PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Forsinkelsesrenter - skatte- og avgiftskrav

  Forsinkelsesrenter på skatt og merverdiavgift

  • D8159 Annen rentekostnad
  • MVA0 - Ingen mvabehandling (Ikke fradrag)
  Satser
  Forsinkelsesrenter
  Periode Sats
  1. januar 2017 - 30. juni 2017 8,50 %
  1. juli 2016 - 31. desember 2016 8,50 %
  1. januar 2016 - 30. juni 2016 8,75 %
  1. juli 2015 - 31. desember 2015 9,00 %
  1. januar 2015 - 30. juni 2015 9,25 %
  1. juli 2014 - 31. desember 2014 9,50 %
  1. januar 2014 - 30. juni 2014 9,50 %
  1. juli 2013 - 31. desember 2013 9,50 %
  1. januar 2013 - 30. juni 2013 8,50 %
  1. juli 2012 - 31. desember 2012 8,50 %
  1. januar 2012 - 30. juni 2012 8,75 %
  1. juli 2011 - 31. desember 2011 9,25 %
  1. januar 2011 - 30. juni 2011 9,00 %
  1. juli 2010 - 31. desember 2010 9,00 %
  1. januar 2010 - 30. juni 2010 8,75 %

  Gjelder renter ved forsinket betaling av skatter og avgifter og forsinket utbetaling (fra Skatteetaten) av skatter og avgifter. Beregn her (Finansdepartementets kalkulator).

  Rentesatsen gjelder også forsinket betaling av krav/fordringer. Næringsdrivende kan avtale høyere sats enn satsene over. For vanlige forbrukere er satsen i tabellen over maks sats. Se Forsinkelsesrenteloven for mer.

  Generelt

  Dersom skatte- og avgiftskrav ikke betales innen forfallstidspunktet, påløper det forsinkelsesrenter av kravet. Betalingen anses for å være skjedd når beløpet er kommet fram til skatteoppkreveren, se sktbl. § 9-2 (1). For betaling via bank vil dette være når beløpet er mottatt av innkreverens bank, se sktbl. § 9-2 (2) a. Ved for sen betaling løper rentene fra forfallstidspunktet fram til betaling skjer. Se Skattebetalingsloven § 11-1 (1) og Skattebetalingsforskriften kapittel 11.

  Dersom betalingsfristen faller på en lørdag, søndag eller helligdag eller lovfestet høytidsdag, forlenges den formelle fristen til førstkommende virkedag, se Skattebetalingshåndboken § 10-2. Det er i følge Skattebetalingshåndboken § 9-2 (2) - Fristavbrudd, tilstrekkelig at betaling i nettbank, via reskontro eller kontofon kan dokumenteres registrert i nettbanken før kl. 24.00 på forfallsdagen for å være rettidig betalt. Dette gjelder selv om banken ikke foretar oppdatering og behandling av transaksjonen før på et senere tidspunkt.

  Rentesatsen som benyttes er forsinkelsesrenten som blir fastsatt av Finansdepartementet 1. januar og 1. juli hvert år. Se «Satser -> Forsinkelsesrenter» for gjeldende rente.

  Rentesats ved vedtak om endring eller egenretting av tidligere levert skatte- og avgiftsoppgave

  Det presiseres at i de tilfeller der det i etterkant av innlevert skatte- eller avgiftsoppgave, fastsettes et vedtak om endring eller det foretas en egenretting, brukes det en egen rentesats, se sktbl. § 11-6 (2). Om endring av skatte- og avgiftskrav ved vedtak/egenretting, se sktbl. § 11-2 og 11-4. Se også «Merverdiavgiftshåndboken (12. utgave) 2016 -> § 18-3. Endring av merverdiavgiftsoppgjør etter krav fra avgiftssubjektet mv.», herunder spesielt avsnittet "Om oppgjøret og renter".

  Rentesatsen som benyttes dersom konsekvensen av endringen er en økning i skatte- eller avgiftskrav, er Norges Banks styringsrente pr. 1. januar pluss et prosentpoeng. Medfører endringen en tilbakebetaling av for mye innbetalt skatt eller avgift, skal Norges Banks styringsrente pr. 1. januar brukes. For rentesatsen som skal brukes se «Satser -> Renter ved endring i skatte- og avgiftskrav etter vedtak og egenretting».

  Merverdiavgift

  Forsinkelsesrente etter forsinkelsesrenteloven (lov 17. desember 1976 nr. 100 om renter ved forsinket betaling m.m.), anses ikke som del av vederlaget, se mval. § 4-1 (2) c. Siden det er vederlaget som er beregningsgrunnlaget for merverdiavgift ved omsetning av varer og tjenester, beregnes ikke mva ved innkreving av slike renter. Det er følgelig ikke aktuelt med fradrag for mva på forsinkelsesrenter.

  Skatt

  Rentene er skattemessig fradragsberettiget, se sktl. § 6-40 (1) og «Lignings-ABC 2016 (pr. juni) -> Renter av gjeld» pkt. 6.6 Forsinkelsesrente.

  Forsinkelsesrenter på for sen betaling av skatt i forbindelse med avregning av skatt ved ordinær ligning og endringssak er ikke fradragsberettigede rentekostnader og bokføres på konto 8140, se sktl. § 6-40 (5).

  Stikkord:

  • forsinkelsesavgift skatt,
  • forsinkelsesrente,
  • forsinkelsesrente forskuddsskatt,
  • forsinkelsesrente merverdiavgift,
  • forsinkelsesrente mva,
  • forsinkelsesrente skatt,
  • forsinkelsesrenter,
  • forsinkelsesrenter merverdiavgift,
  • forsinkelsesrenter mva,
  • forsinkelsesrenter på merverdiavgift,
  • forsinkelsesrenter restskatt,
  • forsinkelsesrenter skatt,
  • forsinkelserente,
  • moms,
  • mva,
  • forskuddskatt,
  • morarenter,
  • forskuddsskatt,
  Forsinkelsesrenter - skatte- og avgiftskrav
  277 1084 88 75 702

  Kontering

  Satser

  Kontoplan