PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Fremføring av underskudd

  Enkel resultatdisponering

  • D8990 Udekket tap
  • K2080 Udekket tap

  Temaet tar for seg konteringen av fremførbart underskudd. Det tar ikke for seg konserninterne overføringer, fusjoner eller gjennomskjæring.

  Regnskap

  Som hovedregel kan udekket underskudd som har oppstått ved tidligere års ligning fremføres mot positiv alminnelig inntekt i et senere inntektsår hos samme skattyter, jf. skatteloven § 14-6 (1). Det er ingen tidsbegrensning for å benytte seg av et ikke-benyttet underskudd.

  Et udekket tap i balansen kan fremføres mot et senere års overskudd. For at det skal være tillatt å føre et udekket tap i balansen må all annen opptjente egenkapital være benyttet jf. NRS 8.5.5 Klassifisering av udekket underskudd. Det er viktig å merke seg begrepsbruken i norsk standard kontoplan. For underskudd som er større enn annen egenkapital bruker norsk standard kontoplan begrepet "udekket tap".

  Bokføring

  Selskap A går med kr 100 000 i underskudd første driftsår. Siden det ikke er opparbeidet noe annen egenkapital i selskapet så skal underskudd føres mot Udekket tap i balansen.

  Bokføringsforslag

  År 1:

  Forklaring Debet Kredit Beløp
  Underskudd på kr 100 000 Konto 2080 Udekket tap Konto 8990 Udekket tap

  Kr 100 000

  År 2:

  Alt. 1 - Underskudd til fremføring er mindre enn overskuddet i år 2

  I driftsår 2 går selskapet med overskudd på kr 150 000. Fra første driftsåret er det et underskudd til fremføring på kr 100 000.

  Forklaring Debet Kredit Beløp

  Underskudd til fremføring fra år 1

  Konto 2080 Udekket tap

  Kr 100 000

  Resultatdisponering år 2
  Fremførbart underskudd Konto 2080 Udekket tap

  Kr 100 000

  Skatt ((150 000 - 100 000)*25%) Konto 2500 Betalbar skatt, ikke utlignet Kr 12 500
  Annen egenkapital Konto 2050 Annen egenkapital

  Kr 37 500

  Overføring til annen egenkapital Konto 8960 Overføring til annen egenkapital

  Kr 50 000

  Overføring til udekket tap Konto 8990 Udekket tap

  Kr 100 000

  Som dette bokføringsforslaget viser, så blir konto 2080 Udekket tap redusert til null ved bruk av deler av overskuddet i år 2. Altså underskuddet i år 1 blir framført og reduserer det skattbare overskuddet i år 2. Som et resultat av det framførbare underskuddet blir skattegrunnlaget i år 2 redusert i fra kr 150 000 til kr 50 000.

  Alt. 2 - Underskudd til fremføring er større enn overskuddet i år 2

  I driftsår 2 går selskapet med overskudd på kr 150 000. Fra første driftsåret er det et underskudd til fremføring på kr 200 000.

  Forklaring Debet Kredit Beløp
  Underskudd til fremføring fra år 1 Konto 2080 Udekket tap Kr 200 000
  Resultatdisponering år 2
  Fremførbart underskudd Konto 2080 Udekket tap Kr 150 000
  Overføring til udekket tap Konto 8990 Overføring til udekket tap Kr 150 000

  I dette tilfellet er det fremførbare underskuddet større enn overskuddet, slik at det fortsatt er et underskudd på kr 50 000 til fremføring til et senere år. Siden det fremførbare underskuddet er større enn det skattbare resultatet, så blir den betalbare skatten null.

  Skatt

  Når fradragsberettigede kostnader overstiger inntekter fra samme inntektskilde, gis det fradrag for underskuddet i inntekt fra andre inntektskilder, jf. skatteloven § 6-3 (1). Det gis fradrag for underskudd som omfattes av skatteloven § 6-3 (1), som skattyter har hatt i et tidligere år. Underskuddet i et tidligere år skal være fratrukket i sin helhet før det gis fradrag for underskudd i et senere år, jf. skatteloven § 14-6 (1) annet punktum.

  Ved akkumulert underskudd skal det eldste underskuddet anvendes først. Videre må underskuddsfremføringen skje i det første året med positiv inntekt samt at det er skattyter selv som må fremme krav om underskudd til fremføring.

  Skatteposisjoner som underskudd til fremføring kan ikke videreføres ved salg av innmat - dvs. dersom eiendeler og virksomheten i et selskap selges, ikke den juridiske enhenten. Men dersom det er den juridiske enheten som selges, så følger det fremførebare underskudd med.

  På grunn av manglende symmetri i skattereglene mottar ikke foretaket noen skatteinntekt av det skattemessige underskuddet. På den annen side har et foretak med underskudd til fremføring mulighet til å opptjene fremtidig overskudd innenfor rammen av fremførbart underskudd uten å betale skatt. Skattevirkningen av underskudd til fremføring er derfor en mulig fremtidig reduksjon av betalbar skatt.

  Stikkord:

  • underskot,
  • enk,
  Fremføring av underskudd
  277 1084 88 75 702

  Kontering

  Satser

  Kontoplan