Lønn og ytelser

Fradrag

Forskuddstrekk i a-meldingen

Arbeidsgiveravgift og finansskatt

Arbeidsgiveravgift i a-meldingen

Hvordan du beregner og hvilken informasjon du skal gi om arbeidsgiveravgiften i a-meldingen.

Kort om arbeidsgiveravgift i a-meldingen
Som arbeidsgiver har du ansvar for å beregne og betale arbeidsgiveravgift. Arbeidsgiveravgiften beregnes av brutto lønn til de ansatte.

Satsen du kan bruke for å beregne arbeidsgiveravgiften avhenger av:

 • sone - hvilken kommune virksomheten har sitt hovedkontor
 • beregningskode - hvilken type næring du driver

Det finnes syv forskjellige beregningskoder:

 • generelle næringer
 • helseforetakene og deler av statsforvaltningen
 • jord- og skogbruk, fiskeri etc.
 • kun rapportering av forskuddstrekk
 • lønnstrekk for Svalbard
 • sektorunntatt aktivitet
 • godstransport på vei

I a-meldingen skal du gi opplysninger om hvordan du beregner arbeidsgiveravgiften og beløpet du skal betale.

Du skal også markere om den enkelte lønn og ytelse skal med i grunnlag for arbeidsgiveravgift. Se nærmere beskrivelse av dette på den enkelte lønn og ytelse.

For utdypende informasjon, se generell informasjon om arbeidsgiveravgift.

Generelle næringer

De fleste arbeidsgivere skal beregne arbeidsgiveravgift ut fra generelle næring.

For generelle næringer skal du gi opplysninger om:

Beregningskodegenerelle næringer
Sonesone x
Avgiftsgrunnlagx kroner
Avgiftssatsx prosent

Beregningskode
Oppgi «generelle næringer».

Sone
Oppgi sone ut fra virksomhetens geografiske lokasjon.

Avgiftsgrunnlag
Det er tre typer avgiftsgrunnlag:

 • arbeidsgiveravgift av lønn og godtgjørelse
 • arbeidsgiveravgift av tilskudd og premie til pensjon
 • refusjon av sykepenger, mv. som medfører reduksjon av avgiftsgrunnlaget

Se avgiftsgrunnlag for nærmere forklaring.

Hvis du har flere typer avgiftsgrunnlag, må du gjenta beregningskode, sone og avgiftssats for hvert avgiftsgrunnlag.

Avgiftssats
Oppgi avgiftssats.

SoneAvgiftssatsAvgiftssats
Fribeløp er ikke brukt opp (differensiert sats)Fribeløp er brukt opp (høy sats)
114.1
1a10.614.1
210.6
36.4
45.1
4a7.9
50

Sone 1a
For arbeidsgivere i sone 1a er fribeløpet på 500 000 kroner. For utdypende informasjon, se fribeløp og bagatellmessig støtte.

Hvis fribeløpet ikke er brukt opp: Oppgi 10,6 prosent

Hvis fribeløpet er brukt opp: Oppgi sats 14,1 prosent

Andre soner
For arbeidsgivere i andre soner se tabellen over for å finne riktig sats.

Andre næringer

Helseforetakene og deler av statsforvaltningen
Jord- og skogbruk, fiskeri etc.
Statsforvaltningen - kun innberetning av forskuddstrekk
Lønnstrekk for Svalbard
Sektorunntatt aktivitet
Godstransport på vei
For arbeidstakere utsendt fra USA eller Canada
For ansatte på norsk skip i utenriksfart

Sone
For å finne riktig sone, se oversikt over soner og også utfyllende informasjon om soneplassering med beskrivelse av unntak.

Avgiftsgrunnlag
Det er tre typer avgiftsgrunnlag:

1. Arbeidsgiveravgift av lønn og godtgjørelse
Gjelder avgiftspliktig lønn og andre ytelser.

Oppgi brutto summert avgiftspliktig lønn og andre ytelser.

I tillegg skal du ta med avgiftspliktig lønn og ytelser som:

 • ikke kan knyttes til en inntektsmottaker
 • ikke inngår i en av de andre avgiftsgrunnlagene, for eksempel ytelser under grensen for opplysningsplikt

Du skal ikke ta med lønn og ytelser for:

 • arbeidstakere utsendt fra USA eller Canada
 • ansatte på norsk skip i utenriksfart

2. Arbeidsgiveravgift av tilskudd og premie til pensjon
Gjelder arbeidsgivers avgiftspliktige tilskudd til og premie til livrente- og pensjonsordninger.

Oppgi brutto summert avgiftspliktig tilskudd og premier. Skal oppgis den kalendermåneden du har betalt premien.

Fordel grunnlaget på aktuelle avgiftssoner etter samme forhold som øvrige avgiftspliktige ytelser i samme kalendermåned.

3. Refusjon av sykepenger, mv. som medfører reduksjon av avgiftsgrunnlaget
Gjelder avgiftspliktig lønn og andre ytelser du tidligere har betalt for ansatte som for eksempel var i sykdom eller i fødselspermisjon.

Oppgi brutto summert refusjon som gir reduksjon av avgiftsgrunnlaget. Skal oppgis den kalendermåneden du får refusjonen av NAV.

Beløpet er negativt og skal redusere sum beregnet arbeidsgiveravgift. Du skal oppgi beløpet med minusfortegn.

Bruk samme avgiftssats du bruker for å beregne arbeidsgiveravgiften.

Fribeløp og bagatellmessig støtte
Fribeløp betyr at du har rett til å bruke en lavere sats (differensierte satser) enn 14,1 prosent når du beregner avgiften. Du kan bare bruke den lavere satsen (differensierte satsen) på fribeløpet.

Fribeløpet er på 500 000 kroner per år for:

 • generelle næringer i sone 1a
 • sektorunntatt aktivitet sonene 1a – 5

Fribeløpet er på 250 000 kroner per år for:

 • godstransport på vei i sone 1a

Når fribeløpet er brukt opp må du bruke 14,1 prosent for resten av året. Det gjelder bare ett fribeløp per juridisk enhet (opplysningspliktig).

Se mer om rapportering av fribeløp for konsern.

Bagatellmessig støtte
Har du fått annen bagatellmessig støtte den kalendermåneden du sender a-melding for, skal du oppgi dette i a-meldingen.

Gjelder bare hvis:

 • foretaket kan beregne differensierte satser innenfor et fribeløp (bagatellmessig støtte). Det vi si foretak som omfattes av:
  • beregningskode «Generelle næringer» i sone 1a
  • beregningskode «Godstransport på vei» i sone 1a
  • beregningskode «sektorunntatt aktivitet» i alle soner bortsett fra sone 1

Hvis du ikke har brukt opp fribeløpet når du mottar bagatellmessig støtte, må du redusere fribeløpet tilsvarende det beløpet du mottok i støtte.

Hvis fribeløpet fortsatt er et positivt beløp, kan du bruke den lave satsen når du beregner avgiften.

Eksempel

Ambulerende virksomhet – flere soner
Ambulerende virksomhet betyr at du har arbeidstakere som:

 • utfører hoveddelen av arbeidet i en annen sone med høyere sats enn der virksomheten er registrert
 • og, at du ikke har plikt til å registrere en underenhet i denne andre sonen

Dette gjelder for eksempel:

 • transportvirksomhet
 • bygg- og anleggsvirksomhet
 • konsulentvirksomhet
 • arbeidsutleie

Hoveddelen av arbeidet
Hoveddelen av arbeidet betyr at arbeidstakeren har gjennomført mer enn halvparten av antall arbeidsdager i løpet av kalendermåneden i en annen sone med høyere sats enn der virksomheten er registrert.

Hvis arbeidstakeren utøver hoveddelen av sitt arbeid i løpet av en måned i en annen sone med høyre sats enn i den sonen virksomheten er registrert, skal du bruke denne satsen på en forholdsmessig del av lønnsutbetalingene for kalendermåneden.

To sett med opplysninger

Hvis du rapporterer arbeidsgiveravgift for en ambulerende virksomhet skal du oppgi to sett med opplysninger, ett for hver beregningssone.

I a-meldingen skal du gi opplysninger om:

Arbeid utført i annen sone
Beregningskodeberegningskode
Soneoppgi sone der ambulerende virksomhet utføres
Avgiftsgrunnlagavgiftsgrunnlaget knyttet til sonen over
AvgiftssatsSats i sonen
Arbeid utført der virksomheten er registrert
Beregningskodeberegningskode
Soneoppgi sonen til virksomheten
Avgiftsgrunnlagavgiftsgrunnlaget knyttet til sonen over
AvgiftssatsSats i sonen

Blandet virksomhet – flere typer næring
Driver du ulike type næringer, både sektorunntatt næring i kombinasjon med en annen næring, kan du bruke satsene som gjelder hver av næringene.

Forutsetningen er at du:

 • har et klart regnskapsmessig skille mellom de to næringene

Hvis du ikke har et klart regnskapsmessig skille:

 • skal du bruke de høyeste satsene på hele avgiftsgrunnlaget

To sett med opplysninger
Hvis du rapporterer arbeidsgiveravgift for blandet virksomhet skal du oppgi to sett med opplysninger, ett for hver beregningskode.

I a-meldingen skal du gi opplysninger om:

Sektorunntatt aktivitet
BeregningskodeFor eksempel sektorunntatt aktivitet
Sonesone x
Avgiftsgrunnlagavgiftsgrunnlaget knyttet til beregningskoden over
Avgiftssatssats knyttet til beregningskoden over
Eksempel: Jord- og skogbruk, fiskeri etc.
BeregningskodeFor eksempel jord- og skogbruk, fiskeri etc.
Sonesone x
Avgiftsgrunnlagavgiftsgrunnlaget knyttet til beregningskoden over
Avgiftssatssats knyttet til beregningskoden over

Sum beregnet arbeidsgiveravgift
I tillegg til informasjon om hvordan du beregner arbeidsgiveravgiften skal du oppgi sum beregnet arbeidsgiveravgift som en egen opplysning i a-meldingen. Dette er også beløpet du skal betale i arbeidsgiveravgift.

Beregn hvor mye du total skal betale i arbeidsgiveravgift og oppgi ett samlet beløp.

Når skal du rapportere
Du skal gi opplysninger om arbeidsgiveravgift i a-meldingen hver måned du oppgir lønn eller andre ytelser du beregner arbeidsgiveravgift av.

Arbeidsgiveravgift av tilskudd og premie til pensjon, skal du oppgi den kalendermåneden du har betalt premien.

Refusjon av sykepenger, mv. som medfører reduksjon av avgiftsgrunnlaget, skal du oppgi den kalendermåneden du har fått refusjon av NAV.

Betaling
Arbeidsgivere skal på eget initiativ betale arbeidsgiveravgift med første frist for kalenderåret den 15. mars og deretter den 15. hver annen måned. Når du skal betale arbeidsgiveravgift må du summere beløpene for de to månedene.

Se utfyllende informasjon om hvordan du betaler, kid-nummer og frister her.

Finansskatt på lønn

Gjelder finansskatt på lønn for ansatte i finans- og forsikringssektoren.

Kort om finansskatt på lønn
Finansskatt på lønn er en skatt på lønnsgrunnlaget i finanssektoren. Den utgjør 5 prosent av lønnsgrunnlaget i virksomheten.

I a-meldingen skal du oppgi sum for finansskatt på lønn for hele virksomheten.

Hvis du rapporterer for flere virksomheter i samme a-melding, oppgi total sum for alle virksomhetene.

Les mer om finansskatt her.

Hvem skal betale finansskatt
Finansskatten omfatter i utgangspunktet alle arbeidsgivere med ansatte som utfører aktiviteter som er omfattet av næringshovedområde K i Statistisk sentralbyrås sin standard for næringsgruppering (SN2007).

Det vil si:

 • finansieringsvirksomhet
 • forsikringsvirksomhet og pensjonskasser, unntatt trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning
 • tjenester tilknyttet finansiering- og forsikringsvirksomhet

Aktiviteten skal vurderes ut fra de rammene som er gitt for de ulike næringsgruppene slik det fremkommer i SN 2007.

Det er den faktiske aktiviteten som er avgjørende, ikke registreringen i Enhetsregistret.

Hvem er unntatt fra finansskatt

 • Selskaper uten ansatte
 • Arbeidsgivere der lønn og andre ytelser knyttet til finansiell aktivitet innenfor næringshovedområde K, utgjør mindre enn 30 prosent av arbeidsgivers totale lønnskostnader
 • Arbeidsgivere med finansielle aktiviteter innenfor næringshovedområde K, hvor andelen lønn og andre ytelser knyttet til merverdiavgiftspliktig, finansiell aktivitet utgjør mer enn 70 prosent av arbeidsgiverens samlede lønnskostnader knyttet til finansielle aktiviteter

Hvordan beregne finansskatt på lønn
Grunnlaget for å beregne finansskatt på lønn er det samme som virksomhetens grunnlag for å beregne arbeidsgiveravgift.

Du skal oppgi summen av finansskatt på lønn som en egen opplysning i a-meldingen. Beregningsgrunnlaget skal ikke oppgis.

Summen for finansskatt på lønn skal være lik:
Arbeidsgiveravgiftsgrunnlaget ganget med skattesatsen for finansskatt på 5 prosent.

Eksempel

Virksomheter som driver ikke-økonomisk aktivitet i EØS-rettslig forstand
Arbeidsgivere som driver både økonomisk og ikke-økonomisk aktivitet kan velge å beregne finansskatt på lønn bare for den delen av lønn og andre ytelser som knytter seg til virksomhetens økonomiske aktivitet.

Dette krever at arbeidsgiveren har et klart regnskapsmessig skille mellom lønn og andre ytelser knyttet til henholdsvis ikke-økonomisk aktivitet og økonomisk aktivitet, slik at det er mulig å kontrollere hvor stor del av lønnskostnadene som knytter seg til de to aktivitetene. Det må da etableres en kostnadsenhet for lønnskostnadene for virksomhetens ikke-økonomiske aktivitet. Arbeidsgiveren må utarbeide spesifikasjoner av lønnskostnaden for den ikke-økonomiske virksomheten.

Lønnskostnader knyttet til sentrale administrative fellestjenester skal fordeles mellom den ikke-økonomiske og den økonomiske aktiviteten.

Eksempel

Hvilken informasjon skal du oppgi
Beløp x kroner

Beløp
Oppgi sum for finansskatt på lønn for hele virksomheten.

Hvis du rapporterer for flere virksomheter i samme a-melding, oppgi total sum for alle virksomhetene.

Når skal du rapportere
Du skal oppgi finansskatt på lønn i a-meldingen den kalendermåneden du utbetaler lønn og andre ytelser.

Stikkord: aga, amelding

Spesielle grupper

Oversikt over ytelser som kun utbetales fra Arbeids- og velferdsetaten

Utgåtte koder