltidstrekk
  Reiser med overnatting*

  kr 733 Frokost: kr 147 (20%)
  Lunsj: kr 220 (30%)
  Middag: kr 366 (50%)
  kr 710 Frokost: kr 142 (20%)
  Lunsj: kr 213 (30%)
  Middag: kr 355 (50%)
  Nattillegg ulegitimert kr 430 kr 430
  Legitimert Utgifter Utgifter
  Utgifter til overnatting på hotell, inntil** kr 1 800 kr 1 800

  * Med overnatting menes at man har arbeidsfri og har mulighet for hvile. Det er den reelle overnattingen som skal vurderes. Overnatting skjer utenfor egen bopel. Det er i utgangspunktet ikke overnatting, dersom man kommer tilbake til sitt eget hjem fra reisen i løpet av natten.
  ** Gjelder bare for ansatte i staten. For ansatte i private bedrifter er det ikke et øvre tak på dekning av legitimerte utgifter til overnatting på hotell.

  Gjelder kun for tjenestereise de første 28 døgn.

  Kostgodtgjørelse - pensjonat, hybel/brakke (innland/utland)
  Skattedirektoratets forskuddssatser for trekkfri kostgodtgjøring 2017 2015/2016 Måltidstrekk
  For arbeidstakere som bor på pensjonat eller hybel / brakke uten kokemuligheter (og som ville hatt krav på fradrag for merutgifter til kost) kr 315 kr 307 Frokost: 20% Lunsj: 30% Middag: 50%
  For arbeidstakere som bor på hybel / brakke med kokemuligheter eller har overnattet privat og som ville hatt krav på fradrag for merutgifter til kost) kr 205 kr 200

  Det skal foretas måltidstrekk dersom arbeidstakeren får dekket ett eller flere måltider. Den trekkfrie godtgjørelsen reduseres med 20 prosent for frokost, 30 prosent for lunsj og 50 prosent for middag (beløpene skal rundes opp eller ned til nærmeste hele krone). Dette gjelder både for innenlands- og utenlandsreiser.

  Reglene for å benytte diett innland med overnatting på hotell etter statens satser, samt bokføring og lønnsbehandling blir behandlet i temaet.

  Tidligere var det en reise med overnatting dersom mer enn fem timer ble tilbragt utenfor hjemmet i tiden mellom kl. 22 og kl. 06. Fom. 1. januar 2015 ble reglene rundt diett innland med overnatting endret, og med overnatting menes nå at man har arbeidsfri og har mulighet for hvile.
  I regulativet er følgende presisert:

  • Det er den reelle overnattingen som skal vurderes.
  • Overnatting må skjer utenfor egen bopel (dvs. utenfor eget hjem, herunder egen hybel eller hytte).
  • Det er i utgangspunktet ikke overnatting, dersom man kommer tilbake til sitt eget hjem fra reisen i løpet av natten.

  Etter ett reisedøgn (24 timer) regnes 6 timer eller mer inn i det nye døgnet som et helt nytt døgn. Dvs. at en reise som varer i 30 timer anses som en reise i 2 døgn og er berettiget til kostgodtgjørelse tilsvarende en reise som f.eks. varer i 53 timer.

  Lønn

  Vilkår for skattefri utbetaling av kostgodtgjørelse på reiser med overnatting på hotell (alle vilkår må være oppfylt):

  Se skattebetalingsforskriften § 5-6-12 (1) bokstav a.

  For å få kostgodtgjørelsen trekkfri når det overnattes på et sted som ikke er benevnt som hotell, må skattyteren ha mulighet for å få servert alle hovedmåltider (frokost, lunsj og middag) i overnattingsstedets spisesal/restaurant og maten må holde hotell-/restaurantstandard både når det gjelder kvalitet og pris.

  Ved overnatting på hurtigrute og ferger (f.eks. danskebåt, Kielferge) skal hotellsatsen for oppdragsstedet benyttes. Er oppdragsstedet selve båten/fergen skal den norske hotellsatsen legges til grunn (ved avreise fra Norge). Overnatter man på andre transportmidler som tog/buss/bil/båt/fly e.l. anses kostgodtgjørelse etter hotellsatsen ikke å gi overskudd, men da er forutsetningen at skattyteren også overnatter på hotell på reisen. Ved overnatting kun på tog, buss, bil, båt for øvrig, fly eller lignende brukes pensjonatsatsen.

  Måltidstrekk

  Det skal foretas måltidstrekk dersom arbeidstakeren får dekket ett eller flere måltider. Det trekkes for måltider etter prosentsatsene som vises i «Satser -> Kostgodtgjørelse - innland - med overnatting» (beløpene skal rundes opp eller ned til nærmeste hele krone). Måltidstrekk i kostgodtgjørelsen skal foretas selv om det ikke er dokumentert skriftlig at det er dekket måltider. Arbeidstaker skal skrive reiseregning etter de faktiske forhold. Er det på annen måte kjent for arbeidsgiveren at arbeidstakeren ikke har hatt utgifter til enkelte måltider skal det foretas reduksjon av godtgjørelsen dersom den skal utbetales trekkfritt. Det skal ikke foretas trekk for måltider som ikke er frokost, lunsj eller middag. Det skal f.eks. ikke foretas trekk for måltider på fly (bortsett fra flyreiser på 1. klasse) eller andre lignende enklere måltider.

  Eksempel - Kost innland, overnattet på hotell, måltidstrekk

  Revisor Eng var i mars 2017, fra 21.03 kl 7.00 til 22.03 kl 14.00, på reise i Bergen. Eng overnattet på hotell og dekket alle utgifter i forbindelse med reisen selv. Arbeidsgiveren utbetaler kostgodtgjørelse etter statens satser. Ved hjemkomst leverer Eng reiseregning som oppfyller legitimasjonskravene, og hun leverer hotellregning som viser at overnattingen kostet kr 2 000 (inklusive frokost på kr 200). Arbeidsgiveren refunderer hele regningen. Ifølge statens regulativ har Eng krav på:

  Kostgodtgjørelse

  2 døgn

  x

  kr 733

  =

  kr 1 466

  Trekk for frokost

  1 dag

  x

  kr 147

  =

  kr 147

  Sum godtgjørelse

  kr 1 319

  • Eng er borte i 1 døgn og 7 timer og får kostgodtgjørelse for 2 døgn.
  • Hun har bodd på hotell og får kr 733 per døgn trekkfritt.
  • Frokost er inkludert i prisen på overnattingen og da arbeidsgiveren dekker/refunderer hele regningen må det gjøres måltidsfradrag i kostgodtgjørelsen.
  • Ettersom satser og legitimasjonskrav er oppfylt kan godtgjørelsen utbetales uten at det foretas forskuddstrekk eller beregnes arbeidsgiveravgift.

  Trekkfri diettgodtgjørelse med overnatting på hotell innrapporteres på «A-meldingen -> Reise kost med overnatting på hotell».

  Refusjonen av de dokumenterte utgiftene til overnatting skal ikke innrapporteres på A-meldingen.

  For fram- og tilbakereisen beregnes kostgodtgjørelse og eventuelt nattillegg for reisetiden. Er alle døgnets måltider dekket og den reisende ikke har noen kostutgifter, skal det ikke beregnes kostgodtgjørelse. I 2015 kunne den reisende få utbetalt en skattefri godtgjørelse for ulegitimerte småutgifter. Reglene om administrativ forpleining i statens særavtale ble fjernet i 2015 for innenlandsreiser, se «Diett -> Småutgifter, administrativ forpleining (fjernet)».

  Det skal ikke beregnes arbeidsgiveravgift av trekkfri godtgjørelse, jf. folketrygdloven § 23-2 tredje ledd.

  Når er statens satser for overnatting innland trekkfri?

  I følge statens innenlandsregulativ, «Særavtale for reiser innenlands (2015-2017) -> § 9. Utgifter til kost», beregnes kostgodtgjørelsen uavhengig av type losji.

  For overnatting på hotell i Norge, er statens satser for reise innenlands lik de trekkfrie satsene.
  For overnatting på pensjonat, hybel, brakke eller privat innenlands, er kostgodtgjørelsen kun trekkfri inntil Skattedirektoratets forskuddssatser, se «Satser -> Kostgodtgjørelse - pensjonat, hybel/brakke (innland/utland)» og «Diett -> Diett med overnatting på pensjonat, hybel, brakke eller privat (inn- og utland)».

  Ikke oppfylt legitimasjonskrav

  Er ikke reiseregningene som er grunnlaget for utbetalt kostgodtgjørelse utfylt i henhold til legitimasjonskravene (minimumskrav) som fremgår av skattebetalingsforskriften, skal hele den utbetalte godtgjørelsen anses som trekk- og avgiftspliktig og innrapporteres på A-meldingen. Dette gjelder selv om utbetalingen er i henhold til statens satser/Skattedirektoratets forskuddssatser. Se «Krav til reiseregningen -> Krav til innhold i reiseregningen».

  A-meldingen

  Trekkfri diettgodtgjørelse med overnatting på hotell innrapporteres på «A-meldingen -> Reise kost med overnatting på hotell».
  Trekkfri diettgodtgjørelse med overnatting på hybel/brakke eller privat innrapporteres på «A-meldingen -> Reise kost med overnatting på hybel/brakke/privat».
  Trekkfri kostgodtgjørelse med overnatting på pensjonat innrapporteres på «A-meldingen -> Reise kost med overnatting på pensjonat».

  Trekkpliktig diettgodtgjørelse ved overnatting innrapporteres på «A-meldingen -> Reise kost».

  Merverdiavgift

  Det er ikke fradrag for inngående merverdiavgift på utgifter til kost for en virksomhets innehaver, ledelse, ansatte og pensjonister, se mval. § 8-3 (1) d.

  Stikkord:

  • beregning,
  • bespisning,
  • diett,
  • diett utland,
  • diettgodtgjørelse,
  • diettsatser,
  • forretningsreise,
  • innenlands,
  • innenlandsregulativet,
  • innlandsregulativet,
  • kontantgodtgjørelse,
  • kost og losji,
  • kostgodtgjørelse,
  • kundereise,
  • måltidsfradrag,
  • nattillegg,
  • overnattingsreise,
  • personling næringsdrivende,
  • reise,
  • reiseoppgjør,
  • reiseregninger,
  • sats,
  • særavtale,
  • telt,
  • tjenestereise,
  • tjenestereiser,
  • trekkfri,
  • reiserekning,
  • kost,
  • innlandsregulativ,
  Diett innland med overnatting på hotell
  277 1084 88 75 702

  Kontering

  Satser

  Kontoplan