PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Diett utland med overnatting på hotell

  Diett

  • D7150 Diettkostnad, oppgavepliktig
  • LønnKun opplysningsplikt
  Satser
  Kompensasjonstillegg - tjenestereise utland
  2017 2016
  Pr. døgn ut over 12 timer*

  kr 491

  kr 478

  * For reiser som varer mer enn ett døgn regnes kompensasjonstillegget fra og med den 12. timen. For reiser som varer under ett døgn regnes tillegget ut over 12 timer.

  Kostgodtgjørelse - utland
  Reisetid 2016/2017 Måltidstrekk
  inntil 6 timer Ingen godtgjørelse Frokost: 10%
  Lunsj: 40%
  Middag: 50%
  Fra og med 6 inntil 12 timer 2/3 av statens sats for land/by
  Fra og med 12 timer Statens sats for land/by

  Prosent-satsene for måltidstrekkene står i kommentarene til den nye særavtalen om dekning av utgifter til reise og kost utenfor Norge, PM-2015-17 § 8. Kost.

  Under reise til og fra oppdragsstedet beregnes kost etter de satser som gjelder for oppdragsstedet. Dersom reisen foretas gjennom flere land i løpet av et døgn, beregnes kost for det land hvor arbeidstakeren oppholdt seg lengst. Dette gjelder også for reisen i Norge.

  Satsene for kostgodtgjørelse reduseres med 25 prosent fom. 29. døgn ved lengre sammenhengende opphold på ett sted. Sammenhengende opphold avbrytes ikke ved at skattyteren reiser bort fra arbeids-/oppholdsstedet i fritiden.

  Se «Satser -> Statens satser utland».

  Reglene for å benytte diett utland med overnatting på hotell etter statens satser, samt bokføring og lønnsbehandling blir behandlet i temaet.

  Etter ett reisedøgn (24 timer) regnes 6 timer eller mer inn i det nye døgnet som et helt nytt døgn. Dvs. at en reise som varer i 30 timer anses som en tjenestereise i 2 døgn og er berettiget til kostgodtgjørelse tilsvarende en reise som f.eks. varer i 53 timer. Reisetid beregnes ut fra lokal tid i utreiselandet.

  Lønn

  Vilkår for skattefri utbetaling av kostgodtgjørelse på reiser med overnatting på hotell i utlandet (alle vilkår må være oppfylt):

  • Godtgjørelsen må utbetales i samsvar med satser og øvrige bestemmelser i statens reiseregulativ for reiser utenfor Norge (særavtale) eller tariffavtale
  • Godtgjørelsen må ikke overstige Skattedirektoratets forskuddssatser (som tilsvarer satsene i utenlandsregulativet)
  • Godtgjørelsen må oppfylle legitimasjonskravene i sktbf. § 5-6-12 (3), se også «Krav til reiseregningen -> Krav til innhold i reiseregningen»

  Se skattebetalingsforskriften § 5-6-12 (1) bokstav a.

  Det skal ikke beregnes arbeidsgiveravgift av trekkfri godtgjørelse, jf. folketrygdloven § 23-2 tredje ledd.

  Det er satsene på oppdragsstedet som skal brukes ved beregning av kostgodtgjørelse utland, se «Satser -> Statens satser utland». Oppholder den reisende seg i flere land i løpet av et døgn skal satsen for det landet som arbeidstaker er lengst i brukes (dette gjelder også for den delen av reisen som foregår i Norge). Det skal imidlertid ikke tas hensyn til at transportmiddelet passerer flere land.

  Må den reisende overnatte i Norge i forbindelse med en utenlandsreise, regnes start-/sluttidspunktet for utenlandsreisen ved avgang fra/ankomst til overnattingsstedet i Norge.

  Eksempel - Hvilken sats skal brukes når den reisende oppholder seg i flere land i løpet av et døgn?

  En arbeidstaker forlater arbeidsplassen i Oslo 04.09 kl 7.00 for å avholde et klientmøte i Stockholm. Møtet i Stockholm avsluttes kl 19.30. Han reiser samme dag fra Stockholm til København hvor han har et klientmøte påfølgende dag kl 9.00. Møtet er ferdig i København kl 15.00 og han reiser direkte hjem til privatadressen og er der 05.09 kl 18.30.

  For det første døgnet vil han få satsen for kostgodtgjørelse i Sverige da han har oppholdt seg der 12,5 timer av døgnet (perioden mellom kl 7.00 og kl 19.30). For det andre døgnet vil han få satsen for kostgodtgjørelse i København, da det er kun der han har oppholdt seg 11,5 timer neste døgn (perioden mellom kl 7.00 og kl 18.30). Overnatting dekkes etter regning.

  For å få kostgodtgjørelsen trekkfri når det overnattes på et sted som ikke er benevnt som hotell, må skattyteren ha mulighet for å få servert alle hovedmåltider (frokost, lunsj og middag) i overnattingsstedets spisesal/restaurant og maten må holde hotell-/restaurantstandard både når det gjelder kvalitet og pris.

  Ved overnatting på hurtigrute og ferger (f.eks. danskebåt, Kielferge) skal hotellsatsen for oppdragsstedet benyttes. Er oppdragsstedet selve båten/fergen skal den norske hotellsatsen legges til grunn (ved avreise fra Norge). Overnatter man på andre transportmidler som tog/buss/bil/båt/fly e.l. anses kostgodtgjørelse etter hotellsatsen ikke å gi overskudd, men da er forutsetningen at skattyteren også overnatter på hotell på reisen. Ved overnatting kun på tog, buss, bil, båt for øvrig, fly eller lignende brukes pensjonatsatsen.

  Måltidstrekk

  Dekker arbeidsgiver/oppdragsgiver eller arrangør/vertskap enkelte måltider på reisen, skal det foretas måltidstrekk i kostgodtgjørelsen tilsvarende satsen til de måltidene som er dekket, se «Satser -> Kostgodtgjørelse - utland» for gjeldene satser. Måltidstrekk i kostgodtgjørelsen skal foretas selv om det ikke er dokumentert skriftlig at det er dekket måltider. Arbeidstaker skal skrive reiseregning etter de faktiske forhold. Er det på annen måte kjent for arbeidsgiveren at arbeidstakeren ikke har hatt utgifter til enkelte måltider skal det foretas reduksjon av godtgjørelsen dersom den skal utbetales trekkfritt. Det skal ikke foretas trekk for måltider som ikke er frokost, lunsj eller middag. Det skal f.eks. ikke foretas trekk for måltider på fly (bortsett fra flyreiser på 1. klasse) eller andre lignende enklere måltider.

  Eksempel - Kost utland, overnattet på hotell, måltidstrekk

  Revisor Eng var i mars 2017, fra 06.03 kl 7.00 til 10.03 kl 14.00, på tjenestereise i København. Eng overnattet på hotell og dekket alle utgifter i forbindelse med reisen selv. Arbeidsgiveren utbetaler kostgodtgjørelse og dekker overnatting etter statens satser. Ved hjemkomst leverer Eng reiseregning som oppfyller legitimasjonskravene, og hun leverer hotellregning som viser at overnattingen kostet kr 5 000 (inklusive frokost på kr 1 000). Arbeidsgiveren refunderer hele regningen. Ifølge statens regulativ har Eng krav på :

  Kostgodtgjørelse

  5 døgn

  x

  kr 930

  =

  kr 4 650

  Sum godtgjørelse

  kr 4 650

  • Eng er borte i 4 døgn og 7 timer og får kostgodtgjørelse for 5 døgn. Hun har bodd på hotell og får kr 930 per døgn trekkfritt.
  • Refusjonen av de dokumenterte utgiftene til overnattingen er trekkfri.
  • Frokost er inkludert i prisen på overnattingen og da arbeidsgiveren dekker/refunderer hele regningen må det gjøres måltidsfradrag i kostgodtgjørelsen.

  Trekkfri godtgjørelse:

  Kostgodtgjørelse

  5 døgn

  x

  kr 930

  =

  kr 4 650

  Trekk for frokost

  4 frokoster

  x kr 93

  =

  kr 372

  Sum trekkfri godtgjørelse

  kr 4 278

  Trekkfri godtgjørelse til kost på tjenestereise med overnatting skal innrapporteres på «A-meldingen -> Reise kost med overnatting på hotell».

  Refusjonen av de dokumenterte utgiftene til overnatting skal ikke innrapporteres på A-meldingen.

  Når er statens satser for land/by i utlandet trekkfri?

  I følge statens utenlandsregulativ, «Ny Særavtale om dekning av utgifter til reise og kost utenfor Norge (2016-2017) -> § 8. Kost», beregnes kostgodtgjørelsen ut i fra egne satser for land/by (statens satser for reise utland) og reisens varighet. Satsene avhenger altså ikke av type losji.

  For overnatting på hotell i utlandet, er statens satser for reise utland de trekkfrie satsene.
  For overnatting på pensjonat, hybel, brakke eller privat i utlandet, er kostgodtgjørelsen kun trekkfri inntil Skattedirektoratets forskuddssatser, se «Satser -> Kostgodtgjørelse - pensjonat, hybel/brakke (innland/utland)» og «Diett -> Diett med overnatting på pensjonat, hybel, brakke eller privat (inn- og utland)».

  A-meldingen

  Merverdiavgift

  Det er ikke fradrag for inngående merverdiavgift på utgifter til kost for en virksomhets innehaver, ledelse, ansatte og pensjonister, se mval. § 8-3 (1) d.

  Stikkord:

  • beregning,
  • bespisning,
  • diett,
  • diett utland,
  • diettgodtgjørelse,
  • diettsatser,
  • forretningsreise,
  • kompensasjonstillegg,
  • kompensasjonstillegg - tjenestereise utland lart,
  • kompensasjonstillegg tjenestereise utland,
  • kompensasjonstillegg utland,
  • kost og losji,
  • kostgodtgjørelse,
  • kundereise,
  • personling næringsdrivende,
  • reise,
  • reiseoppgjør,
  • reiseregninger,
  • sats,
  • statens reiseregulativ,
  • særavtale,
  • tjenestereise,
  • tjenestereiser,
  • utenlandsregulativet,
  • reiserekning,
  • kost,
  Diett utland med overnatting på hotell
  277 1084 88 75 702

  Kontering

  Satser

  Kontoplan