PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Forskuddstrekk i a-meldingen

  A-meldingen

  Hvilke opplysninger du skal oppgi om forskuddstrekk på den enkelte inntektsmottaker og gjennomført forskuddstrekk.

  Kort om forskuddstrekk
  Som arbeidsgiver er du ansvarlig for å beregne og gjennomføre forskuddstrekk.

  I a-meldingen skal du gi opplysninger om hvor mye du skal betale i forskuddstrekk, og hvor mye du har trukket i forskuddstrekk på den enkelte inntektsmottaker.

  Beløpet du oppgir å betale skal være lik summen av forskuddstrekkene for alle inntektsmottakere.

  Se generell informasjon om forskuddstrekk her.

  Du skal markere lønn og andre ytelser
  Når du oppgir lønn og andre ytelser i a-meldingen, skal du markere om de er trekkpliktige eller ikke.

  Dette gjør du ved å markere:

  • «Ja» for trekkplikt
  • «Nei» for ikke trekkplikt

  Du finner nærmere beskrivelse av trekkplikt på den enkelte lønn og andre ytelser.

  I de fleste lønnssystem vil markeringen gjøres automatisk når du velger type lønn eller andre ytelser for beløpene du oppgir.

  Markering er ikke det samme som gjennomført trekk
  Markering av trekkplikt sier ikke noe om du faktisk har gjennomført trekk i ytelsen, bare om den er trekkpliktig eller ikke.

  Det kan være ytelser som normalt er trekkpliktige, men hvor du allikevel ikke gjennomfører trekket i ytelsen.

  Dette gjelder for eksempel:

  • ved utbetaling av feriepenger i ferieåret
  • når inntektsmottakeren har frikort
  • ved minstegrenser for forskuddstrekk
  • ved utbetaling av pensjon i desember (ikke pensjoner med kildeskatt)

  Forskuddstrekk for den enkelte inntektsmottaker
  Du skal oppgi gjennomført forskuddstrekk for den enkelte inntektsmottaker. I noen tilfeller skal du også oppgi beskrivelse.

  Du skal angi beløpet med minustegn.

  Beskrivelse av forskuddstrekk

  Ordinært forskuddstrekk

  Gjelder de fleste typer lønn og ytelser og trygdeavgift for arbeidstakere som ikke skattlegges i Norge. Skattetrekk til utenlandsk arbeidstaker med kildeskatt på lønnsinntekt oppgis også her.

  Oppgi:

  Beløp - x kroner

  Du skal ikke gi noen beskrivelse for ordinært forskuddstrekk.

  Forskuddstrekk på barnepensjon

  Gjelder når du har gjort forskuddstrekk i ytelsene:

  • barnepensjon fra folketrygden
  • barnepensjon fra andre enn folketrygden
  • barnepensjon fra en IPS eller IPA

  Oppgi:

  Beløp - x kroner
  Beskrivelse se tabell under

  Beskrivelse
  Hvilken beskrivelse du skal oppgi avhenger av hvor inntektsmottakeren er bosatt, og alder.

  Skattemessig bosatt 16 år eller yngre 17 år eller eldre
  I Norge: barnepensjon barnepensjon
  På Svalbard: barnepensjon Svalbard
  I utlandet: barnepensjon kildeskatt på pensjon
  Forskuddstrekk kildeskatt pensjon

  Gjelder forskuddstrekk knyttet til ytelser som er markert med skatte- og avgiftsregelen "kildeskatt på pensjoner".

  Oppgi:

  Beløp - x kroner
  Beskrivelse kildeskatt på pensjon
  Forskuddstrekk til Svalbard

  Gjelder trukket skatt og trygdeavgift knyttet til ytelser som er markert med skatte- og avgiftsregelen "Svalbard".

  Her finner du satsene som gjelder for lønnstrekk og trygdeavgift til Svalbard.

  Oppgi:

  Beløp - x kroner
  Beskrivelse Svalbard
  Forskuddstrekk Jan Mayen og bilandene i Antarktis

  Gjelder trukket skatt og trygdeavgift knyttet til ytelser som er markert med skatte- og avgiftsregelen «Jan Mayen og bilandene». Du skal splitte trukket skatt og trygdeavgift i to beløp.

  Her finner du satsene som gjelder for trukket skatt og trygdeavgift til Jan Mayen og bilandene.

  Oppgi:

  Trukket skatt:
  Beløp - x kroner
  Beskrivelse Jan Mayen og bilandene
  Trygdeavgift:
  Beløp - x kroner
  Beskrivelse betalt trygdeavgift til Jan Mayen

  Sum forskuddstrekk å betale

  Du skal oppgi sum av gjennomført forskuddstrekk som en egen opplysning i a-meldingen. Beløpet skal være lik det som er trukket og oppgitt for alle inntektsmottakerne og virksomheter i den aktuelle a-meldingen.

  Dette er også beløpet du skal betale, og du skal oppgi det som et positivt beløp.

  Hva skal med i forskuddstrekket

  • Trekkpliktig lønn og andre ytelser

   Trekkpliktige kontantytelser
   Gjelder trekkpliktige kontantytelser som for eksempel lønn og pensjon

   Trekkpliktige naturalytelser
   Gjelder trekkpliktige naturalytelser som for eksempel elektronisk kommunikasjon, bil og bolig.

   For naturalytelser skal du gjennomføre forskuddstrekk så langt de kontante ytelsene rekker. Er forskuddstrekket høyere enn de kontante ytelsene, skal du melde fra til skattekontoret. Skattekontoret vil skrive ut forskuddsskatt til inntektsmottakeren. Denne skal dekke forventet skatt på naturalytelsen.

   Trekkpliktige utgiftsgodtgjørelse
   Gjelder trekkpliktig utgiftsgodtgjørelse som for eksempel overskudd på utgiftsgodtgjørelse og private utgifter.

  • Noen ytelser som ikke er trekkpliktige
   Hvis du gjør trekk i ytelser som ikke er trekkpliktige, skal du oppgi beløpet som forskuddstrekk, selv om ytelsen er markert med «Nei» for trekkplikt.

   Dette gjelder for eksempel enkelte regulativ- og tariffbestemte godtgjørelser og godtgjørelser etter Skattedirektoratets forskuddssatser.

  • Trekkpliktige ytelser du ikke oppgir i a-meldingen
   Hvis du gjør trekk i ytelser som du ikke skal oppgi i a-meldingen, skal du oppgi trekket som forskuddstrekk.

   Dette gjelder for eksempel for lønn og ytelser under grensen for opplysningsplikt, eller hvor det er foretatt forskuddstrekk i ytelser som rapporteres i andre ordninger utenfor a-ordningen.

  Se her hvordan du beregner grunnlaget for forskuddstrekk.

  Hva skal ikke med i forskuddstrekket

  • Naturalytelser i utlandet
   Gjelder forskuddstrekk i naturalytelser til inntektsmottakere som verken er bosatt i Norge eller midlertidig oppholder seg her når de får ytelsen, og ytelsen er for arbeid i tjeneste utført i utlandet.

  • Trygdeavgift utland
   Gjelder trekk av trygdeavgift som skal betales til NAV Medlemskap og avgift som forskuddstrekk.

  • Trekkpliktige ytelser fra skattefrie selskap, foreninger og institusjoner som ikke overstiger 10 000 kroner
   Gjelder når summen av alle trekkpliktige ytelser til en inntektsmottaker ikke overstiger 10 000 kroner i løpet av et kalenderår. Betaler du mer enn 10 000 kroner, går hele beløpet inn i beregningsgrunnlaget for forskuddstrekk.

  • Forskuddstrekk som ikke overstiger 100 kroner
   Når forskuddstrekk til en inntektsmottaker ikke utgjør mer enn 100 kroner i kalendermåneden.

  • Trekkpliktige ytelser som ikke overstiger 500 kroner
   Når summen av alle trekkpliktige ytelser til en inntektsmottaker ikke overstiger 500 kroner i kalendermåneden.

  • Trekkpliktige ytelser som ikke overstiger 1000 kroner
   Når summen av alle trekkpliktige ytelser til en inntektsmottaker ikke overstiger 1 000 kroner i inntektsåret.

  Når skal du rapportere
  Du skal gi opplysninger om forskuddstrekk i a-meldingen hver måned du har foretatt et trekk.

  Betaling
  Arbeidsgivere skal på eget initiativ betale forskuddstrekk. Første frist for kalenderåret er den 15. mars og deretter den 15. hver annen måned. Når du skal betale forskuddstrekket, må du summere beløpene for de to månedene.

  Se utfyllende informasjon om betaling av forskuddstrekk

  Stikkord:

  • amelding,
  Forskuddstrekk i a-meldingen
  449 1433 103 74 748

  Kontering

  Satser

  Kontoplan