PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Firmavarebiler klasse 2 og små lastebiler

  Firmabil

  • D5200 Fri bil
  • K5290 Motkonto for gruppe 52
  • LønnTrekkplikt – Opplysningsplikt - AGA
  Satser
  Firmabil - Varebil kl 2 eller lastebil under 7501 kg

  Fordel ved privat bruk av firmabil er trekkpliktig og arbeidsgiveravgiftspliktig.

  Følgende regler gjelder fom. 1. januar 2016. Disponerer den ansatte en firmabil som er av typen varebil klasse 2 eller lastebil med tillatt totalvekt mindre enn 7 501 kg, jf. kravene i forskrift om engangsavgift på motorvogner § 2-3 og § 2-6, og det foreligger tjenstlig behov for en slik bil, kan fordelen fastsettes etter standardreglen i skatteloven § 5-13 fratrukket et bunnfradrag i beregningsgrunnlaget, eller etter individuell fastsettelse (faktisk privat bruk), se FSFIN § 5-13-1 fjerde ledd.

  Sjablong (standardreglene - bunnfradrag)

  Bilens listepris som ny inkl. ekstrautstyr evt. redusesrt med 25% for biler som er eldre enn 3 år per 1. januar i inntektsåret *
  - Bunnfradrag på 50% av listeprisen, men maksimalt kr 150 000 (2016 og 2017)**
  = Grunnlag for beregning av skattepliktig fordel ved privat bruk av yrkesbil

  * Det gis ikke reduksjon i listeprisen for yrkeskjøring over 40 000 km i inntektsåret eller elbiler, se FSFIN § 5-13-5 (1) tredje punktum.
  ** Se FSSD § 5-13-2 (1).

  Beregning av skattepliktig fordel

  30% av grunnlaget inntil kr 293 200
  + 20% av grunnlaget av det overskytende
  = Skattepliktig fordel per år

  Individuell fastsettelse (faktisk privat bruk)

  Fastsettes skattepliktig fordel etter faktisk privat bruk, er det krav til en elektronisk kjørebok og at det er arbeidsgiver som administrerer kjøreboken. Differansen mellom det samlede antall kilometer bilen er kjørt og den dokumenterte yrkeskjøringen skal anses som privat bruk og skattlegges etter en fast sats per kilometer. Skattedirektoratet har fastsatt kilometersatsen for beregning av privat fordel basert på faktisk bruk i 2016 og 2017 til kr 3,40 per km uansett kjørelengde, se FSSD § 5-13-2 (2).

  Firmabil (utenfor standardregelen)
  2017 2016
  Arbeidsreiser til og med 4000 km og annen privat kjøring Kr 3,40 per km Kr 3,40 per km
  Arbeidsreiser som overstiger 4000 km Kr 1,50 per km Kr 1,50 per km

  Gjelder for følgende biler:

  • lastebiler med totalvekt på 7.500 kg eller mer og busser med mer enn 15 passasjerplasser.
  • biler som det i lov eller i medhold av lov er fastsatt forbud mot å benytte til annen privatkjøring enn arbeidsreise.
  • biler som er registrert for ni passasjerer eller mer såfremt de brukes i kjøreordning organisert av arbeidsgiver for transport av ansatte på arbeidsreise og ikke brukes privat utover arbeidsreise.

  Lønn

  I 2016 ble det innført nye regler for beregning av fordelsbeskatning ved fri bruk av arbeidsgivers yrkesbil.

  Hvilke biler omfattes?

  Reglene gjelder for følgende biler, FSFIN § 5-13-1 fjerde ledd:

  • Varebil klasse 2
  • Lastebiler under 7500 kg

  Det må foreligge et tjenstlig behov for at bilene skal omfattes av reglene. Hvis det ikke kan dokumenteres et tjenstlig behov vil den private bruken bli beskattet etter standardregelen «Firmabil -> Fordel fri bil (standardregelen)»

  Verdsettelse av privat fordel

  Den private fordelen kan verdsettes på to alternative måter, FSFIN § 5-13-1 fjerde ledd:

  Alternativ 1 - sjablongmetoden m/ bunnfradrag: Den private fordelen ved bruk av arbeidsgivers yrkesbiler verdsettes etter sjablongmetoden for ordinære firmabiler, se skatteloven § 5-13 og «Firmabil -> Fordel fri bil (standardregelen)», men med et særskilt bunnfradrag for å ta hensyn til at yrkesbiler i mindre grad enn ordinære firmabiler er egnet til privat bruk. Reduksjonen skjer ved at listeprisen reduseres med 50%, begrenset oppad til kr 150 000 (bunnfradrag), se FSSD § 5-13-2 første ledd. For biler som er eldre enn 3 år per 1. januar i inntektsåret settes listeprisen til 75% av bilens listepris som ny før bunnfradraget beregnes. For yrkesbiler som skattlegges etter denne metoden er det ikke anledning til å redusere listeprisen etter reglene for yrkeskjøring over 40 000 km eller fordi bilen er en elbil, se FSFIN § 5-13-5. Slik reduksjonen i listepris kan altså kun gjøres ved beregning av fordel fri bil innenfor standardreglen, men gjelder altså ikke ved fordelsbeskatning av yrkesbiler.

  Alternativ 2 - kilometersats (individuell verdsettelse): Verdsettelse av den private fordelen kan også gjøres basert på faktisk privat bruk (kilometersats). Fastsettelse basert på kilometersats forutsetter at det føres en elektronisk kjørebok som administreres av arbeidsgiver. Den elektroniske kjøreboken skal dokumentere total kjørelengde samt total lengde for yrkeskjøring, slik at differansen utgjør antall kilometer bilen er benyttet privat. Muligheten for å fastsette fordel etter kilometersats gjelder for all privatkjøring, og ikke bare reiser til og fra jobb. Skattedirektoratet fastsetter årlig kilometersatsen for beregning av privat fordel basert på faktisk bruk. For 2017 er kilometersatsen kr 3,40 per km uansett kjørelengde.

  For å avgjøre hva som er yrkeskjøring kan du lese i «Lignings-ABC 2016 (pr. juni) -> Reise - avgrensning mellom arbeidsreiser, besøksreiser og yrkesreiser».

  Eksempel sjablongmetoden

  En elektriker disponerer en yrkesbil i hele 2017 og det foreligger et tjenstlig behov. Bilen er registrert i 2012 (over 3 år gammel) og har en listepris som ny på kr 350 000 inklusive ekstrautstyr. Privat kjøring utgjør så mye at det er lønnsomt for elektrikeren å skattlegges etter sjablongmetoden for yrkesbiler.

  Listepris blir redusert til 75% av verdien

  kr 350 000 * 75%

  kr 262 500

  - Bunnfradrag på 50% av justert listepris oppad til 150 000 kr

  kr 262 500 * 50%

  kr 131 250

  = Grunnlag fordelsbeskatning av privat bruk

  kr 131 250

  Skattepliktig fordel av privat bruk yrkesbil

  kr 131 250 * 30%

  kr 39 375

  Eksempel individuell fastsettelse (faktisk privat bruk)

  En elektriker disponerer en yrkesbil som firmabil i hele 2017, og det foreligger et tjenstlig behov. Per 31.12.17 viser den elektroniske kjøreboken som administreres av arbeidsgiver, at total kjøring i 2017 utgjør 20 000 km. Av dette er 12 000 km yrkeskjøring. Privat kjøring gjennom året utgjør da 8 000 km (differansen mellom det samlede antall kilometer bilen er kjørt og den dokumenterte yrkeskjøringen). Den private kjøringen skattlegges etter en fast sats på kr 3,40 per kilometer i 2017.

  Skattepliktig fordel av privat bruk yrkesbil = 8 000 km x kr 3,40/km = kr 27 200

  Krav til elektronisk kjørebok

  Det stilles krav til at den skattepliktige bruker en elektronisk kjørebok for å dokumentere faktisk bruk. Kjøreboken skal administreres av arbeidsgiver.

  Sporadisk bruk

  Sporadisk bruk anses som privatbruk uten fordelsbeskatning. Når arbeidstaker bruker virksomhetens biler til privat kjøring inntil 10 dager eller samlet kjørelengde på 1 000 kilometer anses dette som sporadisk bruk og er dermed ikke skattepliktig for arbeidstaker, jf. FSFIN § 5-13-2.

  A-meldingen

  Yrkesbil - Tjenstlig behov

  Type fordel Lønnsbeskrivelse Tilleggsinformasjon
  Naturalytelse Yrkesbil Tjenstlig behov Lisepris Listepris Registeringsnummer
  Naturalytelse Yrkesbil Tjenstlig behov Kilometer Antall kilometer Registeringsnummer

  Yrkesbil – tjenstlig behov – opptjent i utlandet

  Type fordel Lønnsbeskrivelse Tilleggsinformasjon Spesifikasjon
  Naturalytelse Yrkesbil Tjenstlig behov Listepris Listepris Registeringsnummer Opptjeningsland*
  Naturalytelse Yrkesbil Tjenstlig behov Kilometer Antall kilometer Registeringsnummer Opptjeningsland*

  Stikkord:

  • kmva,
  • lastebil,
  Firmavarebiler klasse 2 og små lastebiler
  277 1084 88 75 702

  Kontering

  Satser

  Kontoplan