PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Prosentlønnet serveringspersonale

  Drikkepenger (tips) i serveringsvirksomhet

  • D3909 Motkonto annen driftsrelatert inntekt
  • K3900 Annen driftsrelatert inntekt
  • MVASe kommentar
  • LønnTrekkplikt – Opplysningsplikt - AGA

  Lønn

  Skattedirektoratet har i en prinsipputtalelse, SKD 110116 Skatteregler for drikkepenger, redegjort for deres forståelse av dagens regelverk og praksis. Dette er oppsummert i temaet under.

  I samme uttalelse informeres det om at regelverket er under utredning, og at det kan komme endringer.

  Skatteplikt

  Drikkepenger er i skatteloven § 5-10 bokstav a nevnt som eksempel på fordel vunnet ved arbeid og anses som skattepliktig inntekt etter hovedregelen i sktl. § 5-1 (1). Drikkepenger vil derfor alltid være skattepliktig for mottaker. Skatteplikten omfatter drikkepenger den ansatte mottar direkte fra arbeidsgiver, så vel som drikkepenger mottatt fra kunder. Det har ingen betydning for skatteplikten hvordan drikkepengene utbetales eller gjøres opp eller om arbeidstakeren er på prosentlønnsordning eller på annen lønnsordning.

  Trekkplikt

  Historisk sett har det kun blitt praktisert trekkplikt for prosentlønnet serveringspersonale og ikke for personale med timelønn eller fastlønn. Det er altså forskjell på arbeidsgivers forpliktelser når det gjelder lønnsinnberetning, forskuddstrekk og beregning av arbeidsgiveravgift for prosentlønnet og fastlønnet personale.

  For prosentlønnet serveringspersonale er det gitt en særregel i skattebetalingsforskriften § 5-8-1 om beregningsgrunnlaget for forskuddstrekk.
  Beregningsgrunnlaget for prosentlønnede består av:

  • selve prosentgodtgjørelsen*,
  • et tillegg på 1 % av den del av omsetningen som serveringspersonale innkasserer betaling for (representerer drikkepenger), samt
  • mulig annen kontant ytelse enn prosentgodtgjørelsen.

  Opplysningsplikt

  Lønnsopplysningsplikten for drikkepenger fremgår av skatteforvaltningsloven § 7-2 (1) bokstav c og skal etter dette rapporteres med det beløp som skal tas med ved beregning av skattetrekk. Dette innebærer at drikkepenger (1 % av omsetningen) samt mulig annen kontantytelse enn prosentgodtgjørelsen innrapporteres i tillegg til prosentberegnet lønn, jf. skattebetalingsforskriften § 5-8-1.

  A-meldingen

  Drikkepenger for prosentlønnet serveringspersonale innrapporteres i a-meldingen som Kontantytelse - Uregelmessig tillegg knyttet til arbeidet tid

  Arbeidsgiveravgiftsplikt

  Det skal beregnes arbeidsgiveravgift av opplysningspliktige drikkepenger, se folketrygdloven § 23-2 første ledd. Det følger også av Forskrift om beregning av a-avgift mv § 2 at drikkepenger skal regnes med i avgiftsgrunnlaget i den utstrekning de skal tas med i beregningen av forskuddstrekk. Se også «Lignings-ABC 2016 (pr. juni) -> Arbeidsgiveravgift - avgiftsplikt og grunnlag» pkt. 7.4. Drikkepenger.

  Merverdiavgift

  Det skal ikke beregnes utgående merverdiavgift på kontante tips og drikkepenger siden dette er betaling utenom det avtalte vederlaget og da ikke skal med i beregningsgrunnlaget for merverdiavgift, se mval. § 4-1.

  Gis det tips ved betaling med kredittkort må tipsets størrelse kunne skilles fra vederlaget for selve serveringen og spesifiseres som ekstra drikkepenger dersom det ikke skal avgiftsberegnes. Er dette ikke mulig skal det overskytende inngå i serveringsomsetningen, avgiftsberegnes på samme måte og bokføres til kredit på konto 3020 sammen med serveringsomsetningen. Se SKD 050304 Merverdiavgift på persontransport - fortolkningsuttalelse, pkt. 6 andre avsnitt.

  Serveringstillegg som inkluderes i regningen (f.eks. ved store selskaper) avgiftsberegnes som selve serveringen.

  Eksempel
  En restaurant mottar tips som betales med kredittkort. Tipset er spesifisert i dokumentasjonen og skal derfor ikke med i beregningsgrunnlaget for merverdiavgift.

  Debet Kredit Beløp Mva
  Vederlag for servering iflg. prisliste konto 3020 kr 900 25%
  Tips fra kunde konto 3900 kr 100
  Betalt med kort Reskontro/balansekonto kortleverandør kr 1 000
  Kontant utbetaling av tips til servitør konto 3909 konto 1901 kr 100

  Tips til servitør som er prosentlønnet skal innrapporteres på a-meldingen og er trekk-, aga- og oppgavepliktig.

  Stikkord:

  • beskatning drikkepenger,
  • beskatning driks,
  • beskatning tips,
  • drikkepenger,
  • driks,
  • innrapporteringsplikt drikkepenger,
  • innrapporteringsplikt driks,
  • innrapporteringsplikt tips,
  • lønn tips,
  • serveringstillegg,
  • serveringsvirksomhet,
  • tips,
  • arbeidsvederlag,
  • tipspenger,
  • lønn,
  • ks,
  Prosentlønnet serveringspersonale
  277 1084 88 75 702

  Kontering

  Satser

  Kontoplan