PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Forsikringsoppgjør - balanseført eiendel

  Erstatning

  • MVA7 - Ingen mvabehandling (inntekter)

  Merverdiavgift

  Forsikringsoppgjør i forbindelse med ødeleggelse/skade på en eiendel, anses som en erstatningsutbetaling fra forsikringsselskap til forsikringstaker.

  Erstatningsutbetaling fra forsikringsselskap anses ikke som vederlag for levering av vare. Det skal derfor ikke beregnes merverdiavgift på slike erstatningsutbetalinger, se mval. § 1-3 (1) a og § 3-1 (1), og beløpet skal heller ikke være med på omsetningsoppgaven.

  Bokføring

  I utgangspunktet skal tapet av eiendelen, forsikringsoppgjøret og en eventuell nyanskaffelse betraktes som selvstendige hendelser og regnskapsføres hver for seg. Dvs. at den tapte eiendelen nedskrives/fraregnes, forsikringsoppgjøret inntektsføres og nyanskaffelsen regnskapsføres som et vanlig kjøp. Alternativt kan forsikringsoppgjøret og nedskrivningen av den skadede/tapte eiendelen ses under ett slik at gevinst eller tap nettoføres. Det siste alternativet er norsk praksis for behandling av forsikringsoppgjør, se NRS (V) Anvendelse av IFRS-løsninger innenfor god regnskapsskikk pkt. 2.8 Forsikringsoppgjør.

  Forsikringsoppgjøret kan ikke regnskapsføres før det kan konstateres at det foreligger et krav, og kravets størrelse må kunne estimeres pålitelig. Er det usikkerhet om forsikringsoppgjøret slik at kravet ikke kan regnskapsføres på tidspunktet for skaden, må den tapte eiendelen kostnadsføres på skadetidspunktet og forsikringsoppgjøret resultatføres når grunnlag for regnskapsføring foreligger.
  For mer om tidspunkt for regnskapsføring og estimering av kravets størrelse, se NRS(V) Regnskapsføring av inntekt pkt. 7.8.1 Skadeforsikring.

  Eksempel

  En bygning som står oppført i balansen på konto 1102 Bygg 1 med kr 100 brenner ned. Forsikringsselskapet utbetaler kr 120 i forsikringsoppgjøret. Bedriften bygger en ny bygning, Bygg 2 til kr 180.

  Forslag til kontering:

  Kommentar Debet Kredit Beløp
  Nedskrivning Bygg 1 Konto 3889 Motkonto balanseverdi solgte immatr. eiendeler og varige driftsmidler Konto 1100 Bygg 1 kr 100

  Forsikringsoppgjør

  Konto 1920 Bankinnskudd Konto 3882 Salgssum immatr. eiendeler og varige driftsmidler, avgiftsfritt salg kr 120

  Bygg 2

  Konto 1101 Bygg 2 Konto 1920 Bankinnskudd kr 180

  Dersom nettoføringen viser et tap, bokføres:

  • Nedskrivning Bygg 1: Debet konto 7889 Motkonto, balanseverdi solgte immatr. eiendeler og varige driftsmidler mot kredit konto 1100 Bygg 1
  • Forsikringsoppgjør: Debet konto 1920 Bankinnskudd mot kredit konto 7882 Salgssum immatr. eiendeler og varige driftsmidler, avgiftsfritt salg

  Stikkord:

  • brannskade,
  • erstatning,
  • erstatning driftsmiddel,
  • erstatning forsikring,
  • erstatning omsetning,
  • erstatning omsetningstap,
  • erstatningsoppgjør,
  • erstatningsutbetaling,
  • forsikringsutbetaling,
  • naturskade,
  • oppgjør fra forsikringsselskap,
  • refusjon forsikringsskade,
  • skade,
  • skadeerstatning,
  • skadeoppgjør,
  • erstattning,
  • salg,
  • selskap,
  • driftsmiddel,
  Forsikringsoppgjør - balanseført eiendel
  271 1084 88 75 702

  Kontering

  Satser

  Kontoplan