PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Kjøp av førstehjelpsutstyr

  Førstehjelpsutstyr

  • D5990 Annen personalkostnad
  • MVA1 - Fradrag for inngående mva, 25%
  Satser
  Aktivering

  Regnskapsmessig skal man i teorien aktivere alle innkjøp som har en levetid lenger enn et år og avskrive det over levetiden. Små foretak kan imidlertid velge å legge de skattemessige kriteriene til grunn, sktl. § 14-40, og kostnadsføre varige driftsmidler dersom inngangsverdien er under kr 15 000 eller med en levetid på under 3 år. Det er generell praksis å legge de skattemessige vurderingskriteriene til grunn for aktivering eller kostnadsføring.

  Ved vurdering av anskaffelsens beløp i forhold til grensen på kr 15 000, skal alle kjøp som kan relateres til investeringen tas med. Dvs. at ved kjøp av flere produkter samtidig og/eller tilhørende tjenester, skal kostnadene ses under ett, selv om de kanskje ikke kommer på samme faktura.

  Varige driftsmidler skal avskrives etter en fornuftig avskrivningsplan. Lineær avskrivning basert på estimert levetid for driftsmidlet er mest benyttet, men skattemessige saldoavskrivninger, kan benyttes hvis avskrivningsmetoden gir en fornuftig periodisering. Se NRS 8.4.3.2.1.

  Merverdiavgift

  Det er fradrag for merverdiavgift ved kjøp av førstehjelpsutstyr i merverdiavgiftspliktig virksomhet jf. mval. § 8-1. Det er også fradrag for merverdiavgift hvis førstehjelpsutstyret blir kjøpt inn for videresalg, men da benyttes en annen kostnadskonto som konto 4300 Innkjøp av varer for videresalg, høy avgiftssats.

  Skatt

  Anskaffelse av førstehjelpsutstyr og instrumenter aktiveres i saldogruppe d jf. sktl. § 14-40. For regnskapsmessig behandling, se aktiveringsreglene over.

  Stikkord:

  • Førstehjelp,
  • førstehjelpskoffert,
  • førstehjelpspakke,
  • førstehjelpsskrin,
  • førstehjelpsutstyr,
  • førstehjelputstyr,
  • hjertestarter,
  Kjøp av førstehjelpsutstyr
  277 1084 88 75 702

  Kontering

  Satser

  Kontoplan