PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Småutgifter, administrativ forpleining (fjernet)

  Diett

  • LønnTrekkplikt – Opplysningsplikt - AGA
  Satser
  Administrativ forpleining / småutgifter
  Administrativ forpleining (statens regulativ)
  Fom. inntektsåret 2016 Inntektsåret 2015
  Norge
  Administrativ forpleining fjernet fra 1. januar 2016
  Reglene/satsen er fjernet
  Utlandet kr 90
  Småutlegg (Skattedirektoratets forskuddssatser)
  Fom. inntektsåret 2016 Inntektsåret 2015
  Norge/utlandet Godtgjørelse for småutgifter kan ikke utbetales trekkfritt. kr 100*

  Satsene ble utbetalt pr. 24. time (hvert døgn).

  For inntektsåret 2015:

  Når kosten på tjenestereiser ble dekket av arbeidsgiver/oppdragsgiver eller arrangør/vertskap slikt at ingen kostgodtgjørelse ble utbetalt, kunne det utbetales en særskilt godtgjørelse som skulle dekke ulegitimerte småutgifter (bruspenger), jf. takseringsreglene §§ 1-2-2 (5) og 1-2-3 (5). Denne godtgjørelsen kunne utbetales trekkfritt så lenge den ikke oversteg beløpene fastsatt over.

  Lønn

  Fom. 1. januar 2016

  Trekkfritaket for administrativ forpleining er fjernet. Utbetales administrativ forpleining (bruspenger)/småutgifter i 2016 eller 2017 vil dette være skattepliktig, trekkpliktig og aga-pliktig som lønn. Se skattebetalingsforskriften § 5-6-12 fjerde ledd andre punktum.

  Historikk

  Reglene i 2015

  Kontantgodtgjørelse til dekning av småutgifter kunne i 2015 utbetales trekkfritt med inntil kr 100 per døgn når skattyter har fri kost eller kost dekket etter regning. Denne satsen fremgikk av Skattedirektoratets forskuddssatser for 2015 (kunngjøring 19. desember 2014) og gjaldt både for innland og utland. Fram til og med 31. desember 2014 var denne kontantgodtgjørelsen en del av Særavtale for reiser for statens regning (statlig regulativ) og benevnt som "administrativ forpleining". Se reglene under.

  Reglene før 1. januar 2015

  Innenlands

  Fra og med 1. januar 2015 ble reglene om administrativ forpleining (bruspenger) innenlands, som tidligere er omtalt i kommentar til § 9 pkt. 2.2 b. i Særavtale for reiser innenlands for statens regning (PM-2011-13), fjernet. Se kommentar § 9 pkt. 1.c. annet avsnitt i PM-2014-18 Ny Særavtale om deking av utgifter til reise og kost innenlands.

  Utenlands

  PM-2012-04 Særavtale for reiser utenlands for statens regning utløp 31. desember 2014. Ny særavtale for reiser utenlands for statens regning, PM-2015-17, gjelder for perioden 1. januar 2016 til og med 31. desember 2017. Dvs. at PM-2012-04 også gjaldt for 2015 med de endringer som følger av PM-2014-26§ 10 og i vedlegg til avtalen (Satser for nattillegg og kostgodtgjørelse gjeldende fra 1. januar 2015), se «Satser -> Statens satser utland». I 2015 var satsen for administrativ forpleining utland lik satsen for 2014.

  Småutgifter/administrativ forpleining

  Opphold der arbeidsgiver/oppdragsgiver eller arrangør/vertskap dekket alle kostnader, var berettiget kostgodtgjørelse for reisen til og fra arrangementet. Kostgodtgjørelse for reisetiden ble beregnet fra avreise til tidspunkt for første felles samling (programpost/måltid). Det samme gjaldt for reisetid ved arrangementets slutt.

  Dersom arbeidstakeren hadde en overnatting før arrangementet starter, ville reisetiden fortsatt ikke være lenger enn til ankomst på overnattingsstedet. For tiden etter dette og fram til første felles samling, fikk arbeidstakeren dekket kostutgifter etter regning med begrenset beløp tilsvarende måltidsfradragene.

  I tidsrommet mellom første og siste samling var den ansatte under administrativ forpleining og bruspenger kunne utbetales for hver 24. time.

  Av praktiske årsaker kunne arbeidstaker velge å føre opp reisen i sin helhet (også tiden under administrativ forpleining), trekke fra alle måltidene på vanlig måte og istedenfor legge til bruspenger på hele døgn hvor alle måltidene ble dekket.

  Administrativ forpleining kunne utbetales både når arbeidsgiver/oppdragsgiver eller arrangør/vertskap dekket alle utgifter til opphold og kost direkte ved overnattings-/spisestedet, og i de tilfeller den ansatte betalte og fikk dekket kostnadene etter regning.

  Merverdiavgift

  Det er ikke fradrag for inngående merverdiavgift på utgifter til kost for en virksomhets innehaver, ledelse, ansatte og pensjonister, se mval. § 8-3 (1) d.

  Stikkord:

  • aviser,
  • beregning,
  • bespisning,
  • bruspenger,
  • diett,
  • diett utland,
  • diettgodtgjørelse,
  • forretningsreise,
  • kaffe,
  • konferanseopphold,
  • kost og losji,
  • kundereise,
  • kurs mat,
  • kursmat,
  • kursopphold,
  • mineralvann,
  • måltidstrekk,
  • personling næringsdrivende,
  • reise,
  • reiseoppgjør,
  • småutlegg,
  • tjenestereiser,
  • kostgodtgjørelse,
  • kost,
  Småutgifter, administrativ forpleining (fjernet)
  277 1084 88 75 702

  Kontering

  Satser

  Kontoplan