PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Kjøp av rettigheter til domene

  Domene

  • D1060 Andre rettigheter, ervervet
  • MVA1 - Fradrag for inngående mva, 25%

  Et domenenavn anses som en immateriell eiendel som aktiveres i balansen og avskrives over brukstiden. Se nærmere om regler for balanseføring av immaterielle eiendeler i «Immaterielle eiendeler».

  Kjøp av en rettighet til et domene anses normalt å tilfredsstille kravene til balanseføring. Rettighet til domene anses å ha begrenset levetid, og skal derfor avskrives etter en fornuftig avskrivningsplan (normalt lineært) over den økonomiske levetiden. Se mer om avskrivning i «Avskrivningsperiode og -metode».

  Merverdiavgift

  Ved kjøp av rettighet til domene i den avgiftspliktige virksomheten foreligger det fradragsrett for inngående merverdiavgift i henhold til mval. § 8-1.

  Kjøpes domenet fra en utenlandsk virksomhet skal det svares snudd avregning etter mval. § 3-30. Se nærmere om dette i «Fjernleverbare tjenester - snudd avregning».

  Skatt

  Skattemyndighetenes oppfatning er at en immateriell eiendel ikke kan følge de ordinære saldoreglene og kun kan avskrives dersom det foreligger et verdifall eller at verdien på eiendelen er tidsbegrenset, jf. sktl. § 6-10 tredje ledd og § 14-50. Tidsbegrensede rettigheter/eiendeler kan avskrives lineært over driftsmiddelets økonomiske levetid i tråd med sktl. § 6-10 tredje ledd første punktum og sktl. §14-50. Dersom det foreligger åpenbare verdifall skal størrelsen av verdifallet vurderes årlig i tråd med sktl. § 14-50. I praksis kan det se ut til at skattemessig behandling er i overensstemmelse med regnskapsmessige avskrivninger. Rettighet til domene må normalt anses å ha begrenset økonomisk levetid, og kan avskrives lineært over antatt levetid.

  Det vises til «Lignings-ABC 2016 (pr. juni) -> Driftsmiddel - immaterielt (ikke-fysisk) driftsmiddel» pkt. 2.2 Fradrag for kostpris.

  Internettdomene hvor domenenavnet har en selvstendig markedsverdi, regnes som skattepliktig formue etter hovedregelen om formue i sktl. § 4-1 . Beløpet fastsettes til omsetningsverdien per 1. januar i ligningsåret, jf. «Lignings-ABC 2016 (pr. juni) -> Formue» pkt. 9.13.

  Kjøp av rettigheter til domene
  277 1084 88 75 702

  Kontering

  Satser

  Kontoplan