PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Annen lønnsordning enn prosentlønn

  Drikkepenger (tips) i serveringsvirksomhet

  • D3909 Motkonto annen driftsrelatert inntekt
  • K3900 Annen driftsrelatert inntekt
  • MVASe kommentar
  • LønnKun skatteplikt

  Lønn

  Skattedirektoratet har i en prinsipputtalelse, SKD 110116 Skatteregler for drikkepenger, redegjort for deres forståelse av dagens regelverk og praksis. Dette er oppsummert i temaet under.

  I samme uttalelse informeres det om at regelverket er under utredning, og at det kan komme endringer.

  Skatteplikt

  Drikkepenger er i skatteloven § 5-10 bokstav a nevnt som eksempel på fordel vunnet ved arbeid og anses som skattepliktig inntekt etter hovedregelen i sktl. § 5-1 (1). Drikkepenger vil derfor alltid være skattepliktig for mottaker. Skatteplikten omfatter drikkepenger den ansatte mottar direkte fra arbeidsgiver, så vel som drikkepenger mottatt fra kunder. Det har ingen betydning for skatteplikten hvordan drikkepengene utbetales eller gjøres opp eller om arbeidstakeren er på prosentlønnsordning eller på annen lønnsordning.

  Takseringsreglene

  Utgangspunktet er at det beløpet som faktisk er mottatt i drikkepenger skal oppgis i ligningen. Dersom drikkepenger ikke er medtatt eller bare delvis er medtatt i selvangivelsen er det gitt en egen bestemmelse om skjønnsmessig fastsettelse av drikkepenger til bl.a. drosjesjåfører og til serveringspersonale som ikke er prosentlønnet, se takseringsgreglene § 1-2-21.

  Ved behov for skjønnsfastsettelse av drikkepenger for prosentlønnet serveringspersonale må skattekontoret komme frem til et sannsynlig beløp uten at de er bundet av takseringsregelen.

  Trekkplikt, opplysningsplikt og arbeidsgiveravgiftsplikt

  Drikkepenger er i utgangspunktet trekkpliktig med hele bruttobeløpet, jf. sktbl. § 5-6 (1) bokstav a og § 5-8 (1), med unntak av en særregel i sktbtf. § 5-8-1 for prosentlønnet serveringspersonale. Særregelen om beregningsgrunnlaget for forskuddstrekk for prosentlønnet serveringspersonale har i praksis blitt tolket slik at det kun foreligger trekkplikt for drikkepenger til prosentlønnet serveringspersonale. Som en konsekvens av at det kun har blitt praktisert trekkplikt for prosentlønnet serveringspersonale, har det også kun blitt praktisert opplysningsplikt og plikt til å betale arbeidsgiveravgift for serveringspersonale som er prosentlønnet. I praksis har det altså vært forskjell på arbeidsgivers forpliktelser når det gjelder lønnsinnberetning, forskuddstrekk og beregning av arbeidsgiveravgift for prosentlønnet og fastlønnet personale, og arbeidsgiver har ikke vært forpliktet til å innrapportere, foreta forskuddstrekk eller beregne arbeidsgiveravgift av drikkepenger for fastlønnet personale.

  Praksisen er drøftet i Skattedirektoratets uttalelse, SKD 110116 Skattereglene for drikkepenger. I følge uttalelsen er regelverket for beskatningen av drikkepenger under utredning i Skattedirektoratet, men inntil dette arbeidet er ferdigstilt sier Skattedirektoratet at det kan legges til grunn at den praksisen som har utviklet seg er å anse som gjeldende rett.

  Merverdiavgift

  Det skal i utgangspunktet ikke beregnes utgående merverdiavgift på kontante tips og drikkepenger siden dette er betaling utenom det avtalte vederlaget og da ikke skal med i beregningsgrunnlaget for merverdiavgift, se mval. § 4-1.

  Gis det tips ved betaling med kredittkort må tipsets størrelse kunne skilles fra vederlaget for selve serveringen og spesifiseres som ekstra drikkepenger dersom det ikke skal avgiftsberegnes. Er dette ikke mulig skal det overskytende inngå i serveringsomsetningen og avgiftsberegnes på samme måte som den og bokføres til kredit på konto 3020 sammen med serveringsomsetningen. Se kommentar i «Merverdiavgiftshåndboken (12. utgave) 2016 -> § 4-1. Hovedregel» under pkt. 4-1.2. § 4-1 første ledd – Beregningsgrunnlaget er vederlaget og SKD 050304 pkt. 6 andre avsnitt.

  Serveringstillegg som inkluderes i regningen (f.eks. ved store selskaper) avgiftsberegnes som selve serveringen.

  Eksempel
  En restaurant mottar tips som betales med kredittkort. Tipset er spesifisert i dokumentasjonen og skal derfor ikke med i beregningsgrunnlaget for merverdiavgift.

  Debet Kredit Beløp Mva
  Vederlag for servering iflg. prisliste konto 3020 kr 900 25%
  Tips fra kunde konto 3900 kr 100
  Betalt med kort Reskontro/balansekonto kortleverandør kr 1 000
  Kontant utbetaling av tips til servitør konto 3909 konto 1901 kr 100

  Tips til servitør som er timelønnet eller fastlønnet er ikke opplysningspliktig, trekkpliktig eller arbeidsgiveravgiftspliktig etter gjeldende praksis. Tipset er imidlertid skattepliktig for mottaker og skal oppgis i selvangivelsen.

  Stikkord:

  • ansattes innrapporteringsplikt for driks,
  • arbeidstakers innrapporteringsplikt for driks,
  • beskatning tips,
  • drikkepenger,
  • driks,
  • innrapporteringsplikt drikkepenger,
  • innrapporteringsplikt driks,
  • innrapporteringsplikt tips,
  • serveringstillegg,
  • serveringsvirksomhet,
  • tips,
  • arbeidsvederlag,
  • arbeidstaker,
  • arbeidstager,
  • tipspenger,
  • lønn,
  • ks,
  • ansatt,
  Annen lønnsordning enn prosentlønn
  277 1084 88 75 702

  Kontering

  Satser

  Kontoplan