Lønn og ytelser

Oversikt over lønn og andre ytelser

Administrativ forpleining - UTGÅTT

Trekkfri kontantgodtgjørelse ved administrativ forpleining på tjenestereiser og under pendleropphold – UTGÅTT

(NB) Denne beskrivelsen gjelder ikke lenger.

Bare gyldig for perioden:

 • fra og med januar 2015
 • til og med desember 2015
Beløp x kroner (brutto)
Type lønn eller ytelseutgiftsgodtgjørelse, administrativ forpleining
Trekkpliktnei
Grunnlag for arbeidsgiveravgiftnei
Skatte- og avgiftsregel
 • Jan Mayen og bilandene (bare for tjenestereiser)
 • Svalbard
 • Særskilt fradrag for sjøfolk
Tilleggsinformasjon:
Beskrivelse
 • For tjeneste reiser: Oppgi antall døgn
 • For norsk pendler: For norsk pendler
  Oppgi antall døgn og beskrivelsen «norsk pendler».
 • For utenlandsk pendler: Oppgi «utenlandsk pendler med skattekort uten standardfradrag».

Opptjeningsperiode (frivillig)
Du kan oppgi opptjeningsperiode for alle typer lønn og andre ytelser i a-meldingen. Både startdato og sluttdato for opptjeningsperioden må være innenfor samme rapporteringsmåned.

Når skal du rapportere
Oppgi ytelsen den kalendermåneden du har utbetalt beløpet.

Aksjer og grunnfondsbevis til underkurs

Kort om ansattes kjøp av aksjer/grunnfondsbevis til underkurs

Gjelder når ansatte kjøper aksjer eller grunnfondsbevis til underkurs (tidligere kode 132 A).

Oppgi ansattes fordel ved kjøp av aksjer eller grunnfondsbevis til underkurs.

Fordelen utgjør som hovedregel differansen mellom salgsverdien for aksjen på ervervstidspunktet og det den ansatte eventuelt har betalt for aksjen.

Skattefritak ved generell ordning

Har ansatte i et aksjeselskap fått tilbud om kjøp av aksjer i selskapet etter en generell ordning i bedriften og fordelen ikke overstiger 20 prosent av salgsverdien (maksimalt 3000 kroner per år), er fordelen skattefri og du skal ikke oppi dette i a-meldingen.

Hvilken informasjon skal du oppgi

Beløpx kroner (brutto)
Type lønn eller ytelsenaturalytelse, aksjer/grunnfondsbevis til underkurs
Trekkpliktja
Grunnlag for arbeidsgiveravgift

ja/nei

Du kan la være å beregne arbeidsgiveravgift når inntektsmottakeren:

 • er omfattet av trygdelovgivningen i et annet land i henhold til en sosialkonvensjon eller EØS-avtalen
 • er en utenlandsk arbeidstaker som ikke er medlem av folketrygden og som arbeider på norsk kontinentalsokkel eller i norsk territorialfarvann
Skatte- og avgiftsregelhvis aktuelt
TilleggsinformasjonIngen tilleggsinformasjon

Beløp
Oppgi den skattepliktige fordelen.

Aksjene skal i utgangspunktet verdsettes til antatt salgsverdi. Hvis aksjenes reelle salgsverdi ikke kan fastsettes på annen måte, kan du beregne den ut fra børsverdi, notering på meglerliste eller settes lik aksjens andel av selskapets fulle skattemessige formuesverdi.

Skattepliktig fordel beregner du slik:

Omsetningsverdi på ervervstidspunktet
-20 prosent av omsetningsverdien (maksimalt 3 000 kroner) ved generell ordning
-Arbeidstakers betaling
=Skattepliktig fordel

Hvis det ikke er en generell ordning i bedriften, skal fordelen ikke reduseres med 20 prosent av salgsverdien.

Eksempel

Type lønn eller ytelse

Oppgi «Naturalytelse» og «Aksjer/grunnfondsbevis til underkurs».

Trekkpliktig

Ytelsen skal alltid oppgis som trekkpliktig.

Du kan la være å gjennomføre forskuddstrekk hvis trekkbeløpet er under minstegrensene for forskuddstrekk.

For naturalytelser skal du gjennomføre forskuddstrekket i de kontante ytelsene så langt de rekker. Er det ikke dekning for samlet forskuddstrekk i de kontante ytelsene, skal du gi beskjed til skattekontoret.

Grunnlag for arbeidsgiveravgift

Du skal beregne arbeidsgiveravgift av denne ytelsen.

Unntak:
Du kan la være å beregne arbeidsgiveravgift når inntektsmottakeren:

 • er omfattet av trygdelovgivningen i et annet land i henhold til en sosialkonvensjon eller EØS-avtalen
 • er en utenlandsk arbeidstaker som ikke er medlem av folketrygden og som arbeider på norsk kontinentalsokkel eller i norsk territorialfarvann

Skatte- og avgiftsregel

Hvis inntektsmottakeren oppfyller vilkårene, skal du bruke skatte- og avgiftsregel:

 • Særskilt fradrag for sjøfolk
 • Jan Mayen og bilandene
 • Svalbard

Tilleggsinformasjon

Ingen tilleggsinformasjon.

Opptjeningsperiode (frivillig)

Du kan oppgi opptjeningsperiode for alle typer lønn og andre ytelser i a-meldingen. Både startdato og sluttdato for opptjeningsperioden må være innenfor samme rapporteringsmåned.

Når skal du rapportere

Oppgi fordelen for den måned aksjen erverves. Dette gjelder uavhengig av eventuell klausul om rådighetsinnskrenkning, for eksempel salgs- og pantsettelsesforbud i noen år.

Andre lønnsytelser (kontantytelse annet)

Gjelder kontante ytelser som ikke naturlig hører hjemme under noen av de andre lønnsytelsene (tidligere kode 111 A / 129 / 149 / 913 / 914).

Kort om andre lønnsytelser
Oppgi lønn og andre kontante ytelser som ikke naturlig hører hjemme under noen av de andre lønnsytelsene.

Dette gjelder for eksempel:

 • Utdanning
  Gjelder dekning av kostnader til utdanning for inntektsmottaker der vilkårene for skattefritak ikke er til stede.

  Unntak: Dekkes det som naturalytelse, skal du oppgi dette som «trekkpliktig naturalytelse, uspesifisert». Permisjon med lønn i forbindelse med eksamen og lesedager regnes ikke som lønn under utdanning i denne sammenheng.
 • Overtidsmat
  Hvis arbeidsgivers refusjon til et måltid mat ved sammenhengende arbeid over 10 timer overstiger beløpsgrensen på 200 kr, skal det overskytende beløpet oppgis her. Det samme gjelder hele beløpet hvis kravet til sammenhengende arbeid over 10 timer ikke er oppfylt. Dekkes måltidet som naturalytelse, skal du oppgi overskytende beløp som «trekkpliktig naturalytelse, uspesifisert».
 • Flytting
  Dekning av kostnader i forbindelse med flytting der vilkårene for skattefritak ikke er til stede. Dette gjelder for eksempel indirekte kostnader som meglerprovisjon, tinglysningsgebyr og dokumentavgift.
 • Privatutgifter
  For eksempel når arbeidsgiver refunderer kostnader til arbeidsreiser mot bilag, arbeidstakers kostnader til ferie (når dette ikke kan refunderes skattefritt) eller kostnader til klær. Videre hvis arbeidsgiver dekker arbeidstakers skatt eller kontingenter.
Beløpx kroner (brutto)
Type lønn eller ytelsekontantytelse, annet
Trekkplikt

ja

- Du kan la være å gjennomføre forskuddstrekk hvis trekkbeløpet er under minstegrensene for forskuddstrekk.

Grunnlag for arbeidsgiveravgift

ja/nei

-Du kan la være å beregne arbeidsgiveravgift når inntektsmottakeren:

 • er omfattet av trygdelovgivningen i et annet land i henhold til en sosialkonvensjon eller EØS-avtalen
 • er en utenlandsk arbeidstaker som ikke er medlem av folketrygden og som arbeider på norsk kontinentalsokkel eller i norsk territorialfarvann
Skatte- og avgiftsregel
 • Særskilt fradrag for sjøfolk
 • Jan Mayen og bilandene
 • Svalbard
 • Skattefri organisasjon
Tilleggsinformasjon:Ingen tilleggsinformasjon

Opptjeningsperiode (frivillig)
Du kan oppgi opptjeningsperiode for alle typer lønn og andre ytelser i a-meldingen. Både startdato og sluttdato for opptjeningsperioden må være innenfor samme rapporteringsmåned.

Når skal du rapportere
Oppgi ytelsen den kalendermåneden du har utbetalt beløpet.

Arbeidsavklaringspenger

Brukes bare av Arbeids- og velferdsetaten (NAV). Gjelder arbeidsavklaringspenger etter folketrygdloven kapittel 11 (tidligere kode 239).

Kort om arbeidsavklaringspenger

Oppgi arbeidsavklaringspenger etter folketrygdloven kapittel 11.

Beskrivelsen skal bare brukes for ytelser fra Arbeids- og velferdsetaten (NAV).

Beløpx kroner (brutto)
Type lønn eller ytelsekontantytelse, arbeidsavklaringspenger
Trekkplikt

Ja

- Du kan la være å gjennomføre forskuddstrekk hvis trekkbeløpet er under minstegrensene for forskuddstrekk.

Grunnlag for arbeidsgiveravgiftNei
Skatte- og avgiftsregel
 • Svalbard
TilleggsinformasjonPeriode (gjelder bare ved etterbetaling): Oppgi startdato og sluttdato ytelsen gjelder for

Opptjeningsperiode (frivillig)
Oppgi ytelsen den kalendermåneden du har utbetalt beløpet.

Når skal du rapportere
Oppgi ytelsen den kalendermåneden du har utbetalt beløpet.

Etterbetale
Skal du etterbetale, oppgi beløpet og perioden det gjelder for i den kalendermåneden du har utbetalt beløpet.

Eksempel

Gjelder etterbetalingen flere inntektsår, del beløpet opp i én transaksjon per inntektsår.

Eksempel

Arbeidsinntekt til barn under 13 år, skattefri

Gjelder lønn eller andre kontantytelser inntil 10 000 kroner til barn som er under 13 år ved inntektsårets utgang.

Kort om skattefri arbeidsinntekt til barn under 13 år

Oppgi arbeidsinntekt inntil 10 000 kroner til barn som er under 13 år ved inntektsårets utgang.

Den skattefrie beløpsgrensen gjelder samlet arbeidsinntekt, ikke per arbeidsgiver. Hvis beløpsgrensen overstiges, er det overskytende skattepliktig.

Skattefritaket gjelder inntekt av en konkret arbeidsprestasjon. Passive honorarer, for eksempel reklamefotografering av spedbarn, faller utenfor.

Skattefri lønn inntil 10 000 kroner fra én arbeidsgiver hindrer ikke skattefri lønn under beløpsgrensen for opplysningsplikt fra en annen arbeidsgiver.

Beløpx kroner (brutto)
Type lønn eller ytelseavhenger av type ytelse (se under)
Trekkpliktnei
Grunnlag for arbeidsgiveravgift nei
Skatte- og avgiftsregel Du kan ikke bruke særskilte skatte- og avgiftsregler for denne ytelsen.
Tilleggsinformasjon:
Beskrivelseskattefri arbeidsinntekt barn under 13 år
For timelønn og overtidsgodtgjørelseantall timer

Type lønn eller ytelse

Oppgi «kontantytelse» og en av følgende inntekter:

 • Fastlønn
 • Timelønn
 • Faste tillegg
 • Uregelmessig tillegg knyttet til arbeidet tid
 • Helligdagstillegg
 • Uregelmessig tillegg knyttet til ikke-arbeidet tid
 • Bonus
 • Overtidsgodtgjørelse
 • Sluttvederlag
 • Styrehonorar og godtgjørelse i forbindelse med verv
 • Feriepenger
 • Annet
 • Trekk i lønn for ferie (beløp skal alltid være negativt)

Opptjeningsperiode (frivillig)
Du kan oppgi opptjeningsperiode for alle typer lønn og andre ytelser i a-meldingen. Både startdato og sluttdato for opptjeningsperioden må være innenfor samme rapporteringsmåned.

Når skal du rapportere
Oppgi ytelsen den kalendermåneden du har utbetalt beløpet.

Arbeidsmarkedstiltak – lønn

Gjelder arbeidstakere som deltar i et arbeidsmarkedstiltak der arbeidstakeren mottar lønn.

Kort om lønn ved arbeidsmarkedstiltak

Den ansatte har en ordinær stilling. Arbeidsgiver utbetaler lønnen, men får hele eller deler av beløpet dekket av NAV. Arbeidsmarkedstiltaket kan være en midlertidig eller en varing ordning.

Du skal rapportere lønnsutbetalingen i a-meldingen.

Tiltakene det gjelder er:

 • midlertidig lønnstilskudd
 • varig lønnstilskudd
 • varig tilrettelagt arbeid

Arbeidsmarkedstiltak som du ikke skal oppgi i a-meldingen
Mange som er på arbeidsmarkedstiltak, som for eksempel arbeidstrening eller opplæring, har ikke et ansettelsesforhold og de mottar ikke lønn. Disse personene mottar en ytelse fra NAV slik som dagpenger, arbeidsavklaringspenger eller tiltaktspenger.

Beløpx kroner (brutto)
Type lønn eller ytelseavhenger av type ytelse (se under)
Trekkplikt

ja

- Du kan la være å gjennomføre forskuddstrekk hvis trekkbeløpet er under minstegrensene for forskuddstrekk.

Grunnlag for arbeidsgiveravgift

ja/nei

-Du kan la være å beregne arbeidsgiveravgift når inntektsmottakeren:

 • er omfattet av trygdelovgivningen i et annet land i henhold til en sosialkonvensjon eller EØS-avtalen
 • er en utenlandsk arbeidstaker som ikke er medlem av folketrygden og som arbeider på norsk kontinentalsokkel eller i norsk territorialfarvann
Skatte- og avgiftsregel
 • Særskilt fradrag for sjøfolk
 • Svalbard
Tilleggsinformasjon:
 • Beskrivelse
  Oppgi «lønn ved arbeidsmarkedstiltak».
 • For timelønn og overtidsgodtgjørelse
  Hvis du rapporterer timelønn eller overtidsgodtgjørelse skal du også oppgi antall timer.
Eksempel

Type lønn eller ytelse
Oppgi «kontantytelse» og en av følgende inntekter:

 • Fastlønn
 • Timelønn
 • Faste tillegg
 • Honorar, akkord, prosent eller provisjonslønn
 • Uregelmessig tillegg knyttet til arbeidet tid
 • Helligdagstillegg
 • Uregelmessig tillegg knyttet til ikke-arbeidet tid
 • Bonus
 • Overtidsgodtgjørelse
 • Sluttvederlag
 • Feriepenger
 • Tips (drikkepenger)
 • Annet
 • Trekk i lønn for ferie (beløp skal alltid være negativt)

Opptjeningsperiode (frivillig)
Du kan oppgi opptjeningsperiode for alle typer lønn og andre ytelser i a-meldingen. Både startdato og sluttdato for opptjeningsperioden må være innenfor samme rapporteringsmåned.

Når skal du rapportere
Oppgi ytelsen den kalendermåneden du har utbetalt beløpet.

Avtalefestet pensjon – AFP

Gjelder avtalefestet pensjon (AFP) (tidligere kode 227).

Kort om avtalefestet pensjon
Oppgi ordinær avtalefestet pensjon.

Ordinær avtalefestet pensjon er avtalefestet pensjon i offentlig sektor og avtalefestet pensjon i privat sektor som begynte å løpe før 1. januar 2011. Det siste året med ordinære utbetalinger av avtalefestet pensjon i privat sektor var 2015.

Les mer om avtalefestet pensjon.

Les mer om ny avtalefestet pensjon (AFP) i privat sektor som begynte å løpe 1. januar 2011.

Beløp x kroner (brutto)
Type lønn eller ytelsekontantytelse, avtalefestet pensjon (AFP)
Trekkplikt

ja

- Du kan la være å gjennomføre forskuddstrekk hvis trekkbeløpet er under minstegrensene for forskuddstrekk.

Grunnlag for arbeidsgiveravgift

ja/nei

-Det kan unntaksvis forekomme et selve utbetalingen skal med i grunnlag for arbeidsgiveravgift. Dette kan gjelde for utbetalinger fra Oslo pensjonsforsikring og Statens pensjonskasse.

Skatte- og avgiftsregel
 • Kildeskatt på pensjoner
 • Svalbard
Tilleggsinformasjon:
Pensjonsgrad

Oppgi pensjonsgrad i prosent.

Pensjonisten kan velge å ta ut 20, 40, 50, 60, 80 eller 100 prosent pensjon. Hvis du bruker ulik pensjonsgrad i ulike perioder skal du oppgi perioden du gir opplysninger om.

Periode (ved etterbetaling)Oppgi startdato og sluttdato ytelsen gjelder for.

Opptjeningsperiode (frivillig)
Du kan oppgi opptjeningsperiode for alle typer lønn og andre ytelser i a-meldingen. Både startdato og sluttdato for opptjeningsperioden må være innenfor samme rapporteringsmåned.

Når skal du rapportere
Oppgi ytelsen den kalendermåneden du har utbetalt beløpet.

Etterbetale
Skal du etterbetale, oppgi beløpet og perioden det gjelder for i den kalendermåneden du har utbetalt beløpet.

Eksempel

Flere inntektsår
Gjelder etterbetalingen flere inntektsår, del beløpet opp i én transaksjon per inntektsår.

Eksempel

Avtalefestet pensjon i privat sektor (Ny)

Gjelder ny avtalefestet pensjon (AFP) i privat sektor (tidligere kode 243).

Kort om ny avtalefestet pensjon (AFP) i privat sektor

Oppgi ny avtalefestet pensjon i privat sektor.

Ny avtalefestet pensjon i privat sektor er avtalefestet pensjon som begynte å løpe 1. januar 2011 eller senere.

Les mer om ny avtalefestet pensjon i privat sektor på afp.no.

Les mer om ordinær avtalefestet pensjon.

Beløp x kroner (brutto)
Type lønn eller ytelsekontantytelse, ny avtalefestet pensjon (AFP) i privat sektor
Trekkplikt

ja

Ytelsen skal alltid oppgis som trekkpliktig.

Du kan la være å gjennomføre forskuddstrekk hvis trekkbeløpet er under minstegrensene for forskuddstrekk.

Grunnlag for arbeidsgiveravgift Nei.
Skatte- og avgiftsregel
 • Kildeskatt på pensjoner
 • Svalbard
Tilleggsinformasjon:Periode (ved etterbetaling): Oppgi startdato og sluttdato ytelsen gjelder for.

Opptjeningsperiode (frivillig)

Du kan oppgi opptjeningsperiode for alle typer lønn og andre ytelser i a-meldingen. Både startdato og sluttdato for opptjeningsperioden må være innenfor samme rapporteringsmåned.

Når skal du rapportere
Oppgi ytelsen den kalendermåneden du har utbetalt beløpet.

Etterbetale
Skal du etterbetale, oppgi beløpet og perioden det gjelder for i den kalendermåneden du har utbetalt beløpet.

Eksempel

Flere inntektsår

Gjelder etterbetalingen flere inntektsår, del beløpet opp i én transaksjon per inntektsår.

Eksempel

Barnebidrag – skattefritt underholdsbidrag til barn (UTGÅTT)

(NB) Denne beskrivelsen gjelder ikke lenger.

Bare gyldig for perioden:

 • fra og med januar 2015
 • til og med desember 2016

Beskrivelsen skal bare brukes for ytelser fra Arbeids- og velferdsetaten (NAV).

Skattefritt underholdsbidrag skal fra 1. januar 2017 oppgis i ordningen Skattefrie utbetalinger fra offentlig myndighet.

Hvis du gir opplysninger innenfor den gyldige perioden, oppgi utbetaling av underholdsbidrag til barn som utbetales til bidragsmottaker. Det er behov for å identifisere skattefritt barnebidrag til barn etter Barnelova og Forskotteringsloven.

Underholdsbidrag er ikke skattepliktig hvis det ytes:

 • som barnebidrag eller særtilskudd etter lov 8. april 1981 nr. 7 om barn og foreldre (barneloven), oppfostringsbidrag etter lov 17. juli 1992 om barneverntjenester (barnevernloven) eller som bidragsforskudd etter forskotteringsloven, jf. skattelovens § 5-43 (1) bokstav h. Det samme gjelder barnebidrag etter tilsvarende regler i andre lands lovgivning
 • til ektefelle i tilfeller hvor det ikke foreligger samlivsbrudd
 • til separert/fraskilt ektefelle etter den dagen de eventuelt har flyttet sammen igjen
 • til samboer og til vedkommende barn, enten det er felles barn eller særkullsbarn. Dette gjelder både for meldepliktige og ikke-meldepliktige samboere. Tidligere ektefeller som er skilt og har flyttet sammen uten å gifte seg, er samboere. (Separerte ektefeller som flytter sammen igjen, er gift.)
 • til foreldre
 • som engangsbeløp i stedet for, i tillegg til eller til avløsning av regelmessig bidrag.
Beløp x kroner (brutto)
Type lønn eller ytelsekontantytelse, underholdsbidrag til barn
Trekkplikt nei
Grunnlag for arbeidsgiveravgift nei
Skatte- og avgiftsregel Du kan ikke bruke særskilte skatte- og avgiftsregler for denne ytelsen.
Tilleggsinformasjon:Ingen tilleggsinformasjon.

Opptjeningsperiode (frivillig)
Du kan oppgi opptjeningsperiode for alle typer lønn og andre ytelser i a-meldingen. Både startdato og sluttdato for opptjeningsperioden må være innenfor samme rapporteringsmåned.

Når skal du rapportere
Oppgi ytelsen den kalendermåneden du har utbetalt beløpet.

Barnehage – skattefri bedriftsbarnehageplass (UTGÅTT)

(NB) Denne beskrivelsen gjelder ikke lenger.

Bare gyldig for perioden:

 • fra og med januar 2015
 • til og med desember 2018

Oppgi dekning av kostnad til bedriftsbarnehageplass.

Med bedriftsbarnehageplass menes:

barnehage som drives av arbeidsgiveren, eller
barnehageplasser som arbeidsgiveren gjennom eierandel eller innskudd disponerer til bruk for arbeidstakerens barn.

Arbeidsgiveren må ha vedtektsfestede rettigheter til antall barnehageplasser og innflytelse på driften av barnehagen som samsvarer forholdsmessig med eierandelen eller innskuddet. Arbeidsgiverens navn og antall plasser må fremgå av barnehagens vedtekter.

Arbeidsgivers dekning av kostnader til barnehage som ikke oppfyller vilkårene for skattefritak, er skattepliktig som lønn og skal oppgis enten som andre lønnsytelser eller trekkpliktig naturalytelse – uspesifisert.

Beløp x kroner (brutto)
Type lønn eller ytelsenaturalytelse, bedriftsbarnehageplass
Trekkplikt nei
Grunnlag for arbeidsgiveravgift nei
Skatte- og avgiftsregel
 • Svalbard
TilleggsinformasjonIngen tilleggsinformasjon.

Opptjeningsperiode (frivillig)
Du kan oppgi opptjeningsperiode for alle typer lønn og andre ytelser i a-meldingen. Både startdato og sluttdato for opptjeningsperioden må være innenfor samme rapporteringsmåned.

Når skal du rapportere
Oppgi ytelsen hver kalendermåned arbeidstaker disponerer barnehageplassen.

Barnehage – skattefri tilskudd til barnehage som ikke er bedriftsbarnehage (UTGÅTT)

(NB) Denne beskrivelsen gjelder ikke lenger.

Bare gyldig for perioden:

 • fra og med januar 2015
 • til og med desember 2018

Oppgi arbeidsgivers skattefrie tilskudd til annen barnehage enn bedriftsbarnehage, oppad begrenset til 3 000 kroner per måned per plass når arbeidstakers egenbetaling tilsvarer makspris.

Unntak:
Hvis arbeidstakerens egenbetaling er lavere enn maksimalprisen, skal arbeidsgiverens tilskudd regnes som skattepliktig for den del som tilsvarer differansen mellom maksimalprisen og egenbetalingen.

Skatteplikten forutsetter at reduksjonen i egenbetalingen skyldes arbeidsgiverens tilskudd til barnehagen. Eventuell skattepliktig del av tilskuddet rapporteres på ordinær måte som trekkpliktig naturalytelse - uspesifisert.

Beløp x kroner (brutto)
Type lønn eller ytelsenaturalytelse, tilskudd barnehageplass
Trekkplikt nei
Grunnlag for arbeidsgiveravgift nei
Skatte- og avgiftsregel Du kan ikke bruke særskilte skatte- og avgiftsregler for denne ytelsen.
TilleggsinformasjonIngen tilleggsinformasjon.

Opptjeningsperiode (frivillig)
Du kan oppgi opptjeningsperiode for alle typer lønn og andre ytelser i a-meldingen. Både startdato og sluttdato for opptjeningsperioden må være innenfor samme rapporteringsmåned.

Når skal du rapportere
Oppgi ytelsen hver kalendermåned arbeidstaker disponerer barnehageplassen.

Barnepensjon fra andre enn folketrygden

Gjelder barnepensjon fra andre enn folketrygden, både i og utenfor arbeidsforhold (tildigere kode 228)

Kort om barnepensjon fra andre enn folketrygden
Oppgi barnepensjon fra andre enn folketrygden, både i og utenfor arbeidsforhold.

Formålet med barnepensjon er å sikre inntekt til barn når en eller begge av foreldrene er døde.

Barnepensjonen skal oppgis på barnet.

Beløp x kroner (brutto)
Type lønn eller ytelsekontantytelse, barnepensjon fra andre enn folketrygden
Trekkplikt

ja

Unntak:
-Det er gitt et særskilt trekkfritak for barnepensjon fra andre enn folketrygden. Dette gjelder med mindre det etter samme arbeidstaker og fra samme innretning også blir utbetalt etterlattepensjon til den som har foreldreansvar etter barnelova § 38.

-Frivillig forskuddstrekk i barnepensjon skal du som hovedregel oppi med beskrivelsen barnepensjon, se nærmere informasjon om forskuddstrekk på barnepensjon.

-Du kan la være å gjennomføre forskuddstrekk hvis trekkbeløpet er under minstegrensene for forskuddstrekk.

Grunnlag for arbeidsgiveravgift

ja/nei

Unntak:
-Ytelsen kan inngå i grunnlag for arbeidsgiveravgift hvis den er betalt av tidligere arbeidsgiver over driften. Hvis pensjonen begynte å løpe før 1. januar 1988, skal den likevel ikke med i grunnlaget for beregning av arbeidsgiveravgift.

Skatte- og avgiftsregel
 • Kildeskatt på pensjoner
 • Svalbard
Tilleggsinformasjon:
Periode (ved etterbetaling)Oppgi startdato og sluttdato

Opptjeningsperiode (frivillig)
Du kan oppgi opptjeningsperiode for alle typer lønn og andre ytelser i a-meldingen. Både startdato og sluttdato for opptjeningsperioden må være innenfor samme rapporteringsmåned.

Når skal du rapportere
Oppgi ytelsen den kalendermåneden du har utbetalt beløpet.

Etterbetale
Skal du etterbetale, oppgi beløpet og perioden det gjelder for i den kalendermåneden du har utbetalt beløpet.

Eksempel

Flere inntektsår
Gjelder etterbetalingen flere inntektsår, del beløpet opp i én transaksjon per inntektsår.

Eksempel

Barnepensjon fra en gammel IPS eller IPA

Gjelder utbetalinger av barnepensjon fra gammel IPS eller IPA.

Kort om barnepensjon fra gammel IPS eller IPA
Oppgi utbetaling av barnepensjon etter lov om individuell pensjonsordning (IPS) og etter pensjonsavtale etter skatteloven (IPA).

Unntak:
Utbetaling av barnepensjon fra ny ordning om individuell sparing til pensjon, jf. FSFIN § 6-47 A, som trådte i kraft 1. november 2017, skal du rapportere i RF 1301 (Grunnlagsdata – individuelle pensjonsordninger).

Se utdypende informasjon om rapportering av innbetalinger og utbetalinger fra den nye ordningen om individuell sparing og pensjon her.

Beløp x kroner (brutto)
Type lønn eller ytelsekontantytelse, IPA eller IPS barnepensjon
Trekkplikt

ja

Unntak:

-Det er gitt et særskilt trekkfritak for barnepensjon fra andre enn folketrygden, med mindre det etter samme arbeidstaker og fra samme innretning også blir utbetalt etterlattepensjon til den som har foreldreansvar etter barnelova § 38.

-Frivillig forskuddstrekk i barnepensjon rapporteres som hovedregel med beskrivelsen barnepensjon, se nærmere informasjon om forskuddstrekk på barnepensjon.

-Du kan la være å gjennomføre forskuddstrekk hvis trekkbeløpet er under minstegrensene for forskuddstrekk.

Grunnlag for arbeidsgiveravgift nei
Skatte- og avgiftsregel
 • Kildeskatt på pensjoner
 • Svalbard

Tilleggsinformasjon:
Periode (ved etterbetaling)Oppgi startdato og sluttdato

Opptjeningsperiode (frivillig)
Du kan oppgi opptjeningsperiode for alle typer lønn og andre ytelser i a-meldingen. Både startdato og sluttdato for opptjeningsperioden må være innenfor samme rapporteringsmåned.

Når skal du rapportere
Oppgi ytelsen den kalendermåneden du har utbetalt beløpet.

Barnepensjon fra folketrygden

Brukes bare av Arbeids- og velferdsetaten (NAV). Gjelder barnepensjon fra folketrygden (tidligere kode 220).

Kort om barnepensjon fra folketrygden
Oppgi barnepensjon etter folketrygdloven kapittel 18.

Formålet med barnepensjon er å sikre inntekt til barn når en eller begge av foreldrene er døde.

Beskrivelsen brukes bare for ytelser fra Arbeids- og velferdsetaten (NAV).

Beløp x kroner (brutto)
Type lønn eller ytelsekontantytelse, barnepensjon fra folketrygden
Trekkplikt

nei

Unntak:
-Det er gitt et særskilt trekkfritak for barnepensjon fra folketrygden.

-Frivillig forskuddstrekk i barnepensjon skal du som hovedregel oppgi med beskrivelsen barnepensjon, se nærmere informasjon om forskuddstrekk på barnepensjon.

Grunnlag for arbeidsgiveravgift nei
Skatte- og avgiftsregel
 • Svalbard
 • Kildeskatt på pensjoner
Tilleggsinformasjon:
Periode (ved etterbetaling)Oppgi startdato og sluttdato

Opptjeningsperiode (frivillig)
Du kan oppgi opptjeningsperiode for alle typer lønn og andre ytelser i a-meldingen. Både startdato og sluttdato for opptjeningsperioden må være innenfor samme rapporteringsmåned.

Når skal du rapportere
Oppgi ytelsen den kalendermåneden du har utbetalt beløpet.

Etterbetale
Skal du etterbetale, oppgi beløpet og perioden det gjelder for i den kalendermåneden du har utbetalt beløpet.

Eksempel

Flere inntektsår
Gjelder etterbetalingen flere inntektsår, del beløpet opp i én transaksjon per inntektsår.

Eksempel

Barnetilsyn – skattefri stønad til barnetilsyn fra folketrygden (UTGÅTT)

(NB) Denne beskrivelsen gjelder ikke lenger.

Bare gyldig for perioden:

 • fra og med januar 2015
 • til og med desember 2015

Hvis du gir opplysninger innenfor den gyldige perioden, oppgi stønad til barnetilsyn som gis til enslig mor eller far som må overlate nødvendig tilsyn med barn til andre på grunn av utdanning eller arbeid, eller er reell arbeidssøker, jf. folketrygdloven § 15-11.

Beskrivelsen skal bare brukes for ytelser fra Arbeids- og velferdsetaten (NAV).

Beløp x kroner (brutto)
Type lønn eller ytelsekontantytelse, skattefri stønad til barnetilsyn fra folketrygden
Trekkplikt nei
Grunnlag for arbeidsgiveravgift nei
Skatte- og avgiftsregel Svalbard
Tilleggsinformasjon: Ingen tilleggsinformasjon

Opptjeningsperiode (frivillig)
Du kan oppgi opptjeningsperiode for alle typer lønn og andre ytelser i a-meldingen. Både startdato og sluttdato for opptjeningsperioden må være innenfor samme rapporteringsmåned.

Når skal du rapportere
Oppgi ytelsen den kalendermåneden du har utbetalt beløpet.

Besøksreiser – til hjemmet for utenlandsk pendlere – trekkfri

Gjelder kjøp av billetter for besøksreiser til hjemmet for pendlere (tidligere kode 723 og 724).

Kort om besøksreiser til hjemmet for pendlere
Oppgi arbeidsgivers kjøp av billetter i forbindelse med pendlers besøk i hjemmet i Norge eller utlandet.

Du skal bruke Skattedirektoratets satser når du beregner den skattefrie fordelen. (Pressemelding 28. juni 2019: Regjeringen vil foreslå å videreføre skattefritaket for de flyreisene innenfor EØS som arbeidsgiver betaler for pendlerne. Forslaget vil innebære at endringen gis tilbakevirkende kraft med virkning fra og med 1. januar 2019.)

Er dekningen av reisen skattepliktig:

 • som naturalytelse skal du oppgi dette som trekkpliktig naturalytelse – uspesifisert
 • som refusjon til hjemmet i Norge skal du oppgi dette som trekkpliktig annen godtgjørelse på reise
 • som refusjon til hjemmet i utlandet skal du oppgi dette som trekkpliktig utgiftsgodtgjørelse – besøksreise til hjemmet for utenlandsk arbeidstaker med opphold i Norge

For arbeidstaker med hjem innenfor EØS-området er skattefri dekning begrenset til den delen av utgiftene som ikke overstiger kr 97 000. For arbeidstaker med besøksreiser til hjem utenfor EØS-området er skattefri dekning av faktiske kostnader, herunder dekning av kostnader til flyreiser, begrenset til kr 97 000.

Se satser for fradrag for reiser mellom hjem og arbeid her.

Fradragsrett
Pendlere har i utgangspunktet fradragsrett for kostnader til besøksreiser til hjemmet.

Når arbeidsgiver dekker merutgifter som arbeidstakeren kan kreve fradrag for på grunn av sin pendlerstatus er kostnaden i utgangspunktet skattefri for mottakeren (nettometoden).

Du må vurdere hvor arbeidstakeren har sitt skattemessige bosted for å kunne legge til grunn at arbeidstakeren er pendler.

Besøksreiser til hjemmet i utlandet for utenlandske arbeidstakere

 • Er trekkfritt ved skattekort uten standardfradrag eller uten kildeskatt på lønn
 • Når arbeidstaker har et skattekort uten standardfradrag eller kildeskatt på lønn, kan utgiftsgodtgjørelser og naturalytelser som skal dekke besøksreiser gis trekkfritt.
 • Er trekkpliktig ved skattekort med standardfradrag eller med kildeskatt på lønn
 • Når arbeidstaker har et skattekort med standardfradrag eller med kildeskatt på lønn, er utgiftsgodtgjørelser og naturalytelser som skal dekke besøksreiser alltid trekkpliktige. Dette gjelder uansett om arbeidstaker har fradragsrett for slike kostnader eller ikke.

Se også Skatte-ABC om refusjon av faktiske kostnader eller naturalytelse ved besøksreiser

Les mer om kildeskatt på lønn for utenlandske arbeidstakere

En norsk pendler er en person som:
Beløp x kroner (brutto)
Type lønn eller ytelsenaturalytelse, besøksreiser hjemmet annet
Trekkplikt nei
Grunnlag for arbeidsgiveravgift nei
Skatte- og avgiftsregel
 • Jan Mayen og bilandene
 • Svalbard

Tilleggsinformasjon:
Antallantall reiser
Beskrivelse (brukes bare for utenlandsk arbeidstaker)Oppgi «utenlandsk pendler med skattekort uten standardfradrag» når arbeidstaker har et skattekort uten standardfradrag for utenlandske arbeidstakere. Denne beskrivelsen bruker du også når arbeidstaker har et skattekort uten kildeskatt på lønn for utenlandske arbeidstakere.

Opptjeningsperiode (frivillig)
Du kan oppgi opptjeningsperiode for alle typer lønn og andre ytelser i a-meldingen. Både startdato og sluttdato for opptjeningsperioden må være innenfor samme rapporteringsmåned.

Når skal du rapportere
Oppgi ytelsen den kalendermåneden du har utbetalt beløpet.

Besøksreiser – trekkfri bilgodtgjørelse for besøksreiser til hjemmet

Gjelder trekkfri bilgodtgjørelse (bilgodtgjørelse som ikke overstiger Skattedirektoratets forskuddssatser) som er utbetalt til dekning reiseutgifter til besøk i hjemmet i Norge eller utlandet for pendler (tidligere kode 721 og 725).

Kort om trekkfri bilgodtgjørelse – besøksreise til hjemmet for pendlere
Oppgi trekkfri bilgodtgjørelse i forbindelse med pendlers besøk i hjemmet i Norge eller utlandet.

Du skal legge Skattedirektoratets satser til grunn ved verdsettelsen. (Se satser for fradrag for reise mellom hjem og arbeid her.)

Er dekningen av reisen trekkpliktig for utenlandsk arbeidstaker, skal du oppgi dette som trekkpliktig bilgodtgjørelse – besøksreise til hjemmet for utlending med opphold i Norge.

Er dekningen av reisen trekkpliktig for arbeidstaker som pendler til hjemmet i Norge, skal du oppgi dette som Trekkpliktig annen godtgjørelse på reise.

Fradragsrett
Pendlere har i utgangspunktet fradragsrett for kostnader til besøksreiser til hjemmet.

Når arbeidsgiver dekker merutgifter som arbeidstakeren kan kreve fradrag for på grunn av sin pendlerstatus er kostnaden i utgangspunktet skattefri for mottakeren (nettometoden).

Du må vurdere hvor arbeidstakeren har sitt skattemessige bosted for å kunne legge til grunn at arbeidstakeren er pendler.

Besøksreiser til hjemmet i utlandet for utenlandske arbeidstakere

 • Er trekkfritt ved skattekort uten standardfradrag
  Når arbeidstaker har et skattekort uten standardfradrag, kan utgiftsgodtgjørelser og naturalytelser som skal dekke besøksreiser gis trekkfritt.
 • Er trekkpliktig ved skattekort med standardfradrag
  Når arbeidstaker har et skattekort med standardfradrag, er utgiftsgodtgjørelser og naturalytelser som skal dekke besøksreiser alltid trekkpliktige. Dette gjelder uansett om arbeidstaker har fradragsrett for slike kostnader eller ikke.
En norsk pendler er en person som:
Beløp x kroner (brutto)
Type lønn eller ytelseutgiftsgodtgjørelse, besøksreiser hjemmet kilometergodtgjørelse bil
Trekkplikt nei
Grunnlag for arbeidsgiveravgift nei
Skatte- og avgiftsregel
 • Jan Mayen og bilandene
 • Svalbard

Skatte- og avgiftsreglene skal ikke brukes for utenlandsk pendler.

Tilleggsinformasjon:
AntallOppgi antall kilometer
BeskrivelseOppgi «utenlandsk pendler med skattekort uten standardfradrag» når arbeidstaker har et skattekort uten standardfradrag for utenlandske arbeidstakere.
Antall (utenlandsk pendler)Oppgi antall reiser når arbeidstaker har et skattekort uten standardfradrag for utenlandske arbeidstakere.

Opptjeningsperiode (frivillig)
Du kan oppgi opptjeningsperiode for alle typer lønn og andre ytelser i a-meldingen. Både startdato og sluttdato for opptjeningsperioden må være innenfor samme rapporteringsmåned.

Når skal du rapportere
Oppgi ytelsen den kalendermåneden du har utbetalt beløpet.

Besøksreiser – trekkfri utgiftsgodtgjørelse for besøksreiser til hjemmet

Gjelder refusjon av utgifter til billetter og andre utgiftsgodtgjørelser for besøksreiser til hjemmet for pendlere (tidligere kode 721 og 725).

Kort om trekkfri utgiftsgodtgjørelse – besøksreise til hjemmet for pendlere
Oppgi trekkfri refusjon av utgifter til billetter og annen trekkfri utgiftsgodtgjørelse i forbindelse med pendlers besøk i hjemmet i Norge eller utlandet.

Du skal legge Skattedirektoratets satser til grunn ved verdsettelsen. Det skal ikke foretas forskuddstrekk i utbetalinger (refusjon) av pendlers reiseutgifter ved besøk i hjemmet begrenset til 97 000 kroner i året. Begrensningen på 97 000 kroner gjelder ikke for refusjon av pendleres besøksreiser med fly innenfor EØS-området. (Pressemelding 28. juni 2019: Regjeringen vil foreslå å videreføre skattefritaket for de flyreisene innenfor EØS som arbeidsgiver betaler for pendlerne. Forslaget vil innebære at endringen gis tilbakevirkende kraft med virkning fra og med 1. januar 2019.) Se satser for fradrag for reise mellom hjem og arbeid her.

Er dekningen av reisen trekkpliktig for utenlandsk arbeidstaker, skal du oppgi dette som trekkpliktig utgiftsgodtgjørelse – besøksreise til hjemmet for utenlandsk arbeidstaker med opphold i Norge.

Er dekningen av reisen trekkpliktig for arbeidstaker som pendler til hjemmet i Norge, skal du oppgi dette som Trekkpliktig annen godtgjørelse på reise.

Fradragsrett
Pendlere har i utgangspunktet fradragsrett for kostnader til besøksreiser til hjemmet.

Når arbeidsgiver dekker merutgifter som arbeidstakeren kan kreve fradrag for på grunn av sin pendlerstatus er kostnaden i utgangspunktet skattefri for mottakeren (nettometoden).

Du må vurdere hvor arbeidstakeren har sitt skattemessige bosted for å kunne legge til grunn at arbeidstakeren er pendler.

Besøksreiser til hjemmet i utlandet for utenlandske arbeidstakere

 • Er trekkfritt ved skattekort uten standardfradrag eller uten kildeskatt på lønn
  Når arbeidstaker har et skattekort uten standardfradrag, kan utgiftsgodtgjørelser og naturalytelser som skal dekke besøksreiser gis trekkfritt.
 • Er trekkpliktig ved skattekort med standardfradrag eller med kildeskatt på lønn
  Når arbeidstaker har et skattekort med standardfradrag eller med kildeskatt på lønn, er utgiftsgodtgjørelser og naturalytelser som skal dekke besøksreiser alltid trekkpliktige. Dette gjelder uansett om arbeidstaker har fradragsrett for slike kostnader eller ikke.

Se også Skatte-ABC om dekning av besøksreise som utgiftsgodtgjørelse

Beskrivelsen skal ikke brukes for utenlandske arbeidstakere som har skattekort med kildeskatt på lønn.

En norsk pendler er en person som:
Beløp x kroner (brutto)
Type lønn eller ytelseutgiftsgodtgjørelse, besøksreiser hjemmet annet
Trekkplikt nei
Grunnlag for arbeidsgiveravgift nei
Skatte- og avgiftsregel
 • Jan Mayen og bilandene
 • Svalbard

Skatte- og avgiftsreglene skal ikke brukes for utenlandsk pendler.

Tilleggsinformasjon - gjelder bare utenlandsk pendler
BeskrivelseOppgi «utenlandsk pendler med skattekort uten standardfradrag» når arbeidstaker har et skattekort uten standardfradrag for utenlandske arbeidstakere. Denne beskrivelsen bruker du også når arbeidstaker har et skattekort uten kildeskatt på lønn for utenlandske arbeidstakere.
AntallOppgi antall reiser når arbeidstaker har et skattekort uten standardfradrag for utenlandske arbeidstakere.

Opptjeningsperiode (frivillig)
Du kan oppgi opptjeningsperiode for alle typer lønn og andre ytelser i a-meldingen. Både startdato og sluttdato for opptjeningsperioden må være innenfor samme rapporteringsmåned.

Når skal du rapportere
Oppgi ytelsen den kalendermåneden du har utbetalt beløpet.

Besøksreiser – trekkpliktig bilgodtgjørelse for besøksreiser til hjemmet for utenlandsk arbeidstaker med opphold i Norge

Gjelder trekkpliktig bilgodtgjørelse som er utbetalt til dekning av reiseutgifter til besøk i hjemmet i utlandet for utlending med opphold i Norge (tidligere kode 156 A).

Kort om trekkpliktig bilgodtgjørelse – utlending med opphold i Norge
Oppgi trekkpliktig bilgodtgjørelse i forbindelse med pendlers besøk i hjemmet i utlandet.

Godtgjørelsen er trekkpliktig for utenlandske arbeidstakere som:

 • har skattekort med standardfradrag
 • har skattekort med kildeskatt på lønn
 • er skattemessig bosatt i Norge og som ikke har krav på fradrag for merkostnader ved arbeidspendling mellom utlandet og Norge
 • er begrenset skattepliktig til Norge og ikke oppfyller vilkårene for å anses som pendler
Beløp x kroner (brutto)
Type lønn eller ytelseutgiftsgodtgjørelse, besøksreiser hjemmet kilometergodtgjørelse bil
Trekkplikt

ja

-Du kan la være å gjennomføre forskuddstrekk hvis trekkbeløpet er under minstegrensene for forskuddstrekk.

Grunnlag for arbeidsgiveravgift

ja/nei

Unntak:

Du kan la være å beregne arbeidsgiveravgift når inntektsmottakeren ikke er medlem av norsk folketrygd, og kan dokumentere dette.

Dette gjelder for eksempel når det:

 • fremgår av blankett A1 at en navngitt inntektsmottaker er omfattet av trygdelovgivningen i et annet EØS-land
 • ved melding fra NAV fremgår at inntektsmottakeren ikke er omfattet av norsk folketrygd
Skatte- og avgiftsregel
 • Særskilt fradrag for sjøfolk
 • Svalbard

Skatte- og avgiftsreglene skal ikke brukes for utenlandsk arbeidstaker med skattekort med kildeskatt på lønn.

Tilleggsinformasjon:
Beskrivelseutlending med opphold i Norge

Opptjeningsperiode (frivillig)
Du kan oppgi opptjeningsperiode for alle typer lønn og andre ytelser i a-meldingen. Både startdato og sluttdato for opptjeningsperioden må være innenfor samme rapporteringsmåned.

Når skal du rapportere
Oppgi ytelsen den kalendermåneden du har utbetalt beløpet.

Besøksreiser – trekkpliktig utgiftsgodtgjørelse for besøksreiser til hjemme for utenlandsk arbeidstaker med opphold i Norge

Gjelder utgiftsgodtgjørelse for besøksreiser til hjemmet (tidligere kode 156 A).

Kort om trekkpliktig utgiftsgodtgjørelse – besøksreise til hjemmet for utenlandsk arbeidstaker med opphold i Norge
Oppgi trekkpliktig refusjon av utgifter til billetter og annen trekkpliktig utgiftsgodtgjørelse i forbindelse med utenlandsk arbeidstakers besøk i hjemmet i utlandet.

Godtgjørelsen er trekkpliktig for utenlandske arbeidstakere som:

Beløp x kroner (brutto)
Type lønn eller ytelseutgiftsgodtgjørelse, besøksreiser hjemmet annet
Trekkplikt

ja

-Du kan la være å gjennomføre forskuddstrekk hvis trekkbeløpet er under minstegrensene for forskuddstrekk.

Grunnlag for arbeidsgiveravgift

ja/nei

Unntak:

Du kan la være å beregne arbeidsgiveravgift når inntektsmottakeren ikke er medlem av norsk folketrygd, og kan dokumentere dette.

Dette gjelder for eksempel når det:

 • fremgår av blankett A1 at en navngitt inntektsmottaker er omfattet av trygdelovgivningen i et annet EØS-land
 • ved melding fra NAV fremgår at inntektsmottakeren ikke er omfattet av norsk folketrygd
Skatte- og avgiftsregel
 • Særskilt fradrag for sjøfolk
 • Svalbard
 • Jan Mayen og bilandene

Skatte- og avgiftsreglene skal ikke brukes for utenlandsk arbeidstaker med skattekort med kildeskatt på lønn.

Tilleggsinformasjon:
Beskrivelseutlending med opphold i Norge

Opptjeningsperiode (frivillig)
Du kan oppgi opptjeningsperiode for alle typer lønn og andre ytelser i a-meldingen. Både startdato og sluttdato for opptjeningsperioden må være innenfor samme rapporteringsmåned.

Når skal du rapportere
Oppgi ytelsen den kalendermåneden du har utbetalt beløpet.

Besøksreiser til hjemmet for pendlere

Gjelder kjøp av billetter for besøksreiser til hjemmet for pendlere (tidligere kode 723 og 724).

Kort om besøksreiser til hjemmet for pendlere
Oppgi arbeidsgivers kjøp av billetter i forbindelse med pendlers besøk i hjemmet i Norge eller utlandet.

Du skal bruke Skattedirektoratets satser når du beregner den skattefrie fordelen. (Pressemelding 28. juni 2019: Regjeringen vil foreslå å videreføre skattefritaket for de flyreisene innenfor EØS som arbeidsgiver betaler for pendlerne. Forslaget vil innebære at endringen gis tilbakevirkende kraft med virkning fra og med 1. januar 2019.)

Er dekningen av reisen skattepliktig:

 • som naturalytelse skal du oppgi dette som trekkpliktig naturalytelse – uspesifisert
 • som refusjon til hjemmet i Norge skal du oppgi dette som trekkpliktig annen godtgjørelse på reise
 • som refusjon til hjemmet i utlandet skal du oppgi dette som trekkpliktig utgiftsgodtgjørelse – besøksreise til hjemmet for utenlandsk arbeidstaker med opphold i Norge.

For arbeidstaker med hjem innenfor EØS-området er skattefri dekning begrenset til den delen av utgiftene som ikke overstiger 97 000 kroner. Begrensningen på 97 000 kroner gjelder ikke for arbeidsgivers dekning av pendleres besøksreiser med fly innenfor EØS-området. For arbeidstaker med besøksreiser til hjem utenfor EØS-området er skattefri dekning av faktiske kostnader, herunder dekning av kostnader til flyreiser, begrenset til 97 000 kroner.

(Se satser for fradrag for reiser mellom hjem og arbeid her.)

Fradragsrett
Pendlere har i utgangspunktet fradragsrett for kostnader til besøksreiser til hjemmet.

Når arbeidsgiver dekker merutgifter som arbeidstakeren kan kreve fradrag for på grunn av sin pendlerstatus er kostnaden i utgangspunktet skattefri for mottakeren (nettometoden).

Du må vurdere hvor arbeidstakeren har sitt skattemessige bosted for å kunne legge til grunn at arbeidstakeren er pendler.

Besøksreiser til hjemmet i utlandet for utenlandske arbeidstakere

 • Er trekkfritt ved skattekort uten standardfradrag eller uten kildeskatt på lønn
  Når arbeidstaker har et skattekort uten standardfradrag eller kildeskatt på lønn, kan utgiftsgodtgjørelser og naturalytelser som skal dekke besøksreiser gis trekkfritt.
 • Er trekkpliktig ved skattekort med standardfradrag eller med kildeskatt på lønn
  Når arbeidstaker har et skattekort med standardfradrag eller med kildeskatt på lønn, er utgiftsgodtgjørelser og naturalytelser som skal dekke besøksreiser alltid trekkpliktige. Dette gjelder uansett om arbeidstaker har fradragsrett for slike kostnader eller ikke.
En norsk pendler er en person som:
Beløp x kroner (brutto)
Type lønn eller ytelsenaturalytelse, besøksreiser hjemmet annet
Trekkplikt nei
Grunnlag for arbeidsgiveravgift nei
Skatte- og avgiftsregel
 • Jan Mayen og bilandene
 • Svalbard

Skatte- og avgiftsreglene skal ikke brukes for utenlandsk pendler med skattekort uten standardfradrag ekker utenlandsk pendler med skattekort uten kildeskatt på lønn.

Tilleggsinformasjon:
AntallOppgi antall reiser
Beskrivelse (brukes bare for utenlandsk arbeidstaker)Oppgi «utenlandsk pendler med skattekort uten standardfradrag» når arbeidstaker har et skattekort uten standardfradrag for utenlandske arbeidstakere. Denne beskrivelsen bruker du også når arbeidstaker har et skattekort uten kildeskatt på lønn for utenlandske arbeidstakere.

Når skal du rapportere

Oppgi ytelsen den kalendermåneden du har utbetalt beløpet.

Opptjeningsperiode (frivillig)
Du kan oppgi opptjeningsperiode for alle typer lønn og andre ytelser i a-meldingen. Både startdato og sluttdato for opptjeningsperioden må være innenfor samme rapporteringsmåned.

Betaling fra fond for idrettsutøvere

Gjelder utbetalinger fra fond for idrettsutøvere (tidligere kode 122).

Kort om utbetaling fra fond til idrettsutøveren
Oppgi utbetalinger fra fond som er godkjent av Finansdepartementet til idrettsutøveren.

Aktive idrettsutøvere kan sette inntekter vunnet ved idrett inn på et fond for idrettsutøvere. Mens utøveren er aktiv kan vedkommende få utbetalt erstatning for tapt arbeidsfortjeneste og dekning av utgifter fra fondet.

Når utøveren slutter
Når utøveren slutter som aktiv idrettsutøver, skal innestående på fondet utbetales over en periode på inntil seks år. Ordningen innebærer en skatteutsettelse siden utøveren ikke betaler skatt før midlene tas ut av fondet, og dermed kan oppnå avkastning av midler som ellers ville blitt brukt til å betale skatt.

Trekkfrie utgiftsgodtgjørelser
Trekkfrie utgiftsgodtgjørelser skal du ikke oppgi som «betaling fra fond til idrettsutøver», men i aktuelle beskrivelser for trekkfrie utgiftsgodtgjørelser.

Renter
Du skal ikke oppgi renter utbetalt fra fondet i a-melding, men som grunnlagsdata (saldo og renteoppgave) fra fondet. Se mer informasjon om hvordan du skal rapportere renter her.

Beløpx kroner (brutto)
Type lønn eller ytelsekontantytelse, fond for idrettsutøvere
Trekkplikt

ja

-Du kan la være å gjennomføre forskuddstrekk hvis trekkbeløpet er under minstegrensene for forskuddstrekk.

Grunnlag for arbeidsgiveravgift nei
Skatte- og avgiftsregel Svalbard
Tilleggsinformasjon:Ingen tilleggsinformasjon.

Opptjeningsperiode (frivillig)
Du kan oppgi opptjeningsperiode for alle typer lønn og andre ytelser i a-meldingen. Både startdato og sluttdato for opptjeningsperioden må være innenfor samme rapporteringsmåned.

Når skal du rapportere
Oppgi ytelsen den kalendermåneden du har utbetalt beløpet. Det er fondsstyret som er opplysningspliktig.

Betaling til fond for idrettsutøvere

Gjelder innbetaling til godkjente fond for idrettsutøvere (tidligere kode 912 A).

Kort om betaling til fond for idrettsutøvere
Oppgi ytelser som er innbetalt på idrettsutøverens konto i godkjent fond for idrettsutøvere. Det er den institusjonen som gjør innbetalingen som har opplysningsplikt.

For aktive idrettsutøvere kan det opprettes fond etter «Standard vedtekter for særforbundenes fond for aktive idrettsutøvere», godkjent av Finansdepartementet.

Midler som settes inn på fondet vil være økonomiske bidrag av enhver art som skriver seg fra:

 • reklame
 • premiepenger
 • sponsorvirksomhet
 • annen økonomisk støtte eller godtgjørelse

Ordningen gjelder ikke for:

 • utøvere av lagidrett, for eksempel fotballspillere.
Beløp x kroner (brutto)
Type lønn eller ytelsekontantytelse, fond for idrettsutøvere
Trekkplikt nei
Grunnlag for arbeidsgiveravgift

ja/nei

Unntak:
Du kan la være å beregne arbeidsgiveravgift når inntektsmottakeren:

 • er omfattet av trygdelovgivningen i et annet land i henhold til en sosialkonvensjon eller EØS-avtalen
 • er en utenlandsk arbeidstaker som ikke er medlem av folketrygden og som arbeider på norsk kontinentalsokkel eller i norsk territorialfarvann
Skatte- og avgiftsregel Du kan ikke bruke særskilte skatte- og avgiftsregler for denne ytelsen.
TilleggsinformasjonIngen tilleggsinformasjon.

Opptjeningsperiode (frivillig)
Du kan oppgi opptjeningsperiode for alle typer lønn og andre ytelser i a-meldingen. Både startdato og sluttdato for opptjeningsperioden må være innenfor samme rapporteringsmåned.

Når skal du rapportere
Oppgi ytelsen den kalendermåneden du har utbetalt beløpet.

Bil – fri bil annen

Gjelder når ansatte disponerer firmabil og listeprisen ikke står i forhold til fordelen ved den private bruken. Dette er en unntaksregel som bare skal brukes hvor avviket er betydelig (tidligere kode 125 A).

Kort om annen fri bil
Oppgi fordel ved privat disponering av arbeidsgivers bil i de tilfellene hvor listeprisen klart ikke står i forhold til fordelen ved den private bruk.

Dette er en unntaksregel og skal bare brukes når avviket er betydelig.

Standardregel og unntaksregel
Når arbeidsgiveren eier eller leaser en bil som stilles til disposisjon for privat bruk for arbeidstakeren er det en skattepliktig fordel. Fordelen skal normalt fastsettes etter en standardregel basert på bilens listepris.

I særlige tilfeller hvor standardfordelen basert på listeprisen ved første gangs registrering klart ikke står i forhold til fordelen ved den private bruken, kan fordelen fastsettes ved skjønn. Denne unntaksregelen kan gjelde når fordelen beregnet etter standardregelen blir for høy eller for lav.

Er du i tvil om du kan bruke unntaksregelen?
Ta kontakt med skattekontoret for å få veiledning om du kan bruke unntaksregelen eller om fordelen skal oppgis etter standardregelen. Se nærmere beskrivelse av standardregelen Fri bil – standardregel. Se også Skatte-ABC om når listeprisen ikke står i forhold til fordelen ved privat bruk.

Beløp x kroner (brutto)
Type lønn eller ytelsenaturalytelse, bil
Trekkplikt

ja

-Du kan la være å gjennomføre forskuddstrekk hvis trekkbeløpet er under minstegrensene for forskuddstrekk.

-For naturalytelser skal du gjennomføre forskuddstrekket i de kontante ytelsene så langt de rekker. Er det ikke dekning for samlet forskuddstrekk i de kontante ytelsene, skal du gi beskjed til skattekontoret.

Grunnlag for arbeidsgiveravgift

ja/nei

Unntak:
Du kan la være å beregne arbeidsgiveravgift når inntektsmottakeren:

 • er omfattet av trygdelovgivningen i et annet land i henhold til en sosialkonvensjon eller EØS-avtalen
 • er en utenlandsk arbeidstaker som ikke er medlem av folketrygden og som arbeider på norsk kontinentalsokkel eller i norsk territorialfarvann
Skatte- og avgiftsregel
 • Særskilt fradrag for sjøfolk
 • Jan Mayen og bilandene
 • Svalbard
Tilleggsinformasjon:
Annen bilJa - Oppgi «annen fri bil» for biler hvor listeprisen ikke står i forhold til fordelen ved den private bruken.
Listeprisx kroner - Oppgi bilens listepris som ny (uten noen form for reduksjoner). Bilens listepris som ny settes til hovedimportørens listepris på tidspunktet for første gangs registrering, inklusive merverdiavgift og vrakpant, eksklusive frakt- og registreringsomkostninger. Listeprisen tillegges listepris for ekstrautstyr.
RegistreringsnummerOppgi bilens registreringsnummer
BilpoolJa - Oppgi bilpool i stedet for registreringsnummer hvis bilen inngår i en bilpoolordning. Det vil si at det på grunn av stadig vekselbruk av arbeidsgivers bilpark ikke kan fastslås noe bestemt tidsrom for den ansattes private bruk av den enkelte bil.

Beløp
Oppgi 1/12 av Skattedirektoratets forskuddssats per kalendermåned. Se bilsatser for firmabil når fordelen ikke står i forhold til listeprisen.

Opptjeningsperiode (frivillig)
Du kan oppgi opptjeningsperiode for alle typer lønn og andre ytelser i a-meldingen. Både startdato og sluttdato for opptjeningsperioden må være innenfor samme rapporteringsmåned.

Når skal du rapportere
Oppgi fordelen beregnet etter forskuddssatsen for hver kalendermåned bilen er disponert.

Rapporteringen gjennomføres for hver hele eller påbegynte kalendermåned (beregnet etter tolvdeler) som bilen har vært til disposisjon.

Bil – fri bil standardregel

Gjelder fordelen ved privat disponering av arbeidsgivers bil (tidligere kode 118 A / 136 A).

Kort om fri bil - standardregel
Oppgi fordelen en arbeidstaker har ved privat disponering av arbeidsgivers bil.

Hvis arbeidsgiveren eier, leier eller leaser en bil som stilles til disposisjon for privat bruk for arbeidstakeren, er dette en skattepliktig naturalytelse.

Fordel ved privat bruk av bil stilt til disposisjon i arbeidsforhold, skal som hovedregel fastsettes etter en standardregel. Det er ikke noe krav at eieren får fradrag for bilkostnadene.

Se også bilpriser - listepris som ny

Sporadisk privat bruk er ikke skattepliktig
Privat bruk mindre enn 10 dager i et inntektsår, eller samlet privat kjørelengde under 1 000 kilometer per inntektsår, anses som sporadisk bruk.

Beløp x kroner
Type lønn eller ytelsenaturalytelse, bil
Trekkplikt

ja

-Du kan la være å gjennomføre forskuddstrekk hvis trekkbeløpet er under minstegrensene for forskuddstrekk.

-For naturalytelser skal du gjennomføre forskuddstrekket i de kontante ytelsene så langt de rekker. Er det ikke dekning for samlet forskuddstrekk i de kontante ytelsene, skal du gi beskjed til skattekontoret.

Grunnlag for arbeidsgiveravgift

ja/nei

Unntak:
Du kan la være å beregne arbeidsgiveravgift når inntektsmottakeren:

 • er omfattet av trygdelovgivningen i et annet land i henhold til en sosialkonvensjon eller EØS-avtalen
 • er en utenlandsk arbeidstaker som ikke er medlem av folketrygden og som arbeider på norsk kontinentalsokkel eller i norsk territorialfarvann
Skatte- og avgiftsregel
 • Særskilt fradrag for sjøfolk
 • Jan Mayen og bilandene
 • Svalbard
 • skattefri organisasjon
Tilleggsinformasjon:
Listepris

x kroner

Oppgi listepris for bilen som ny. Bilens listepris som ny settes til hovedimportørens listepris på tidspunktet for første gangs registrering, inklusive merverdiavgift og vrakpant, eksklusive frakt- og registreringsomkostninger. Listeprisen tillegges listepris for ekstrautstyr
Oppholder arbeidstakeren seg i utlandet og bilen ikke er anskaffet i Norge, settes listepris til opprinnelig listepris som ny i oppholdslandet (dokumentasjon for listepris kan kreves fremlagt).

RegistreringsnummerOppgi bilens registreringsnummer, eller
BilpoolOppgi bilpool i stedet for registreringsnummer hvis bilen inngår i en bilpoolordning. Det vil si at det på grunn av stadig vekselbruk av arbeidsgivers bilpark ikke kan fastslås noe bestemt tidsrom for den ansattes private bruk av den enkelte bil.
Hvis inntekten er opptjent i utlandet eller på utenlandsk kontinentalsokkel:
KontinentalsokkelOppgi ja/nei under «opptjent på kontinentalsokkel» hvis ytelsen er opptjent i utlandet.
Opptjent på kontinentalsokkel kan ikke kombineres med skatte- og avgiftsregel Svalbard.
OpptjeningslandOppgi landkode for opptjeningsland hvis ytelsen er opptjent i utlandet.

Beløp
Oppgi den skattepliktige fordelen.

Fordelen fastsettes til 30 prosent av bilens listepris som ny inntil et beløp fastsatt av Skattedirektoratet, og 20 prosent av overskytende listepris. Se beløpsgrensen for det enkelte inntektsåret du skal brukes ved beregningen.

Grunnlaget ved beregningen av skattepliktig fordel er i utgangspunktet 100 prosent av bilens listepris som ny, men:

 • for biler eldre enn 3 år per 1. januar i inntektsåret legges 75 prosent av bilens listepris som ny til grunn
 • for arbeidstaker som dokumenterer med elektronisk kjørebok at yrkeskjøringen overstiger 40 000 km i inntektsåret, legges 75 prosent av bilens listepris som ny til grunn
 • for el-bil legges 60 prosent av bilens listepris som ny til grunn
 • ved kombinasjon av bil eldre enn 3 år per 1. januar i inntektsåret og arbeidstaker som dokumenterer at yrkeskjøringen overstiger 40 000 km i inntektsåret, legges 56,25 prosent av bilens listepris som ny til grunn
 • ved kombinasjon av bil eldre enn 3 år per 1. januar i inntektsåret og el-bil legges 45 prosent av bilens listepris som ny til grunn
 • ved kombinasjon av el-bil og skattyter som godtgjør at yrkeskjøringen overstiger 40 000 km i inntektsåret legges 60 prosent av bilens listepris som ny til grunn

Når du har funnet den reduserte listeprisen, skal du multiplisere denne med prosentsatsene (30 prosent/20 prosent).

Eksempel

Opptjeningsperiode (frivillig)
Du kan oppgi opptjeningsperiode for alle typer lønn og andre ytelser i a-meldingen. Både startdato og sluttdato for opptjeningsperioden må være innenfor samme rapporteringsmåned.

Når skal du rapportere
Oppgi skattepliktig fordel hver kalendermåned bilen har stått til disposisjon.

Hvis arbeidstakeren skifter bil i løpet av en kalendermåned, skal skattepliktig fordel for den kalendermåneden beregnes på grunnlag av listeprisen til bilen som han disponerer på det vanlige tidspunktet for trekkberegning (lønnsutbetaling) i denne måneden.

Bil – fri bil utenfor standardregel

Gjelder fordel ved privat bruk av arbeidsgivers bil, utenfor standardregelen (tidligere kode 135 A).

Kort om fri bil utenfor standardregel
Oppgi fordel ved privat bruk av arbeidsgivers bil for følgende type biler:

 • lastebiler med totalvekt på 7 500 kg eller mer og busser med mer enn 15 passasjerplasser
 • biler som det i lov eller i medhold av lov er fastsatt forbud mot å benytte til annen privatkjøring enn arbeidsreise
 • biler som er registrert for ni passasjerer eller mer, såfremt de brukes i kjøreordning organisert av arbeidsgiver for transport av ansatte på arbeidsreise og ikke brukes privat utover arbeidsreise

For disse bilene skal den skattepliktige fordelen fastsettes på grunnlag av faktisk bruk etter egne kilometersatser.

Beløp x kroner
Type lønn eller ytelsenaturalytelse, bil
Trekkplikt

ja

-Du kan la være å gjennomføre forskuddstrekk hvis trekkbeløpet er under minstegrensene for forskuddstrekk.

-For naturalytelser skal du gjennomføre forskuddstrekket i de kontante ytelsene så langt de rekker. Er det ikke dekning for samlet forskuddstrekk i de kontante ytelsene, skal du gi beskjed til skattekontoret.

Grunnlag for arbeidsgiveravgift

ja/nei

Unntak:
Du kan la være å beregne arbeidsgiveravgift når inntektsmottakeren:

 • er omfattet av trygdelovgivningen i et annet land i henhold til en sosialkonvensjon eller EØS-avtalen
 • er en utenlandsk arbeidstaker som ikke er medlem av folketrygden og som arbeider på norsk kontinentalsokkel eller i norsk territorialfarvann
Skatte- og avgiftsregel
 • Særskilt fradrag for sjøfolk
 • Jan Mayen og bilandene
 • Svalbard
Tilleggsinformasjon:
Bil utenfor standardregelenja (se spesifikasjon)
Listeprisx kroner (se spesifikasjon)
Registreringsnummerbilens registreringsnummer (se spesifikasjon)
Totalt kjørte kilometerantall kilometer (se spesifikasjon)
Herav kjøring hjem arbeidantall kilometer (se spesifikasjon)

Beløp
Oppgi skattepliktig fordel.

Ved privat bruk av firmabil som faller utenfor standardreglene, beregnes fordelen for arbeidsreiser til og med 4 000 km og annen privat kjøring etter en sats på 3,40 kroner per kilometer (2019).

For arbeidsreiser som overstiger 4 000 km beregnes fordelen etter en sats på 1,50 kroner per kilometer (2019).

Satsen(-e) multipliseres med det antall kilometer som bilen faktisk er benyttet til arbeidsreise/annen privat kjøring.

Eksempel

Tilleggsinformasjon

 • Bil utenfor standardregelen
  Oppgi «bil utenfor standardregelen» for biler hvor fordelen skal fastsettes etter faktisk bruk.
 • Listepris
  Oppgi listepris for bilen som ny. Bilens listepris som ny settes til hovedimportørens listepris på tidspunktet for første gangs registrering, inklusive merverdiavgift og vrakpant, eksklusive frakt- og registreringsomkostninger. Listeprisen tillegges listepris for ekstrautstyr.
 • Registreringsnummer
  Oppgi bilens registreringsnummer. Hvis inntektsmottakeren ikke har en bestemt bil til disposisjon, men bruker bil fra bilpool, erstattes registreringsnummer med «bilpool».
 • Totalt kjørte kilometer
  Oppgi det antall kilometer som bilen totalt er brukt til arbeidsreiser og annen privat kjøring i løpet av kalendermåneden.
 • Herav kjøring hjem arbeid
  Oppgi det antall kilometer som bilen er brukt til arbeidsreiser (herunder også besøksreiser) i løpet av kalendermåneden.

Opptjeningsperiode (frivillig)
Du kan oppgi opptjeningsperiode for alle typer lønn og andre ytelser i a-meldingen. Både startdato og sluttdato for opptjeningsperioden må være innenfor samme rapporteringsmåned.

Når skal du rapportere
Oppgi fordelen for den kalendermåned bilen faktisk er brukt.

Bil – yrkesbil - tjenestlig behov - listepris

Gjelder fordel ved privat bruk av yrkesbil som skal verdsettes etter sjablongmetode basert på listepris med bunnfradrag.

Kort om yrkesbil – tjenestlig behov
Oppgi fordel ved privat bruk av yrkesbil for:

 • varebiler klasse 2, jf. forskrift av 19. mars 2001 nr. 268 om engangsavgift på motorvogner § 2-3
 • lette lastebiler under 7 500 kg, jf. forskriften § 2-6

Det er et krav at inntektsmottaker har tjenestlig behov for yrkesbilen.

Den skattepliktige fordelen fastsettes etter:

 • ordinær sjablongmetode basert på listepris med et særskilt bunnfradrag, eller
 • kilometersats for privat bruk, med krav om dokumentasjon ved elektronisk kjørebok

Se satsene du skal legge til grunn når du beregner her.

Arbeidsgiver og arbeidstaker er bundet av valgt metode for verdsettelse for hele inntektsåret. Unntak fra dette gjelder hvis elektronisk kjørebok anskaffes og tas i bruk i løpet av inntektsåret. I slike tilfeller vil verdsetting basert på kilometersats kunne legges til grunn fra og med den første hele måneden slik kjørebok brukes.

Ordinær sjablongmetode med bunnfradrag rapporteres her. Individuell verdsettelse av yrkesbil etter kilometersats rapporteres som Yrkesbil – tjenestlig behov – kilometer.

Beløp x kroner
Type lønn eller ytelsenaturalytelse, yrkesbil tjenestlig behov kilometer
Trekkplikt

ja

-Du kan la være å gjennomføre forskuddstrekk hvis trekkbeløpet er under minstegrensene for forskuddstrekk.

-For naturalytelser skal du gjennomføre forskuddstrekket i de kontante ytelsene så langt de rekker. Er det ikke dekning for samlet forskuddstrekk i de kontante ytelsene, skal du gi beskjed til skattekontoret.

Grunnlag for arbeidsgiveravgift

ja/nei

Unntak:
Du kan la være å beregne arbeidsgiveravgift når inntektsmottakeren:

 • er omfattet av trygdelovgivningen i et annet land i henhold til en sosialkonvensjon eller EØS-avtalen
 • er en utenlandsk arbeidstaker som ikke er medlem av folketrygden og som arbeider på norsk kontinentalsokkel eller i norsk territorialfarvann
Skatte- og avgiftsregel
 • Særskilt fradrag for sjøfolk
 • Svalbard
Tilleggsinformasjon:
Listeprisx kroner (se under for spesifikasjon.)
Registreringsnummerbilens registreringsnummer (se under for spesifikasjon.)
Opptjeningslandlandkode hvis ytelsen er opptjent i utlandet (se under for spesifikasjon.)

Beløp
Oppgi den skattepliktige fordelen.

Fordelen fastsettes etter standardregelen for firmabiler, men med et særskilt bunnfradrag.

Grunnlag for beregning av skattepliktig fordel:

 • Grunnlaget settes til bilens listepris som ny med et bunnfradrag på 50 prosent, begrenset til 150 000 kroner
 • For yrkesbiler eldre enn 3 år per 1. januar i inntektsåret legges 75 prosent av bilens listepris som ny til grunn før beregning av bunnfradraget
 • Det gis ikke reduksjon for yrkeskjøring over 40 000 km i tillegg til bunnfradraget.

Reduksjon av beregningsgrunnlaget for elbil og reduksjon i form av bunnfradrag for varebil klasse 2 og små lastebiler kan ikke gjøres for samme bil.

Fordelen fastsettes til 30 prosent av beregningsgrunnlaget inntil et beløp fastsatt av Skattedirektoratet, og 20 prosent av overskytende listepris.

Eksempel

Tilleggsinformasjon
For «yrkesbil tjenestlig behov listepris», oppgi:

 • listepris
  Oppgi listepris for bilen som ny. Bilens listepris som ny settes til hovedimportørens listepris på tidspunktet for første gangs registrering, inklusive merverdiavgift og vrakpant, eksklusive frakt- og registreringsomkostninger. Listeprisen tillegges listepris for ekstrautstyr.
  Oppholder arbeidstakeren seg i utlandet og bilen ikke er anskaffet i Norge, settes listepris til opprinnelig listepris som ny i oppholdslandet (dokumentasjon for listepris kan kreves fremlagt).
 • registreringsnummer
  Oppgi bilens registreringsnummer
 • opptjeningsland (hvis ytelsen er opptjent i utlandet)
  Oppgi landkoden til det landet hvor inntekten er opptjent.
 • utenfor standardregel
  For 2016: Oppgi «utenfor standardregelen = nei»
  For 2017: Det er frivillig å oppgi «utenfor standardregelen = nei»
  For 2018: Du skal ikke oppgi «utenfor standardregelen = nei»

Opptjeningsperiode (frivillig)
Du kan oppgi opptjeningsperiode for alle typer lønn og andre ytelser i a-meldingen. Både startdato og sluttdato for opptjeningsperioden må være innenfor samme rapporteringsmåned.

Bil - yrkesbil - tjenestlig behov - kilometer

Gjelder fordel ved privat bruk av yrkesbil som skal verdsettes individuelt etter kilometersats for privat bruk.

Kort om yrkesbil – tjenestlig behov

Oppgi fordel ved privat bruk av yrkesbil for:

 • varebiler klasse 2, jf. forskrift av 19. mars 2001 nr. 268 om engangsavgift på motorvogner § 2-3
 • lette lastebiler under 7 500 kg, jf. forskriften § 2-6

Det er et krav at inntektsmottaker har tjenestlig behov for yrkesbilen.

Den skattepliktige fordelen fastsettes etter:

 • ordinær sjablongmetode basert på listepris med et særskilt bunnfradrag, eller
 • kilometersats for privat bruk, med krav om dokumentasjon ved elektronisk kjørebok

Arbeidsgiver og arbeidstaker er bundet av valgt metode for verdsettelse for hele inntektsåret. Unntak fra dette gjelder hvis elektronisk kjørebok anskaffes og tas i bruk i løpet av inntektsåret. I slike tilfeller vil verdsetting basert på kilometersats kunne legges til grunn fra og med den første hele måneden slik kjørebok brukes.

Individuell verdsettelse av yrkesbil etter kilometersats rapporteres her. Ordinær sjablongmetode med bunnfradrag rapporteres Yrkesbil – tjenestlig behov – listepris.

Hvilken informasjon skal du oppgi

Beløpx kroner
Type lønn eller ytelsenaturalytelse, yrkesbil tjenestlig behov kilometer
Trekkpliktja
Grunnlag for arbeidsgiveravgiftja/nei
Skatte- og avgiftsregelhvis aktuelt
Tilleggsinformasjon:
Antall kilometerantall kilometer
Registeringsnummerbilens registeringsnummer
Opptjeningslandlandkode hvis ytelsen er opptjent i utlandet

Beløp

Oppgi den skattepliktige fordelen.

Skattepliktig fordel beregnes etter en fast kilometersats for privat kjøring. Det skal føres elektronisk kjørebok. Den elektroniske kjøreboken skal dokumentere total kjørelengde samt total kjørelengde for yrkeskjøring slik at differansen utgjør antall kilometer bilen er benyttet privat.

Eksempel

Type lønn eller ytelse
Oppgi «naturalytelse» og «yrkesbil tjenestlig behov kilometer»

Trekkpliktig
Ytelsen skal alltid oppgis som trekkpliktig.

Du kan la være å gjennomføre forskuddstrekk hvis trekkbeløpet er under minstegrensene for forskuddstrekk.

For naturalytelser skal du gjennomføre forskuddstrekket i de kontante ytelsene så langt de rekker. Er det ikke dekning for samlet forskuddstrekk i de kontante ytelsene, skal du gi beskjed til skattekontoret.

Tilleggsinformasjon

 • antall kilometer: Oppgi antall kilometer med privat kjøring, inkludert kjøring hjem-arbeid.
 • registreringsnummer: Oppgi bilens registreringsnummer.
 • opptjeningsland (hvis ytelsen er opptjent i utlandet): Oppgi landkoden til det landet hvor inntekten er opptjent.

Opptjeningsperiode (frivillig)
Du kan oppgi opptjeningsperiode for alle typer lønn og andre ytelser i a-meldingen. Både startdato og sluttdato for opptjeningsperioden må være innenfor samme rapporteringsmåned.

Når skal du rapportere
Oppgi fordelen beregnet etter antall kilometer og sats for den kalendermåned bilen faktisk er brukt.

Bilgodtgjørelse – trekkfri bilgodtgjørelse, passasjertillegg mv.

Gjelder trekkfri bilgodtgjørelse ved yrkes- eller tjenestekjøring, passasjertillegg og godtgjørelse ved bruk av andre fremkomstmidler.

(NB) Beskrivelsen elbil gjelder ikke lenger. Beskrivelsen elbil er gyldig for perioden 2015 til og med desember 2018.

Kort om trekkfri bilgodtgjørelse, passasjertillegg mv.

Oppgi trekkfri bilgodtgjørelse for yrkes- eller tjenestekjøring.

Ytelsen er bare trekkfri når den:

 • utbetales som kilometergodtgjørelse etter Skattedirektoratets forskuddssatser
 • er i samsvar med legitimasjonskravene i skattebetalingsforskriften (reiseregning)

Reiseregningen må minst inneholde:

 • arbeidstakerens navn og adresse og underskrift
 • dato for avreise og hjemkomst for hver yrkes- eller tjenestereise
 • formålet med reisen
 • hvilke arrangement arbeidstakeren har deltatt på
 • fremstilling av reiseruten med angivelse av utgangs- og endepunkt, lokal kjøring på oppdragsstedet og årsaken til eventuelle omkjøringer
 • totalt utkjørt distanse beregnet på grunnlag av bilens kilometerteller (eventuelt trippteller) ved begynnelsen og slutten av hver yrkes- eller tjenestereise
 • navn på passasjer det kreves passasjertillegg for

Passasjertillegg gjelder når det tas med andre arbeidstakere på oppdrag for arbeidsgiver.

Hvis kilometergodtgjørelsen er trekkpliktig oppgir du den som trekkpliktig bilgodtgjørelse eller trekkpliktig fast bilgodtgjørelse.

Beløp x kroner (brutto)
Type lønn eller ytelseavhenger av type ytelse (se under)
Trekkplikt nei
Grunnlag for arbeidsgiveravgift nei
Skatte- og avgiftsregel
 • Jan Mayen og bilandene
 • Svalbard
Tilleggsinformasjon:
Antallantall kilometer

Type lønn eller ytelse
Oppgi «utgiftsgodtgjørelse» og én av disse beskrivelsene:

 • kilometergodtgjørelse bil
 • kilometergodtgjørelse elbil - UTGÅTT FRA 2019
 • kilometergodtgjørelse passasjertillegg
 • kilometergodtgjørelse andre fremkomstmidler

Velg andre fremkomstmidler for:

 • tilhengertillegg (herunder godtgjørelse for varebils lasterom)
 • godtgjørelse for kjøring på skogs- og anleggsveier
 • godtgjørelse for bruk av egen motorbåt
 • godtgjørelse for bruk av egen snøscooter, motorsykkel og moped

Opptjeningsperiode (frivillig)
Du kan oppgi opptjeningsperiode for alle typer lønn og andre ytelser i a-meldingen. Både startdato og sluttdato for opptjeningsperioden må være innenfor samme rapporteringsmåned.

Når skal du rapportere
Oppgi ytelsen for den kalendermåneden utgiftsgodtgjørelsen er utbetalt.

Bilgodtgjørelse – trekkpliktig

Gjelder trekkpliktig bilgodtgjørelse for yrkes- eller tjenestekjøring som overstiger Skattedirektoratets forskuddssatser eller ikke oppfyller legitimasjonskravene i skattebetalingsforskriften.

Kort om trekkpliktig bilgodtgjørelse
Oppgi trekkpliktig bilgodtgjørelse for yrkes- eller tjenestekjøring.

Gjelder når den:

 • overstiger Skattedirektoratets forskuddssatser
 • ikke oppfyller legitimasjonskravene til skattebetalingsforskriften (reiseregning)

Reiseregningen må minst inneholde:

 • arbeidstakerens navn og adresse og underskrift
 • dato for avreise og hjemkomst for hver yrkes- eller tjenestereise
 • formålet med reisen
 • hvilke arrangement arbeidstakeren har deltatt på
 • fremstilling av reiseruten med angivelse av utgangs- og endepunkt, lokal kjøring på oppdragsstedet og årsaken til eventuelle omkjøringer
 • totalt utkjørt distanse beregnet på grunnlag av bilens kilometerteller (eventuelt trippteller) ved begynnelsen og slutten av hver yrkes- eller tjenestereise
 • navn på passasjer det kreves passasjertillegg for

Hvis legitimasjonskravene er fulgt, men bilgodtgjørelsen er utbetalt med for høy sats, kan godtgjørelsen splittes i en trekkfri del som oppgis som «trekkfri bilgodtgjørelse» og en trekkpliktig del som oppgis her.

Beløp x kroner (brutto)
Type lønn eller ytelseutgiftsgodtgjørelse, kilometergodtgjørelse bil
Trekkplikt

ja

- Du kan la være å gjennomføre forskuddstrekk hvis trekkbeløpet er under minstegrensene for forskuddstrekk.

Grunnlag for arbeidsgiveravgift

ja/nei

Unntak:
Du kan la være å beregne arbeidsgiveravgift når inntektsmottakeren:

 • er omfattet av trygdelovgivningen i et annet land i henhold til en sosialkonvensjon eller EØS-avtalen
 • er en utenlandsk arbeidstaker som ikke er medlem av folketrygden og som arbeider på norsk kontinentalsokkel eller i norsk territorialfarvann
Skatte- og avgiftsregel
 • Jan Mayen og bilandene
 • Svalbard
 • Særskilt fradrag for sjøfolk
 • Skattefri organisasjon
Tilleggsinformasjon:
Antallantall kilometer

Opptjeningsperiode (frivillig)
Du kan oppgi opptjeningsperiode for alle typer lønn og andre ytelser i a-meldingen. Både startdato og sluttdato for opptjeningsperioden må være innenfor samme rapporteringsmåned.

Når skal du rapportere
Oppgi ytelsen den kalendermåneden du har utbetalt beløpet.

Bilgodtgjørelse – trekkpliktig fast bilgodtgjørelse

Gjelder fast bilgodtgjørelse.

Kort om trekkpliktig fast bilgodtgjørelse
Oppgi trekkpliktig fast bilgodtgjørelse.

Fast bilgodtgjørelse er bilgodtgjørelse for yrkes- og tjenestekjøring som blir utbetalt med et fast beløp til dekning av løpende utgifter.

Hvis arbeidstaker leverer et anslag over yrkeskjøringen, kan du legge dette til grunn for trekkberegningen gjennom året, og oppgi bilgodtgjørelsen som trekkfri bilgodtgjørelse.

Endelig oppgave innen årets utgang
Arbeidstakeren må levere en endelig oppgave over yrkeskjøringen til arbeidsgiveren innen årets utgang. Den delen av den faste bilgodtgjørelsen som ikke er legitimert, skal enten tilbakebetales til arbeidsgiver eller oppgis som fast bilgodtgjørelse.

Beløp x kroner (brutto)
Type lønn eller ytelseutgiftsgodtgjørelse, fast bilgodtgjørelse
Trekkplikt

ja

- Du kan la være å gjennomføre forskuddstrekk hvis trekkbeløpet er under minstegrensene for forskuddstrekk.

Grunnlag for arbeidsgiveravgift

ja/nei

Unntak:
Du kan la være å beregne arbeidsgiveravgift når inntektsmottakeren:

 • er omfattet av trygdelovgivningen i et annet land i henhold til en sosialkonvensjon eller EØS-avtalen
 • er en utenlandsk arbeidstaker som ikke er medlem av folketrygden og som arbeider på norsk kontinentalsokkel eller i norsk territorialfarvann
Skatte- og avgiftsregel
 • Særskilt fradrag for sjøfolk
 • Jan Mayen og bilandene
 • Svalbard
 • Skattefri organisasjon
TilleggsinformasjonIngen tilleggsinformasjon.

Opptjeningsperiode (frivillig)
Du kan oppgi opptjeningsperiode for alle typer lønn og andre ytelser i a-meldingen. Både startdato og sluttdato for opptjeningsperioden må være innenfor samme rapporteringsmåned.

Når skal du rapportere
Oppgi ytelsen den kalendermåneden du har utbetalt beløpet.

Hvis inntektsmottakeren leverer anslag over yrkeskjøringen, kan du oppgi «trekkfri bilgodtgjørelse» gjennom året. Du må da gjøre et endelig oppgjør innen utgangen av året.

Når du ikke har endelig oppgave
Hvis inntektsmottakeren ikke leverer en endelig oppgave som oppfyller legitimasjonskravene i skattebetalingsforskriften, skal du oppgi hele bilgodtgjørelsen som er utbetalt gjennom året, som fast bilgodtgjørelse, og det som tidligere er oppgitt som trekkfri bilgodtgjørelse, må endres. Du kan gjøre denne endringen når avregningen foretas, og senest i desember.

Når anslaget var høyere en faktisk kjøring
Har inntektsmottakeren levert endelig oppgave som viser at anslaget over yrkeskjøring var høyere enn faktisk kjøring, kan du splitte bilgodtgjørelsen i trekkfri bilgodtgjørelse og trekkpliktig fast bilgodtgjørelse. Denne endringen kan du gjøre når avregningen foretas, og senest i desember.

Bolig – kompenasjonstillegg

Gjelder fordel ved helt eller delvis fri tjenestebolig for statsansatte i utlandet (tidligere kode 928).

Kort om kompensasjonstillegg bolig
Fra og med inntektsåret 2008 ble det innført skatteplikt på fordel ved helt eller delvis fri tjenestebolig for statsansatte i utlandet.

Flere statlige arbeidsgivere (Utenriksdepartementet, Nærings- og handelsdepartementet og Forsvarsdepartementet) gir en økonomisk kompensasjon for å nøytralisere denne skattleggingen.

Denne kompensasjonen skal du oppgi som «kompensasjonstillegg bolig».

Beløp

x kroner (brutto)

Merk!
Gjelder bare det skattepliktige kompensasjonstillegget, og ikke verdien av fri bolig. Fri bolig oppgis som Naturalytelse – bolig.

Type lønn eller ytelsekontantytelse, kompensasjonstillegg bolig
Trekkplikt

ja

- Du kan la være å gjennomføre forskuddstrekk hvis trekkbeløpet er under minstegrensene for forskuddstrekk.

Grunnlag for arbeidsgiveravgift ja
Skatte- og avgiftsregel Du kan ikke bruke særskilte skatte- og avgiftsregler for denne ytelsen.
Tilleggsinformasjonstatsansatt i utlandet

Opptjeningsperiode (frivillig)
Du kan oppgi opptjeningsperiode for alle typer lønn og andre ytelser i a-meldingen. Både startdato og sluttdato for opptjeningsperioden må være innenfor samme rapporteringsmåned.

Når skal du rapportere
Oppgi ytelsen den kalendermåneden du utbetaler beløpet.

Bolig – til norsk eller utenlandsk pendler

Gjelder fordel ved helt eller delvis fri bolig til norsk og utenlandsk pendler (tidligere kode 522 og 526).

Kort om bolig – pendler
Oppgi fordel ved helt eller delvis fri bolig som ytes til pendler.

Pendlerboligen verdsettes på samme måte som fri bolig.

Beskrivelsen skal ikke brukes for utenlandske arbeidstakere som har skattekort med kildeskatt på lønn.

En norsk pendler er en person som:
Beløp x kroner (oppgi leieverdien)
Type lønn eller ytelsenaturalytelse, bolig
Trekkplikt nei
Grunnlag for arbeidsgiveravgift nei
Skatte- og avgiftsregel Svalbard
Tilleggsinformasjon:
Antallantall døgn
Beskrivelsenorsk pendler, eller utenlandsk pendler


Opptjeningsperiode (frivillig)

Du kan oppgi opptjeningsperiode for alle typer lønn og andre ytelser i a-meldingen. Både startdato og sluttdato for opptjeningsperioden må være innenfor samme rapporteringsmåned.

Når skal du rapportere
Oppgi leieverdien første hele måned etter mottatt melding om leieverdi fra skattemyndighetene, og boligen er tatt i bruk.

Bolig

Gjelder når du får bolig helt eller delvis stilt til disposisjon i arbeidsforhold (tidligere kode 121 A).

Kort om bolig
Oppgi fordelen når arbeidsgiver stiller bolig helt eller delvis til fri disposisjon til arbeidstaker i Norge eller utlandet.

Gjelder fordel ved å bo:

 • i mer enn ett rom

Gjelder ikke fordel ved å bo:

 • i ett rom alene
 • i ett rom sammen med andre

Dette skal du oppgi som fritt losji.

(NB) Merk!
Skattepliktig kompensasjonstillegg skal du oppgi som «kontantytelse» og «kompensasjonstillegg – bolig».

Verdsettelse av leieverdi
Leieverdi for boligen skal verdsettes av skattemyndigheten når:

 • arbeidsgiver stiller boligen til disposisjon og
 • fordelen er skattepliktig for mottakeren.

Dette gjelder både når arbeidsgiver eier og når arbeidsgiver leier boligen, selv om arbeidstaker betaler leie. Verdsettelsen skal gjøres snarest mulig og senest når boligen tas i bruk.

Leieverdien skal legges til grunn første hele måned etter at verdien er fastsatt.

Arbeidsgiver skal sende inn RF-1158 for å få boligen verdsatt.

Når boligen overtas av en annen
Hvis en annen arbeidstaker skal overta en bolig som tidligere har vært verdsatt, behøver ikke boligen verdsettes på nytt.

Dette gjelder:

 • hvis bruken løper uendret og
 • heller ikke andre grunner taler for en ny verdsettelse.

Krav om verdsettelse til Skattemyndighetene
For krav om verdsettelse av leieverdi for bolig, bruk skjema RF-1158 «Krav om verdsettelse av bolig i arbeidsforhold».

Hvis du leverer krav om verdsettelse for sent, får leieverdien som fastsettes, virkning fra første hele måned etter at boligen er tatt i bruk.

Verdsettelse av bolig i utlandet
Bolig i utlandet er skattepliktig og skal verdsettes hvis:

 • arbeidstakeren disponerer fri eller subsidiert bolig og
 • vedkommende ikke anses som pendler

Verdsettelse av fri bolig i utlandet som arbeidsgiver eier
Boligen skal verdsettes av skattemyndighetene på samme måte som bolig stilt til disposisjon i Norge.

Verdsettelse av fri bolig i utlandet som arbeidsgiver leier
Boligen skal verdsettes av arbeidsgiver

 • etter en sjablong eller
 • ved individuell verdsettelse
Beløp x kroner

Oppgi leieverdien (skattepliktig fordel).

Hvis arbeidstakeren har betalt noe for ytelsen og dette kan dokumenteres, skal den skattepliktige fordelen reduseres med betalingen. Betalingen må være inntektsført hos arbeidsgiveren.

Type lønn eller ytelsenaturalytelse, bolig
Trekkplikt

ja

Se mer informasjon under.

Grunnlag for arbeidsgiveravgift

ja/nei

Se mer informasjon under.

Skatte- og avgiftsregel
 • Svalbard
 • Jan Mayen og bilandene
 • Særskilt fradrag for sjøfolk
 • Skattefri organisasjon
Tilleggsinformasjon Ingen tilleggsinformasjon.

Trekkpliktig
Ytelsen skal alltid oppgis som trekkpliktig.

Ta med leieverdien i beregningsgrunnlaget for forskuddstrekk fra og med første hele måned etter mottatt verdsettelse fra skattemyndighetene og boligen er tatt i bruk.

Hvis arbeidstakeren har betalt noe for ytelsen skal du trekke dette fra før gjennomføring av forskuddstrekket.

Du kan la være å gjennomføre forskuddstrekk hvis trekkbeløpet er under minstegrensene for forskuddstrekk.

For naturalytelser skal du gjennomføre forskuddstrekket i de kontante ytelsene så langt de rekker. Er det ikke dekning for samlet forskuddstrekk i de kontante ytelsene, skal du gi beskjed til skattekontoret.

Grunnlag for arbeidsgiveravgift
Du skal beregne arbeidsgiveravgift av denne ytelsen.

Ta med leieverdien i arbeidsgiveravgiftsgrunnlaget første hele måned etter mottatt melding om leieverdi fra skattemyndighetene, og boligen er tatt i bruk.

Hvis du har levert krav om verdsettelse av leieverdien for sent, skal leieverdien tas med i arbeidsgiveravgiftsgrunnlaget første hele måned etter at boligen er tatt i bruk.

Unntak:
Du kan la være å beregne arbeidsgiveravgift når inntektsmottakeren:

 • er omfattet av trygdelovgivningen i et annet land i henhold til en sosialkonvensjon eller EØS-avtalen
 • er en utenlandsk arbeidstaker som ikke er medlem av trygden og som arbeider på norsk kontinentalsokkel eller i norsk territorialfarvann

Opptjeningsperiode (frivillig)
Du kan oppgi opptjeningsperiode for alle typer lønn og andre ytelser i a-meldingen. Både startdato og sluttdato for opptjeningsperioden må være innenfor samme rapporteringsmåned.

Når skal du rapportere
Oppgi leieverdien (skattepliktig fordel), første hele måned etter mottatt melding om leieverdi fra skattemyndighetene, og boligen er tatt i bruk.

Har du levert krav om verdsettelse av leieverdi for sent, oppgi leieverdien (skattepliktig fordel) første hele måned etter at boligen er tatt i bruk.

Bonus

Gjelder bonus som resultatbonus, deling av overskudd i virksomhet, gratiale og tantieme (tidligere kode 111 A /129 / 913 A / 914 A).

Kort om bonus
Oppgi bonusytelser som stammer fra egen arbeidsinnsats, eller bonus som helt eller delvis skyldes andre faktorer.

Dette gjelder blant annet:

 • resultatbonus
 • deling av overskudd i virksomheten
 • gratiale (gratiale er en gave, særlig pengebeløp, som gis utenom lønnen, f.eks. når det er oppnådd et godt resultat eller ved jubileum)
 • tantieme (tantieme er en andel av et foretaks nettooverskudd som særlig utbetales til administrerende direktør, høyere funksjonærer, medlemmer av styret o.l. etter nærmere avtale)

Dette regnes ikke som bonus:

 • prosentlønn
 • provisjonslønn
 • akkordlønn
 • honorarer
Beløpx kroner (brutto)
Type lønn eller ytelse kontantytelse, bonus
Trekkplikt

ja

Du kan la være å gjennomføre forskuddstrekk hvis trekkbeløpet er under minstegrensene for forskuddstrekk.

Grunnlag for arbeidsgiveravgift

ja/nei

Unntak:
Du kan la være å beregne arbeidsgiveravgift når inntektsmottakeren:

 • er omfattet av trygdelovgivningen i et annet land i henhold til en sosialkonvensjon eller EØS-avtalen
 • er en utenlandsk arbeidstaker som ikke er medlem av folketrygden og som arbeider på norsk kontinentalsokkel eller i norsk territorialfarvann
Skatte- og avgiftsregel
 • Svalbard
 • Særskilt fradrag for sjøfolk
 • Jan Mayen og bilandene
 • Skattefri organisasjon
TilleggsinformasjonIngen tilleggsinformasjon.

Opptjeningsperiode (frivillig)
Du kan oppgi opptjeningsperiode for alle typer lønn og andre ytelser i a-meldingen. Både startdato og sluttdato for opptjeningsperioden må være innenfor samme rapporteringsmåned.

Når skal du rapportere
Oppgi ytelsen den kalendermåneden du har utbetalt beløpet.

Bonus fra Forsvaret

Gjelder bonus ved åremåls tilsetting i Forsvaret. Bonusen utbetales i én sum ved tjenestens slutt og skattlegges etter særskilte regler (tidligere kode 128 A).

Kort om bonus fra Forsvaret
Oppgi bonus ved åremåls tilsetting i Forsvaret som utbetales i én sum ved tjenestens slutt.

Det er fastsatt særskilte regler for fastsettingen av skatt på bonusen, og derfor må du oppgi dette som «Bonus fra Forsvaret».

Beløpx kroner (brutto)
Type lønn eller ytelsekontantytelse, bonus fra Forsvaret
Trekkplikt

ja

- Du kan la være å gjennomføre forskuddstrekk hvis trekkbeløpet er under minstegrensene for forskuddstrekk.

Grunnlag for arbeidsgiveravgift ja
Skatte- og avgiftsregel
 • Særskilt fradrag for sjøfolk
 • Svalbard
Tilleggsinformasjon:
År utbetaling gjelderOpgi bare årstall for hvert år bonusen gjelder.

Opptjeningsperiode (frivillig)
Du kan oppgi opptjeningsperiode for alle typer lønn og andre ytelser i a-meldingen. Både startdato og sluttdato for opptjeningsperioden må være innenfor samme rapporteringsmåned.

Når skal du rapportere
Oppgi ytelsen den kalendermåneden du har utbetalt beløpet.

Bonus opptjent i utlandet tidligere år

Gjelder bonus som er opptjent i utlandet i tidligere år (tidligere kode 149 A).

Kort om bonus opptjent i utlandet tidligere år
Oppgi bonus som er opptjent i utlandet, men først utbetales etter at oppholdet i utlandet er avsluttet.

Inntektsmottakeren kan være skattemessig bosatt i Norge eller i utlandet. Du må derfor oppgi beløpet som «bonus opptjent i utlandet i tidligere år» for riktig skattemessig behandling.

Unntak
Det er ikke opplysningsplikt når inntektsmottakeren:

 • ikke er skattemessig bosatt i Norge, og
 • utbetalingen skal belastes et fast driftssted som arbeidsgiveren har i et land som Norge har skatteavtale med.

Norske skatte- og avgiftsmyndigheter har i praksis lagt til grunn at det ikke gjelder lønnsopplysningsplikt for lønn og annen godtgjørelse vedrørende arbeid utført utenfor norsk territorium, dersom arbeidsgiver ikke er skattemessig hjemmehørende i Norge.

Beløpx kroner (brutto)
Type lønn eller ytelsekontantytelse, bonus
Trekkplikt

ja

- Du kan la være å gjennomføre forskuddstrekk hvis trekkbeløpet er under minstegrensene for forskuddstrekk.

-Du kan også la være å gjennomføre forskuddstrekk for arbeid utført i utlandet. Dette gjelder til personer som ikke er bosatt i Norge eller midlertidig oppholder seg her.

Grunnlag for arbeidsgiveravgift

ja/nei

Unntak:
Du kan la være å beregne arbeidsgiveravgift når inntektsmottakeren:

 • er omfattet av trygdelovgivningen i et annet land i henhold til en sosialkonvensjon eller EØS-avtalen
 • er en utenlandsk arbeidstaker som ikke er medlem av folketrygden og som arbeider på norsk kontinentalsokkel eller i norsk territorialfarvann
Skatte- og avgiftsregel Særskilt fradrag for sjøfolk
Tilleggsinformasjon:
Fra dato til datoperiode (se mer informasjon under.)
Opptjeningslandlandkode (se mer informasjon under.)
Opptjent på kontinentalsokkelja/nei (se mer informasjon under.)

Tilleggsinformasjon

 • Periode
  Oppgi perioden utbetalingen gjelder fra dato til dato. Gjelder utbetalingen flere tidligere år, må du oppgi ett beløp for hvert av de aktuelle årene.
 • Landkode
  Oppgi landkoden til det landet hvor inntekten er opptjent. Hvis beløpet er opptjent i flere ulike land må det splittes på hvert av de aktuelle landene for å sikre at Skatteetaten vet hvilken skatteavtale som kommer til anvendelse, noe som kan ha betydning for eventuell nedsettelse av norsk skatt.
 • Opptjent på kontinentalsokkel
  Du skal oppgi om inntekten er opptjent på kontinentalsokkel eller ikke.
Eksempel

Opptjeningsperiode (frivillig)
Du kan oppgi opptjeningsperiode for alle typer lønn og andre ytelser i a-meldingen. Både startdato og sluttdato for opptjeningsperioden må være innenfor samme rapporteringsmåned.

Når skal du rapportere
Oppgi ytelsen den kalendermåneden du har utbetalt beløpet.

Dagmamma – godtgjørelse for pass av barn i dagmammaens hjem (næringsinntekt)

Gjelder utbetaling av godtgjørelse til dagmamma som passer barnet i dagmammaens hjem, både kontantytelser og utgiftsgodtgjørelse (tidligere kode 404).

Kort om godtgjørelse til dagmamma
Oppgi godtgjørelse for privat barnepass utført i dagmammaens hjem når:

 • barnet ikke har fylt 12 år før utgangen av inntektsåret eller
 • er eldre og har særlig behov for omsorg og pleie

Hvilken informasjon skal du oppgi

Bruker du direkte registrering i Altinn (A01) når du sender a-melding, finner du informasjon om hvordan du skal rapportere inntekten i veiledning til skjemaet (PDF). Søk på "vederlag til dagmamma" i veiledningen.

Når du bruker et lønnssystem skal du oppgi opplysningene om inntekten slik:

Beløp x kroner (brutto)
Type lønn eller ytelsekontantytelse, vederlag til dagmamma i eget hjem,
eller
utgiftsgodtgjørelse, vederlag til dagmamma i eget hjem
Trekkplikt nei
Grunnlag for arbeidsgiveravgift nei
Skatte- og avgiftsregel Du kan ikke bruke særskilte skatte- og avgiftsregler for denne ytelsen.
Tilleggsinformasjon:
Antall barnx barn - Oppgi antall barn utbetalingen gjelder for.
Antall månederx måneder - Oppgi antall måneder utbetalingen gjelder for.

Opptjeningsperiode (frivillig)
Du kan oppgi opptjeningsperiode for alle typer lønn og andre ytelser i a-meldingen. Både startdato og sluttdato for opptjeningsperioden må være innenfor samme rapporteringsmåned.

Når skal du rapportere
Oppgi ytelsen den kalendermåneden du har utbetalt beløpet.

Dagmamma – lønn til dagmamma eller praktikant i barnets hjem

Gjelder lønn og andre godtgjørelser til dagmamma eller praktikant/au pair som passer barn i barnets hjem, når du som privatperson er arbeidsgiver.

Kort om lønn til dagmamma eller praktikant
Oppgi lønn og andre godtgjørelser for privat barnepass utført i barnets hjem når:

 • barnet ikke har fylt 12 år før utgangen av inntektsåret eller
 • barnet har særskilt behov for omsorg og pleie, gjelder også for barn over 12 år

Melding om lønnet arbeid i hjemmet
Betaler du for pass av barn i hjemmet ditt, skal du sende opplysninger om lønnen i et eget skjemaet for melding om lønnet arbeid i hjemmet.

Er du usikker på hvordan du skal gjøre dette, finner du informasjon om skjema og ordningen på skjemasiden.

Du kan ikke bruke dette skjema hvis du har gitt pengegodtgjørelser til dekning av utgifter utenom lønnen, eller gitt andre naturalytelser enn kost og losji. Da må du sende ordinær a-melding (A01 eller A02).

Sender du inn ordinær a-melding (A01 eller A02) må du oppgi deg selv med ditt fødsels- og personn...

Dagmamma – sykepenger til dagmamma i dagmammaens hjem

Brukes bare av Arbeids- og velferdsetaten (NAV). Gjelder sykepenger til selvstendig næringsdrivende.

Kort om sykepenger mv. til dagmamma
Oppgi sykepenger som utbetales for privat barnepass utført i dagmammaens hjem når:

 • barnet ikke har fylt 12 år før utgangen av inntektsåret eller
 • er eldre og har særlig behov for omsorg og pleie

Sykepenger mv. til dagmamma beregnes etter folketrygdloven § 8-35.

Beskrivelsen skal bare brukes for ytelser fra Arbeids- og velferdsetaten (NAV).

Beløp x kroner (brutto)
Type lønn eller ytelsekontantytelse, sykepenger til dagmamma
Trekkplikt nei
Grunnlag for arbeidsgiveravgift nei
Skatte- og avgiftsregel Svalbard
Tilleggsinformasjon:Ingen tilleggsinformasjon.

Opptjeningsperiode (frivillig)
Du kan oppgi opptjeningsperiode for alle typer lønn og andre ytelser i a-meldingen. Både startdato og sluttdato for opptjeningsperioden må være innenfor samme rapporteringsmåned.

Når skal du rapportere
Oppgi ytelsen den kalendermåneden du har utbetalt beløpet.

Dagpenger til fisker

Brukes bare av Garantikassen for fiskere. Gjelder dagpenger til fisker eller fangstmann som erstatter næringsinntekt (tidligere kode 447).

Kort om dagpenger til fiskere
Oppgi dagpenger som utbetales til fisker eller fangstmann som erstatter næringsinntekt.

Dagpenger til fisker beregnes etter folketrygdloven § 4-18.

Beskrivelsen brukes bare for ytelser fra Garantikassen for fiskere.

Beløp x kroner (brutto)
Type lønn eller ytelsekontantytelse, dagpenger til fisker
Trekkplikt

ja

- Du kan la være å gjennomføre forskuddstrekk hvis trekkbeløpet er under minstegrensene for forskuddstrekk.

Grunnlag for arbeidsgiveravgift nei
Skatte- og avgiftsregel Svalbard
Tilleggsinformasjon: Ingen tilleggsinformasjon.

Opptjeningsperiode (frivillig)
Du kan oppgi opptjeningsperiode for alle typer lønn og andre ytelser i a-meldingen. Både startdato og sluttdato for opptjeningsperioden må være innenfor samme rapporteringsmåned.

Når skal du rapportere
Oppgi ytelsen den kalendermåneden du har utbetalt beløpet.

Dagpenger til fisker som bare har hyre

Brukes bare av Garantikassen for fiskere. Gjelder utbetaling av dagpenger etter folketrygdloven kapittel 4 (tidligere kode 145).

Kort om dagpenger til fisker som bare har hyre
Oppgi utbetaling av dagpenger etter folketrygdloven kapittel 4 til fisker og fangstmann som bare har hyre.

Beskrivelsen skal bare brukes for ytelser fra Garantikassen for fiskere.

Beløp x kroner (brutto)
Type lønn eller ytelsekontantytelse, dagpenger til fisker som bare har hyre
Trekkplikt

ja

-Du kan la være å gjennomføre forskuddstrekk hvis trekkbeløpet er under minstegrensene for forskuddstrekk.

Grunnlag for arbeidsgiveravgift nei
Skatte- og avgiftsregel Svalbard
Tilleggsinformasjon:
Periode (ved etterbetaling)Oppgi startdato og sluttdato

Opptjeningsperiode (frivillig)
Du kan oppgi opptjeningsperiode for alle typer lønn og andre ytelser i a-meldingen. Både startdato og sluttdato for opptjeningsperioden må være innenfor samme rapporteringsmåned.

Når skal du rapportere
Oppgi ytelsen den kalendermåneden du har utbetalt beløpet.

Etterbetale
Skal du etterbetale, oppgi beløpet og perioden det gjelder for i den kalendermåneden du har utbetalt beløpet.

Eksempel

Flere inntektsår
Gjelder etterbetalingen flere inntektsår, del beløpet opp i én transaksjon per inntektsår.

Eksempel

Dagpenger ved arbeidsløshet

Brukes bare av Arbeids- og velferdsetaten (NAV). Gjelder utbetaling av dagpenger (tidligere kode 147).

Kort om dagpenger ved arbeidsløshet
Oppgi utbetaling av dagpenger etter folketrygdloven kapittel 4, til personer som har tjent opp rettigheter til ytelsen som arbeidstaker, frilanser eller vernepliktig.

Beskrivelsen skal bare brukes for ytelser fra Arbeids- og velferdsetaten (NAV).

Beløp x kroner (brutto)
Type lønn eller ytelsekontantytelse, dagpenger ved arbeidsløshet
Trekkplikt

ja

-Du kan la være å gjennomføre forskuddstrekk hvis trekkbeløpet er under minstegrensene for forskuddstrekk.

Grunnlag for arbeidsgiveravgift nei
Skatte- og avgiftsregel Svalbard
Tilleggsinformasjon:
Periode (ved etterbetaling)

Oppgi startdato og sluttdato

Gjelder bare ved etterbetaling

Opptjeningsperiode (frivillig)
Du kan oppgi opptjeningsperiode for alle typer lønn og andre ytelser i a-meldingen. Både startdato og sluttdato for opptjeningsperioden må være innenfor samme rapporteringsmåned.

Når skal du rapportere
Oppgi ytelsen den kalendermåneden du har utbetalt beløpet.

Etterbetale
Skal du etterbetale, oppgi beløpet og perioden det gjelder for i den kalendermåneden du har utbetalt beløpet.

Eksempel

Flere inntektsår
Gjelder etterbetalingen flere inntektsår, del beløpet opp i én transaksjon per inntektsår.

Eksempel

Dagpenger ved arbeidsløshet utbetalt til selvstendig næringsdrivende

Brukes bare av Arbeids- og velferdsetaten (NAV). Gjelder utbetaling av dagpenger til selvstendig næringsdrivende (tidligere kode 403).

Kort om dagpenger til selvstendig næringsdrivende
Oppgi utbetaling av dagpenger til selvstendig næringsdrivende under etablering, etter folketrygdloven § 4-6 tredje ledd.

Beskrivelsen skal bare brukes for ytelser fra Arbeids- og velferdsetaten (NAV).

Beløp x kroner (brutto)
Type lønn eller ytelsekontantytelse, dagpenger ved arbeidsløshet
Trekkplikt nei
Grunnlag for arbeidsgiveravgift nei
Skatte- og avgiftsregel Svalbard
Tilleggsinformasjon: Ingen tilleggsinformasjon

Opptjeningsperiode (frivillig)
Du kan oppgi opptjeningsperiode for alle typer lønn og andre ytelser i a-meldingen. Både startdato og sluttdato for opptjeningsperioden må være innenfor samme rapporteringsmåned.

Når skal du rapportere
Oppgi ytelsen den kalendermåneden du har utbetalt beløpet.

Dødsfall – lønn etter dødsfall (opptjent før, utbetalt etter dødsfall)

Gjelder lønn, feriepenger og andre ytelser som avdøde har opptjent før dødsfallet, men som vedkommende ikke hadde faktisk eller rettslig krav på å få utbetalt før dødsfallet.

Kort om lønn etter dødsfall
Oppgi lønn, bonus, feriepenger og andre ytelser som avdøde hadde opptjent før dødsfallet, men som vedkommende ikke hadde faktisk eller rettslig krav på å få utbetalt før dødsfallet.

Dette gjelder når:

 • inntekten er opptjent før, men utbetalt etter dødsdato. Inntekten er skattepliktig for dødsboet, enearving eller gjenlevende ektefelle/samboer i uskifte som alminnelig inntekt (kapitalinntekt) og skal oppgis på avdøde som lønn etter dødsfall.

Dette gjelder ikke når:

 • inntekten er opptjent og utbetalt etter dødsdato. Dette skal du oppgi som etterlønn og etterpensjon etter dødfall. Det er skattefritt hvis beløpet er under 1,5 G og skattepliktig hvis beløpet overstiger 1,5 G.

Beskrivelsen gjelder:

 • fra og med januar 2017.

Lønn etter dødsfall før 2017 skal du oppgi som kapitalinntekt.

Beløpx kroner (brutto)
Type lønn eller ytelsekontantytelse, lønn etter dødsfall
Trekkpliktnei
Grunnlag for arbeidsgiveravgift nei
Skatte- og avgiftsregel Du kan ikke bruke særskilte skatte- og avgiftsregler for denne ytelsen.
TilleggsinformasjonIngen tilleggsinformasjon.
Eksempel

Opptjeningsperiode (frivillig)
Du kan oppgi opptjeningsperiode for alle typer lønn og andre ytelser i a-meldingen. Både startdato og sluttdato for opptjeningsperioden må være innenfor samme rapporteringsmåned.

Når skal du rapportere
Oppgi ytelsen den kalendermåneden du har utbetalt beløpet.

Dødsfall – pensjon i dødsmåneden

Gjelder pensjoner utbetalt i dødsmåneden.

Kort om pensjon i dødsmåneden
Fra og med 2015 er det ikke lenger krav om å oppgi pensjon i dødsmåneden med en egen beskrivelse i a-meldingen.

Du skal oppgi pensjon i dødsmåneden med samme beskrivelse du bruker for de aktuelle pensjonsytelsene i månedene før dødsmåneden.

Skattefrihet for pensjon i dødsmåneden blir ivaretatt av Skatteetaten under fastsettingen av skatten.

Unntak:
All pensjon som utbetales etter selve dødsmåneden anses som etterpensjon. Skattepliktig etterpensjon skal du oppgi som Etterlønn og etterpensjon etter dødsfall.

Dødsfall – trekkfri etterlønn (opptjent og utbetalt etter dødsfall)

Gjelder lønn som er utbetalt etter en persons dødsfall, og som ikke var opptjent før dødsfallet. Beløp under 1 ½ ganger grunnbeløpet er skattefrie (tidligere kode 916).

Kort om skattefri etterlønn etter dødsfall
Oppgi all skattefri lønn som:

 • er opptjent etter
 • og blir utbetalt etter en persons dødsfall

Lønn opptjent før dødsdato, men utbetalt etter dødsdato rapporteres som Lønn etter dødsfall (f.eks. feriepenger, bonus).

Fra 1. januar 2017 skal du ikke oppgi skattefri etterpensjon i a-meldingen.

Her finner du mer informasjon om skattepliktig etterlønn og etterpensjon.

Beløpx kroner (brutto)
Type lønn eller ytelsekontantytelse, etterlønn
Trekkpliktnei
Grunnlag for arbeidsgiveravgiftnei
Skatte- og avgiftsregelDu kan ikke bruke særskilte skatte- og avgiftsregler for denne ytelsen.
TilleggsinformasjonIngen tilleggsinformasjon.

Opptjeningsperiode (frivillig)
Du kan oppgi opptjeningsperiode for alle typer lønn og andre ytelser i a-meldingen. Både startdato og sluttdato for opptjeningsperioden må være innenfor samme rapporteringsmåned.

Når skal du rapportere
Oppgi ytelsen den kalendermåneden du har utbetalt beløpet.

Dødsfall – trekkpliktig etterlønn og etterpensjon (opptjent og utbetalt etter dødsfall)

Gjelder lønn og pensjon som er utbetalt etter en persons dødsfall, og som ikke var opptjent før dødsfallet (tidligere kode 214).

Kort om etterlønn og etterpensjon etter dødsfall
Oppgi all skattepliktig lønn og pensjon som:

 • er opptjent etter
 • og blir utbetalt etter en persons dødsfall. Gjelder lønn utbetalt etter dødsdato og pensjon utbetalt etter dødsmåned.

Lønn opptjent før dødsdato, men utbetalt etter dødsdato rapporterer du som lønn etter dødsfall (for eksempel feriepenger, bonus).

Pensjon opptjent før dødsmåneden, men utbetalt etter dødsmåneden rapporterer du som kapitalinntekt.

Skatteplikt inntreffer når beløpet overstiger 1 ½ ganger grunnbeløpet i folketrygden.

Skattefri etterpensjon rapporteres ikke. Du finner informasjon her om skattefri etterlønn.

Beløp x kroner (brutto)
Type lønn eller ytelsekontantytelse, etterlønn og etterpensjon
Trekkplikt

ja

- Du kan la være å gjennomføre forskuddstrekk hvis trekkbeløpet er under minstegrensene for forskuddstrekk.

Grunnlag for arbeidsgiveravgift nei
Skatte- og avgiftsregel
 • Svalbard
 • Kildeskatt på pensjoner
 • Jan Mayen og bilandene
TilleggsinformasjonIngen tilleggsinformasjon.

Opptjeningsperiode (frivillig)
Du kan oppgi opptjeningsperiode for alle typer lønn og andre ytelser i a-meldingen. Både startdato og sluttdato for opptjeningsperioden må være innenfor samme rapporteringsmåned.

Når skal du rapportere
Oppgi ytelsen den kalendermåneden du har utbetalt beløpet.

Ektefelletillegg

Gjelder skattepliktig ektefelletillegg og eventuelle endringer i skattefritt ektefelletillegg for til og med desember 2016 (tidligere kode 219).

Kort om ektefelletillegg
Oppgi skattepliktig ektefelletillegg.

Ektefelletillegg er et forsørgertillegg fra NAV eller private pensjonsordninger hvis inntektsmottakeren oppfyller kravene til dette.

Skattefritt ektefelletillegg skal du rapportere i en egen ordning
Skattefritt ektefelletillegg skal fra 1. januar 2017 ikke oppgis i a-meldingen. Dette skal du i stedet rapportere i ordningen Skattefrie utbetalinger fra offentlige myndigheter.

Ektefelletillegg som utbetales til mottaker av alderspensjon og AFP i både offentlig og privat sektor er skattefritt for de som allerede var mottakere av ektefelletillegget 31. desember 2010.

Hvis du skal gjøre endringer i skattefritt ektefelletillegg som du tidligere har oppgitt i a-meldingen, se rette feil.

Beløp x kroner (brutto)
Type lønn eller ytelsekontantytelse, ektefelletillegg
Trekkplikt

ja

-Du kan la være å gjennomføre forskuddstrekk hvis trekkbeløpet er under minstegrensene for forskuddstrekk.

Grunnlag for arbeidsgiveravgift nei
Skatte- og avgiftsregel
 • Svalbard
 • Kildeskatt på pensjoner
Tilleggsinformasjon:
Periode

Oppgi startdato og sluttdato

Gjelder bare ved etterbetaling.

Opptjeningsperiode (frivillig)
Du kan oppgi opptjeningsperiode for alle typer lønn og andre ytelser i a-meldingen. Både startdato og sluttdato for opptjeningsperioden må være innenfor samme rapporteringsmåned.

Når skal du rapportere
Oppgi ytelsen den kalendermåneden du har utbetalt beløpet.

Etterbetale
Skal du etterbetale, oppgi beløpet og perioden det gjelder for i den kalendermåneden du har utbetalt beløpet.

Eksempel

Flere inntektsår
Gjelder etterbetalingen flere inntektsår, del beløpet opp i én transaksjon per inntektsår.

Eksempel

Ektefelletillegg uføretrygd

Beskrivelsen brukes bare av Arbeids- og velferdsetaten (NAV). Gjelder ektefelletillegg som løper 1. januar 2015.

Kort om ektefelletillegg uføretrygd
Oppgi ektefelletillegg som løper 1. januar 2015. Ektefelletillegget falt bort fra 2015.

Ektefelletillegget løper ut den perioden det er innvilget for, maksimalt 10 år etter 1. januar 2015.

Beskrivelsen skal bare brukes for ytelser fra Arbeids- og velferdsetaten (NAV).

Beløp x kroner (brutto)
Type lønn eller ytelsekontantytelse, ektefelletillegg uføretrygd
Trekkplikt ja
Grunnlag for arbeidsgiveravgift nei
Skatte- og avgiftsregel Hvis aktuelt
Tilleggsinformasjon:
Periode (ved etterbetaling)Oppgi startdato og sluttdato

Beløp
Oppgi bruttobeløpet.

Type lønn eller ytelse
Oppgi «kontantytelse» og «ektefelletillegg uføretrygd».

Trekkpliktig
Ytelsen skal alltid oppgis som trekkpliktig.

Du kan la være å gjennomføre forskuddstrekk hvis trekkbeløpet er under minstegrensene for forskuddstrekk.

Grunnlag for arbeidsgiveravgift
Du skal ikke beregne arbeidsgiveravgift av ytelsen.

Skatte- og avgiftsregel
Hvis inntektsmottakeren oppfyller vilkårene, kan du bruke skatte- og avgiftsregler:

Svalbard
Kildeskatt på pensjoner

Tilleggsinformasjon

 • Periode (gjelder bare ved etterbetaling)
  Oppgi startdato og sluttdato ytelsen gjelder for.

Opptjeningsperiode (frivillig)
Du kan oppgi opptjeningsperiode for alle typer lønn og andre ytelser i a-meldingen. Både startdato og sluttdato for opptjeningsperioden må være innenfor samme rapporteringsmåned.

Se også utdypende informasjon om opptjeningsperiode

Når skal du rapportere
Oppgi ytelsen den kalendermåneden du har utbetalt beløpet.

Etterbetale
Skal du etterbetale, oppgi beløpet og perioden det gjelder for i den kalendermåneden du har utbetalt beløpet.

Eksempel

Flere inntektsår
Gjelder etterbetalingen flere inntektsår, del beløpet opp i én transaksjon per inntektsår.

Eksempel

Rette feil

Eksempel →
Har du ikke fått feilmelding

Hva bruker vi opplysningene til
Skatteetaten bruker opplysninger om lønn og andre ytelser til å fastsette inntekt. Beløpet summeres med andre ytelser og overføres til skattemeldingen.

Statistisk sentralbyrå (SSB) bruker opplysningene til statistikkformål.

Aktuelt regelverk

A-opplysningsloven
A-opplysningsforskriften
Skatteforvaltningsloven § 7-2
Skatteforvaltningsforskriften § 7-2-1
Skatteforvaltningsforskriften § 7-2-9
Skattebetalingsloven § 5-6
Folketrygdloven § 23-2
Folketrygdloven § 25-10
Folketrygdloven § 21-4
Statistikkloven § 2-2

Elektronisk kommunikasjon – innholdstjenester

Innrapporteres som trekkpliktige naturalytelser - uspesifisert.

Elektronisk kommunikasjon – naturalytelse

Gjelder fordel ved elektronisk kommunikasjon når denne dekkes ved naturalytelse.

Kort om elektronisk kommunikasjon – naturalytelse
Oppgi fordel ved elektronisk kommunikasjon (EK-tjenester) når inntektsmottakeren mottar dette som en naturalytelse.

Dette gjelder for eksempel:

 • fasttelefon
 • mobiltelefon
 • fasttilgang til bredbånd
 • mobil tilgang til datakommunikasjon, for eksempel via trådløse nett

Arbeidsgivers dekning av kostnader til etablering/installasjon av EK-tjenester omfattes av sjablongregelen.

Les mer her hvis du er usikker på om du skal oppgi fordelen som en naturalytelse eller utgiftsgodtgjørelse.

Årlig inntektstillegg - sjablongbeløp
Gjelder per inntektsmottaker, og for én eller flere EK-tjenester:

Årlig inntektstillegg4 392 kroner
Skattepliktig fordel per hele påbegynte måned inntektsmottakeren har disponert tjenesten(e)366 kroner

Du skal bare forholde deg til ytelser fra deg og ikke om personen har dekning fra flere arbeidsgivere.

Når sjablongbeløpet er nådd
Når det maksimale sjablongbeløp (årlig inntektstillegg) er nådd for en arbeidstaker, skal du ikke rapportere mer for vedkommende. Dette gjelder selv om arbeidstakeren får dekket elektroniske kommunikasjonstjenester senere dette året.

Beløp

x kroner

Oppgi skattepliktig fordel (sjablongbeløp per måned).

Type lønn eller ytelsenaturalytelse, elektronisk kommunikasjon
Trekkplikt

ja

-Du kan la være å gjennomføre forskuddstrekk hvis trekkbeløpet er under minstegrensene for forskuddstrekk.

-For naturalytelser skal du gjennomføre forskuddstrekket i de kontante ytelsene så langt de rekker. Er det ikke dekning for samlet forskuddstrekk i de kontante ytelsene, skal du gi beskjed til skattekontoret.

Grunnlag for arbeidsgiveravgift

ja/nei

Du skal beregne arbeidsgiveravgift av denne ytelsen.

Du kan la være å beregne arbeidsgiveravgift når inntektsmottakeren:

 • er omfattet av trygdelovgivningen i et annet land i henhold til en sosialkonvensjon eller EØS-avtalen
 • er en utenlandsk arbeidstaker som ikke er medlem av folketrygden og som arbeider på norsk kontinentalsokkel eller i norsk territorialfarvann
Skatte- og avgiftsregel
 • Svalbard
 • Særskilt fradrag for sjøfolk
 • Jan Mayen og bilandene
 • Skattefri organisasjon
TilleggsinformasjonIngen tilleggsinformasjon.

Skatte- og avgiftsregel

Hvis inntektsmottakeren oppfyller vilkårene, skal du bruke skatte- og avgiftsregler:

Særskilt fradrag for sjøfolk
Jan Mayen og bilandene
Svalbard

Hvis du sender a-melding for en skattefri organisasjon, kan du bruke skatte- og avgiftsregel:

Skattefri organisasjon

Opptjeningsperiode (frivillig)
Du kan oppgi opptjeningsperiode for alle typer lønn og andre ytelser i a-meldingen. Både startdato og sluttdato for opptjeningsperioden må være innenfor samme rapporteringsmåned.

Se også utdypende informasjon om opptjeningsmetode.

Når skal du rapportere
Oppgi fordelen den kalendermåneden inntektsmottakeren har disponert tjenestene.

Både naturalytelse og utgiftsgodtgjørelse
Hvis du dekker elektronisk kommunikasjon med en kombinasjon av naturalytelse og utgiftsgodtgjørelse, må du oppgi disse hver for seg, etter type ytelse.

Det vil si at du skal oppgi:

 • den delen som er en naturalytelse her, som elektronisk kommunikasjon – naturalytelse
 • den delen som er en utgiftsgodtgjørelse, som elektronisk kommunikasjon - utgiftsgodtgjørelse

I slike tilfeller er skattepliktig fordel etter sjablongregelen fortsatt begrenset oppad til 4 392 kroner per år. Skattepliktig fordel utgjør 366 kroner per måned for naturalytelsen, i tillegg til det beløp som arbeidsgiveren dekker som utgiftsgodtgjørelse. Når taket på 4 392 kroner er nådd, vil all dekning av EK-tjenester resten av inntektsåret være unntatt fra skatteplikt.

Eksempel

Fellesfakturerte tjenester
Arbeidsgiver kan dekke kostnader til fellesfakturerte tjenester og tilleggstjenester skattefritt med inntil 1 000 kroner i inntektsåret.

Det skattefrie beløpet fylles opp først. Du kan la all dekning av slike tjenester inngå i det skattefrie beløpet uten å ta hensyn til hva som er tjenestlig og privat bruk.

Hvis arbeidsgiver dekker mer enn beløpsgrensen, må du vurdere det overskytende beløp og fastslå hva som er tjenestlig og hva som er privat bruk. Den delen av overskytende beløp som er privat bruk, skal skattlegges som lønn etter alminnelige regler.

Hvis kostnaden er dekket ved at arbeidstakeren leverer faktura, skal du oppgi den skattepliktige delen som kontantytelse,annet.

Hvis dekningen gjelder for dekning ved naturalytelse skal du oppgi den skattepliktige delen som naturalytelse, uspesifisert.

Rette feil

Oversikt over feilmeldinger.
Har du ikke fått feilmelding

Hva bruker vi opplysningene til
Skatteetaten bruker opplysninger om lønn og andre ytelser til å fastsette inntekt. Beløpet summeres med andre ytelser og overføres til skattemeldingen.

Statistisk sentralbyrå (SSB) bruker opplysningene til statistikkformål.

Aktuelt regelverk

 • A-opplysningsloven
 • A-opplysningsforskriften
 • Skatteforvaltningsloven § 7-2
 • Skatteforvaltningsforskriften § 7-2-1
 • Skatteforvaltningsforskriften § 7-2-2
 • Skatteforvaltningsforskriften § 7-2-9
 • Skattebetalingsloven § 5-6
 • Skattebetalingsloven § 5-8
 • Skattebetalingsforskriften § 5-8-14
 • Folketrygdloven § 23-2
 • Folketrygdloven § 25-10
 • Folketrygdloven § 21-4
 • Statistikkloven § 2-2
 • Skatteloven § 5-10
 • Skatteloven § 5-12
 • Skattedirektoratets skatteforskrift til skatteloven § 5-12

Elektronisk kommunikasjon – utgiftsgodtgjørelse

Gjelder fordel ved elektronisk kommunikasjon når dette dekkes ved utgiftsgodtgjørelse.

Kort om elektronisk kommunikasjon – utgiftsgodtgjørelse
Oppgi fordel ved elektronisk kommunikasjon (EK-tjenester) når dette dekkes som en utgiftsgodtgjørelse.

Dette gjelder for eksempel:

 • fasttelefon
 • mobiltelefon
 • fasttilgang til bredbånd
 • mobil tilgang til datakommunikasjon, for eksempel via trådløse nett

Arbeidsgivers dekning av kostnader til etablering/installasjon av EK-tjenester omfattes av sjablongregelen.

Les mer her hvis du usikker på om du skal oppgi fordelen som en naturalytelse eller utgiftsgodtgjørelse

Årlig inntektstillegg - sjablongbeløp
Gjelder per inntektsmottaker, og for en eller flere EK-tjenester:

Faktisk dekket beløp begrenset til4 392 kroner

Du skal bare forholde deg til ytelser fra deg, og ikke om personen har dekning fra flere arbeidsgivere.

Se også skatte-ABC om elektronisk kommunikasjon.

Når sjablongbeløpet er nådd

Når det maksimale sjablongbeløp (årlig inntektstillegg) er nådd for en arbeidstaker, skal du ikke rapportere mer for vedkommende. Dette gjelder selv om arbeidstakeren får dekket elektroniske kommunikasjonstjenester senere dette året.

Eksempel

Hvilken informasjon skal du oppgi

Beløp

x kroner

- Oppgi skattepliktig fordel når du faktisk foretar utbetalingen til arbeidstaker.

-Dersom total dekning av fakturaen fører til at maksimalt sjablongbeløp overstiges, oppgir du dekning opp til sjablongbeløpet.

Type lønn eller ytelseutgiftsgodtgjørelse, elektronisk kommunikasjon
Trekkplikt

ja

-Du kan la være å gjennomføre forskuddstrekk hvis trekkbeløpet er under minstegrensene for forskuddstrekk.

-For naturalytelser skal du gjennomføre forskuddstrekket i de kontante ytelsene så langt de rekker. Er det ikke dekning for samlet forskuddstrekk i de kontante ytelsene, skal du gi beskjed til skattekontoret.

Grunnlag for arbeidsgiveravgift

ja/nei

Du skal beregne arbeidsgiveravgift av denne ytelsen.

Unntak:
Du kan la være å beregne arbeidsgiveravgift når inntektsmottakeren:

 • er omfattet av trygdelovgivningen i et annet land i henhold til en sosialkonvensjon eller EØS-avtalen
 • er en utenlandsk arbeidstaker som ikke er medlem av folketrygden og som arbeider på norsk kontinentalsokkel eller i norsk territorialfarvann
Skatte- og avgiftsregel
 • Svalbard
 • Særskilt fradrag for sjøfolk
 • Jan Mayen og bilandene
 • Skattefri organisasjon
TilleggsinformasjonIngen tilleggsinformasjon.

Skatte- og avgiftsregel
Hvis inntektsmottakeren oppfyller vilkårene, skal du bruke skatte- og avgiftsregler:

Særskilt fradrag for sjøfolk
Jan Mayen og bilandene
Svalbard

Hvis du sender a-melding for en skattefri organisasjon, kan du bruke skatte- og avgiftsregel:

Skattefri organisasjon

Opptjeningsperiode (frivillig)
Du kan oppgi opptjeningsperiode for alle typer lønn og andre ytelser i a-meldingen. Både startdato og sluttdato for opptjeningsperioden må være innenfor samme rapporteringsmåned.

Se også utdypende informasjon om opptjeningsperiode.

Når skal du rapportere
Oppgi ytelsen den kalendermåneden godtgjørelsen betales, uavhengig hvilken periode (og hvilket år) fakturaen gjelder.

Både naturalytelse og utgiftsgodtgjørelse
Hvis du dekker elektronisk kommunikasjon med en kombinasjon av naturalytelse og utgiftsgodtgjørelse, må du oppgi disse hver for seg, etter type ytelse.

Det vil si at du skal oppgi:

 • den delen som er en utgiftsgodtgjørelse her, som elektronisk kommunikasjon – utgiftsgodtgjørelse
 • den delen som er en naturalytelse, som elektronisk kommunikasjon - naturalytelse

I slike tilfeller er skattepliktig fordel etter sjablongregelen fortsatt begrenset oppad til 4 392 kroner per år. Skattepliktig fordel utgjør 366 kroner per måned for naturalytelsen, i tillegg til det beløp som arbeidsgiveren dekker som utgiftsgodtgjørelse. Når taket på 4 392 kroner er nådd, vil all dekning av EK-tjenester resten av inntektsåret være unntatt fra skatteplikt.

Eksempel

Fellesfakturerte tjenester
Arbeidsgiver kan dekke kostnader til fellesfakturerte tjenester og tilleggstjenester skattefritt med inntil 1 000 kroner i inntektsåret.

Det skattefrie beløpet fylles opp først. Du kan la all dekning av slike tjenester inngå i det skattefrie beløpet uten å ta hensyn til hva som er tjenestlig og privat bruk.

Hvis arbeidsgiver dekker mer enn beløpsgrensen, må du vurdere det overskytende beløp og fastslå hva som er tjenestlig og hva som er privat bruk. Den delen av overskytende beløp som er privat bruk, skal skattlegges som lønn etter alminnelige regler.

Hvis kostnaden er dekket ved at arbeidstakeren leverer faktura, skal du oppgi den skattepliktige delen som kontantytelse,annet.

Hvis dekningen gjelder for dekning ved naturalytelse skal du oppgi den skattepliktige delen som naturalytelse, uspesifisert.

Rette feil

Oversikt over feilmeldinger.
Har du ikke fått feilmelding

Hva bruker vi opplysningene til
Skatteetaten bruker opplysninger om lønn og andre ytelser til å fastsette inntekt. Beløpet summeres med andre ytelser og overføres til skattemeldingen.

Statistisk sentralbyrå (SSB) bruker opplysningene til statistikkformål.

Aktuelt regelverk

A-opplysningsloven
A-opplysningsforskriften
Skatteforvaltningsloven § 7-2
Skatteforvaltningsforskriften § 7-2-1
Skatteforvaltningsforskriften § 7-2-2
Skatteforvaltningsforskriften § 7-2-9
Skattebetalingsloven § 5-6
Skattebetalingsforskriften § 5-6-11
Folketrygdloven § 23-2
Folketrygdloven § 25-10
Folketrygdloven § 21-4
Statistikkloven § 2-2
Skatteloven § 5-10
Skatteloven § 5-12
FSFINForskrift til skatteloven § 5-11-10
Skattedirektoratets skatteforskrift til skatteloven § 5-12

Etterbetalt uførepensjon fra folketrygden

Brukes bare av Arbeids- og velferdsetaten (NAV). Gjelder etterbetalt uførepensjon til og med 2014 (tidligere kode 218).

Kort om etterbetalt uførepensjon fra folketrygden
Oppgi etterbetalinger som gjelder uførepensjon til og med 2014, etter folketrygdloven kapittel 12 (slik den lød før 1. januar 2015).

Beskrivelsen skal bare brukes for ytelser fra Arbeids- og velferdsetaten (NAV).

Eksempel →

Etterbetaling fra og med 1. januar 2015
Skal du etterbetale uføretrygd fra folketrygden fra og med 1. januar 2015 må du skille om det er en etterbetaling eller et etteroppgjør du skal utbetale. Etterbetaling oppgis som uføretrygd. Husk å oppgi tidsrommet utbetalingen gjelder. Er det et etteroppgjør skal dette oppgis som Etteroppgjør uføretrygd fra folketrygden.

Beløp

x kroner (brutto)

Hvis etterbetalingen gjelder for flere inntekstår, splittes beløpet opp i en transaksjon per år.

Type lønn eller ytelsekontantytelse, uførepensjon
Trekkplikt

ja

-Du kan la være å gjennomføre forskuddstrekk hvis trekkbeløpet er under minstegrensene for forskuddstrekk.

Grunnlag for arbeidsgiveravgift nei
Skatte- og avgiftsregel
 • Svalbard
 • Kildeskatt på pensjoner
Tilleggsinformasjon:
Uføregrad

x prosent

Oppgi uføregrad i prosent.

Pensjonisten kan velge å ta ut 20, 40, 50, 60, 80 eller 100 prosent pensjon. Hvis du bruker ulik pensjonsgrad i ulike perioder skal du oppgi perioden du gir opplysninger om.

Grunnpensjonx kroner - Oppgi bruttobeløpet.
Tilleggspensjonx kroner - Oppgi bruttobeløpet.
Periode (ved etterbetaling)Oppgi startdato og sluttdato ytelsen gjelder for.

Opptjeningsperiode (frivillig)
Du kan oppgi opptjeningsperiode for alle typer lønn og andre ytelser i a-meldingen. Både startdato og sluttdato for opptjeningsperioden må være innenfor samme rapporteringsmåned.

Når skal du rapportere
Oppgi ytelsen den kalendermåneden du har utbetalt beløpet.

Etterlønn etter dødsfall (skattefri)

Gjelder lønn som er utbetalt etter en persons dødsfall, og som ikke var opptjent før dødsfallet. Beløp under 1 ½ ganger grunnbeløpet er skattefrie (tidligere kode 916).

Kort om skattefri etterlønn etter dødsfall
Oppgi all skattefri lønn som:

 • er opptjent etter
 • og blir utbetalt etter en persons dødsfall

Lønn opptjent før dødsdato, men utbetalt etter dødsdato rapporteres som Lønn etter dødsfall (f.eks. feriepenger, bonus).

Fra 1. januar 2017 skal du ikke oppgi skattefri etterpensjon i a-meldingen.

Her finner du mer informasjon om skattepliktig etterlønn og etterpensjon.

Beløpx kroner (brutto)
Type lønn eller ytelsekontantytelse, etterlønn
Trekkpliktnei
Grunnlag for arbeidsgiveravgiftnei
Skatte- og avgiftsregelDu kan ikke bruke særskilte skatte- og avgiftsregler for denne ytelsen.
TilleggsinformasjonIngen tilleggsinformasjon.

Opptjeningsperiode (frivillig)
Du kan oppgi opptjeningsperiode for alle typer lønn og andre ytelser i a-meldingen. Både startdato og sluttdato for opptjeningsperioden må være innenfor samme rapporteringsmåned.

Når skal du rapportere
Oppgi ytelsen den kalendermåneden du har utbetalt beløpet.

Etterlønn og etterpensjon etter dødsfall

Gjelder lønn og pensjon som er utbetalt etter en persons dødsfall, og som ikke var opptjent før dødsfallet (tidligere kode 214).

Kort om etterlønn og etterpensjon etter dødsfall
Oppgi all skattepliktig lønn og pensjon som:

 • er opptjent etter
 • og blir utbetalt etter en persons dødsfall. Gjelder lønn utbetalt etter dødsdato og pensjon utbetalt etter dødsmåned.

Lønn opptjent før dødsdato, men utbetalt etter dødsdato rapporterer du som lønn etter dødsfall (for eksempel feriepenger, bonus).

Pensjon opptjent før dødsmåneden, men utbetalt etter dødsmåneden rapporterer du som kapitalinntekt.

Skatteplikt inntreffer når beløpet overstiger 1 ½ ganger grunnbeløpet i folketrygden.

Skattefri etterpensjon rapporteres ikke. Du finner informasjon her om skattefri etterlønn.

Beløp x kroner (brutto)
Type lønn eller ytelsekontantytelse, etterlønn og etterpensjon
Trekkplikt

ja

- Du kan la være å gjennomføre forskuddstrekk hvis trekkbeløpet er under minstegrensene for forskuddstrekk.

Grunnlag for arbeidsgiveravgift nei
Skatte- og avgiftsregel
 • Kildeskatt på pensjoner
 • Svalbard
 • Jan Mayen og bilandene
TilleggsinformasjonIngen tilleggsinformasjon.

Opptjeningsperiode (frivillig)
Du kan oppgi opptjeningsperiode for alle typer lønn og andre ytelser i a-meldingen. Både startdato og sluttdato for opptjeningsperioden må være innenfor samme rapporteringsmåned.

Når skal du rapportere
Oppgi ytelsen den kalendermåneden du har utbetalt beløpet.

Faste tillegg

Gjelder regelmessig tillegg knyttet til personlige egenskaper, evner eller ansvar, som b-tillegg, stabiliseringstillegg, selektive tillegg for sykepleiere og flere (tidligere kode 111 A / 129 / 913 A/ 914 A).

Kort om faste tillegg
Oppgi faste tillegg som kommer regelmessig ved hver lønnsutbetaling. Faste tillegg er knyttet til personlige egenskaper, evner eller ansvar. Gjelder når du utbetaler på faste tidspunkt og beløpet er en fast størrelse.

Dette gjelder blant annet:

 • b-tillegg
 • stabiliseringstillegg
 • selektivt tillegg for sykepleiere
 • tillegg for ansvarsvakter, fagansvar og lederansvar
 • kvalifikasjons-/kompetansetillegg


Dette gjelder ikke:

 • skift-, turnus- og vakttillegg
 • offshoretillegg

Slikte tillegg skal oppgis under uregelmessige tillegg knyttet til arbeidet tid.

Beløpx kroner (brutto)
Type lønn eller ytelsekontantytelse, faste tillegg
Trekkplikt

Ja

-Du kan la være å gjennomføre forskuddstrekk hvis trekkbeløpet er under minstegrensene for forskuddstrekk.

Grunnlag for arbeidsgiveravgift

ja/nei

Unntak:
Du kan la være å beregne arbeidsgiveravgift når inntektsmottakeren:

 • er omfattet av trygdelovgivningen i et annet land i henhold til en sosialkonvensjon eller EØS-avtalen
 • er en utenlandsk arbeidstaker som ikke er medlem av folketrygden og som arbeider på norsk kontinentalsokkel eller i norsk territorialfarvann
Skatte- og avgiftsregel
 • Svalbard
 • Særskilt fradrag for sjøfolk
 • Jan Mayen og bilandene
 • Skattefri organisasjon
TilleggsinformasjonIngen tilleggsinformasjon.

Opptjeningsperiode (frivillig)
Du kan oppgi opptjeningsperiode for alle typer lønn og andre ytelser i a-meldingen. Både startdato og sluttdato for opptjeningsperioden må være innenfor samme rapporteringsmåned.

Når skal du rapportere
Oppgi ytelsen den kalendermåneden du har utbetalt beløpet.

Fastlønn

Gjelder når du utbetaler lønn månedlig, ukentlig eller gjør annen fast utbetaling.

Kort om fastlønn
Oppgi lønn du utbetaler månedlig, ukentlig eller har annen fast utbetaling.

Gjelder:

 • avtalt fast bruttolønn før skatt
 • fast avtalt overtidsgodtgjørelse

(NB) Merk!
Du skal ikke redusere fastlønnen om du oppgir trekk for lønn i ferie. For mer informasjon, se trekk i lønn for ferie.

For honorarer, akkord, prosent eller provisjonslønn skal du bruke egen inntektsbeskrivelse.

Beløpx kroner (brutto)
Type lønn eller ytelsekontantytelse, fastlønn
Trekkplikt

ja

- Du kan la være å gjennomføre forskuddstrekk hvis trekkbeløpet er under minstegrensene for forskuddstrekk.

Grunnlag for arbeidsgiveravgift

ja/nei

Unntak:
Du kan la være å beregne arbeidsgiveravgift når inntektsmottakeren:

 • er omfattet av trygdelovgivningen i et annet land i henhold til en sosialkonvensjon eller EØS-avtalen
 • er en utenlandsk arbeidstaker som ikke er medlem av folketrygden og som arbeider på norsk kontinentalsokkel eller i norsk territorialfarvann
Skatte- og avgiftsregel
 • Særskilt fradrag for sjøfolk
 • Svalbard
 • Jan Mayen og bilandene
 • Skattefri organisasjon
TilleggsinformasjonIngen tilleggsinformasjon.

Opptjeningsperiode (frivillig)
Du kan oppgi opptjeningsperiode for alle typer lønn og andre ytelser i a-meldingen. Både startdato og sluttdato for opptjeningsperioden må være innenfor samme rapporteringsmåned.

Når skal du rapportere
Oppgi ytelsen den kalendermåneden du har utbetalt beløpet.

Feriepenger

Gjelder alle kontante ytelser for ferie.

Kort om feriepenger
Oppgi kontante ytelser for ferie, uavhengig av hvordan du beregner feriepengene. Gjelder samlede feriepenger uavhengig av om beregningen er basert på prosentsats eller som et ferietillegg til ordinær fastlønn.

Du skal alltid oppgi feriepenger fullt ut og ikke redusere for trekk i lønn for ferie.

Ferieloven skal sikre at arbeidstaker får årlig ferie.

Feriepengene skal sikre at arbeidstakeren ikke får inntektstap når det er ferie, fordi arbeidstakeren da ikke har krav på lønn.

Beløp

x kroner (brutto)

- Feriepenger skal aldri reduseres, selv om du gjør trekk i lønn for ferie. Se også trekk i lønn for ferie.

Type lønn eller ytelsekontantytelse, feriepenger
Trekkplikt

ja

-Ytelsen skal alltid oppgis som trekkpliktig i a-meldingen, selv om du ikke foretar forskuddstrekk.

Se mer informasjon under

Grunnlag for arbeidsgiveravgift

ja/nei

Unntak:
Du kan la være å beregne arbeidsgiveravgift når inntektsmottakeren:

 • er omfattet av trygdelovgivningen i et annet land i henhold til en sosialkonvensjon eller EØS-avtalen
 • er en utenlandsk arbeidstaker som ikke er medlem av folketrygden og som arbeider på norsk kontinentalsokkel eller i norsk territorialfarvann
Skatte- og avgiftsregel
 • Særskilt fradrag for sjøfolk
 • Svalbard
 • Jan Mayen og bilandene
 • Skattefri organisasjon
TilleggsinformasjonIngen tilleggsinformasjon.

Trekkpliktig
Ytelsen skal alltid oppgis som trekkpliktig i a-meldingen, selv om du ikke foretar forskuddstrekk.

Du skal ikke foreta forskuddstrekk for:

 • feriepenger som utbetales i ferieåret og som er beregnet etter ferieloven
 • feriepenger beregnet etter tariffavtale så lenge feriepengene ikke overstiger 12,34 prosent av feriepengegrunnlaget

Du skal alltid foreta forskuddstrekk i feriepenger hvis arbeidstaker har et skattekort med 12 måneders trekk, for eksempel et skattekort med kildeskatt på lønn.

Over 60 år
For arbeidstakere over 60 år med rett til ekstra ferie skal du ikke foreta forskuddstrekk opp til 12,34 prosent. For tillegget på 2,3 prosent, som skal dekke lønnsbortfallet ved den ekstra ferieuken, skal du gjennomføre forskuddstrekk.

Månedslønte
For månedslønte som har hatt lønn hos arbeidsgiveren i hele opptjeningsåret, kan trekkfritaket i stedet gjennomføres for en vanlig månedslønn, samt i feriepengetillegget.

Ved fritak for trekk i en månedslønn omfatter trekkfritaket også:

 • verdi av bolig i arbeidsforhold
 • fordel ved privat bruk av arbeidsgiverens bil
 • verdien av andre løpende naturalytelser

Trekkfritaket gjelder ikke:

 • Akkordoverskudd
 • Overtidsgodtgjørelse
 • Lignende tilleggsytelser

Har arbeidstakeren bare vært ansatt en del av det foregående året kan det ikke utbetales en trekkfri månedslønn.

Du kan la være å gjennomføre forskuddstrekk hvis trekkbeløpet er under minstegrensene for forskuddstrekk.

Opptjeningsperiode (frivillig)
Du kan oppgi opptjeningsperiode for alle typer lønn og andre ytelser i a-meldingen. Både startdato og sluttdato for opptjeningsperioden må være innenfor samme rapporteringsmåned.

Hva inngår i feriepengegrunnlaget
Du skal beregne feriepenger av arbeidsvederlaget som er utbetalt i året før (opptjeningsåret) ferien tas.

Disse ytelsene inngår i feriepengegrunnlaget:

 • vanlig lønn
 • bonuser/provisjoner
 • overtidsgodtgjørelse
 • ulempe- og smusstillegg
 • skift- og akkordtillegg
 • sykepenger utbetalt i arbeidsgiverperioden og sykepenger inntil 10 dager betalt av arbeidsgiveren ved barn eller barnepassers sykdom (omsorgspenger)
 • helt eller delvis fri kost (naturalytelse)

Disse ytelsene inngår ikke i feriepengegrunnlaget:

 • utgiftsgodtgjørelser (bilhold, kost, losji)
 • utbetalte feriepenger
 • utdanningsstipend
 • andel av nettoutbytte/overskudd
 • fast godtgjørelse som opptjenes og utbetales uavhengig av fravær på ferie (pensjonsinnskudd, forsikringspremier)
 • naturalytelser (fri bil, fri telefon, rimelig lån, fri bolig osv. - men fri kost inngår, jf. ovenfor)
 • styrehonorar mv

Feriepengetillegget
I stedet for å avregne alle feriepengene i én måned kan du utbetale feriepenger etter hvert som ferien tas. Den delen av feriepengene som overstiger vanlig lønn i ferien, kan du utbetale som et feriepengetillegg sammen med vanlig lønn i juni etter bestemmelser i ferieloven.

Antall feriedager

Etter ferieloven
Arbeidstaker har rett til 25 virkedager ferie/fritid hvert år. En arbeidstaker som fyller 60 år i løpet av ferieåret, har rett til 6 dager ekstra ferie, altså totalt 31 virkedager.

Etter tariffavtale
Arbeidstakere som er omfattet av tariffavtale innenfor LO/NHO-området, statlig eller kommunal sektor eller andre mindre tariffområder, har fått utvidet feriefritid til fem uker (30 virkedager) og seks uker for arbeidstakere over 60 år (36 virkedager). Lørdag regnes som virkedag.

Oversikt:

Under 60 årOver 60 år
ferielovtariffavtaleferielovtariffavtale
5-dagersuke21 dager25 dager26 dager30 dager
6-dagersuke25 dager30 dager31 dager36 dager
Sats for beregning av feriepenger10,2%12%tillegg 2,3 % inntil 6G (totalt 12,5 %)tillegg 2,3 % inntil 6G (totalt 14,3 %)
Forskuddstrekktrekkfritttrekkfritttillegget er trekkpliktigtillegget er trekkpliktig

Når skal du rapportere
Oppgi ytelsen den kalendermåneden du har utbetalt beløpet.

Feriepenger - trekk i lønn for ferie

Gjelder trekk i lønn for ferie om du avregner feriepenger samlet eller løpende.

Kort om trekk i lønn for ferie

Oppgi trekk i lønn for ferie når du avregner alle feriepengene samlet i en måned og foretar trekk i lønn.

Du kan også oppgi trekk i lønn for ferie når:

 • du utbetaler feriepenger løpende etterhvert som ferie tas og foretar trekk i lønnen for ferien som tas
 • arbeidstaker avvikler ferie men ikke har opptjent feriepenger og du foretar trekk i lønnen

Mange arbeidsgivere avregner feriepengene samlet i mai eller juni og trekker arbeidstakeren i lønn for alle feriedagene slik at de kan utbetale vanlig lønn resten av året.

Tariffestet ferie
For arbeidstakere som har tariffestet ferie, vil lønn i ferien overstige månedslønnen. Ved seksdagersuke og fem uker ferie, må arbeidsgiver som avregner feriepengene samlet trekke lønn for 30 virkedager, mens månedslønnen dekker 26 virkedager.

Femdagersuke
Ved 5-dagersuke og fem uker ferie, må arbeidsgiver trekke lønn for 25 virkedager, mens månedslønnen dekker 22 virkedager. Slike trekk i lønn for ferie skal ikke rapporteres som negativ fastlønn, og samlede feriepenger skal heller ikke reduseres med slike trekk. Slike trekk i lønn for ferie skal derfor rapporteres her.

Eksempel →
Informasjonen som skal oppgis
Beløp

- x kroner (brutto)

- Beløpet du skal oppgi i «trekk lønn for ferie» er negativt og skal bare brukes i kombinasjon med et positivt beløp i fastlønn (eller kompensasjonstillegg bolig hvis trekket også foretas i dette).

- Du kan bare oppgi positivt beløp for «trekk i lønn for ferie» hvis du skal rette opp i en tidligere a-melding. Se «rette feil».

Type lønn eller ytelsekontantytelse, trekk i lønn for ferie
Trekkplikt

ja

- Dette er fordi det rapporterte beløpet brukes til å redusere oppgitt fastlønn (eller kompensasjonstillegg bolig) og må derfor ha samme opplysninger på trekkplikt som fastlønnen.

Grunnlag for arbeidsgiveravgift

ja/nei

- Ytelsen skal inngå i arbeidsgiveravgiftsgrunnlaget og vil redusere beregnet arbeidsgiveravgift av fastlønn (eller kompensasjonstillegg bolig) som trekket skal avregnes mot.

Skatte- og avgiftsregel
 • Særskilt fradrag for sjøfolk
 • Svalbard
 • Jan Mayen og bilandene
 • Skattefri organisasjon

Er fastlønnen oppgitt med særskilt skatte- og avgiftsregel, skal den samme skatte- og avgiftsregelen oppgis for trekket. Feriepenger kan ha en annen skatte- og avgiftsregel enn trekket og fastlønnen.

Tilleggsinformasjon:Hvis det er knyttet tilleggsinformasjon til fastlønn, skal du oppgi samme tilleggsinformasjonen for trekket. Dette for å sikre riktig behandling av ytelsen hos NAV, SSB og Skatteetaten.

Opptjeningsperiode (frivillig)
Du kan oppgi opptjeningsperiode for alle typer lønn og andre ytelser i a-meldingen. Både startdato og sluttdato for opptjeningsperioden må være innenfor samme rapporteringsmåned.

Når skal du rapportere
Oppgi ytelsen den kalendermåneden du har utbetalt beløpet.

Hvordan du regner feriedager
Oversikten viser hvor mange dager ferie arbeidstakere i de ulike ordningene har krav på og hvor mange virkedager det gjennomsnittlig er i en kalendermåned.

Under 60 årOver 60 år
Antall virkedager per månedferielovtariffavtaleferielovtariffavtale
5-dagersuke22 (21,67) dager21 dager25 dager26 dager30 dager
6-dagersuke26 dager25 dager30 dager31 dager36 dager

Antall virkedager i en måned
Etter ferieloven har én uke 6 virkedager (inkl. lørdager).
6 virkedager per uke * 52 uker = 312 virkedager per år
312 virkedager per år / 12 måneder = 26 virkedager per måned i gjennomsnitt

For arbeidsgivere som regner med 5 virkedager per uke
5 virkedager per uke * 52 uker = 260 virkedager per år
260 virkedager per år / 12 måneder = 21,67 virkedager per måned (avrundet til 22 virkedager)

Ulike måter å avregne feriepenger
Arbeidsgiver avregner feriepengene samlet

Gjelder når du avregner alle feriepengene i én måned, uavhengig av når ferie faktisk tas ut. De fleste arbeidsgivere som utbetaler fastlønn/månedslønn, avregner feriepenger på denne måten.

Samtidig med at feriepengene utbetales skal du da trekke i lønn for ferie. Dette gjør du for at den ansatte skal få utbetalt vanlig fastlønn løpende, uavhengig av når ferien faktisk avvikles.

For ansatte som har tariffestet ferie, vil lønn i ferien overstige månedslønnen.

Ved 6-dagersuke og fem uker ferie, må du samlet trekke lønn for 30 virkedager, mens månedslønnen dekker 26 virkedager.

Ved 5-dagersuke og fem uker ferie, må du trekke lønn for 25 virkedager, mens månedslønnen dekker 22 virkedager.

Når alle feriepengene avregnes i en måned kan avregningen på arbeidstakers lønnsslipp se slik ut:

Lønnsslipp juni:
Fastlønn30 000
Feriepenger i ferieåret48 000
Ferietrekk (trekk i lønn for ferie 25/22)-34 000
Netto utbetalt44 000

På a-meldingen rapporteres dette som følger:

A-melding juni:
Kontantytelse, fastlønn30 000
Kontantytelse, feriepenger48 000
Kontantytelse, trekk for lønn i ferie-34 000

Hvis arbeidstaker omfattes av en særskilt skatte- og avgiftsregel må denne oppgis for alle ytelser, for eksempel særskilt fradrag for sjøfolk. På a-meldingen rapporteres dette som følger:

A-melding juni:Skatte- og avgiftsregel
Kontantytelse, fastlønnsaerskiltFradragForSjoefolk30 000
Kontantytelse, feriepengersaerskiltFradragForSjoefolk48 000
Kontantytelse, trekk for lønn i feriesaerskiltFradragForSjoefolk-34 000

Feriepenger av lønn som er skattlagt på Svalbard, er skattepliktig til Svalbard. Feriepengene må derfor oppgis med skatte- og avgiftsregel Svalbard. Hvis den ansatte ikke lenger oppholder seg på Svalbard, skal vanlig fastlønn og trekk i lønn for ferie ikke ha særskilt skatte- og avgiftsregel.

A-melding juni:Skatte- og avgiftsregel
Kontantytelse, fastlønn30 000
Kontantytelse, feriepengerSvalbard48 000
Kontantytelse, trekk for lønn i ferie-34 000
Arbeidsgiver avregner feriepengene samlet. Utbetaler bare feriepenger og trekker for de dagene som overstiger gjennomsnittlig antall virkedager.

Gjelder når du utbetaler bare feriepenger i juni, uavhengig av når ferien tas. Den ansatte trekkes for de feriedagene som ikke kan avvikles i juni, slik at fastlønn kan utbetales som normalt de øvrige kalendermånedene.

Når alle feriepengene avregnes i en måned kan avregningen på arbeidstakers lønnsslipp se slik ut:

Lønnsslipp juni:
Feriepenger i ferieåret48 000
Ferietrekk (trekk i lønn for ferie 3/22)- 4 000
Netto utbetalt44 000

På a-meldingen rapporteres dette som følger:

A-melding juni:
Kontantytelse, feriepenger48 000
Kontantytelse, trekk i lønn for ferie- 4 000
Arbeidsgiver avregner feriepengene løpende etterhvert som ferien tas og feriepengetillegg i juni

I stedet for å avregne alle feriepengene i én måned kan arbeidsgiver utbetale feriepengene etterhvert som ferien tas. Arbeidsgiver kan imidlertid utbetale den delen av feriepengene som overstiger vanlig lønn i ferien som et feriepengetillegg sammen med vanlig lønn i juni etter bestemmelser i ferieloven.

Arbeidsgiver utbetaler feriepengetillegget i juni. Arbeidstaker har fastlønn/månedslønn.

Lønnsslipp juni:
Fastlønn30 000
Feriepenger i ferieåret14 000
Netto utbetalt44 000

På a-meldingen rapporteres dette som følger:

A-melding juni:
Kontantytelse, fastlønn30 000
Kontantytelse, feriepenger14 000

Arbeidstaker tar ut 3 uker ferie (15 dager) i juli:

Lønnsslipp juli:
Fastlønn30 000
Feriepenger i ferieåret20 500
Ferietrekk (trekk i lønn for ferie 15/22)-20 500
Netto utbetalt30 000

På a-meldingen rapporteres dette som følger:

A-melding juli:
Kontantytelse, fastlønn30 000
Kontantytelse, feriepenger20 500
Kontantytelse, trekk for lønn i ferie-20 500
Arbeidsgiver avregner feriepenger løpende etter hvert som ferien tas

Eksempel arbeidstaker tar ut 3 uker ferie (15 dager) i juni. Arbeidstaker har fastlønn/månedslønn:

Lønnsslipp for juli
Fastlønn30 000
Feriepenger i ferieåret28 800
Ferietrekk (trekk i lønn for ferie 15/22)- 20 500
Netto utbetalt38 300

På a-meldingen rapporteres dette som følger:

A-melding for juli
Kontantytelse, fastlønn30 000
Kontantytelse, feriepenger28 800
Kontantytelse, trekk i lønn for ferie-20 500
Arbeidsgiver trekker for ferie som ikke dekkes av feriepengene

Arbeidstaker har fastlønn/månedslønn. Arbeidstaker tar ut 1 uke ferie (5 dager) i november, men har ikke opptjent feriepenger:

Lønnsslipp november:
Fastlønn30 000
Ferietrekk (trekk i lønn for ferie 5/22)-6 800
Netto utbetalt23 200

På a-meldingen rapporteres dette som følger:

A-melding november:
Kontantytelse, fastlønn30 000
Kontantytelse, trekk i lønn for ferie-6 800
Arbeidsgiver avregner feriepengene samlet – arbeidstaker slutter før avregning

Eksempel:

Arbeidstaker skal slutte i jobben 30. april. Han har tatt ut fem dager ferie i perioden fra januar til april. Arbeidsgiveren avregner vanligvis feriepenger i juni etter tariffavtale. Siden arbeidstaker slutter, trekker de avviklede feriedager fra sluttoppgjøret (bare feriepenger) som de utbetaler i mai.

Lønnsslipp januar til april:
Fastlønn30 000

På a-meldinger for januar til og med april er fastlønn rapportert per måned som følger:

A-melding
Kontantytelse, fastlønn30 000
Lønnsslipp mai:
Feriepenger i ferieåret48 000
Ferietrekk (trekk i lønn for ferie 5/22)-6 800
Netto utbetalt41 200

På a-meldingen rapporteres dette som følger:

A-melding mai:
Kontantytelse, feriepenger48 000
Kontantytelse, trekk i lønn for ferie-6 800
Arbeidstaker har ikke opptjent feriepenger. Arbeidstaker slutter.

Gjelder når den ansatte har tatt ut ferie uten feriepenger, du har trukket den ansatte i lønn og arbeidsforholdet opphører.

Eksempel:

Arbeidstaker har tatt ut 3 dager ferie i perioden mars til mai. Arbeidstaker slutter. Sluttddato 31. mai. Arbeidstaker har ikke opptjent feriepenger. Trekk i lønn for ferie foretas i sluttoppgjør(overtidstillegg og variable vakttillegg til gode) som utbetales i juni.

Lønnsslipp mars-mai:
Fastlønn30 000

På a-meldinger for januar til og med april er fastlønn rapportert som følger:

A-melding mars:
Kontantytelse fastlønn30 000
A-melding april:
Kontantytelse fastlønn30 000
A-melding mai:
Kontantytelse fastlønn30 000
Lønnsslipp juni:
Overtidsgodtgjørelse, antall timer 152 500
Vakttillegg4 500
Ferietrekk (trekk i lønn for ferie 3/22)-4 000
Netto utbetalt3 000

På a-meldingen rapporteres dette som følger:

A-melding juni:
Kontantytelse, overtidsgodtgjørelse2 500
Kontantytelse, uregelmessige tillegg knyttet til arbeidet tid4 500
Kontantytelse, trekk i lønn for ferie-4 000
Arbeidsgiver avregner feriepengene samlet, men trekker bare i fast ytelser.

Gjelder når du avregner feriepenger samlet og bare trekker i faste ytelser.

I utgangspunktet avregnes full ferietid i juni. Bedriftens avtale og praksis er at ferietrekk som ikke kan motregnes i faste ytelser i juni, gjøres opp i neste lønnsperiode juli. Trekk i lønn for tre dager overføres til juli.

Eksempel:

Lønnsslipp juni:
Fastlønn30 000
Feriepenger i ferieåret48 000
Ferietrekk (trekk i lønn for ferie 22/22)-30 000
Netto utbetalt48 000

På a-meldingen rapporteres dette som følger:

A-melding juni:
Kontantytelse fastloenn30 000
Kontantytelse feriepenger48 000
Kontantytelse trekkILoennForFerie-30 000
Lønnsslipp juli:
Fastlønn30 000
Ferietrekk (trekk i lønn for ferie 3/22)-4 000
Netto utbetalt26 000

På a-meldingen rapporteres dette som følger:

A-melding juli:
Kontantytelse, fastlønn30 000
Kontantytelse, trekk i lønn for ferie-4 000
Arbeidsgiver avregner feriepengene samlet. Arbeidstaker slutter - ferie tilgode.

Arbeidstaker slutter. Sluttdato 31. august 2017. Arbeidstaker er trukket i lønn for feriedager som ikke er avviklet i 2016 (5 dager) og 2017 (25 dager), totalt 30 dager.

Alle feriepengene er avregnet i juni. Arbeidstakers lønnsslipp ser slik ut:

Lønnsslipp juni:
Fastlønn30 000
Feriepenger i ferieåret48 000
Ferietrekk (trekk i lønn for ferie 25/22)-34 000
Netto utbetalt44 000

På a-meldingen rapporteres dette som følger:

A-melding juni:
Kontantytelse, fastlønn30 000
Kontantytelse feriepenger48 000
Kontantytelse, trekk i lønn for ferie-34 000

I september utbetales sluttoppgjør og arbeidstaker får utbetalt fastlønn for feriedager som ikke er tatt ut, men som tidligere er trukket i lønn. 25 dager for 2017 og 5 dager for 2016. Lønnen som utbetales skal ikke rapporteres i september som trekk i lønn for ferie med positivt beløp. Det vil gi feil i oppsummerte opplysninger for året.

Lønnsslipp september:

Lønnsslipp september:
Fastlønn (til gode 30 dager)41 000

På a-meldingen rapporteres dette som følger:

A-melding september:
Kontantytelse, fastlønn41 000

Feriepenger opptjent i utlandet tidligere år

Gjelder feriepenger som er opptjent i utlandet i tidligere år.

Kort om feriepenger opptjent i utlandet tidligere år
Oppgi feriepenger som er opptjent i utlandet og som først utbetales etter at oppholdet i utlandet er avsluttet. Det er behov for å oppgi beløpet i egen beskrivelse som sikrer riktig skattemessig behandling.

Unntak
Det er ikke opplysningsplikt når inntektsmottakeren:

 • ikke er skattemessig bosatt i Norge,
 • og utbetalingen skal belastes et fast driftssted som arbeidsgiveren har i et land som Norge har skatteavtale med.

Norske skatte- og avgiftsmyndigheter har i praksis lagt til grunn at det ikke gjelder lønnsopplysningsplikt for lønn og annen godtgjørelse vedrørende arbeid utført utenfor norsk territorium, dersom arbeidsgiver ikke er skattemessig hjemmehørende i Norge.

Beløp

x kroner (brutto)

- Hvis utbetalingen gjelder for flere tidligere år, oppgi ett beløp for hvert av de aktuelle årene.

- Er beløpet opptjent i flere ulike land må du splitte beløpet på hvert av de aktuelle opptjeningslandene.

Type lønn eller ytelsekontantytelse, feriepenger
Trekkplikt

ja

- Du kan la være å gjennomføre forskuddstrekk hvis trekkbeløpet er under minstegrensene for forskuddstrekk.

- Du kan la være å gjennomføre forskuddstrekk i lønn og godtgjørelser for arbeid i tjeneste utført i utlandet til personer som verken er bosatt i Norge eller midlertidig oppholder seg her når det oppstår adgang til å få beløpet utbetalt.

Grunnlag for arbeidsgiveravgift

ja/nei

Unntak:
Du kan la være å beregne arbeidsgiveravgift når inntektsmottakeren:

 • er omfattet av trygdelovgivningen i et annet land i henhold til en sosialkonvensjon eller EØS-avtalen
 • er en utenlandsk arbeidstaker som ikke er medlem av folketrygden og som arbeider på norsk kontinentalsokkel eller i norsk territorialfarvann
Skatte- og avgiftsregel Særskilt fradrag for sjøfolk
Tilleggsinformasjon:
Fra dato til datoperiode (se under)
Opptjeningslandlandkode (se under)
Opptjent på kontinentalsokkelja/nei (se under)

Tilleggsinformasjon

 • Fra dato til dato
  Oppgi perioden utbetalingen gjelder fra dato til dato. Gjelder utbetalingen flere tidligere år, må du oppgi ett beløp for hvert av de aktuelle årene.
 • Opptjeningsland
  Oppgi landkoden til det landet hvor inntekten er opptjent. Hvis beløpet er opptjent i flere ulike land, må du splitte beløpet på hvert av de aktuelle landene. Dette må du gjøre for å sikre at Skatteetaten vet hvilken skatteavtale som kommer til anvendelse, noe som kan ha betydning for eventuell nedsettelse av norsk skatt
 • Kontinentalsokkel
  Du skal oppgi om inntekten er opptjent på kontinentalsokkel eller ikke.

[BOX=Eksempel::

Arbeidstaker opptjente feriepenger med 70 000 kroner i Sverige i perioden 1. januar 2017 til 31. desember 2017.

Oppgis slik i a-meldingen:

Beløp70 000
Type lønn eller ytelsekontantytelse, feriepenger
Trekkpliktja
Grunnlag for arbeidsgiveravgiftja
Tilleggsinformasjon:
Fra dato til dato01012017-31122017
OpptjeningslandSE
Opptjent på kontinentalsokkelnei

Opptjeningsperiode (frivillig)
Du kan oppgi opptjeningsperiode for alle typer lønn og andre ytelser i a-meldingen. Både startdato og sluttdato for opptjeningsperioden må være innenfor samme rapporteringsmåned.

Når skal du rapportere
Oppgi ytelsen den kalendermåneden du har utbetalt beløpet.

Flyttegodtgjørelse

Gjelder flyttegodtgjørelse og kompensasjonstillegg til dekning av kost og losji i forbindelse med flytting til nytt arbeidssted.

Kort om flyttegodtgjørelse mv.
Oppgi utbetalt flyttegodtgjørelse etter statens regulativ, og kompensasjonstillegg til dekning av kost og losji i forbindelse med flytting til nytt arbeidssted.

(NB) Merk!
Kostnader i forbindelse med flytting som er dekket etter regning etter statlig regulativ, er ikke opplysningspliktig og skal ikke oppgis.

Beløp x kroner (brutto)
Type lønn eller ytelseutgiftsgodtgjørelse, flyttegodtgjørelse mv.
Trekkplikt nei
Grunnlag for arbeidsgiveravgift nei
Skatte- og avgiftsregel
 • Svalbard
 • Jan Mayen og bilandene
TilleggsinformasjonIngen tilleggsinformasjon.

Opptjeningsperiode (frivillig)
Du kan oppgi opptjeningsperiode for alle typer lønn og andre ytelser i a-meldingen. Både startdato og sluttdato for opptjeningsperioden må være innenfor samme rapporteringsmåned.

Når skal du rapportere
Oppgi ytelsen den kalendermåneden du har utbetalt beløpet.

Fond – betaling til fond for idrettsutøvere

Gjelder innbetaling til godkjente fond for idrettsutøvere.

Kort om betaling til fond for idrettsutøvere
Oppgi ytelser som er innbetalt på idrettsutøverens konto i godkjent fond for idrettsutøvere. Det er den institusjonen som gjør innbetalingen som har opplysningsplikt.

For aktive idrettsutøvere kan det opprettes fond etter «Standard vedtekter for særforbundenes fond for aktive idrettsutøvere», godkjent av Finansdepartementet.

Midler som settes inn på fondet vil være økonomiske bidrag av enhver art som skriver seg fra:

 • reklame
 • premiepenger
 • sponsorvirksomhet
 • annen økonomisk støtte eller godtgjørelse

Ordningen gjelder ikke for:

 • utøvere av lagidrett, for eksempel fotballspillere.
Beløp x kroner (brutto)
Type lønn eller ytelsekontantytelse, fond for idrettsutøvere
Trekkplikt

nei

Beløpet er ikke trekkpliktig. Trekkplikt oppstår først i forbindelse med utbetaling fra fondet.

Grunnlag for arbeidsgiveravgift

ja/nei

Unntak:
Du kan la være å beregne arbeidsgiveravgift når inntektsmottakeren:

 • er omfattet av trygdelovgivningen i et annet land i henhold til en sosialkonvensjon eller EØS-avtalen
 • er en utenlandsk arbeidstaker som ikke er medlem av folketrygden og som arbeider på norsk kontinentalsokkel eller i norsk territorialfarvann
Skatte- og avgiftsregel Du kan ikke bruke særskilte skatte- og avgiftsregler for denne ytelsen.
TilleggsinformasjonIngen tilleggsinformasjon

Opptjeningsperiode (frivillig)
Du kan oppgi opptjeningsperiode for alle typer lønn og andre ytelser i a-meldingen. Både startdato og sluttdato for opptjeningsperioden må være innenfor samme rapporteringsmåned.

Når skal du rapportere
Oppgi ytelsen den kalendermåneden du har utbetalt beløpet.

Fond – utbetaling fra fond for idrettsutøvere

Gjelder utbetalinger fra fond for idrettsutøvere (tidligere kode 122).

Kort om utbetaling fra fond til idrettsutøveren
Oppgi utbetalinger fra fond som er godkjent av Finansdepartementet til idrettsutøveren.

Aktive idrettsutøvere kan sette inntekter vunnet ved idrett inn på et fond for idrettsutøvere. Mens utøveren er aktiv kan vedkommende få utbetalt erstatning for tapt arbeidsfortjeneste og dekning av utgifter fra fondet.

Når utøveren slutter
Når utøveren slutter som aktiv idrettsutøver, skal innestående på fondet utbetales over en periode på inntil seks år. Ordningen innebærer en skatteutsettelse siden utøveren ikke betaler skatt før midlene tas ut av fondet, og dermed kan oppnå avkastning av midler som ellers ville blitt brukt til å betale skatt.

Trekkfrie utgiftsgodtgjørelser
Trekkfrie utgiftsgodtgjørelser skal du ikke oppgi som «betaling fra fond til idrettsutøver», men i aktuelle beskrivelser for trekkfrie utgiftsgodtgjørelser.

Renter
Du skal ikke oppgi renter utbetalt fra fondet i a-melding, men som grunnlagsdata (saldo og renteoppgave) fra fondet.

Beløpx kroner (brutto)
Type lønn eller ytelsekontantytelse, fond for idrettsutøvere
Trekkplikt

ja

- Du kan la være å gjennomføre forskuddstrekk hvis trekkbeløpet er under minstegrensene for forskuddstrekk.

Grunnlag for arbeidsgiveravgift

nei

Det er allerede beregnet arbeidsgiveravgift ved innbetaling til fondet.

Skatte- og avgiftsregel Svalbard
Tilleggsinformasjon:Ingen tilleggsinformasjon.

Opptjeningsperiode (frivillig)
Du kan oppgi opptjeningsperiode for alle typer lønn og andre ytelser i a-meldingen. Både startdato og sluttdato for opptjeningsperioden må være innenfor samme rapporteringsmåned.

Når skal du rapportere
Oppgi ytelsen den kalendermåneden du har utbetalt beløpet. Det er fondsstyret som er opplysningspliktig.

Foreldrepenger fra folketrygden

Brukes bare av Arbeids- og velferdsetaten (NAV). Gjelder utbetaling av foreldre- og adopsjonspenger.

Kort om foreldrepenger fra folketrygden
Oppgi utbetaling av foreldre- og adopsjonspenger etter folketrygdloven kapittel 14, til personer som har tjent opp rettigheter til ytelsen som arbeidstaker, frilanser eller mottatt dagpenger som arbeidsledig.

Beskrivelsen skal bare brukes for ytelser fra Arbeids- og velferdsetaten (NAV).

Beløp x kroner (brutto)
Type lønn eller ytelsekontantytelse, foreldrepenger
Trekkplikt

ja

- Du kan la være å gjennomføre forskuddstrekk hvis trekkbeløpet er under minstegrensene for forskuddstrekk.

Grunnlag for arbeidsgiveravgift nei
Skatte- og avgiftsregel
 • Særskilt fradrag for sjøfolk
 • Svalbard
Tilleggsinformasjon:
Periode (ved etterbetaling)startdato og sluttdato

Opptjeningsperiode (frivillig)
Du kan oppgi opptjeningsperiode for alle typer lønn og andre ytelser i a-meldingen. Både startdato og sluttdato for opptjeningsperioden må være innenfor samme rapporteringsmåned.

Når skal du rapportere
Oppgi ytelsen den kalendermåneden du har utbetalt beløpet.

Etterbetale
Skal du etterbetale, oppgi beløpet og perioden det gjelder for i den kalendermåneden du har utbetalt beløpet.

Eksempel

NAV skal etterbetale 10 000 kroner til arbeidstaker for perioden 1. januar 2015 til 31. desember 2015.

Beløp10 000 kroner
Tilleggsinformasjon:
Periode1. januar 2015 til 31. desember 2015

I tillegg oppgir de andre obligatoriske opplysninger.

Flere inntektsår
Gjelder etterbetalingen flere inntektsår, del beløpet opp i én transaksjon per inntektsår.

Eksempel

NAV skal etterbetale 20 000 kroner til arbeidstaker for perioden 1. januar 2015 til 31. desember 2016.

2015
Beløp10 000 kroner
Tilleggsinformasjon:
Periode1. januar 2015 til 31. desember 2015

I tillegg oppgir de andre obligatoriske opplysninger.

2016
Beløp10 000 kroner
Tilleggsinformasjon:
Periode1. januar 2016 til 31. desember 2016

I tillegg oppgir de andre obligatoriske opplysninger.

Forsikring – skattepliktig del av visse typer forsikringspremier

Gjelder fordel av premier betalt av arbeidsgiver.

Kort om skattepliktig del av visse typer forsikringspremier
Oppgi skattepliktig fordel ved forsikringspremier betalt av arbeidsgiver.

Dette gjelder for eksempel:

 • skattepliktig premie til ulykkesforsikring
 • gruppelivsforsikringspremie
 • personavbruddsforsikringspremie
 • livrentepremie (både individuell og kollektiv livrentepremie)
 • innbetaling/premie til individuell pensjonsspareavtale/pensjonsforsikringsavtale (gammel IPS).
 • premie til «loss of license»-forsikring for den del av premien som dekker skattepliktig syke- og ulykkesforsikring.

Gjelder ikke:

 • Ykesskadeforsikringspremie som dekker arbeidsgivers normale erstatningsansvar.

Hvis det er tegnet yrkesskadeforsikring som gir dekning utover dette, eller for eksempel ferie- og fritidsforsikring i tillegg, skal merpremien oppgis her.

Beløp x kroner - oppgi den skattepliktige fordelen.
Type lønn eller ytelsenaturalytelse, skattepliktig del forsikringer
Trekkplikt

ja

- Du kan la være å gjennomføre forskuddstrekk hvis trekkbeløpet er under minstegrensene for forskuddstrekk.

- For naturalytelser skal du gjennomføre forskuddstrekket i de kontante ytelsene så langt de rekker. Er det ikke dekning for samlet forskuddstrekk i de kontante ytelsene, skal du gi beskjed til skattekontoret.

Grunnlag for arbeidsgiveravgift

ja/nei

Unntak:
Du kan la være å beregne arbeidsgiveravgift når inntektsmottakeren:

 • er omfattet av trygdelovgivningen i et annet land i henhold til en sosialkonvensjon eller EØS-avtalen
 • er en utenlandsk arbeidstaker som ikke er medlem av folketrygden og som arbeider på norsk kontinentalsokkel eller i norsk territorialfarvann
Skatte- og avgiftsregel
 • Særskilt fradrag for sjøfolk
 • Svalbard
 • Jan Mayen og bilandene
 • Skattefri organisasjon
Tilleggsinformasjon:Ingen tilleggsinformasjon

Opptjeningsperiode (frivillig)
Du kan oppgi opptjeningsperiode for alle typer lønn og andre ytelser i a-meldingen. Både startdato og sluttdato for opptjeningsperioden må være innenfor samme rapporteringsmåned.

Når skal du rapportere
Når arbeidsgiveren tegner en forsikring som medfører en skattepliktig fordel for arbeidstakeren, skal fordelen fordeles fremover i tid. Den månedlige fordelen skal du oppgi for hver kalendermåned forsikringen gjelder.

Eksempel

For livrente- eller livsforsikring med oppsparing skal du oppgi fordelen i sin helhet den kalendermåneden arbeidsgiveren betaler premien.

Fosterhjemgodtgjørelse – kommunal

Gjelder kommunal omsorgslønn og fosterhjemsgodtgjørelse.

Kort om kommunal omsorgslønn og fosterhjemsgodtgjørelse
Oppgi kommunal omsorgsstønad og skattepliktig del av fosterhjemsgodtgjørelse.

Unntak:
Hvis inntektsmottakeren ufører arbeid som ansatt i kommunen, skal du oppgi ytelsen som fastlønn eller timelønn.

Omsorgsstønad
Gjelder stønad til privatpersoner, for eksempel ektefelle eller andre pårørende, som tar seg av særlig tyngende omsorgsarbeid på privat basis.

Begrepet ble endret fra omsorgslønn til omsorgsstønad 1. oktober 2017. Dette ble gjort for å gi tjenesten en mer dekkende beskrivelse. Endringen av begrepet ga ingen rettslig endring av tjenesten. Det er kommunen som setter timeantall og konkret utmåling av omsorgslønnen.

Fosterhjemsgodtgjørelse
Gjelder betaling til fosterforeldre og består av to deler:

 • arbeidsgodtgjørelse som er skattepliktig
 • utgiftsdekning som er skattefri og skal dekke kost, klær og fritidsaktiviteter

Den skattepliktige delen av fosterhjemsgodtgjørelsen skal du oppgi som «kommunal omsorgslønn og fosterhjemsgodtgjørelse». Den skattefrie delen skal du oppgi som utgiftsgodtgjørelse, annet.

Beløpx kroner (brutto)
Type lønn eller ytelsekontantytelse, kommunal omsorgslønn og fosterhjemsgodtgjørelse
Trekkplikt

ja

- Du kan la være å gjennomføre forskuddstrekk hvis trekkbeløpet er under minstegrensene for forskuddstrekk.

Grunnlag for arbeidsgiveravgift

ja

Unntak:
Du kan la være å beregne arbeidsgiveravgift når inntektsmottakeren:

 • er omfattet av trygdelovgivningen i et annet land i henhold til en sosialkonvensjon eller EØS-avtalen
 • er en utenlandsk arbeidstaker som ikke er medlem av folketrygden og som arbeider på norsk kontinentalsokkel eller i norsk territorialfarvann
Skatte- og avgiftsregel
 • Særskilt fradrag for sjøfolk
 • Svalbard
TilleggsinformasjonIngen tilleggsinformasjon.

Opptjeningsperiode (frivillig)
Du kan oppgi opptjeningsperiode for alle typer lønn og andre ytelser i a-meldingen. Både startdato og sluttdato for opptjeningsperioden må være innenfor samme rapporteringsmåned.

Når skal du rapportere
Oppgi ytelsen den kalendermåneden du har utbetalt beløpet.

Fri reise til og fra arbeidet (fri transport)

Gjelder fri reise til og fra arbeidet.

Kort om fri reise til og fra arbeidet (fri transport)
Oppgi antall dager arbeidsgiveren har besørget transport mellom bolig og fast arbeidssted (arbeidsreiser) med transportmiddel som eies eller leies av arbeidsgiveren. Oppgi 0 kroner i beløp.

Dette gjelder ikke:

 • Kontantgodtgjørelse for arbeidsreiser. Dette skal du i sin helhet oppgi som ordinær lønn, for eksempel fastlønn.
 • Refusjon av arbeidstakerens kostnader til arbeidsreise. Dette skal du i sin helhet oppgi som ordinær lønn, for eksempel fastlønn.
 • Direkte dekning av billetter, som månedskort og klippekort til rutegående transport. Dette skal du oppgi som trekkpliktig naturalytelse, uspesifisert.
Beløp 0 kroner
Type lønn eller ytelsenaturalytelse, fri transport
Trekkplikt nei
Grunnlag for arbeidsgiveravgift nei
Skatte- og avgiftsregel
 • Svalbard
 • Jan Mayen og bilandene
Tilleggsinformasjon:
Antallantall dager

Opptjeningsperiode (frivillig)
Du kan oppgi opptjeningsperiode for alle typer lønn og andre ytelser i a-meldingen. Både startdato og sluttdato for opptjeningsperioden må være innenfor samme rapporteringsmåned.

Når skal du rapportere
Oppgi ytelsen den kalendermåneden du har gitt fri transport.

Føderåd (kår)

Gjelder naturalytelser i føderåd (kår).

Kort om føderåd (kår)
Oppgi naturalytelser i føderåd (kår) i pensjonsforhold.

Med føderåd (kår) menes at den som selger en slik eiendom betinger seg rett til visse naturalier for resten av sin levetid som deler av betalingen. Føderåd kan bestå av kontanter, fri bolig, kost mv.

Føderåd skal bare oppgis én gang i året.

Beløp x kroner (brutto)
Type lønn eller ytelsenaturalytelse, føderåd
Trekkplikt nei
Grunnlag for arbeidsgiveravgift nei
Skatte- og avgiftsregel Svalbard
TilleggsinformasjonIngen tilleggsinformasjon.

Opptjeningsperiode (frivillig)
Du kan oppgi opptjeningsperiode for alle typer lønn og andre ytelser i a-meldingen. Både startdato og sluttdato for opptjeningsperioden må være innenfor samme rapporteringsmåned.

Når skal du rapportere
Oppgi ytelsen en gang per inntektsår, med frist 5. januar året etter.

Helligdagstillegg

Gjelder tillegg til ordinær lønn eller annen kontant godtgjørelse for arbeid som er utført på helligdag.

Kort om helligdagstillegg
Oppgi godtgjørelse for arbeid på 1. mai, 17. mai og bevegelige helligdager som inntektsmottaker opparbeider som et tillegg per arbeidstime.

Tillegget kan være:

 • basert på et fast beløp
 • knyttet til en kronesats per time
 • en prosentvis sats av lønnen
 • beregnet på annen måte

Helligdagstillegg er ikke regulert i arbeidsmiljøloven, men det er normalt nærmere regulert i arbeidsavtaler og tariffavtaler.

Beløpx kroner (brutto)
Type lønn eller ytelsekontantytelse, helligdagstillegg
Trekkplikt

ja

- Du kan la være å gjennomføre forskuddstrekk hvis trekkbeløpet er under minstegrensene for forskuddstrekk.

Grunnlag for arbeidsgiveravgift

ja/nei

Unntak:
Du kan la være å beregne arbeidsgiveravgift når inntektsmottakeren:

 • er omfattet av trygdelovgivningen i et annet land i henhold til en sosialkonvensjon eller EØS-avtalen
 • er en utenlandsk arbeidstaker som ikke er medlem av folketrygden og som arbeider på norsk kontinentalsokkel eller i norsk territorialfarvann
Skatte- og avgiftsregel
 • Særskilt fradrag for sjøfolk
 • Svalbard
 • Jan Mayen og bilandene
 • Skattefri organisasjon
TilleggsinformasjonIngen tilleggsinformasjon.

Opptjeningsperiode (frivillig)
Du kan oppgi opptjeningsperiode for alle typer lønn og andre ytelser i a-meldingen. Både startdato og sluttdato for opptjeningsperioden må være innenfor samme rapporteringsmåned.

Når skal du rapportere
Oppgi ytelsen den kalendermåneden du har utbetalt beløpet.

Honorar, akkord, prosent eller provisjonslønn

Gjelder kontantytelser som utbetales som honorar eller etter akkord, prosent eller som provisjonslønn.

Kort om honorar, akkord, prosent eller provisjonslønn
Oppgi alle kontantytelser du utbetaler som honorar eller etter akkord, prosent eller som provisjonslønn.

Unntak:
Gjelder ikke honorarer eller godtgjørelser som medlem av styre, representantskap, råd eller lignende. Dette skal du oppgi som styrehonorar.

Du skal ikke gi opplysninger om avlønningstype i a-meldingen, fra og med 2018. Disse opplysninge...
Beløpx kroner (brutto)
Type lønn eller ytelsekontantytelse, og honorar, akkord, prosent eller provisjonslønn
Trekkplikt

ja

- Du kan la være å gjennomføre forskuddstrekk hvis trekkbeløpet er under minstegrensene for forskuddstrekk.

Grunnlag for arbeidsgiveravgift

ja/nei

Unntak:
Du kan la være å beregne arbeidsgiveravgift når inntektsmottakeren:

 • er omfattet av trygdelovgivningen i et annet land i henhold til en sosialkonvensjon eller EØS-avtalen
 • er en utenlandsk arbeidstaker som ikke er medlem av folketrygden og som arbeider på norsk kontinentalsokkel eller i norsk territorialfarvann
Skatte- og avgiftsregel
 • Særskilt fradrag for sjøfolk
 • Svalbard
 • Skattefri organisasjon
TilleggsinformasjonIngen tilleggsinformasjon.

Opptjeningsperiode (frivillig)
Du kan oppgi opptjeningsperiode for alle typer lønn og andre ytelser i a-meldingen. Både startdato og sluttdato for opptjeningsperioden må være innenfor samme rapporteringsmåned.

Når skal du rapportere
Oppgi ytelsen den kalendermåneden du har utbetalt beløpet.

Hyre – dagpenger til fisker som bare har hyre

Brukes bare av Garantikassen for fiskere. Gjelder utbetaling av dagpenger etter folketrygdloven kapittel 4.

Kort om dagpenger til fisker som bare har hyre
Oppgi utbetaling av dagpenger etter folketrygdloven kapittel 4 til fisker og fangstmann som bare har hyre.

Beskrivelsen skal bare brukes for ytelser fra Garantikassen for fiskere.

Beløp x kroner (brutto)
Type lønn eller ytelsekontantytelse, dagpenger til fisker som bare har hyre
Trekkplikt

ja

- Du kan la være å gjennomføre forskuddstrekk hvis trekkbeløpet er under minstegrensene for forskuddstrekk.

Grunnlag for arbeidsgiveravgift nei
Skatte- og avgiftsregel Svalbard
Tilleggsinformasjon:
Periode (ved etterbetaling)startdato og sluttdato

Opptjeningsperiode (frivillig)
Du kan oppgi opptjeningsperiode for alle typer lønn og andre ytelser i a-meldingen. Både startdato og sluttdato for opptjeningsperioden må være innenfor samme rapporteringsmåned.

Når skal du rapportere
Oppgi ytelsen den kalendermåneden du har utbetalt beløpet.

Etterbetale
Skal du etterbetale, oppgi beløpet og perioden det gjelder for i den kalendermåneden du har utbetalt beløpet.

Eksempel

Flere innteksår
Gjelder etterbetalingen flere inntektsår, del beløpet opp i én transaksjon per inntektsår.

Eksempel

Hyre – sykepenger til fisker som bare har hyre

Brukes bare av Arbeids- og velferdsetaten (NAV). Gjelder sykepenger til fisker etter folketrygdloven kapittel 8.

Kort om sykepenger til fisker som bare har hyre
Oppgi utbetaling av sykepenger etter folketrygdloven kapittel 8, til fisker som bare har hyre.

Beskrivelsen skal bare brukes for ytelser fra Arbeids- og velferdsetaten (NAV).

Beløp x kroner (brutto)
Type lønn eller ytelsekontantytelse, sykepenger til fisker som bare har hyre
Trekkplikt

ja

- Du kan la være å gjennomføre forskuddstrekk hvis trekkbeløpet er minstegrensene for forskuddstrekk.

Grunnlag for arbeidsgiveravgift nei
Skatte- og avgiftsregel
 • Særskilt fradrag for sjøfolk
 • Svalbard
Tilleggsinformasjon:
Periode (ved etterbetaling)startdato og sluttdato

Opptjeningsperiode (frivillig)
Du kan oppgi opptjeningsperiode for alle typer lønn og andre ytelser i a-meldingen. Både startdato og sluttdato for opptjeningsperioden må være innenfor samme rapporteringsmåned.

Når skal du rapportere
Oppgi ytelsen den kalendermåneden du har utbetalt beløpet.

Etterbetale
Skal du etterbetale, oppgi beløpet og perioden det gjelder for i den kalendermåneden du har utbetalt beløpet.

Eksempel

Flere inntektsår
Gjelder etterbetalingen flere inntektsår, del beløpet opp i én transaksjon per inntektsår.

Eksempel

Hyre til mannskap på fiske-, småhvalfangst- og selfangstfartøy

Gjelder hyre til mannskap på fiske- småhvalfangst- og selfartsfartøy.

Kort om hyre til mannskap på fiske-, småhvalfangst- og selfartsfartøy
Oppgi hyre til mannskap på fiske-, småhvalfangst- og selfartsfartøy.

Beløp x kroner (brutto)
Type lønn eller ytelseavhenger av type lønn eller ytelse (se under)
Trekkplikt

ja

- Du kan la være å gjennomføre forskuddstrekk hvis trekkbeløpet er under minstegrensene for forskuddstrekk.

Grunnlag for arbeidsgiveravgift

nei

Arbeidsgiveravgift erstattes av produktavgift.

Skatte- og avgiftsregel
 • Særskilt fradrag for sjøfolk
 • Svalbard
Tilleggsinformasjon

Oppgi «hyre til mannskap på fiske-, småhvalfangst- og selfangstfartøy».

Hvis du oppgir timelønn og overtidsgodtgjørelse, skal du også oppgi antall timer.

Type lønn eller ytelse
Oppgi «kontantytelse» og én av følgende lønnsytelser:

 • Fastlønn
 • Timelønn
 • Faste tillegg
 • Uregelmessig tillegg knyttet til arbeidet tid
 • Helligdagstillegg
 • Uregelmessig tillegg knyttet til ikke-arbeidet tid
 • Bonus
 • Overtidsgodtgjørelse
 • Sluttvederlag
 • Feriepenger
 • Annet
 • Trekk i lønn for ferie
 • Honorar, akkord, prosent eller provisjonslønn

Trekk i lønn for ferie
Beløpet negativt. Denne beskrivelsen skal bare benyttes i kombinasjon med et positivt beløp i fastlønn. Se trekk i lønn for ferie.

Opptjeningsperiode (frivillig)
Du kan oppgi opptjeningsperiode for alle typer lønn og andre ytelser i a-meldingen. Både startdato og sluttdato for opptjeningsperioden må være innenfor samme rapporteringsmåned.

Når skal du rapportere
Oppgi ytelsen den kalendermåneden du har utbetalt beløpet.

Introduksjonsstønad

Gjelder introduksjonsstønad til nyankomne innvandrere.

Kort om introduksjonsstønad
Oppgi introduksjonsstønad etter introduksjonsloven til nyankomne innvandrere.

Introduksjonsordningen gjelder for nylig ankomne innvandrere mellom 18 og 55 år med flyktningbakgrunn.

Beløp x kroner (brutto)
Type lønn eller ytelsekontantytelse, introduksjonsstønad
Trekkplikt

ja

- Du kan la være å gjennomføre forskuddstrekk hvis trekkbeløpet er under minstegrensene for forskuddstrekk.

Grunnlag for arbeidsgiveravgift nei
Skatte- og avgiftsregel Du kan ikke bruke særskilte skatte- og avgiftsregler for denne ytelsen.
Tilleggsinformasjon:
Periodestartdato og sluttdato

Opptjeningsperiode (frivillig)
Du kan oppgi opptjeningsperiode for alle typer lønn og andre ytelser i a-meldingen. Både startdato og sluttdato for opptjeningsperioden må være innenfor samme rapporteringsmåned.

Når skal du rapportere
Oppgi ytelsen den kalendermåneden du har utbetalt beløpet.

Etterbetale
Skal du etterbetale, oppgi beløpet og perioden det gjelder for i den kalendermåneden du har utbetalt beløpet.

Eksempel

Flere inntektsår
Gjelder etterbetalingen flere inntektsår, del beløpet opp i én transaksjon per inntektsår.

Eksempel

Kapitalinntekt

Gjelder inntekter som bare skal behandles som kapitalinntekt.

Kort om kapitalinntekt
Oppgi andre inntekter som bare skal behandles som kapitalinntekt.

Dette gjelder for eksempel:

 • renter av for sent utbetalt lønn, pensjon og feriepenger
 • tilbakebetaling av tidligere innbetalt pensjonsavgift til Pensjonstrygden for sjømenn

Utbetalinger til opphavsmann til åndsverk
Fra og med 2018 skal utbetalinger til opphavsmann til åndsverk ikke oppgis i a-meldingen. Dette skal du rapportere i en egen årlig rapporteringsløsning.

Beløp x kroner (brutto)
Type lønn eller ytelsekontantytelse, kapitalinntekt
Trekkplikt nei
Grunnlag for arbeidsgiveravgift nei
Skatte- og avgiftsregel Du kan ikke bruke særskilte skatte- og avgiftsregler for denne ytelsen.
TilleggsinformasjonIngen tilleggsinformasjon.

Opptjeningsperiode (frivillig)
Du kan oppgi opptjeningsperiode for alle typer lønn og andre ytelser i a-meldingen. Både startdato og sluttdato for opptjeningsperioden må være innenfor samme rapporteringsmåned.

Når skal du rapportere
Oppgi ytelsen den kalendermåneden du har utbetalt beløpet.

Kompensasjonstilegg bolig

Gjelder fordel ved helt eller delvis fri tjenestebolig for statsansatte i utlandet.

Kort om kompensasjonstillegg bolig
Fra og med inntektsåret 2008 ble det innført skatteplikt på fordel ved helt eller delvis fri tjenestebolig for statsansatte i utlandet.

Flere statlige arbeidsgivere (Utenriksdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet og Forsvarsdepartementet) gir en økonomisk kompensasjon for å nøytralisere denne skattleggingen.

Denne kompensasjonen skal du oppgi som «kompensasjonstillegg bolig».

Beløp

x kroner (brutto)

Merk!
Gjelder bare det skattepliktige kompensasjonstillegget, og ikke verdien av fri bolig. Fri bolig oppgis som Naturalytelse – bolig.

Type lønn eller ytelsekontantytelse, kompensasjonstillegg bolig
Trekkplikt

ja

- Du kan la være å gjennomføre forskuddstrekk hvis trekkbeløpet er under minstegrensene for forskuddstrekk.

Grunnlag for arbeidsgiveravgift ja
Skatte- og avgiftsregel Du kan ikke bruke særskilte skatte- og avgiftsregler for denne ytelsen.
Tilleggsinformasjonstatsansatt utlandet

Opptjeningsperiode (frivillig)
Du kan oppgi opptjeningsperiode for alle typer lønn og andre ytelser i a-meldingen. Både startdato og sluttdato for opptjeningsperioden må være innenfor samme rapporteringsmåned.

Når skal du rapportere
Oppgi ytelsen den kalendermåneden du utbetaler beløpet.

Konkurs – lønn ved konkurs, statsgaranti

Gjelder lønnskrav ved konkurs når inntekten er opptjent før konkursen. Gjelder også ved utbetaling av garantibeløp fra lønnsgarantifondet.

Kort om lønn ved konkurs - statsgaranti mv.
Oppgi:

 • garantibeløp etter lov om statsgaranti for lønnskrav ved konkurs til dekning av lønn som er opptjent før konkursen
 • lønn fra konkursbo
 • dividende av lønnskrav opptjent før konkursen

Lønn ved konkurs omfatter også lønn og feriepenger opptjent i oppsigelsestiden, som er ansett som en prioritert fordring i boet.

Er arbeidstaker pålagt å arbeide i oppsigelsestiden etter konkursåpningen og lønnen anses som massekrav, skal du oppgi lønnen som ordinær lønn (fastlønn, timelønn, osv.) og ikke som «lønn ved konkurs eller statsgaranti».

Beløpx kroner (brutto)
Type lønn eller ytelseavhenger av type ytelse (se under)
Trekkplikt

ja

Unntak:

 • Du kan la være å gjennomføre forskuddstrekk hvis trekkbeløpet er under minstegrensene for forskuddstrekk.
 • Du kan la være å gjennomføre forskuddstrekk i garantibeløp inntil 4 000 kroner etter lønnsgarantiloven § 1. Overstiger lønn mv. beløpsgrensen, skal forskuddstrekket beregnes av hele beløpet. I slike tilfeller skal det likevel ikke foretas forskuddstrekk i feriepenger. Dersom skattyteren krever det, skal det foretas forskuddstrekk også i ytelser under beløpsgrensen.
Grunnlag for arbeidsgiveravgift nei
Skatte- og avgiftsregel
 • Svalbard
 • Særskilt fradrag for sjøfolk
Tilleggsinformasjon:
Beskrivelse lønn ved konkurs eller statsgaranti
For timelønn og overtidsgodtgjørelseHvis du rapporterer timelønn eller overtidsgodtgjørelse, skal du også oppgi antall timer.

Type lønn eller ytelse
Oppgi «kontantytelse» og en av følgende beskrivelser:

 • Fastlønn
 • Timelønn
 • Faste tillegg
 • Overtidsgodtgjørelse
 • Feriepenger
 • Annet
 • Trekk i lønn for ferie (beløp skal alltid være negativt)

Tilleggsinformasjon - eksempel

Eksempel

Opptjeningsperiode (frivillig)
Du kan oppgi opptjeningsperiode for alle typer lønn og andre ytelser i a-meldingen. Både startdato og sluttdato for opptjeningsperioden må være innenfor samme rapporteringsmåned.

Når skal du rapportere
Oppgi ytelsen den kalendermåneden du har utbetalt beløpet.

I konkursbo er bostyrerens opplysningsplikt begrenset til utbetalinger etter konkursåpningen. Opplysningsplikten omfatter også lønn eller dividende av lønnskrav opptjent før konkursen og feriepenger i oppsigelsestiden når dette anses som en prioritert fordring i boet. For utbetalinger foretatt i tiden før konkursåpningen er konkursdebitor ansvarlig for rapportering i a-meldingen.

Kontantytelse – annet

Gjelder kontante ytelser som ikke naturlig hører hjemme under noen av de andre lønnsytelsene.

Kort om andre lønnsytelser
Oppgi lønn og andre kontante ytelser som ikke naturlig hører hjemme under noen av de andre lønnsytelsene.

Dette gjelder for eksempel:

 • Utdanning
  Gjelder dekning av kostnader til utdanning for inntektsmottaker der vilkårene for skattefritak ikke er til stede.

  Unntak: Dekkes det som naturalytelse, skal du oppgi dette som trekkpliktig naturalytelse, uspesifisert. Permisjon med lønn i forbindelse med eksamen og lesedager regnes ikke som lønn under utdanning i denne sammenheng.

 • Overtidsmat
  Hvis arbeidsgivers refusjon til et måltid mat ved sammenhengende arbeid over 10 timer overstiger beløpsgrensen på 200 kr, skal det overskytende beløpet oppgis her. Det samme gjelder hele beløpet hvis kravet til sammenhengende arbeid over 10 timer ikke er oppfylt. Dekkes måltidet som naturalytelse, skal du oppgi overskytende beløp som trekkpliktig naturalytelse, uspesifisert.

 • Flytting
  Dekning av kostnader i forbindelse med flytting der vilkårene for skattefritak ikke er til stede. Dette gjelder for eksempel indirekte kostnader som meglerprovisjon, tinglysningsgebyr og dokumentavgift.

 • Privatutgifter
  For eksempel når arbeidsgiver refunderer kostnader til arbeidsreiser mot bilag, arbeidstakers kostnader til ferie (når dette ikke kan refunderes skattefritt) eller kostnader til klær. Videre hvis arbeidsgiver dekker arbeidstakers skatt eller kontingenter.
Beløpx kroner (brutto)
Type lønn eller ytelsekontantytelse, annet
Trekkplikt

ja

- Du kan la være å gjennomføre forskuddstrekk hvis trekkbeløpet er under minstegrensene for forskuddstrekk.

Grunnlag for arbeidsgiveravgift

ja/nei

Unntak:
Du kan la være å beregne arbeidsgiveravgift når inntektsmottakeren:

 • er omfattet av trygdelovgivningen i et annet land i henhold til en sosialkonvensjon eller EØS-avtalen
 • er en utenlandsk arbeidstaker som ikke er medlem av folketrygden og som arbeider på norsk kontinentalsokkel eller i norsk territorialfarvann
Skatte- og avgiftsregel
 • Svalbard
 • Jan Mayen og bilandene
 • Særskilt fradrag for sjøfolk
 • Skattefri organisasjon
Tilleggsinformasjon:Ingen tilleggsinformasjon.

Opptjeningsperiode (frivillig)
Du kan oppgi opptjeningsperiode for alle typer lønn og andre ytelser i a-meldingen. Både startdato og sluttdato for opptjeningsperioden må være innenfor samme rapporteringsmåned.

Når skal du rapportere
Oppgi ytelsen den kalendermåneden du har utbetalt beløpet.

Kontinentalsokkel – lønn og annen godtgjørelse opptjent på norsk kontinentalsokkel, utlending

Gjelder lønn og annen godtgjørelse som er opptjent på norsk kontinentalsokkel til inntektsmottaker som er skattemessig bosatt i utlandet.

Kort om lønn og annen godtgjørelse opptjent på norsk kontinentalsokkel – utlending
Oppgi lønn og annen godtgjørelse som er:

 • opptjent på norsk kontinentalsokkel og
 • utbetalt til inntektsmottaker som er skattemessig bosatt i utlandet

Lønn for arbeid på hjelpefartøy
Hvis du utbetaler lønn for arbeid på hjelpefartøy må du spesifisere at det er hjelpefartøy da det er egne bestemmelser for lønn mv. opptjent på hjelpefartøy på sokkelen. Skatteavtalene kan i noen tilfeller gi unntak fra skatteplikt.

Skattemessig bosatt i USA
Hvis mottaker er skattemessig bosatt i USA, må du oppgi tilleggsinformasjon om lønn for de første 60 dagene, da denne ikke er skattepliktig.

Beløp x kroner (brutto)
Type lønn eller ytelseavhenger av type lønn eller ytelse (se under)
Trekkplikt

ja

- Du kan la være å gjennomføre forskuddstrekk hvis trekkbeløpet er under minstegrensene for forskuddstrekk.

Grunnlag for arbeidsgiveravgift

ja/nei

Unntak:
Du kan la være å beregne arbeidsgiveravgift når inntektsmottakeren:

 • er omfattet av trygdelovgivningen i et annet land i henhold til en sosialkonvensjon eller EØS-avtalen
 • er en utenlandsk arbeidstaker som ikke er medlem av folketrygden og som arbeider på norsk kontinentalsokkel eller i norsk territorialfarvann
Skatte- og avgiftsregel Særskilt fradrag for sjøfolk (gjelder fra januar 2017).
Tilleggsinformasjonavhenger av type lønn eller ytelse (se under)

Type lønn eller ytelse
Oppgi «kontantytelse» og én av følgende lønnsytelser:

 • Fastlønn
 • Timelønn
 • Faste tillegg
 • Uregelmessig tillegg knyttet til arbeidet tid
 • Helligdagstillegg
 • Uregelmessig tillegg knyttet til ikke-arbeidet tid
 • Bonus
 • Overtidsgodtgjørelse
 • Sluttvederlag
 • Feriepenger
 • Annet
 • Trekk i lønn for ferie
 • Honorar, akkord, prosent eller provisjonslønn

Spesielt om trekk i lønn for ferie:
Beløpet er negativt. Denne inntektsbeskrivelsen skal bare benyttes i kombinasjon med et positivt beløp i fastlønn. Se trekk i lønn for ferie.

Tilleggsinformasjon
Generelt, oppgi:

 • antall timer (gjelder timelønn og overtidsgodtgjørelse)
 • opptjeningsperiode, fra dato til dato (startdato og eventuell sluttdato for sammenhengende arbeidsopphold på norsk sokkel)
 • opptjent på kontinentalsokkel
 • opptjeningsland (landkode)
 • skattemessig bosatt (landkode)

Hvis ytelsen er opptjent på hjelpefartøy, oppgi:

 • antall timer (gjelder timelønn og overtidsgodtgjørelse).
 • opptjeningsperiode, fra dato til dato (startdato og eventuell sluttdato for sammenhengende arbeidsopphold på norsk sokkel)
 • opptjent på kontinentalsokkel
 • opptjeningsland (landkode = NO)
 • skattemessig bosatt (landkode)
 • opptjent på hjelpefartøy

Hvis ytelsesmottaker er skattemessig bosatt i USA, oppgi:

 • antall timer (gjelder timelønn og overtidsgodtgjørelse)
 • lønn første 60 dager • opptjent på kontinentalsokkel
 • opptjeningsland (landkode = NO)
 • skattemessig bosatt (landkode = US)

Opptjeningsperiode (frivillig)
Du kan oppgi opptjeningsperiode for alle typer lønn og andre ytelser i a-meldingen. Både startdato og sluttdato for opptjeningsperioden må være innenfor samme rapporteringsmåned.

Når skal du rapportere
Oppgi ytelsen den kalendermåneden du har utbetalt beløpet.

Kost – kostbesparelse i hjemmet for pendler

Gjelder kostbesparelse i hjemmet under pendleropphold utenfor hjemmet.

Kort om kostbesparelse i hjemmet for pendlere
Oppgi kostbesparelse i hjemmet for en arbeidstaker under pendleropphold utenfor hjemmet (ikke tjenestereise). Gjelder fri kost eller kost dekket etter regning (refusjon).

Kostbesparelse er et beregnet tillegg i inntekten som skal representere innsparinger av kost i hjemmet fordi arbeidstakeren får kosten dekket av arbeidsgiveren.

Du skal legge Skattedirektoratets satser for fri kost alle måltider til grunn ved verdsettelsen.

Fri kost om bord på skip
For fri kost om bord på skip skal du ikke beregne kostbesparelse i hjemmet når ytelsen er unntatt fra beskatning.

Fri kost på sokkelinnretning
For fri kost om bord på skip skal du ikke beregne kostbesparelse i hjemmet når ytelsen er unntatt fra beskatning. Når fri kost på sokkelinnretning er skattepliktig skal fordelen behandles etter reglene om fri kost.

Beskrivelsen skal ikke brukes for utenlandske arbeidstakere som har skattekort med kildeskatt på lønn.

En norsk pendler er en person som:
Beløp x kroner (brutto)
Type lønn eller ytelsenaturalytelse, kostbesparelse i hjemmet
Trekkplikt

ja

Se mer informasjon under.

Grunnlag for arbeidsgiveravgift

ja/nei

Unntak:
Du kan la være å beregne arbeidsgiveravgift når inntektsmottakeren:

 • er omfattet av trygdelovgivningen i et annet land i henhold til en sosialkonvensjon eller EØS-avtalen
 • er en utenlandsk arbeidstaker som ikke er medlem av folketrygden og som arbeider på norsk kontinentalsokkel eller i norsk territorialfarvann
Skatte- og avgiftsregel
 • Særskilt fradrag for sjøfolk
 • Svalbard
 • Jan Mayen og bilandene
Tilleggsinformasjon:
Antallantall døgn

Trekkpliktig
Ytelsen er trekkpliktig.

Kostbesparelsen skal bare tas med i trekkgrunnlaget hvis det løpende eller for det oppdrag arbeidsforholdet er tilknyttet, utbetales lønn eller annen trekkpliktig godtgjørelse for arbeid. Det må foreligge utbetaling av ytelser som det kan gjennomføres forskuddstrekk i, for å gjennomføre forskuddstrekk i kostbesparelse.

Skattefrie selskaper, foreninger og institusjoner som nevnt i skatteloven § 2-32 første ledd, er fritatt for plikten til å gjennomføre forskuddstrekk i verdien av kostbesparelse når samlet lønnsutbetaling mv. til en person i løpet av inntektsåret ikke overstiger 10 000 kroner (eksklusive kostbesparelse). Trekkplikten inntrer fra og med det tidspunkt hvor lønn og andre ytelser overstiger 10 000 kroner.

Gjelder ikke om trekkbeløpet er under minstegrensene for forskuddstrekk.

Opptjeningsperiode (frivillig)
Du kan oppgi opptjeningsperiode for alle typer lønn og andre ytelser i a-meldingen. Både startdato og sluttdato for opptjeningsperioden må være innenfor samme rapporteringsmåned.

Når skal du rapportere
Oppgi ytelsen den kalendermåneden du har gitt fri kost under pendleropphold.

Kost – til norsk eller utenlandsk pendler

Gjelder fordel ved helt eller delvis fri kost til pendler.

Kort om kost til pendler
Oppgi fordel ved helt eller delvis fri kost (herunder refusjon) som ytes til pendler. Slik fordel er normalt skattefri for arbeidstaker.

Du skal legge Skattedirektoratets satser til grunn ved verdsettelsen.

Hvis pendler har fri kost eller kost dekket etter regning (refusjon), skal du oppgi dette som Kostbesparelse i hjemmet for pendlere.

Beskrivelsen skal ikke brukes for utenlandske arbeidstakere som har skattekort med kildeskatt på lønn.

En norsk pendler er en person som:
Beløp x kroner (brutto)
Type lønn eller ytelsenaturalytelse, kost døgn
Trekkplikt nei
Grunnlag for arbeidsgiveravgift nei
Skatte- og avgiftsregel Svalbard
Tilleggsinformasjon:
Antallantall døgn
Beskrivelsenorsk pendler, eller
utenlandsk pendler

Opptjeningsperiode (frivillig)
Du kan oppgi opptjeningsperiode for alle typer lønn og andre ytelser i a-meldingen. Både startdato og sluttdato for opptjeningsperioden må være innenfor samme rapporteringsmåned.

Når skal du rapportere
Oppgi ytelsen den kalendermåneden du har gitt den.

Kost – til sokkelarbeider

Gjelder fordel ved fri kost på sokkelinnretning.

Kort om kost – sokkelarbeider
Oppgi arbeidstakers fordel ved fri kost på sokkelinnretning.

Les mer om fri kost på sokkelinnretning i Skatte-ABC – Fri kost og losji på sokkelinnretning.

Beløp x kroner (brutto)
Type lønn eller ytelsenaturalytelse, kost (dager)
Trekkplikt

ja/nei

Se mer informasjon under.

Grunnlag for arbeidsgiveravgift

Du skal som hovedregel alltid beregne arbeidsgiveravgift av denne ytelsen, selv om den er trekkfri.

Unntak:
Du kan la være å beregne arbeidsgiveravgift når inntektsmottakeren:

 • er omfattet av trygdelovgivningen i et annet land i henhold til en sosialkonvensjon eller EØS-avtalen
 • er en utenlandsk arbeidstaker som ikke er medlem av folketrygden og som arbeider på norsk kontinentalsokkel eller i norsk territorialfarvann
Skatte- og avgiftsregel Særskilt fradrag for sjøfolk
Tilleggsinformasjon:
Antallantall dager
Beskrivelsesokkelarbeider

Trekkpliktig
Ytelsen skal oppgis som trekkfri:

 • hvis arbeidstakeren har en samlet årlig personinntekt under 600 000 kroner.

Ytelsen skal oppgis som trekkpliktig

 • hvis arbeidstakeren har en samlet årlig personinntekt som overstiger 600 000 kroner.


Arbeidsgiver må selv vurdere sannsynligheten for at arbeidstakeren vil overstige 600 000 kroner i løpet av inntektsåret.

(NB) Merk!
Har arbeidstaker bare vært ansatt i deler av inntektsåret, reduseres det skattefrie beløpet forholdsmessig basert på antall dager vedkommende ikke har vært ansatt om bord. Trekkplikt kan derfor inntre selv om arbeidstaker ikke har inntekt over 600 000 kroner.

Gjelder ikke om trekkbeløpet er under minstegrensene for forskuddstrekk.

For naturalytelser skal du gjennomføre forskuddstrekket i de kontante ytelsene så langt de rekker. Er det ikke dekning for samlet forskuddstrekk i de kontante ytelsene, skal du gi beskjed til skattekontoret.

Opptjeningsperiode (frivillig)
Du kan oppgi opptjeningsperiode for alle typer lønn og andre ytelser i a-meldingen. Både startdato og sluttdato for opptjeningsperioden må være innenfor samme rapporteringsmåned.

Når skal du rapportere
Oppgi ytelsen den kalendermåneden du har gitt ytelsen.

Kost og losji

Gjelder fordel ved helt eller delvis fri kost og fritt losji i arbeidsforhold.

Kort om kost og losji
Oppgi skattepliktig fordel ved helt eller delvis fri kost og ved fritt losji (herunder refusjon) i arbeidsforhold.

Fordel ved å bo i ett rom alene eller sammen med noen skal du oppgi som fritt losji, mens fordel ved å bo i mer enn ett rom skal du oppgi som fri bolig.

Du skal legge Skattedirektoratets satser for fri kost og losji legges til grunn ved verdsettelsen.

Beløp x kroner (oppgi skattepliktig fordel)
Type lønn eller ytelsenaturalytelse kost døgn (når arbeidstaker får dekket fri kost) eller naturalytelse losji (når arbeidstaker får dekket fritt losji)
Trekkplikt

ja

- Du kan la være å gjennomføre forskuddstrekk hvis trekkbeløpet er under minstegrensene for forskuddstrekk.

- For naturalytelser skal du gjennomføre forskuddstrekket i de kontante ytelsene så langt de rekker. Er det ikke dekning for samlet forskuddstrekk i de kontante ytelsene, skal du gi beskjed til skattekontoret.

Grunnlag for arbeidsgiveravgift

ja/nei

Unntak:
Du kan la være å beregne arbeidsgiveravgift når inntektsmottakeren:

 • er omfattet av trygdelovgivningen i et annet land i henhold til en sosialkonvensjon eller EØS-avtalen
 • er en utenlandsk arbeidstaker som ikke er medlem av folketrygden og som arbeider på norsk kontinentalsokkel eller i norsk territorialfarvann
Skatte- og avgiftsregel
 • Særskilt fradrag for sjøfolk
 • Svalbard
 • Jan Mayen og bilandene
 • Skattefri organisasjon
Tilleggsinformasjon:
Antallantall døgn

Opptjeningsperiode (frivillig)
Du kan oppgi opptjeningsperiode for alle typer lønn og andre ytelser i a-meldingen. Både startdato og sluttdato for opptjeningsperioden må være innenfor samme rapporteringsmåned.

Når skal du rapportere
Oppgi ytelsen den kalendermåneden du har gitt fri kost eller losji.

Kostgodtgjørelse – trekkfri godtgjørelse til kost på reise med overnatting på hotell

Gjelder godtgjørelse til kost på reise med overnatting på hotell.

Kort om trekkfri godtgjørelse til kost på reise med overnatting
Oppgi trekkfri godtgjørelse til kost på reise med overnatting på hotell.

Skattereglene er endret for 2018. Ved pendleropphold er det en forutsetning for trekkfritak at det ikke er kokemuligheter på oppholdsstedet. Et eventuelt overskudd skal du oppgi som trekkpliktig godtgjørelse til kost på reiser.

Er kostgodtgjørelsen opptjent i 2018, men utbetalingen skjer i 2019, skal du legge satsene for 2019 til grunn for overskuddsberegningen. Se Skattedirektoratets forskuddssatser for trekkfri kostgodtgjørelse.

Beløp x kroner (brutto)
Type lønn eller ytelseutgiftsgodtgjørelse, reise kost med overnatting på hotell
Trekkplikt nei
Grunnlag for arbeidsgiveravgift nei
Skatte- og avgiftsregel
 • Særskilt fradrag for sjøfolk
 • Svalbard
 • Jan Mayen og bilandene
Tilleggsinformasjon:
Antall

Oppgi antall døgn.

Antall døgn som du skal rapportere skal tilsvare antall dager/døgn med krav på diett.
For eksempel:

 • varer reisen 1 døgn og 9 timer skal du oppgi 2 døgn
 • varer reisen 1 døgn og 5 timer skal du oppgi 1 døgn

Opptjeningsperiode (frivillig)
Du kan oppgi opptjeningsperiode for alle typer lønn og andre ytelser i a-meldingen. Både startdato og sluttdato for opptjeningsperioden må være innenfor samme rapporteringsmåned.

Når skal du rapportere
Oppgi ytelsen den kalendermåneden du har utbetalt beløpet.

Kostgodtgjørelse – trekkfri godtgjørelse til kost på reise uten overnatting

Gjelder godtgjørelse til kost på tjenestereise uten overnatting.

Kort om trekkfri godtgjørelse til kost på tjenestereise uten overnatting
Oppgi trekkfri godtgjørelse til kost på tjenestereise uten overnatting.

Rett til trekkfri dekning av kostutgifter forutsetter at inntektsmottaker har merkostnader. Se Forskuddsmeldingen 2019 kapittel 12.1 for nærmere vilkår.

Skattebetalingsforskriften § 5-6-12 beskriver øvrige vilkår for trekkfri utgiftsdekning på tjenestereise.

Satsene for trekkfri kostgodtgjørelse er redusert fra 2018 til 2019. Et eventuelt overskudd skal du oppgi som trekkpliktig godtgjørelse til kost på reiser.

Er kostgodtgjørelsen opptjent i 2018 men utbetalingen skjer i 2019 skal du legge satsene for 2019 til grunn for overskuddsberegningen. Se Skattedirektoratets forskuddssatser for trekkfri kostgodtgjørelse.

Hva regnes som tjenestereise
Hva som er en tjenestereise skal vurderes etter yrkesreisebegrepet i FSFIN § 6-44-13. Inntektsmottaker som har merkostnader til kost på yrkesreise, kan som hovedregel få trekkfri kostgodtgjørelse, hvis kravene i skattebetalingsforskriften er oppfylt.

Reiser mellom hjem og arbeidssted hvor inntektsmottaker bruker bil for å frakte med seg arbeidsutstyr anses ikke som tjenestereise i denne sammenheng, og inntektsmottaker kan ikke få dekket trekkfri kostgodtgjørelse på reisen.

Se Skattedirektoratets presisering av reisebegrepet av 24. oktober 2017 (SKD 231017). Denne presiseringen gjelder for rapportering fra og med 1. november 2017.

Beløp x kroner (brutto)
Type lønn eller ytelseutgiftsgodtgjørelse, reise kost uten overnatting
Trekkplikt nei
Grunnlag for arbeidsgiveravgift nei
Skatte- og avgiftsregel
 • Jan Mayen og bilandene
 • Svalbard
Tilleggsinformasjon:
Antallantall dager

Opptjeningsperiode (frivillig)
Du kan oppgi opptjeningsperiode for alle typer lønn og andre ytelser i a-meldingen. Både startdato og sluttdato for opptjeningsperioden må være innenfor samme rapporteringsmåned.

Når skal du rapportere
Oppgi ytelsen den kalendermåneden du har utbetalt beløpet.

Kostgodtgjørelse – trekkfri godtgjørelse til kost til utenlandsk pendler

Gjelder godtgjørelse til kost til utenlandsk pendler.

Kort om trekkfri godtgjørelse til kost til utenlandsk pendler
Oppgi utbetalt godtgjørelse til kost til utenlandsk pendler.

Godtgjørelsen er trekkfri for utenlandsk pendler når legitimasjonskravene i skattebetalingsforskriften er fulgt.

Ved pendleropphold er det en forutsetning for trekkfritak at det ikke er kokemuligheter på oppholdsstedet. Et eventuelt overskudd skal du oppgi som trekkpliktig godtgjørelse til kost på reiser.

Beskrivelsen skal ikke brukes for utenlandske arbeidstakere som har skattekort med kildeskatt på lønn.

En utenlandsk pendler er en person som:
Beløp x kroner (brutto)
Type lønn eller ytelseutgiftsgodtgjørelse, arbeidsopphold kost
Trekkplikt nei
Grunnlag for arbeidsgiveravgift nei
Skatte- og avgiftsregel Du kan ikke bruke særskilte skatte- og avgiftsregler for denne ytelsen.
Tilleggsinformasjon:
Antall

Oppgi antall døgn

Antall døgn som du skal rapportere skal tilsvare antall dager/døgn med krav på diett.
For eksempel:

 • varer reisen 1 døgn og 9 timer skal du oppgi 2 døgn
 • varer reisen i 1 døgn og 5 timer skal du oppgi 1 døgn
BeskrivelseOppgi utenlandsk pendler med skattekort uten standardfradrag
Denne beskrivelsen bruker du også når arbeidstaker har et skattekort uten kildeskatt på lønn for utenlandske arbeidstakere.

Opptjeningsperiode (frivillig)
Du kan oppgi opptjeningsperiode for alle typer lønn og andre ytelser i a-meldingen. Både startdato og sluttdato for opptjeningsperioden må være innenfor samme rapporteringsmåned.

Når skal du rapportere
Oppgi ytelsen den kalendermåneden du har utbetalt beløpet.

Kostgodtgjørelse – trekkfri kostgodtgjørelse for besøksreiser til hjemmet for arbeidstaker med fri kost på arbeidsstedet

Gjelder kostgodtgjørelse for besøksreiser til hjemmet for arbeidstaker med fri kost på arbeidsstedet.

Kort om trekkfri kostgodtgjørelse for besøksreiser til hjemmet for arbeidstaker med fri kost på arbeidsstedet
Oppgi trekkfri kostgodtgjørelse for besøksreiser til hjemmet for arbeidstaker med fri kost på arbeidsstedet.

Arbeidsgiver kan dekke kostgodtgjørelse for besøksreiser trekkfritt når arbeidstaker har:

 • fri kost på arbeidsstedet og
 • besøksreisen mellom hjemmet og stedet for arbeidsopphold varer 6 timer eller mer

Se Skatte-ABC om kostgodtgjørelse på besøksreiser

Utenlandsk pendler med skattekort med standardfradrag eller skattekort med kildeskatt på lønn, kan ikke få dekket slik kostgodtgjørelse trekkfritt, se Trekkpliktig godtgjørelse til kost til utenlandsk arbeidstaker med opphold i Norge.

En norsk pendler er en person som:
Beløp x kroner (brutto)
Type lønn eller ytelseutgiftsgodtgjørelse, besøksreiser hjemmet kost
Trekkplikt nei
Grunnlag for arbeidsgiveravgift nei
Skatte- og avgiftsregel
 • Svalbard
 • Jan Mayen og bilandene
Tilleggsinformasjon:
AntallOppgi antall reiser

Opptjeningsperiode (frivillig)
Du kan oppgi opptjeningsperiode for alle typer lønn og andre ytelser i a-meldingen. Både startdato og sluttdato for opptjeningsperioden må være innenfor samme rapporteringsmåned.

Når skal du rapportere
Oppgi ytelsen den kalendermåneden du har utbetalt beløpet.

Kostgodtgjørelse – trekkfri kostgodtgjørelse ved arbeidsopphold utover 28 døgn

Gjelder kostgodtgjørelse ved arbeidsopphold over 28 døgn.

Kort om trekkfri kostgodtgjørelse ved arbeidsopphold utover 28 døgn
Oppgi utbetalt kostgodtgjørelse når:

 • arbeidsoppholdet på samme sted har hatt en varighet på over 28 døgn, og
 • arbeidstaker har bodd på hotell

Gjelder godtgjørelse utbetalt fra og med det 29. døgnet.

Beløp x kroner (brutto)
Type lønn eller ytelseutgiftsgodtgjørelse, reise kost overnatting på hotell beordring utover 28 døgn
Trekkplikt nei
Grunnlag for arbeidsgiveravgift nei
Skatte- og avgiftsregel
 • Jan Mayen og bilandene
 • Svalbard
 • Særskilt fradrag for sjøfolk

Hvis ytelsen er opptjent i utlandet, kan du ikke bruke særskilte skatte- og avgiftsregler.

Tilleggsinformasjon:
Antall

Oppgi antall døgn.
Antall døgn som du skal rapportere skal tilsvare antall dager/døgn med krav på diett.
For eksempel:

 • varer reisen 1 døgn og 9 timer skal du oppgi 2 døgn
 • varer reisen 1 døgn og 5 timer skal du oppgi 1 døgn
OpptjeningslandHvis ytelsen er opptjent i utlandet, oppgi landkode for opptjeningsland.

Opptjeningsperiode (frivillig)
Du kan oppgi opptjeningsperiode for alle typer lønn og andre ytelser i a-meldingen. Både startdato og sluttdato for opptjeningsperioden må være innenfor samme rapporteringsmåned.

Når skal du rapportere
Oppgi ytelsen den kalendermåneden du har utbetalt beløpet.

Kostgodtgjørelse – trekkfri kostgodtgjørelse ved overnatting på pensjonat

Gjelder kostgodtgjørelse ved overnatting på pensjonat.

Kort om trekkfri kostgodtgjørelse ved overnatting på pensjonat
Oppgi utbetalt trekkfri kostgodtgjørelse når arbeidstaker har overnattet på pensjonat.

Ved pendleropphold er det en forutsetning for trekkfritak at det ikke er kokemuligheter på oppholdsstedet. Satsene for trekkfri kostgodtgjørelse er redusert fra 2018 til 2019. Et eventuelt overskudd skal du oppgi som trekkpliktig godtgjørelse til kost på reiser.

Er kostgodtgjørelsen opptjent i 2018 men utbetalingen skjer i 2019 skal du legge satsene for 2019 til grunn for overskuddsberegningen. Se forskuddssatser for trekkfri kostgodtgjørelse.

Beløp x kroner (brutto)
Type lønn eller ytelseutgiftsgodtgjørelse, reise kost overnatting på pensjonat
Trekkplikt nei
Grunnlag for arbeidsgiveravgift nei
Skatte- og avgiftsregel
 • Jan Mayen og bilandene
 • Svalbard
 • Særskilt fradrag for sjøfolk
Tilleggsinformasjon:
Antall

Oppgi antall døgn.

Antall døgn som du skal rapportere skal tilsvare antall dager/døgn med krav på diett.
For eksempel:

 • varer reisen 1 døgn og 9 timer skal du oppgi 2 døgn
 • varer reisen 1 døgn og 5 timer skal du oppgi 1 døgn

Opptjeningsperiode (frivillig)
Du kan oppgi opptjeningsperiode for alle typer lønn og andre ytelser i a-meldingen. Både startdato og sluttdato for opptjeningsperioden må være innenfor samme rapporteringsmåned.

Når skal du rapportere
Oppgi ytelsen den kalendermåneden du har utbetalt beløpet.

Kostgodtgjørelse – trekkfri kostgodtgjørelse ved overnatting for langtransportsjåfør i Norge og i utlandet

Gjelder kostgodtgjørelse til langtransportsjåfører for kjøring innenlands og i utlandet.

Kort om trekkfri kostgodtgjørelse ved overnatting for langtransportsjåfør
Oppgi utbetalt kostgodtgjørelse til langtransportsjåfører for kjøring i utlandet.

Fra 2018 gjelder beskrivelsen også kostgodtgjørelse til langtransportsjåfører for kjøring innenlands.

Se Skattedirektoratets forskuddssatser for trekkfri kostgodtgjørelse.

Beløp x kroner (brutto)
Type lønn eller ytelseutgiftsgodtgjørelse, reise kost med overnatting til langtransportsjåfør for kjøring i utlandet. Denne beskrivelsen skal også brukes for kjøring innenlands.
Trekkplikt nei
Grunnlag for arbeidsgiveravgift nei
Skatte- og avgiftsregel
 • Jan Mayen og bilandene
 • Svalbard
 • Særskilt fradrag for sjøfolk
Tilleggsinformasjon:
Antallantall døgn

Opptjeningsperiode (frivillig)
Du kan oppgi opptjeningsperiode for alle typer lønn og andre ytelser i a-meldingen. Både startdato og sluttdato for opptjeningsperioden må være innenfor samme rapporteringsmåned.

Når skal du rapportere
Oppgi ytelsen den kalendermåneden du har utbetalt beløpet.

Kostgodtgjørelse – trekkfri kostgodtgjørelse ved overnatting på hybel, brakke eller privat

Gjelder kostgodtgjørelse ved overnatting på hybel, brakke eller privat med kokemuligheter.

Kort om trekkfri kostgodtgjørelse ved overnatting på hybel, brakke eller privat
Oppgi godtgjørelse til kost på tjenestereise/yrkesreise når arbeidstakeren har overnattet på hybel, brakke eller privat, med kokemuligheter. Satsene for trekkfri kostgodtgjørelse er redusert fra 2018 til 2019. Et eventuelt overskudd skal du oppgi som trekkpliktig godtgjørelse til kost på reiser.

Er kostgodtgjørelsen opptjent i 2018, men utbetalingen skjer i 2019 skal du legge satsene for 2019 til grunn for overskuddsberegningen.

Beløp x kroner (brutto)
Type lønn eller ytelseutgiftsgodtgjørelse, reise kost med overnatting på hybel/brakke/privat
Trekkplikt nei
Grunnlag for arbeidsgiveravgift nei
Skatte- og avgiftsregel
 • Jan Mayen og bilandene
 • Svalbard
 • Særskilt fradrag for sjøfolk
Tilleggsinformasjon:
Antall

Oppgi antall døgn. Antall døgn som du skal rapportere skal tilsvare antall dager/døgn med krav på diett.

For eksempel:

 • varer reisen 1 døgn og 9 timer skal du oppgi 2 døgn
 • varer reisen 1 døgn og 5 timer skal du oppgi 1 døgn

Opptjeningsperiode (frivillig)
Du kan oppgi opptjeningsperiode for alle typer lønn og andre ytelser i a-meldingen. Både startdato og sluttdato for opptjeningsperioden må være innenfor samme rapporteringsmåned.

Når skal du rapportere
Oppgi ytelsen den kalendermåneden du har utbetalt beløpet.

Kostgodtgjørelse – trekkpliktig godtgjørelse til kost på reise

Gjelder trekkpliktig godtgjørelse til kost på tjenestereiser/yrkesreiser og ved pendleropphold.

Kort om trekkpliktig godtgjørelse til kost på reiser
Oppgi utbetalt trekkpliktig godtgjørelse til dekning av kost på tjenestereiser/yrkesreiser og ved pendleropphold.

Godtgjørelsen er trekkpliktig hvis den:

 • ikke oppfyller legitimasjonskravene i skattebetalingsforskriften
 • ikke er utbetalt i samsvar med bestemmelser i statens reiseregulativ (særavtale) eller tariffavtale
 • overstiger Skattedirektoratets forskuddssatser
 • dekker mer enn merkostnadene eller dekker private utgifter på dagreiser, eller reisen ikke anses som en tjenestereise (yrkesreise). Se Skattedirektoratets presisering av reisebegrepet av 24. oktober 2017 (SKD 231017).
Beløp x kroner (brutto)
Type lønn eller ytelseutgiftsgodtgjørelse, reise kost
Trekkplikt

ja

- Du kan la være å gjennomføre forskuddstrekk hvis trekkbeløpet er under minstegrensene for forskuddstrekk.

Grunnlag for arbeidsgiveravgift

ja/nei

Unntak:
Du kan la være å beregne arbeidsgiveravgift når inntektsmottakeren:

 • er omfattet av trygdelovgivningen i et annet land i henhold til en sosialkonvensjon eller EØS-avtalen
 • er en utenlandsk arbeidstaker som ikke er medlem av folketrygden og som arbeider på norsk kontinentalsokkel eller i norsk territorialfarvann
Skatte- og avgiftsregel
 • Jan Mayen og bilandene
 • Svalbard
 • Særskilt fradrag for sjøfolk
 • Skattefri organisasjon
TilleggsinformasjonIngen tilleggsinformasjon

Opptjeningsperiode (frivillig)
Du kan oppgi opptjeningsperiode for alle typer lønn og andre ytelser i a-meldingen. Både startdato og sluttdato for opptjeningsperioden må være innenfor samme rapporteringsmåned.

Når skal du rapportere
Oppgi ytelsen den kalendermåneden du har utbetalt beløpet.

Kostgodtgjørelse – trekkpliktig godtgjørelse til kost til utenlandsk arbeidstaker med opphold i Norge

Gjelder trekkpliktig godtgjørelse til kost til utenlandsk arbeidstaker med opphold i Norge.

Kort om trekkpliktig godtgjørelse til kost til utenlandsk arbeidstaker med opphold i Norge
Oppgi trekkpliktig godtgjørelse og refusjon av utgifter til kost utbetalt ved arbeidsopphold i Norge.

Godtgjørelsen er trekkpliktig for utenlandske arbeidstakere som:

 • har levert skattekort med standardfradrag
 • har skattekort med kildeskatt på lønn
 • er skattemessig bosatt i Norge og ikke har krav på fradrag for merkostnader ved arbeidspendling mellom utlandet og Norge
 • er begrenset skattepliktig til Norge og ikke oppfyller vilkårene for å anses som pendler
Beløp x kroner (brutto)
Type lønn eller ytelseutgiftsgodtgjørelse, arbeidsopphold kost
Trekkplikt

ja

- Du kan la være å gjennomføre forskuddstrekk hvis trekkbeløpet er under minstegrensene for forskuddstrekk.

Grunnlag for arbeidsgiveravgift

ja/nei

Unntak:
Du kan la være å beregne arbeidsgiveravgift når inntektsmottakeren:

 • er omfattet av trygdelovgivningen i et annet land i henhold til en sosialkonvensjon eller EØS-avtalen
 • er en utenlandsk arbeidstaker som ikke er medlem av folketrygden og som arbeider på norsk kontinentalsokkel eller i norsk territorialfarvann
Skatte- og avgiftsregel
 • Svalbard
 • Særskilt fradrag for sjøfolk

Skatte- og avgiftsreglene skal ikke brukes for utenlandsk arbeidstaker med skattekort med kildeskatt på lønn.

Tilleggsinformasjon:
Beskrivelseutlending med opphold i Norge

Opptjeningsperiode (frivillig)
Du kan oppgi opptjeningsperiode for alle typer lønn og andre ytelser i a-meldingen. Både startdato og sluttdato for opptjeningsperioden må være innenfor samme rapporteringsmåned.

Når skal du rapportere
Oppgi ytelsen den kalendermåneden du har utbetalt beløpet.

Kvalifiseringsstønad

Gjelder kvalifiseringsstønad etter lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen.

Kort om kvalifiseringsstønad
Oppgi kvalifiseringsstønad etter lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen. Gjelder også standardisert barnetillegg til mottaker av kvalifiseringsstønad.

Beløp x kroner (brutto)
Type lønn eller ytelsekontantytelse, kvalifiseringsstønad
Trekkplikt

ja

- Du kan la være å gjennomføre forskuddstrekk hvis trekkbeløpet er under minstegrensene for forskuddstrekk.

Grunnlag for arbeidsgiveravgift nei
Skatte- og avgiftsregel Du kan ikke bruke særskilte skatte- og avgiftsregler for denne ytelsen.
TilleggsinformasjonIngen tilleggsinformasjon.

Opptjeningsperiode (frivillig)
Du kan oppgi opptjeningsperiode for alle typer lønn og andre ytelser i a-meldingen. Både startdato og sluttdato for opptjeningsperioden må være innenfor samme rapporteringsmåned.

Når skal du rapportere
Oppgi ytelsen den kalendermåneden du har utbetalt beløpet.

Livrenter – kollektive livrenter og livrenter tegnet som fortsettelsesforsikringer

Gjelder utbetalinger fra kollektive livrenter i arbeidsforhold og som fortsettelsesforsikring tegnet fra og med 1. januar 2007.

Kort om nye livrenter i arbeidsforhold og som fortsettelsesforsikringer
Oppgi:

 • utbetalinger fra kollektive livrenter i arbeidsforhold tegnet fra og med 1. januar 2007
 • utbetalinger fra livrenter tegnet som fortsettelsesforsikring

Ytelsen skattlegges som kapitalinntekt.

Unntak:

 • Arbeidsgivers dekning av premie til livrenter i arbeidsforhold skal du oppgi som skattepliktig del av visse typer forsikringer.
 • Utbetaling fra kollektive livrenter i arbeidsforhold tegnet før 1. januar 2007 skal du oppgi som pensjon i og utenfor arbeidsforhold og livrenter i arbeidsforhold mv.
 • Utbetalinger fra fortsettelsesforsikringer hvor det har blitt gitt fradrag for innbetalinger til ordningen skal du oppgi som pensjon i og utenfor arbeidsforhold og livrenter i arbeidsforhold mv.
Beløp

x kroner

Oppgi skattepliktig utbetaling fra livrenten.
Hvis livrenten ikke er skattepliktig, oppgi 0 kroner.

Type lønn eller ytelsekontantytelse, nye livrenter i arbeidsforhold (kollektive livrenter) og livrenter tegnet som fortsettelsesforsikringer
Trekkplikt

ja

- Du kan la være å gjennomføre forskuddstrekk hvis trekkbeløpet er under minstegrensene for forskuddstrekk.

Grunnlag for arbeidsgiveravgift nei
Skatte- og avgiftsregel Svalbard
Tilleggsinformasjon:
Totalt utbetalt beløp

x kroner

Oppgi samlet utbetaling før fradrag for tilbakebetaling av premie, forsikringens avbruddsverdi mv.

Opptjeningsperiode (frivillig)
Du kan oppgi opptjeningsperiode for alle typer lønn og andre ytelser i a-meldingen. Både startdato og sluttdato for opptjeningsperioden må være innenfor samme rapporteringsmåned.

Når skal du rapportere
Oppgi ytelsen den kalendermåneden du har utbetalt beløpet.

Losji – til norsk eller utenlandsk pendler

Gjelder fordel ved fritt losji til pendler.

Kort om losji til pendler
Oppgi fordel ved fritt losji (herunder refusjon) som ytes til pendler. Gjelder fordel ved å bo i ett rom alene eller sammen med andre.

Du skal legge Skattedirektoratets satser for fritt losji til grunn ved verdsettelsen.

Bor pendleren i mer enn ett rom skal du oppgi dette som bolig til pendler.

Fordel ved å bo i ett eller delt rom når det ikke er en pendler skal du oppgi som fritt losji.

Fordel ved å bo i mer enn ett rom når det ikke er en pendler skal du oppgi som fri bolig.

Beskrivelsen skal ikke brukes for utenlandske arbeidstakere som har skattekort med kildeskatt på lønn.

En norsk pendler er en person som:
Beløp x kroner (brutto)
Type lønn eller ytelsenaturalytelse, losji
Trekkplikt nei
Grunnlag for arbeidsgiveravgift nei
Skatte- og avgiftsregel Svalbard
Tilleggsinformasjon:
Antallantall døgn
Beskrivelsenorsk pendler, eller
utenlandsk pendler

Opptjeningsperiode (frivillig)
Du kan oppgi opptjeningsperiode for alle typer lønn og andre ytelser i a-meldingen. Både startdato og sluttdato for opptjeningsperioden må være innenfor samme rapporteringsmåned.

Når skal du rapportere
Oppgi ytelsen den kalendermåneden du har gitt den.

Losji – trekkfri godtgjørelse til losji til utenlandsk pendler

Gjelder utbetalt godtgjørelse til losji til utenlandsk pendler.

Kort om trekkfri godtgjørelse til losji til utenlandsk pendler
Oppgi utbetalt godtgjørelse til losji til utenlandsk pendler.

Godtgjørelsen er trekkfri for utenlandsk pendler når legitimasjonskravene i skattebetalingsforskriften er fulgt.

Beskrivelsen skal ikke brukes for utenlandske arbeidstakere som har skattekort med kildeskatt på lønn.

En utenlandsk pendler er en person som:
Beløp x kroner (brutto)
Type lønn eller ytelseutgiftsgodtgjørelse, arbeidsopphold losji
Trekkplikt nei
Grunnlag for arbeidsgiveravgift nei
Skatte- og avgiftsregel Du kan ikke bruke særskilte skatte- og avgiftsregler for denne ytelsen.
Tilleggsinformasjon:
BeskrivelseOppgi «utenlandsk pendler med skattekort uten standardfradrag». Denne beskrivelsen bruker du også når arbeidstaker har et skattekort uten kildeskatt på lønn for utenlandske arbeidstakere.

Opptjeningsperiode (frivillig)
Du kan oppgi opptjeningsperiode for alle typer lønn og andre ytelser i a-meldingen. Både startdato og sluttdato for opptjeningsperioden må være innenfor samme rapporteringsmåned.

Når skal du rapportere
Oppgi ytelsen den kalendermåneden du har utbetalt beløpet.

Losji – trekkfri godtgjørelse til losji ved egen brakke eller campingvogn

Gjelder godtgjørelse til losji under arbeidsforhold utenfor hjemmet ved opphold i egen brakke eller campingvogn.

Kort om trekkfri godtgjørelse til losji - egen brakke eller campingvogn
Oppgi utbetalt godtgjørelse til losji til arbeidstaker under arbeidsopphold utenfor hjemmet som benytter egen brakke eller campingvogn.

Godtgjørelsen er trekkfri når den ikke overstiger takseringsreglenes fradragssats for ulegitimerte losjiutgifter.

Beløp x kroner (brutto)
Type lønn eller ytelseutgiftsgodtgjørelse, losji egen brakke/campingvogn
Trekkplikt nei
Grunnlag for arbeidsgiveravgift nei
Skatte- og avgiftsregel
 • Jan Mayen og bilandene
 • Svalbard
Tilleggsinformasjon:
Antallantall døgn

Opptjeningsperiode (frivillig)
Du kan oppgi opptjeningsperiode for alle typer lønn og andre ytelser i a-meldingen. Både startdato og sluttdato for opptjeningsperioden må være innenfor samme rapporteringsmåned.

Når skal du rapportere
Oppgi ytelsen den kalendermåneden du har utbetalt beløpet.

Losji – trekkpliktig godtgjørelse til losji på tjenestereise

Gjelder trekkpliktig godtgjørelse til losji på tjenestereise.

Kort om trekkpliktig godtgjørelse til losji på tjenestereise
Oppgi godtgjørelse som overstiger faktisk dokumenterte losjiutgifter.

Unntak:
Den delen av godtgjørelsen som dekker dokumenterte losjiutgifter, skal du ikke oppgi.

Beløp x kroner (brutto)
Type lønn eller ytelseutgiftsgodtgjørelse, reise losji
Trekkplikt

ja

- Du kan la være å gjennomføre forskuddstrekk hvis trekkbeløpet er under minstegrensene for forskuddstrekk.

Grunnlag for arbeidsgiveravgift

ja/nei

Unntak:
Du kan la være å beregne arbeidsgiveravgift når inntektsmottakeren:

 • er omfattet av trygdelovgivningen i et annet land i henhold til en sosialkonvensjon eller EØS-avtalen
 • er en utenlandsk arbeidstaker som ikke er medlem av folketrygden og som arbeider på norsk kontinentalsokkel eller i norsk territorialfarvann
Skatte- og avgiftsregel
 • Svalbard
 • Særskilt fradrag for sjøfolk
 • Jan Mayen og bilandene
 • Skattefri organisasjon
TilleggsinformasjonIngen tilleggsinformasjon.

Opptjeningsperiode (frivillig)
Du kan oppgi opptjeningsperiode for alle typer lønn og andre ytelser i a-meldingen. Både startdato og sluttdato for opptjeningsperioden må være innenfor samme rapporteringsmåned.

Når skal du rapportere
Oppgi ytelsen den kalendermåneden du har utbetalt beløpet.

Losji – trekkpliktig godtgjørelse til losji til utenlandsk arbeidstaker med opphold i Norge

Gjelder utbetalt godtgjørelse til losji til utenlandsk arbeidstaker med opphold i Norge.

Kort om trekkpliktig godtgjørelse til losji til utenlandsk arbeidstaker med opphold i Norge
Oppgi utbetalt godtgjørelse til losji til utlending med opphold i Norge.

Godtgjørelsen er trekkpliktig for utenlandske arbeidstakere som:

Beløp x kroner (brutto)
Type lønn eller ytelseutgiftsgodtgjørelse, arbeidsopphold losji
Trekkplikt

ja

- Du kan la være å gjennomføre forskuddstrekk hvis trekkbeløpet er under minstegrensene for forskuddstrekk.

Grunnlag for arbeidsgiveravgift

ja/nei

Unntak:
Du kan la være å beregne arbeidsgiveravgift når inntektsmottakeren:

 • er omfattet av trygdelovgivningen i et annet land i henhold til en sosialkonvensjon eller EØS-avtalen
 • er en utenlandsk arbeidstaker som ikke er medlem av folketrygden og som arbeider på norsk kontinentalsokkel eller i norsk territorialfarvann
Skatte- og avgiftsregel
 • Svalbard
 • Særskilt fradrag for sjøfolk

Skatte- og avgiftsreglene skal ikke brukes for utenlandsk arbeidstaker med skattekort med kildeskatt på lønn.

Tilleggsinformasjon:
Beskrivelseutlending med opphold i Norge

Opptjeningsperiode (frivillig)
Du kan oppgi opptjeningsperiode for alle typer lønn og andre ytelser i a-meldingen. Både startdato og sluttdato for opptjeningsperioden må være innenfor samme rapporteringsmåned.

Når skal du rapportere
Oppgi ytelsen den kalendermåneden du har utbetalt beløpet.

Losji (fritt losji)

Gjelder fordel ved helt eller delvis fri kost og fritt losji i arbeidsforhold.

Kort om kost og losji
Oppgi skattepliktig fordel ved helt eller delvis fri kost og ved fritt losji (herunder refusjon) i arbeidsforhold.

Fordel ved å bo i ett rom alene eller sammen med noen skal du oppgi som fritt losji, mens fordel ved å bo i mer enn ett rom skal du oppgi som fri bolig.

Du skal legge Skattedirektoratets satser for fri kost og losji legges til grunn ved verdsettelsen.

Beløp x kroner (oppgi skattepliktig fordel)
Type lønn eller ytelsenaturalytelse kost (når arbeidstaker får dekket fri kost) eller naturalytelse døgn (når arbeidstaker får dekket fritt losji)
Trekkplikt

ja

- Du kan la være å gjennomføre forskuddstrekk hvis trekkbeløpet er under minstegrensene for forskuddstrekk.

- For naturalytelser skal du gjennomføre forskuddstrekket i de kontante ytelsene så langt de rekker. Er det ikke dekning for samlet forskuddstrekk i de kontante ytelsene, skal du gi beskjed til skattekontoret.

Grunnlag for arbeidsgiveravgift

ja/nei

Unntak:
Du kan la være å beregne arbeidsgiveravgift når inntektsmottakeren:

 • er omfattet av trygdelovgivningen i et annet land i henhold til en sosialkonvensjon eller EØS-avtalen
 • er en utenlandsk arbeidstaker som ikke er medlem av folketrygden og som arbeider på norsk kontinentalsokkel eller i norsk territorialfarvann
Skatte- og avgiftsregel
 • Jan Mayen og bilandene
 • Svalbard
 • Særskilt fradrag for sjøfolk
 • Skattefri organisasjon
Tilleggsinformasjon:
Antallantall døgn

Opptjeningsperiode (frivillig)
Du kan oppgi opptjeningsperiode for alle typer lønn og andre ytelser i a-meldingen. Både startdato og sluttdato for opptjeningsperioden må være innenfor samme rapporteringsmåned.

Når skal du rapportere
Oppgi ytelsen den kalendermåneden du har gitt fri kost eller losji.

Lott eller part til fiskere

Gjelder lott eller part til fisker.

Kort om lott eller part til fisker
Oppgi lott eller part i fiske og fangst. Gjelder både månedlig forskudd på lott og avregning i forbindelse med lottoppgjør.

Forskudd
Etter tariffene skal det utbetales et forskudd til mannskapet i hver måned i perioden mellom lottoppgjørene. Dette utbetales selv om båten ikke er i fiske. Forskuddet avregnes så senere i lottoppgjøret. Forskudd skal rapporteres i den kalendermåneden de utbetales.

Lottoppgjør
I fiske- og fangstnæringen er det vanlig med lottoppgjør en til to ganger i året. Avlønning av mannskapet kan for eksempel skje i juli måned for første halvår og i desember/januar for andre halvår.

Beløp x kroner (brutto)
Type lønn eller ytelsekontantytelse, vederlag
Trekkplikt

ja

- Du kan la være å gjennomføre forskuddstrekk hvis trekkbeløpet er under minstegrensene for forskuddstrekk.

Grunnlag for arbeidsgiveravgift nei
Skatte- og avgiftsregel Svalbard
Tilleggsinformasjon:
Antall dager

x dager

Oppgi antall dager med deltakelse i fiske eller fangst.

Opptjeningsperiode (frivillig)
Du kan oppgi opptjeningsperiode for alle typer lønn og andre ytelser i a-meldingen. Både startdato og sluttdato for opptjeningsperioden må være innenfor samme rapporteringsmåned.

Når skal du rapportere
Oppgi brutto månedlig forskudd på lott eller part for den kalendermåneden du utbetaler beløpet.

Resultatet av lottoppgjør skal du oppgi for den kalendermåneden du faktisk gjennomfører avregningen. Dette gjelder uansett om resultatet av lottoppgjøret er positivt eller negativt.

Når du oppgir lott eller part i forbindelse med årsskifte følges realisasjonsprinsippet. Ytelser opptjent i år 1 som utbetales som lottoppgjør i år 2 skal du oppgi for desember for år 1.

Lott eller part til fiskere som ikke er skattepliktig for lottinntekten, men medlem av folketrygden

Gjelder lott eller part til fisker som ikke er skattepliktig for lottinntekten, men som er medlem av folketrygden.

Kort om lott eller part til fisker som ikke er skattepliktig for lottinntekten, men medlem av folketrygden
Oppgi lott eller part i fiske og fangst til fiskere, både månedlig forskudd på lott og avregning i forbindelse med lottoppgjør.

Gjelder bare hvis fiskeren har:

 • lottinntekt og
 • er bosatt i en annen EØS stat og
 • jobber ombord på norske fartøy og
 • ikke er skattepliktig til Norge for lottinntekten

Fiskere er som hovedregel pliktig medlem av folketrygden og Skatteetaten skal fastsette pensjonsgivende inntekt og trygdeavgift.

Beløp x kroner (brutto)
Type lønn eller ytelsekontantytelse, lott kun trygdeavgift
Trekkplikt

ja/nei

Ytelsen skal som hovedregel oppgis som trekkpliktig.

Grunnlag for arbeidsgiveravgift nei
Skatte- og avgiftsregel Du kan ikke bruke særskilte skatte- og avgiftsregler for denne ytelsen.
Tilleggsinformasjon:Ingen tilleggsinformasjon

Opptjeningsperiode (frivillig)
Du kan oppgi opptjeningsperiode for alle typer lønn og andre ytelser i a-meldingen. Både startdato og sluttdato for opptjeningsperioden må være innenfor samme rapporteringsmåned.

Når skal du rapportere
Oppgi brutto månedlig forskudd på lott eller part for den kalendermåneden du utbetaler beløpet.

Resultatet av lottoppgjør skal du oppgi for den kalendermåneden du faktisk gjennomfører avregningen. Dette gjelder uansett om resultatet av lottoppgjøret er positivt eller negativt.

Når du oppgir lott eller part i forbindelse med årsskifte følges realisasjonsprinsippet. Ytelser opptjent i år 1 som utbetales som lottoppgjør i år 2 skal du oppgi for desember for år 1.

Lønn fra den norske stat opptjent i utlandet

Gjelder lønn fra den norske stat som er opptjent i utlandet til norske statsborgere som er skattepliktig bosatt i utlandet.

Kort om lønn fra den norske stat som er opptjent i utlandet
Oppgi ytelser fra den norske stat til norske statsborgere som er skattemessig bosatt i utlandet og hvor ytelsen er opptjent i utlandet.

Personer som mottar lønn fra den norske stat kan blant annet være personer som arbeider i:

 • utenrikstjenesten, og er ansatt i Utenriksdepartementet
 • fredsstyrker og er ansatt i Forsvaret
 • Norges Bank
 • internasjonale organisasjoner eller institusjoner, og som er lønnet av den norske stat


Lønnen skal skattlegges særskilt hvis inntektsmottakeren er skattemessig bosatt utenfor Norge. Ytelsen må derfor synliggjøres. Dette kan ikke avledes av at opplysningspliktige er den norske stat, ettersom disse skattereglene også omfatter øremerket lønn fra staten til ansatte i internasjonale organisasjoner. Utbetalingen skjer fra organisasjonen, men lønnen skriver seg fra den norske stat.

Privat arbeidsgiver, statlige midler
For lønn fra statlig foretak som driver forretningsvirksomhet, gjelder de ordinære reglene. Lønn som utbetales av en privat arbeidsgiver, men hvor statlige midler er øremerket til et bestemt antall personer til bestemte oppdrag, skal anses som lønn utbetalt fra den norske stat. Det er ikke tilstrekkelig at arbeidsgiver mottar tilskudd fra staten når tilskuddet ikke er øremerket bestemte stillinger.

Feriepenger
Feriepenger av «lønn fra den norske stat som er opptjent i utlandet» for tidligere inntektsår, skal du oppgi som feriepenger opptjent i utlandet tidligere år.

Beløp

x kroner (brutto)

Du skal også angi antall timer sammen med beskrivelsen timelønn eller overtidsgodtgjørelse.

Type lønn eller ytelseavhenger av type inntekt (se under)
Trekkplikt

ja

- Du kan la være å gjennomføre forskuddstrekk hvis trekkbeløpet er under minstegrensene for forskuddstrekk.

Grunnlag for arbeidsgiveravgift ja
Skatte- og avgiftsregel
 • Svalbard
 • Særskilt fradrag for sjøfolk
Tilleggsinformasjon:
Beskrivelse Oppgi «lønn fra den norske stat opptjent i utlandet».
Antall timer Hvis du oppgir timelønn eller overtidsgodtgjørelse, skal du også oppgi antall timer.
OpptjeningslandOppgi landkoden til det landet hvor inntekten er opptjent. (se eksempel under)

Type lønn eller ytelse
Oppgi «kontantytelse» og en av følgende inntekter:

 • Fastlønn
 • Timelønn
 • Faste tillegg
 • Uregelmessig tillegg knyttet til arbeidet tid
 • Helligdagstillegg
 • Uregelmessig tillegg knyttet til ikke-arbeidet tid
 • Bonus
 • Overtidsgodtgjørelse
 • Sluttvederlag
 • Feriepenger
 • Annet
 • Trekk i lønn for ferie (beløp skal alltid være negativt)
Eksempel

Opptjeningsperiode (frivillig)
Du kan oppgi opptjeningsperiode for alle typer lønn og andre ytelser i a-meldingen. Både startdato og sluttdato for opptjeningsperioden må være innenfor samme rapporteringsmåned.

Når skal du rapportere
Oppgi ytelsen den kalendermåneden du har utbetalt beløpet.

Lønn fra utenlandsk diplomatisk eller konsulære stasjon som ikke er skattepliktig i Norge

Gjelder lønn og andre ytelser fra utenlandsk diplomatisk eller konsulær stasjon som ikke er skattepliktig i Norge.

Kort om lønn og andre ytelser fra utenlandsk diplomatisk eller konsulær stasjon som ikke er skattepliktig i Norge
Oppgi lønn mv. fra utenlandsk diplomatisk eller konsulær stasjon til ansatte som ikke er norske borgere, eller som ikke er fast bosatte i Norge.

Det gjelder et særskilt skattefritak for personer som tilhører det administrative eller tekniske personale ved fremmed stats diplomatiske stasjon/konsulære stasjon. Det er en forutsetning at personen ikke er norsk borger eller fast bosatt i Norge. Tilsvarende gjelder for medlemmer av familien til disse personene.

Beløpx kroner (brutto)
Type lønn eller ytelsekontantytelse, lønn mv. som ikke er skattepliktig i Norge fra utenlandsk diplomatisk eller konsulær stasjon
Trekkplikt

nei

Det er gitt fritak fra trekkplikt for fremmede staters utsendte konsulære tjenestemenn.

Grunnlag for arbeidsgiveravgift

ja/nei

Unntak:
Du kan la være å beregne arbeidsgiveravgift når inntektsmottakeren:

 • er omfattet av trygdelovgivningen i et annet land i henhold til en sosialkonvensjon eller EØS-avtalen
 • er en utenlandsk arbeidstaker som ikke er medlem av folketrygden og som arbeider på norsk kontinentalsokkel eller i norsk territorialfarvann

Det skal ikke betales arbeidsgiveravgift av lønn eller annen godtgjørelse til personer som etter Wien-konvensjonen om diplomatisk samkvem artikkel 33 og artikkel 37 er unntatt fra trygden i Norge. Hvis den ansatte ikke omfattes av art. 33 og 37 i Wien-konvensjonen, gjelder ordinære regler for arbeidsgiveravgift.

Skatte- og avgiftsregel Du kan ikke bruke særskilte skatte- og avgiftsregler for denne ytelsen
Tilleggsinformasjon:
Skattemessig bosattOppgi landkode for hvor inntektsmottakeren er skattemessig bosatt.

Opptjeningsperiode (frivillig)
Du kan oppgi opptjeningsperiode for alle typer lønn og andre ytelser i a-meldingen. Både startdato og sluttdato for opptjeningsperioden må være innenfor samme rapporteringsmåned.

Når skal du rapportere
Oppgi ytelsen den kalendermåneden du har utbetalt beløpet.

Lønn som ikke er skattepliktig for en person som er medlem av folketrygden

Gjelder lønn og annen godtgjørelse som ikke er skattepliktig, men hvor mottaker omfattes av norske trygderegler, som grensegjengere, flypersonell med flere.

Kort om lønn og annen godtgjørelse som ikke er skattepliktig for en person som er medlem i folketrygden
Oppgi lønn og annen godtgjørelse som ikke er skattepliktig for en person som er medlem av folketrygden, for å fastsette trygdeavgift og arbeidsgiveravgift.

Felles for personene dette gjelder, er at enten norsk intern rett eller en skatteavtale medfører at inntekten ikke er skattepliktig, men EØS-regelverket om trygdemedlemskap medfører at mottakeren omfattes av norske trygderegler.

Gjelder for eksempel:

 • Grensegjengere som er bosatt i Sverige eller Finland og som arbeider i Norge. En grensegjenger er en person som er skattepliktig som bosatt i en kommune som direkte grenser til riksgrensen mellom Norge og Sverige eller mellom Norge og Finland og som får lønn for arbeid utført i en kommune som grenser direkte til den samme riksgrensen. Grensegjengere skal betale skatt i sitt hjemland av lønn opptjent i Norge. Dette gjelder uansett om arbeidsgiver er offentlig eller privat.
 • Utenlandske arbeidstakere som har norsk arbeidsgiver og som driver landtransport i to eller flere EØS-land, forutsatt at lønnen er opptjent i utlandet.
 • Flypersonell som er bosatt i utlandet med norsk arbeidsgiver og som utfører arbeid i to eller flere EØS-land.
 • Personer som er skattemessig bosatt i et annet nordisk land og som arbeider om bord i norskregistrerte fiskefartøyer. Gjelder både inntekt opptjent i og utenfor norsk territorialfarvann
 • Personer som er skattemessig bosatt i et annet EØS-land som arbeider om bord i norskregistrerte fiskefartøyer. Gjelder bare inntekt opptjent utenfor norsk territorialfarvann.
Beløpx kroner (brutto)
Type lønn eller ytelseavhenger av type ytelse (se under)
Trekkplikt

ja

- Du kan la være å gjennomføre forskuddstrekk hvis trekkbeløpet er under minstegrensene for forskuddstrekk.

Grunnlag for arbeidsgiveravgift

ja/nei

For inntektsmottakere som er bosatte i et annet EØS-land og som jobber om bord i norskregistrerte fiskefartøy, vil produktavgiften erstatte arbeidsgiveravgiften.

Unntak:
Du kan la være å beregne arbeidsgiveravgift når inntektsmottakeren:

 • er omfattet av trygdelovgivningen i et annet land i henhold til en sosialkonvensjon eller EØS-avtalen
 • er en utenlandsk arbeidstaker som ikke er medlem av trygden og som arbeid på norsk kontinentalsokkel eller i norsk territorialfarvann
Skatte- og avgiftsregel Du kan ikke bruke særskilte skatte- og avgiftsregler for denne ytelsen.
Tilleggsinformasjon:
BeskrivelseOppgi «Lønn og annen godtgjørelse som ikke er skattepliktig».
Antall timerHvis du rapporterer timelønn eller overtidsgodtgjørelse skal du også oppgi antall timer.
Skattemessig bosattOppgi landkode for hvor inntektsmottakeren er skattemessig bosatt.

Type lønn eller ytelse
Oppgi «kontantytelse» og en av følgende inntekter:

 • Fastlønn
 • Timelønn
 • Faste tillegg
 • Uregelmessig tillegg knyttet til arbeidet tid
 • Helligdagstillegg
 • Uregelmessig tillegg knyttet til ikke-arbeidet tid
 • Bonus
 • Overtidsgodtgjørelse
 • Sluttvederlag
 • Feriepenger
 • Annet
 • Trekk i lønn for ferie

Opptjeningsperiode (frivillig)
Du kan oppgi opptjeningsperiode for alle typer lønn og andre ytelser i a-meldingen. Både startdato og sluttdato for opptjeningsperioden må være innenfor samme rapporteringsmåned.

Når skal du rapportere
Oppgi ytelsen den kalendermåneden du har utbetalt beløpet.

Lønn og annen godtgjørelse spesifisert etter type ytelse for arbeid i utlandet

Gjelder fastlønn, timelønn, bonus, feriepenger og andre ytelser for arbeid som er utført i utlandet.

Kort om lønn og annen godtgjørelse for arbeid utført i utlandet
Oppgi lønn og andre kontante ytelser for arbeid som er utført i utlandet og/eller på utenlandsk kontinentalsokkel. Inntektsmottakeren kan være skattemessig bosatt i Norge eller i utlandet.

Unntak:
Det er ikke opplysningsplikt hvis:

 • inntektsmottakeren ikke er skattemessig bosatt i Norge, og
 • utbetalingen skal belastes et fast driftssted som arbeidsgiveren har i et land som Norge har skatteavtale med.

Norske skatte- og avgiftsmyndigheter har i praksis lagt til grunn at det ikke gjelder lønnsopplysningsplikt for lønn og annen godtgjørelse for arbeid utført utenfor norsk territorium, hvis arbeidsgiver ikke er skattemessig hjemhørende i Norge.

Beløpx kroner (brutto)
Type lønn eller ytelseavhenger av type ytelse (se under)
Trekkplikt

ja

Du kan la være å gjennomføre forskuddstrekk:

 • hvis trekkbeløpet er under minstegrensene for forskuddstrekk
 • for arbeid utført i utlandet når inntektsmottakeren ikke er bosatt i Norge eller midlertidig oppholder seg her
Grunnlag for arbeidsgiveravgift

ja/nei

Unntak:
Du kan la være å beregne arbeidsgiveravgift når inntektsmottakeren:

 • er omfattet av trygdelovgivningen i et annet land i henhold til en sosialkonvensjon eller EØS-avtalen
 • er en utenlandsk arbeidstaker som ikke er medlem av trygden og som arbeider på norsk kontinentalsokkel eller i norsk territorialfarvann
 • mottar godtgjørelse for religiøst, humanitært eller filantropisk arbeid utført av person utstasjonert i utlandet av misjonsselskap, menighet eller humanitær organisasjon, når oppholdet i utlandet varer i minst to år
Skatte- og avgiftsregel
 • Skattefri organisasjon
 • Svalbard (kan ikke brukes for inntekt opptjent på kontinentalsokkel).
 • Særskilt fradrag for sjøfolk
Tilleggsinformasjon:
Antall timerHvis du oppgir timelønn eller overtidsgodtgjørelse, skal du også oppgi antall timer.
Hvis inntekten er opptjent i utlandet eller på utenlandsk kontinentalsokkel:
OpptjeningslandOppgi landkoden til det landet hvor inntekten er opptjent.
Opptjent på kontinentalsokkelOppgi ja/nei under «opptjent på kontinentalsokkel» hvis ytelsen er opptjent i utlandet. Opptjent på kontinentalsokkel kan ikke kombineres med skatte- og avgiftsregel Svalbard.

Se eksempel i boks under.

Type lønn eller ytelse
Oppgi «kontantytelse» og en av følgende lønnsytelser:

 • Fastlønn
 • Timelønn
 • Faste tillegg
 • Uregelmessig tillegg knyttet til arbeidet tid
 • Helligdagstillegg
 • Uregelmessig tillegg knyttet til ikke-arbeidet tid
 • Bonus
 • Overtidsgodtgjørelse
 • Styrehonorar og godtgjørelse i forbindelse med verv
 • Kommunal omsorgslønn og fosterhjemsgodtgjørelse
 • Sluttvederlag
 • Feriepenger
 • Annet
 • Trekk i lønn for ferie (beløp skal alltid være negativt)
 • Honorar, akkord, prosent eller provisjonslønn
Eksempel

Opptjeningsperiode (frivillig)
Du kan oppgi opptjeningsperiode for alle typer lønn og andre ytelser i a-meldingen. Både startdato og sluttdato for opptjeningsperioden må være innenfor samme rapporteringsmåned.

Når skal du rapportere
Oppgi ytelsen den kalendermåneden du har utbetalt beløpet.

Lønn og andre ytelser til utenlandske artister

Gjelder honorarer, lønn eller andre ytelser til utenlandske artister som omfattes av artistskatteloven og blir skattemessig bosatt i Norge.

Kort om lønn og andre ytelser til utenlandske artister
Oppgi honorar til utenlandske opptredende artister som:

 • skuespillere
 • sangere
 • musikere
 • idrettsutøvere
 • andre som omfattes av artistskatteloven.

Artisten må være skattemessig bosatt i Norge.
Når en utenlandsk artist blir skattemessig bosatt i Norge, må du oppgi lønn mv. du har utbetalt til artisten i inneværende år i perioden før artisten ble skattepliktig som bosatt.

Du skal også oppgi det du har utbetalt året før artisten ble skattemessig bosatt.

Det er bare disse ytelsene du skal oppgi som «lønn mv. til utenlandske artister».

Etter at artisten er skattemessig bosatt i Norge
Lønn mv. du utbetaler i perioden etter at artisten er blitt skattemessig bosatt skal du oppgi som vanlig fastlønn, timelønn mv. For artister med nettolønnsordning skal du bruke skatte- og avgiftsregelen «nettolønn».

Skattemessig bosatt i utlandet
Det gjelder en egen ordning for rapportering og oppgjør av skatt så lenge artisten er skattemessig bosatt i utlandet. Ytelsene skal derfor ikke oppgis i a-meldingen før artisten blir skattemessig bosatt i Norge.

Beløp

x kroner

Oppgi bruttobeløpet du har utbetalt til artisten for inneværende år.

Gjelder perioden før artisten ble skattepliktig som bosatt og det du har utbetalt året før artisten ble skattemessig bosatt. Du skal oppgi ett beløp per inntektsår.

Type lønn eller ytelsekontantytelse, lønn utenlandsk artist
Trekkplikt

Nei

Ytelsen er ikke trekkpliktig.

Du skal ikke foreta forskuddstrekk i godtgjørelser til utenlandske artister mv. som det blir trukket skatt av etter bestemmelsene i artistskatteloven.

Lønn mv. utbetalt i perioden etter at artisten er blitt skattepliktig som bosatt er trekkpliktig etter vanlige regler.

Grunnlag for arbeidsgiveravgift

Ja:
Du skal beregne arbeidsgiveravgift av denne ytelsen. Den som er arbeidsgiver på det tidspunktet artisten blir skattepliktig som bosatt, har også plikt til å beregne og betale arbeidsgiveravgift av utbetalt lønn mv. til artisten i det aktuelle inntektsåret i perioden før artisten blir skattepliktig som bosatt.

Nei:
Du kan la være å beregne arbeidsgiveravgift når inntektsmottakeren:

 • er omfattet av trygdelovgivningen i et annet land i henhold til en sosialkonvensjon eller EØS-avtalen
 • er en utenlandsk arbeidstaker som ikke er medlem av trygden og som arbeid på norsk kontinentalsokkel eller i norsk territorialfarvann
Skatte- og avgiftsregelDu kan ikke bruke særskilte skatte- og avgiftsregler for denne ytelsen.
Tilleggsinformasjon:
 • Inntektsår
  Den som er arbeidsgiver på det tidspunkt artisten blir skattepliktig som bosatt, har plikt til å sende opplysninger over lønn mv. som er utbetalt til artisten i inneværende år i perioden før artisten ble skattepliktig som bosatt og i foregående år. Ved rapportering av lønn for to inntektsår, skal du gi opplysninger om beløp per år.
 • Oppgrossingsgrunnlag
  Oppgi samlet netto godtgjørelse (skattepliktig del). Det vil si grunnlaget for oppgrossing for artister som er på nettolønnsordning. I oppgrossingsgrunnlaget inngår kontant lønn og trekkpliktige naturalytelser, utgiftsgodtgjørelser mv. (bare skattepliktig del). Skattepliktig del skal beregnes etter norske regler.
 • Trukket artistskatt
  Oppgi det som er trukket etter artistskatteloven frem til artisten ble skattemessig bosatt.

Opptjeningsperiode (frivillig)

Du kan oppgi opptjeningsperiode for alle typer lønn og andre ytelser i a-meldingen. Både startdato og sluttdato for opptjeningsperioden må være innenfor samme rapporteringsmåned.

Når skal du rapportere

Når en utenlandsk artist blir skattemessig bosatt, har den som er arbeidsgiver på det tidspunkt artisten blir skattepliktig som bosatt, plikt til å sende opplysninger over lønn mv. som er utbetalt til artisten i inneværende år i perioden før artisten blir skattepliktig som bosatt.

Frem til det tidspunktet artisten blir skattepliktig som bosatt skal meldeskjema RF-1091 sendes til Sentralskattekontoret for utenlandssaker på vanlig måte. Lønnsopplysningsplikten kommer i tillegg for dette tidsrommet.

Lønn mv. utbetalt i perioden etter at artisten er blitt skattepliktig som bosatt, skal oppgis fastlønn, timelønn mv.

Lønn til utlending opptjent på norsk kontinentalsokkel

Gjelder lønn og annen godtgjørelse som er opptjent på norsk kontinentalsokkel til inntektsmottaker som er skattemessig bosatt i utlandet.

Kort om lønn og annen godtgjørelse opptjent på norsk kontinentalsokkel – utlending
Oppgi lønn og annen godtgjørelse som er:

 • opptjent på norsk kontinentalsokkel og
 • utbetalt til inntektsmottaker som er skattemessig bosatt i utlandet

Lønn for arbeid på hjelpefartøy
Hvis du utbetaler lønn for arbeid på hjelpefartøy må du spesifisere at det er hjelpefartøy da det er egne bestemmelser for lønn mv. opptjent på hjelpefartøy på sokkelen. Skatteavtalene kan i noen tilfeller gi unntak fra skatteplikt.

Skattemessig bosatt i USA
Hvis mottaker er skattemessig bosatt i USA, må du oppgi tilleggsinformasjon om lønn for de første 60 dagene, da denne ikke er skattepliktig.

Beløp x kroner (brutto)
Type lønn eller ytelseavhenger av type lønn eller ytelse (se under)
Trekkplikt

ja

- Du kan la være å gjennomføre forskuddstrekk hvis trekkbeløpet er under minstegrensene for forskuddstrekk.

Grunnlag for arbeidsgiveravgift

ja/nei

Unntak:
Du kan la være å beregne arbeidsgiveravgift når inntektsmottakeren:

 • er omfattet av trygdelovgivningen i et annet land i henhold til en sosialkonvensjon eller EØS-avtalen
 • er en utenlandsk arbeidstaker som ikke er medlem av folketrygden og som arbeider på norsk kontinentalsokkel eller i norsk territorialfarvann
Skatte- og avgiftsregel
 • Særskilt fradrag for sjøfolk

Gjelder fra januar 2017.

Tilleggsinformasjonavhenger av type lønn eller ytelse (se under)

Type lønn eller ytelse
Oppgi «kontantytelse» og én av følgende lønnsytelser:

 • Fastlønn
 • Timelønn
 • Faste tillegg
 • Uregelmessig tillegg knyttet til arbeidet tid
 • Helligdagstillegg
 • Uregelmessig tillegg knyttet til ikke-arbeidet tid
 • Bonus
 • Overtidsgodtgjørelse
 • Sluttvederlag
 • Feriepenger
 • Annet
 • Trekk i lønn for ferie
 • Honorar, akkord, prosent eller provisjonslønn

Spesielt om trekk i lønn for ferie:
Beløpet er negativt. Denne inntektsbeskrivelsen skal bare benyttes i kombinasjon med et positivt beløp i fastlønn. Se trekk i lønn for ferie.

Tilleggsinformasjon
Generelt, oppgi:

 • antall timer (gjelder timelønn og overtidsgodtgjørelse)
 • opptjeningsperiode, fra dato til dato (startdato og eventuell sluttdato for sammenhengende arbeidsopphold på norsk sokkel)
 • opptjent på kontinentalsokkel
 • opptjeningsland (landkode)
 • skattemessig bosatt (landkode)

Hvis ytelsen er opptjent på hjelpefartøy, oppgi:

 • antall timer (gjelder timelønn og overtidsgodtgjørelse).
 • opptjeningsperiode, fra dato til dato (startdato og eventuell sluttdato for sammenhengende arbeidsopphold på norsk sokkel)
 • opptjent på kontinentalsokkel
 • opptjeningsland (landkode = NO)
 • skattemessig bosatt (landkode)
 • opptjent på hjelpefartøy

Hvis ytelsesmottaker er skattemessig bosatt i USA, oppgi:

 • antall timer (gjelder timelønn og overtidsgodtgjørelse)
 • lønn første 60 dager • opptjent på kontinentalsokkel
 • opptjeningsland (landkode = NO)
 • skattemessig bosatt (landkode = US)

Opptjeningsperiode (frivillig)
Du kan oppgi opptjeningsperiode for alle typer lønn og andre ytelser i a-meldingen. Både startdato og sluttdato for opptjeningsperioden må være innenfor samme rapporteringsmåned.

Når skal du rapportere
Oppgi ytelsen den kalendermåneden du har utbetalt beløpet.

Lønn ved arbeidsmarkedstiltak

Gjelder arbeidstakere som deltar i et arbeidsmarkedstiltak der arbeidstakeren mottar lønn.

Kort om lønn ved arbiedsmarkedstiltak
Den ansatte har en ordinær stilling. Arbeidsgiver utbetaler lønnen, men får hele eller deler av beløpet dekket av NAV. Arbeidsmarkedstiltaket kan være en midlertidig eller en varing ordning.

Du skal rapportere lønnsutbetalingen i a-meldingen.

Tiltakene det gjelder er:

 • midlertidig lønnstilskudd
 • varig lønnstilskudd
 • varig tilrettelagt arbeid

Arbeidsmarkedstiltak som du ikke skal oppgi i a-meldingen
Mange som er på arbeidsmarkedstiltak, som for eksempel arbeidstrening eller opplæring, har ikke et ansettelsesforhold og de mottar ikke lønn. Disse personene mottar en ytelse fra NAV slik som dagpenger, arbeidsavklaringspenger eller tiltaktspenger.

Beløpx kroner (brutto)
Type lønn eller ytelseavhenger av type ytelse (se under)
Trekkplikt

ja

- Du kan la være å gjennomføre forskuddstrekk hvis trekkbeløpet er under minstegrensene for forskuddstrekk.

Grunnlag for arbeidsgiveravgift

ja/nei

Unntak:
Du kan la være å beregne arbeidsgiveravgift når inntektsmottakeren:

 • er omfattet av trygdelovgivningen i et annet land i henhold til en sosialkonvensjon eller EØS-avtalen
 • er en utenlandsk arbeidstaker som ikke er medlem av folketrygden og som arbeider på norsk kontinentalsokkel eller i norsk territorialfarvann
Skatte- og avgiftsregel
 • Svalbard
 • Særskilt fradrag for sjøfolk
Tilleggsinformasjon:
Beskrivelse Oppgi «lønn ved arbeidsmarkedstiltak».
Antall timer Hvis du rapporterer timelønn eller overtidsgodtgjørelse skal du også oppgi antall timer. (Se eksempel under)

Type lønn eller ytelse
Oppgi «kontantytelse» og en av følgende inntekter:

 • Fastlønn
 • Timelønn
 • Faste tillegg
 • Honorar, akkord, prosent eller provisjonslønn
 • Uregelmessig tillegg knyttet til arbeidet tid
 • Helligdagstillegg
 • Uregelmessig tillegg knyttet til ikke-arbeidet tid
 • Bonus
 • Overtidsgodtgjørelse
 • Sluttvederlag
 • Feriepenger
 • Tips (drikkepenger)
 • Annet
 • Trekk i lønn for ferie (beløp skal alltid være negativt)
Eksempel

Opptjeningsperiode (frivillig)
Du kan oppgi opptjeningsperiode for alle typer lønn og andre ytelser i a-meldingen. Både startdato og sluttdato for opptjeningsperioden må være innenfor samme rapporteringsmåned.

Når skal du rapportere
Oppgi ytelsen den kalendermåneden du har utbetalt beløpet.

Lønn ved konkurs, statsgaranti mv.

Gjelder lønnskrav ved konkurs når inntekten er opptjent før konkursen. Gjelder også ved utbetaling av garantibeløp fra lønnsgarantifondet.

Kort om lønn ved konkurs - statsgaranti mv.
Oppgi:

 • garantibeløp etter lov om statsgaranti for lønnskrav ved konkurs til dekning av lønn som er opptjent før konkursen
 • lønn fra konkursbo
 • dividende av lønnskrav opptjent før konkursen

Lønn ved konkurs omfatter også lønn og feriepenger opptjent i oppsigelsestiden, som er ansett som en prioritert fordring i boet.

Er arbeidstaker pålagt å arbeide i oppsigelsestiden etter konkursåpningen og lønnen anses som massekrav, skal du oppgi lønnen som ordinær lønn (fastlønn, timelønn, osv.) og ikke som «lønn ved konkurs eller statsgaranti».

Beløpx kroner (brutto)
Type lønn eller ytelseavhenger av type ytelse (se under)
Trekkplikt

ja

Unntak:

 • Du kan la være å gjennomføre forskuddstrekk hvis trekkbeløpet er under minstegrensene for forskuddstrekk.
 • Du kan la være å gjennomføre forskuddstrekk i garantibeløp inntil 4 000 kroner etter lønnsgarantiloven § 1. Overstiger lønn mv. beløpsgrensen, skal forskuddstrekket beregnes av hele beløpet. I slike tilfeller skal det likevel ikke foretas forskuddstrekk i feriepenger. Dersom skattyteren krever det, skal det foretas forskuddstrekk også i ytelser under beløpsgrensen.
Grunnlag for arbeidsgiveravgift nei
Skatte- og avgiftsregel
 • Svalbard
 • Særskilt fradrag for sjøfolk
Tilleggsinformasjon:
Beskrivelse Oppgi «lønn ved konkurs eller statsgaranti».
For timelønn og overtidsgodtgjørelseHvis du rapporterer timelønn eller overtidsgodtgjørelse, skal du også oppgi antall timer. (Se eksempel under.)

Type lønn eller ytelse
Oppgi «kontantytelse» og en av følgende beskrivelser:

 • Fastlønn
 • Timelønn
 • Faste tillegg
 • Overtidsgodtgjørelse
 • Feriepenger
 • Annet
 • Trekk i lønn for ferie (beløp skal alltid være negativt)
Eksempel

Opptjeningsperiode (frivillig)
Du kan oppgi opptjeningsperiode for alle typer lønn og andre ytelser i a-meldingen. Både startdato og sluttdato for opptjeningsperioden må være innenfor samme rapporteringsmåned.

Når skal du rapportere
Oppgi ytelsen den kalendermåneden du har utbetalt beløpet.

I konkursbo er bostyrerens opplysningsplikt begrenset til utbetalinger etter konkursåpningen. Opplysningsplikten omfatter også lønn eller dividende av lønnskrav opptjent før konkursen og feriepenger i oppsigelsestiden når dette anses som en prioritert fordring i boet. For utbetalinger foretatt i tiden før konkursåpningen er konkursdebitor ansvarlig for rapportering i a-meldingen.

Lønnet arbeid i hjemmet, forenklet oppgjørsordning

Gjelder lønn og andre godtgjørelser til privatpersoner for arbeidsoppdrag i oppdragsgivers hjem, når du som privatperson er arbeidsgiver.

Kort om lønn til privatpersoner for arbeid i oppdragsgivers hjem
Oppgi lønn og andre godtgjørelser for arbeid i oppdragsgivers hjem. Gjelder bare private arbeidsgivere, og skal bare brukes for utbetalinger du er unntatt plikt til å betale arbeidsgiveravgift av. Gjelder også for utbetalinger til verge etter vergemålsloven § 30, når utbetalingen skjer fra den vergetrengende.

Melding om lønnet arbeid i hjemmet eller ordinær a-melding
Hvordan du kan sende opplysningene avhenger av hvor mye du utbetaler i løpet av et inntekstår. Du finner informasjon om beløpsgrensene på skjemasiden.

Du kan ikke bruke skjema for lønnet arbeid i hjemmet (A04) hvis du har gitt pengegodtgjørelser til dekning av utgifter utenom lønnen, eller gitt andre naturalytelser enn kost og losji. Da må du sende ordinær a-melding (A01 eller A02). Feriepenger oppgis på samme måte som kontant lønn.

Sender du inn ordinær a-melding (A01 eller A02) må du oppgi deg selv med ditt fødsels- og personn...

Lån – rentefordel rimelig lån i arbeidsforhold

Oppgi fordel ved lån som arbeidsgiver gir til arbeidstaker med rente som er lavere enn normrentesatsen.

Kort om rentefordel rimelig lån i arbeidsforhold
Oppgi fordel ved lån som arbeidsgiver gir til arbeidstaker med rente som er lavere enn normrentesatsen.

Fordelen er differansen mellom normrenten og lånerenten (hvis lånerenten er lavere).

Ved flere rimelige lån i samme periode kan du oppgi fordelen samlet.

Beløp x kroner (se mer informasjon under)
Type lønn eller ytelsenaturalytelse, rentefordel lån
Trekkplikt

ja

- Du kan la være å gjennomføre forskuddstrekk hvis trekkbeløpet er under minstegrensene for forskuddstrekk.

- For naturalytelser skal du gjennomføre forskuddstrekket i de kontante ytelsene så langt de rekker. Er det ikke dekning for samlet forskuddstrekk i de kontante ytelsene, skal du gi beskjed til skattekontoret.

Grunnlag for arbeidsgiveravgift

ja/nei

Unntak:
Du kan la være å beregne arbeidsgiveravgift når inntektsmottakeren:

 • er omfattet av trygdelovgivningen i et annet land i henhold til en sosialkonvensjon eller EØS-avtalen
 • er en utenlandsk arbeidstaker som ikke er medlem av folketrygden og som arbeider på norsk kontinentalsokkel eller i norsk territorialfarvann
Skatte- og avgiftsregel
 • Svalbard
 • Særskilt fradrag for sjøfolk
 • Jan Mayen og bilandene
 • Skattefri organisasjon
TilleggsinformasjonIngen tilleggsinformasjon.

Beløp
Oppgi rentefordelen (skattepliktig fordel).

Slik beregner du rentefordelen:

Rentefordelen skal settes til differansen mellom

 • et beregnet rentebeløp med grunnlag i normrenten og
 • det faktiske rentebeløpet (inklusiv gebyrer) som arbeidstakeren etter låneavtalen skal betale.

Dette gjelder uavhengig av om lånet løper med fast eller flytende rente. Videre gjelder reglene om lånet ytes i annen valuta enn NOK.

Det er de faktisk påløpte rentene og gebyrene som utgjør sammenligningsgrunnlaget til normrentebeløpet.

Differansen beregnes normalt for hver kalendermåned, og fordelen fastsettes for det antall måneder arbeidstakeren har hatt lånet. Del av måned regnes som hel måned.

Nytt lån
Ved opptak av nytt lån skal du beregne fordelen fra og med måneden lånet er tatt opp, med utgangspunkt i lånebeløpet ved opptaket.

Løpende lån
I et løpende lån beregnes fordelen på grunnlag av gjenstående lånebeløp ved kalendermånedens begynnelse. Dette gjelder også om lånet nedbetales eller forhøyes i løpet av måneden.

Flere lån
Har arbeidstakeren flere lån i arbeidsforholdet, skal du beregne eventuell rentefordel atskilt for hvert lån. Lavere rente enn satsene på ett lån kan ikke avregnes mot høyere rente enn satsene på et annet lån.

Opptjeningsperiode (frivillig)
Du kan oppgi opptjeningsperiode for alle typer lønn og andre ytelser i a-meldingen. Både startdato og sluttdato for opptjeningsperioden må være innenfor samme rapporteringsmåned.

Når skal du rapportere
Oppgi rentefordelen hver kalendermåned lånet løper.

Matpenger i forbindelse med overtid (UTGÅTT)

(NB) Beskrivelsen gjelder ikke lenger
Bare gyldig for perioden januar 2015 til og med desember 2018

Kort om matpenger i forbindelse med overtid
Denne ytelsen gjelder ikke lenger.

Bare gyldig for perioden:

 • fra og med januar 2015
 • til og med desember 2018

Oppgi kostnader til mat (overtidsmat) for:

 • arbeidstakere som reiser daglig mellom hjem og arbeidssted, og
 • som har så langt fravær at de må spise ett måltid ekstra om dagen utenfor hjemmet

Ytelsen er trekkfri for beløp inntil Skattedirektoratets forskuddssats, forutsatt at inntektsmottakeren har hatt et fravær fra hjemmet på 12 timer eller mer.

Unntak:

Hvis matpengene overstiger Skattedirektoratets forskuddssats per dag, skal du oppgi det overskytende beløpet som «kontantytelse – lønn – annet».
Hvis kravet til fravær fra hjemmet ikke er oppfylt, skal du oppgi det overskytende beløpet som «kontantytelse – lønn – annet».

Beløp x kroner (brutto)
Type lønn eller ytelseutgiftsgodtgjørelse, overtidsmat
Trekkplikt nei
Grunnlag for arbeidsgiveravgift nei
Skatte- og avgiftsregel
 • Jan Mayen og bilandene
 • Svalbard
Tilleggsinformasjon:
Antallantall dager

Opptjeningsperiode (frivillig)
Du kan oppgi opptjeningsperiode for alle typer lønn og andre ytelser i a-meldingen. Både startdato og sluttdato for opptjeningsperioden må være innenfor samme rapporteringsmåned.

Når skal du rapportere
Oppgi ytelsen den kalendermåneden du har utbetalt beløpet.

Nattillegg – trekkfritt ulegitimert nattillegg på innenlandsreiser

Gjelder ulegitimert nattillegg på innenlandsreiser (tidligere kode 610).

Kort om trekkfri ulegitimert nattillegg på innenlandsreiser
Oppgi trekkfri ulegitimert nattillegg på innenlandsreiser.

Beløp x kroner (brutto)
Type lønn eller ytelseutgiftsgodtgjørelse, reise nattillegg
Trekkplikt nei
Grunnlag for arbeidsgiveravgift nei
Skatte- og avgiftsregel
 • Jan Mayen og bilandene
 • Svalbard
Tilleggsinformasjon:
Antallantall døgn

Opptjeningsperiode (frivillig)
Du kan oppgi opptjeningsperiode for alle typer lønn og andre ytelser i a-meldingen. Både startdato og sluttdato for opptjeningsperioden må være innenfor samme rapporteringsmåned.

Når skal du rapportere
Oppgi ytelsen den kalendermåneden du har utbetalt beløpe

Naturalytelser – andre trekkfrie naturalytelser

Gjelder fordel ved fri bruk/utlån av kapitalgjenstander (tidligere kode 549).

Kort om andre trekkfrie naturalytelser
Oppgi arbeidstakers fordel ved fri bruk/utlån av kapitalgjenstander uten overdragelse av eiendomsretten.

Dette gjelder for eksempel:

 • fri privat bruk av arbeidsgivers motorsykkel, båt, campingvogn og hytte
 • bruk av firmahytte som ikke oppfyller vilkårene for skattefrie velferdstiltak

Fordelen er skattepliktig og settes til hva det ville koste å leie tilsvarende gjenstand på det åpne marked.

Beløp x kroner (Oppgi skattepliktig fordel)
Type lønn eller ytelsenaturalytelse, annet
Trekkplikt nei
Grunnlag for arbeidsgiveravgift nei
Skatte- og avgiftsregel Du kan ikke bruke særskilte skatte- og avgiftsregler for denne ytelsen.
TilleggsinformasjonIngen tilleggsinformasjon.

Opptjeningsperiode (frivillig)
Du kan oppgi opptjeningsperiode for alle typer lønn og andre ytelser i a-meldingen. Både startdato og sluttdato for opptjeningsperioden må være innenfor samme rapporteringsmåned.

Når skal du rapportere
Oppgi ytelsen den kalendermåneden du har utbetalt beløpet.

Naturalytelser – uspesifiserte trekkpliktige naturalytelser

Gjelder trekkpliktige naturalytelser som ikke krever særskilt spesifisering (tidligere kode 112 A / 137 A / 136 A).

Kort om uspesifiserte trekkpliktige naturalytelser
Oppgi uspesifiserte trekkpliktige naturalytelser.

Dette gjelder for eksempel:

 • skattepliktig fordel av fritt arbeidstøy
 • skattepliktig verdi av gaver i arbeidsforhold
 • feriereise betalt av arbeidsgiver
 • fri strøm
 • fri avis - i utgangspunktet alle slike abonnementer, men privat tilgang til en eller flere aviser eller nyhetstjenester dekket av arbeidsgiver er ikke skattepliktig når det foreligger tjenestelige behov for den ansatte til å disponere tjenesten. Med nyhetstjeneste menes tjeneste som nevnt i merverdiavgiftsloven § 6-2 annet ledd.
 • ektefelle/familie med på tjenestereise bekostet av arbeidsgiver
 • skattepliktig fordel av bompengeabonnement/-avgift, månedskort og klippekort betalt av arbeidsgiver
 • skattepliktig fordel ved arbeidsgivers tilskudd til barnehage for de ansattes barn
 • personlig medlemskort som gir de ansatte rett til fri bruk av helsestudio, treningssenter mv.

Inntektsmottakeren kan være skattemessig bosatt i Norge eller i utlandet. 

Overtidsmat
Hvis arbeidsgiver dekker et måltid mat ved sammenhengende arbeid over 10 timer som overstiger beløpsgrensen på 200 kr, skal det overskytende beløpet oppgis her. Det samme gjelder hele beløpet hvis kravet til sammenhengende arbeid over 10 timer ikke er oppfylt. Dekkes måltidet ved refusjon skal du oppgi overskytende beløp som kontantytelse, annet.

Velferdstiltak
Fordel i form av velferdstiltak i arbeidsforhold er som utgangspunkt skattepliktig inntekt for den ansatte. Unntak fra skatteplikt gjelder dersom tiltaket består i en naturalytelse og anses som rimelig velferdstiltak. Hvis et velferdstiltak er skattepliktig skal du oppgi det her, hvis det ikke finnes en annen inntektsbeskrivelse som passer.

Beløp x kroner (brutto)
Type lønn eller ytelsenaturalytelse, annet
Trekkplikt

ja

- Du kan la være å gjennomføre forskuddstrekk hvis trekkbeløpet er under minstegrensene for forskuddstrekk.

- For naturalytelser skal du gjennomføre forskuddstrekket i de kontante ytelsene så langt de rekker. Er det ikke dekning for samlet forskuddstrekk i de kontante ytelsene, skal du gi beskjed til skattekontoret.

Grunnlag for arbeidsgiveravgift

ja/nei

Unntak:
Du kan la være å beregne arbeidsgiveravgift når inntektsmottakeren:

 • er omfattet av trygdelovgivningen i et annet land i henhold til en sosialkonvensjon eller EØS-avtalen
 • er en utenlandsk arbeidstaker som ikke er medlem av folketrygden og som arbeider på norsk kontinentalsokkel eller i norsk territorialfarvann
Skatte- og avgiftsregel
 • Jan Mayen og bilandene
 • Svalbard
 • Særskilt fradrag for sjøfolk
 • Skattefri organisasjon

Skatte og avgiftsregel for Svalbard kan ikke brukes med spesifikasjonen «opptjent på kontinentalsokkel».

Tilleggsinformasjon hvis inntekten er opptjent i utlandet eller på utenlandsk kontinentalsokkel:
KontinentalsokkelOppgi ja/nei under «opptjent på kontinentalsokkel» hvis ytelsen er opptjent i utlandet. Opptjent på kontinentalsokkel kan ikke kombineres med skatte- og avgiftsregel Svalbard.
OpptjeningslandOppgi landkode hvis ytelsen er opptjent i utlandet.

Opptjeningsperiode (frivillig)
Du kan oppgi opptjeningsperiode for alle typer lønn og andre ytelser i a-meldingen. Både startdato og sluttdato for opptjeningsperioden må være innenfor samme rapporteringsmåned.

Når skal du rapportere
Oppgi ytelsen den kalendermåneden du har gitt ytelsen.

Naturalytelser i pensjonsforhold

Gjelder naturalytelser i pensjonsforhold.

Kort om naturalytelser i pensjonsforhold
Oppgi naturalytelser i pensjonsforhold.

Gjelder for eksempel:

 • bil
 • rentefordel bil
 • bolig
 • elektronisk kommunikasjon
Beløp x kroner
Type lønn eller ytelseavhenger av type ytelse (se under)
Trekkplikt

ja

- Du kan la være å gjennomføre forskuddstrekk hvis trekkbeløpet er under minstegrensene for forskuddstrekk.

Grunnlag for arbeidsgiveravgift

ja/nei

Unntak:
Hvis pensjonen begynte å løpe før 1. januar 1988 skal du ikke ta med ytelsen i grunnlaget for beregning av arbeidsgiveravgift.

Skatte- og avgiftsregel
 • Svalbard
 • Kildeskatt på pensjoner
TilleggsinformasjonIngen tilleggsinformasjon.

Type lønn eller ytelse
Oppgi «naturalytelse» og en av disse beskrivelsene:

 • bil
 • rentefordel lån
 • bolig
 • elektronisk kommunikasjon

Hvis ytelsen ikke er nevnt i listen over skal du oppgi beskrivelsen «annet».

Opptjeningsperiode (frivillig)
Du kan oppgi opptjeningsperiode for alle typer lønn og andre ytelser i a-meldingen. Både startdato og sluttdato for opptjeningsperioden må være innenfor samme rapporteringsmåned.

Når skal du rapportere
Oppgi ytelsen den kalendermåneden ytelsen er gitt.

Nettolønnsordning – beregnet skatt for arbeid utført i utlandet

Gjelder beregnet skatt for arbeid utført i utlandet av arbeidstaker på nettolønnsordning.

Kort om beregnet skatt
Oppgi beregnet skatt for arbeid utført i utlandet av arbeidstaker på nettolønnsordning. Gjelder uavhengig av om det er Norge/og eller utlandet som har beskatningsretten.

Nettolønnsordning er når:
Beløpx kroner
Type inntektkontantytelse, beregnet skatt
Trekkplikt

ja

- Du kan la være å gjennomføre forskuddstrekk hvis trekkbeløpet er under minstegrensene for forskuddstrekk.

Grunnlag for arbeidsgiveravgift

ja/nei

Unntak:
Unntaksvis kan du la være å beregne arbeidsgiveravgift.

Dette gjelder for eksempel når:

 • det fremgår av blankett A1 at en navngitt inntektsmottaker er omfattet av trygdelovgivningen i et annet EØS-land
 • arbeidet er utført i utlandet av utenlandsk statsborger som ikke er medlem av folketrygden
Skatte- og avgiftsregel nettolønn eller nettolønn for sjøfolk
Tilleggsinformasjon:
Opptjeningslandlandkode

Beløp
Oppgi beregnet norsk skatt og trygdeavgift for arbeid utført i utlandet av arbeidstaker på nettolønnsordning.

Beregnet skatt er differansen mellom oppgrosset beløp og oppgrossingsgrunnlag.

Når betalt utenlandsk skatt inngår i oppgrosset beløp, skal den utenlandske skatten også trekkes fra oppgrosset beløp for å komme frem til beregnet skatt. Den utenlandske skatten skal du oppgi som betalt utenlandsk skatt.

For 2016 skal slik fratrekk ikke gjøres. For 2016 skal betalt utenlandsk skatt som inngår i oppgrosset beløp oppgis som beregnet skatt.

Metoder for oppgrossing av nettolønn
Det finnes tre metoder:

1. Når inntektsmottaker oppfyller vilkår for skattenedsettelse

Gjelder:

 • skattenedsettelse etter ettårsregelen (skatteloven § 2-1 tiende ledd)
 • alternativ fordeling og unntak med eller uten progresjonsforbehold etter skatteavtale

Slik gjør du:

 • Beregn skattepliktig brutto
  Skattepliktig brutto skal være lik summen av nettolønn pluss utenlandsk skatt betalt av arbeidsgiver, oppgrosset med norsk trygdeavgift

  Nettolønn+Betalt utenlandsk skatt+Norsk trygdeavgift
  (beregnet av «skattepliktig brutto»)
  =Skattepliktig brutto
 • Oppgi norsk trygdeavgift som du har beregnet av «skattepliktig brutto», løpende som «beregnet skatt». Du skal oppgi beregnet skatt for den kalendermåneden som ytelsene i oppgrossingsgrunnlaget er utbetalt og gitt.

 • Oppgi betalt utenlandsk skatt som betalt utenlandsk skatt. Denne må grosses opp med norsk trygdeavgift. Den norske trygdeavgiften som du har grosset den betalte utenlandske skatten opp med, skal oppgis som «beregnet skatt». Du skal oppgi betalt utenlandsk skatt når den er endelig fastsatt og forfalt.

2. Når dobbeltbeskatning avhjelpes ved kreditfradrag og den betalte utenlandske skatten er lavere eller lik norsk skatt

Gjelder:

 • når dobbeltbeskatning avhjelpes ved kreditfradrag og skatten i utlandet er lavere eller tilsvarende norsk skatt

Slik gjør du:

 • Beregn skattepliktig brutto
  Skattepliktig brutto skal være lik nettolønn grosset opp etter norske skattesatser og med norsk trygdeavgift

  Nettolønn+Norsk skatt og trygdeavgift
  (beregnet av «skattepliktig brutto»)
  =Skattepliktig brutto
 • Oppgi norsk skatt og trygdeavgift beregnet av «skattepliktig brutto» løpende som «beregnet skatt». Du skal oppgi beregnet skatt for den måneden ytelsene i oppgrossingsgrunnlaget er utbetalt og gitt.

3. Når dobbeltbeskatning avhjelpes ved kreditfradrag og den betalte utenlandske skatten er høyere enn norsk skatt

Gjelder:

 • når dobbeltbeskatning avhjelpes ved kreditfradrag og skatten i utlandet er høyere enn norsk skatt

Slik gjør du:

 • Beregn skattepliktig brutto
  Skattepliktig brutto skal være lik nettolønn grosset opp etter norske skattesatser og med norsk trygdeavgift, tillagt utenlandsk merskatt grosset opp med norsk trygdeavgift

  For å forklare nærmere hvordan beregningen skal gjøres, følger det nedenfor en trinnvis oppdeling av beregningen,

  Trinn 1
  Nettolønn+Norsk skatt og trygdeavgift
  (beregnet av «oppgrosset nettolønn»)
  =Oppgrosset nettolønn
  Trinn 2
  Utenlandsk merskatt+Norsk trygdeavgift
  (beregnet av «oppgrosset utenlandsk merskatt»)
  =Oppgrosset utenlandsk merskatt
  Trinn 3
  Oppgrosset nettolønn+Oppgrosset utenlandsk merskatt=Skattepliktig brutto
 • Oppgi norsk skatt og trygdeavgift beregnet av oppgrosset nettolønn løpende som «beregnet skatt». Du skal oppgi beregnet skatt for den måned ytelsene i oppgrossingsgrunnlaget er utbetalt og gitt.

 • Oppgi utenlandsk merskatt som betalt utenlandsk skatt når den er endelig forfalt.

 • Oppgi trygdeavgiften som du har grosset utenlandsk merskatt opp med som «beregnet skatt» for den måneden som den utenlandske merskatten rappporteres (se punktet ovenfor).

Særlig om rapportering av nettolønn for 2016
Beregnet skatt er differansen mellom oppgrossingsgrunnlagene og oppgrosset beløp, og er skattepliktig lønn. Oppgrossingsgrunnlagene er summen av kontantlønn, trekkpliktige naturalytelser og trekkpliktige utgiftsgodtgjørelser.

All skatt og trygdeavgift som skal inngå i oppgrossingen av nettolønnen til den enkelte, herunder betalt utenlandsk skatt, skal for inntektsåret 2016 rapporteres som beregnet skatt. Det er ikke tilstrekkelig at betalt utenlandsk skatt bare oppgis som tilleggsinformasjon under fastlønn. Beregnet skatt summert med utbetalte nettoytelser gir total bruttogodtgjørelse.

Arbeidsgivere som i 2016 har rapportert feil beløp for beregnet skatt for arbeid i utlandet etter tidligere oppgrossingsmetode, kan korrigere rapporteringen for 2016 i desember 2016. Det er ikke nødvendig å korrigere den enkelte kalendermåned.

(NB) Merk!
Du skal først oppgi betalt utenlandsk skatt når den er endelig fastsatt og betalt eller skulle vært betalt.

Er det betalt utenlandsk skatt i 2016 som gjelder inntektsåret 2015 eller tidligere inntektsår, trenger du ikke oppgi dette som beregnet skatt i 2016 når:

dobbeltbeskatning avhjelpes ved alternativ fordeling, eller unntak med/eller uten progresjonsforbehold og
nettolønn for foregående inntektsår er grosset opp i henhold til tidligere gjeldende retningslinjer (før HRs dom av 11. mai 2016).

For utdypende informasjon, se Skattedirektoratets uttalelse av 20. desember 2016, punkt 4.4.

En anmodning om endring av likning og/eller endring av arbeidsgiveravgiften for tidligere inntektsår som følge av nettolønnsdommen vil kunne påvirke oppgrosset bruttolønn for inntektsåret 2016.

Hvis overgangsløsningen er brukt, vil en endring av likning og/eller arbeidsgiveravgift for tidligere inntektsår kunne utløse behov for etterfølgende korreksjon av det du har oppgitt i a-meldinger for 2016.

Når skal du rapportere
Oppgi beregnet skatt den kalendermåneden du har utbetalt nettolønn og andre ytelser.

Nettolønnsordning – beregnet skatt for arbeid utført i Norge

Gjelder beregnet skatt for arbeidstaker med nettolønnsordning.

Kort om beregnet skatt
Oppgi beregnet skatt for arbeidstaker med nettolønnsordning.

Beregnet skatt er differansen mellom oppgrossingsgrunnlag og oppgrosset beløp.

Nettolønnsordning er når:
Beløpx kroner (se mer informasjon under)
Type inntektkontantytelse, beregnet skatt
Trekkplikt

ja

- Du kan la være å gjennomføre forskuddstrekk hvis trekkbeløpet er under minstegrensene for forskuddstrekk.

Grunnlag for arbeidsgiveravgift

ja/nei

Unntak:
I enkelte unntakstilfeller kan du la være å beregne arbeidsgiveravgift.

Dette gjelder for eksempel når det:

 • fremgår av blankett A1 at en navngitt inntektsmottaker er omfattet av trygdelovgivningen i et annet EØS-land
Skatte- og avgiftsregel
 • nettolønn
 • nettolønn for sjøfolk
Tilleggsinformasjon:
TabellnummerOppgi oppgrossingstabellnummer (har arbeidstaker skattekort med kildeskatt lønn, oppgi 0000). Se omregningsverktøy hos Skatteetaten: Oppgrossingstabellnummer

Beløp
Oppgi differansen mellom oppgrosset beløp og oppgrossingsgrunnlag.

Slik regner du ut differansen:

Oppgrosset beløp (total bruttogodtgjørelse)
Sum utbetalte nettoytelser, betalt utenlandsk skatt og beregnet skatt
-Oppgrossingsgrunnlag
Sum kontantytelser, trekkpliktige naturalytelser, trekkpliktige utgiftsgodtgjørelser og betalt utenlandsk skatt
=Differansen

Opptjeningsperiode (frivillig)
Du kan oppgi opptjeningsperiode for alle typer lønn og andre ytelser i a-meldingen. Både startdato og sluttdato for opptjeningsperioden må være innenfor samme rapporteringsmåned.

Når skal du rapportere
Oppgi beregnet skatt den kalendermåneden du har utbetalt nettolønn og andre ytelser.

Nettolønnsordning – betalt utenlandsk skatt for arbeid utført i utlandet

Gjelder betalt utenlandsk skatt for arbeid utført i utlandet av arbeidstaker på nettolønnsordning.

Kort om betalt utenlandsk skatt
Oppgi betalt utenlandsk skatt for arbeid utført i utlandet av arbeidstaker på nettolønnsordning. Gjelder fra og med 2017.

Nettolønnsordning er når:
Beløpx kroner (oppgi betalt utenlandsk skatt.)
Type inntektkontantytelse, betalt utenlandsk skatt
Trekkplikt

ja

- Du kan la være å gjennomføre forskuddstrekk hvis trekkbeløpet er under minstegrensene for forskuddstrekk.

Grunnlag for arbeidsgiveravgift

ja/nei

Unntak:
Unntaksvis kan du la være å beregne arbeidsgiveravgift.

Dette gjelder for eksempel når:

 • det fremgår av blankett A1 at en navngitt inntektsmottaker er omfattet av trygdelovgivningen i et annet EØS-land
 • arbeidet er utført i utlandet av utenlandsk statsborger som ikke er medlem av folketrygden
Skatte- og avgiftsregel
 • nettolønn
 • nettolønn for sjøfolk
Tilleggsinformasjon:
Opptjeningslandlandkode

Opptjeningsperiode (frivillig)
Du kan oppgi opptjeningsperiode for alle typer lønn og andre ytelser i a-meldingen. Både startdato og sluttdato for opptjeningsperioden må være innenfor samme rapporteringsmåned.

Når skal du rapportere
Du skal oppgi betalt utenlandsk skatt etter kontantprinsippet, dvs. når skatten endelig er fastsatt og betalt, eller skulle vært betalt.

Hvis den endelige utenlandske skatten:

 • forfaller løpende i kalenderåret («pay as you earn») skal du oppgi denne løpende
 • betales forskuddsvis, men ikke er endelig fastsatt, skal du oppgi denne når den er fastsatt og forfalt

Skatten i utlandet skal anses endelig ved førstegangs fastsetting. Hvis skattefastsettingen i arbeidslandet påklages, og forfall av fastsatt skatt ikke utsettes, vil skatten som er fastsatt ved førstegangsfastsettingen anses som endelig fastsatt skatt og tidfestes ved forfall.

Ved kredittilfellene

 • Er skatten i utlandet lavere eller lik norsk skatt skal du ikke oppgi betalt utenlandsk skatt. Du skal da bare beregne og oppgi norsk skatt og trygdeavgift løpende etter hvert som nettolønnen utbetales.
 • Er skatten i utlandet høyere enn norsk skatt, skal du oppgi beregnet norsk skatt og trygdeavgift løpende. Når den utenlandske skatten er endelig fastsatt og forfalt, skal du bare oppgi merskatten som betalt utenlandsk skatt. Merskatten er differansen mellom betalt utenlandsk skatt og norsk skatt for det inntektsåret nettolønnen ble skattlagt.

Metoder for oppgrossing av nettolønn
Det finnes tre metoder:

1. Når inntektsmottaker oppfyller vilkår for skattenedsettelse

Gjelder:

 • skattenedsettelse etter ettårsregelen (skatteloven § 2-1 tiende ledd)
 • alternativ fordeling og unntak med eller uten progresjonsforbehold etter skatteavtale

Slik gjør du:

 • Beregn skattepliktig brutto
  Skattepliktig brutto skal være lik summen av nettolønn pluss utenlandsk skatt betalt av arbeidsgiver, oppgrosset med norsk trygdeavgift.

  Nettolønn+Betalt utenlandsk skatt+Norsk trygdeavgift (beregnet av «skattepliktig brutto»)=Skattepliktig brutto
 • Oppgi norsk trygdeavgift som du har beregnet av «skattepliktig brutto», løpende som «beregnet skatt». Du skal oppgi beregnet skatt for den kalendermåneden som ytelsene i oppgrossingsgrunnlaget er utbetalt og gitt.

 • Oppgi betalt utenlandsk skatt som betalt utenlandsk skatt.

2. Når dobbeltbeskatning avhjelpes ved kreditfradrag og den betalte utenlandske skatten er lavere eller lik norsk skatt

Gjelder:

 • når dobbeltbeskatning avhjelpes ved kreditfradrag og skatten i utlandet er lavere eller tilsvarende norsk skatt

Slik gjør du:

 • Beregn skattepliktig brutto
  Skattepliktig brutto skal være lik nettolønn grosset opp etter norske skattesatser og med norsk trygdeavgift

  Nettolønn+Norsk skatt og trygdeavgift (beregnet av «skattepliktig brutto»)=Skattepliktig brutto
 • Oppgi norsk skatt og trygdeavgift beregnet av «skattepliktig brutto» løpende som «beregnet skatt». Du skal oppgi beregnet skatt for den måneden ytelsene i oppgrossingsgrunnlaget er utbetalt og gitt.

3. Når dobbeltbeskatning avhjelpes ved kreditfradrag og den betalte utenlandske skatten er høyere enn norsk skatt

Gjelder:

 • når dobbeltbeskatning avhjelpes ved kreditfradrag og skatten i utlandet er høyere enn norsk skatt

Slik gjør du:

 • Beregn skattepliktig brutto
  Skattepliktig brutto skal være lik nettolønn grosset opp etter norske skattesatser og med norsk trygdeavgift, tillagt utenlandsk merskatt grosset opp med norsk trygdeavgift.

  For å forklare nærmere hvordan beregningen skal gjøres, følger det nedenfor en trinnvis oppdeling av beregningen.

  Trinn 1
  Nettolønn+Norsk skatt og trygdeavgift (beregnet av «oppgrosset nettolønn»)=Oppgrosset nettolønn
  Trinn 2
  Utenlandsk merskatt+Norsk trygdeavgift (beregnet av «oppgrosset utenlandsk merskatt»)=Oppgrosset utenlandsk merskatt
  Trinn 3
  Oppgrosset nettolønn+Oppgrosset utenlandsk merskatt=Skattepliktig brutto
 • Oppgi norsk skatt og trygdeavgift beregnet av oppgrosset nettolønn løpende som «beregnet skatt». Du skal oppgi beregnet skatt for den måned ytelsene i oppgrossingsgrunnlaget er utbetalt og gitt.

 • Oppgi utenlandsk merskatt som betalt utenlandsk skatt når den er endelig forfalt.

 • Oppgi trygdeavgiften som du har grosset utenlandsk merskatt opp med som «beregnet skatt» for den måneden som den utenlandske merskatten rappporteres (se punktet ovenfor).

Nettolønnsordning – kontantytelse for arbeid utført i utlandet

Gjelder kontant utbetalt nettolønn for arbeid utført i utlandet av arbeidstaker på nettolønnsordning.

Kort om kontantytelser ved nettolønnsordning
Oppgi kontant utbetalt nettolønn for arbeid utført i utlandet. Gjelder uavhengig av om det er Norge/og eller utlandet som har beskatningsretten.

Kontantytelsene skal inngå i oppgrossingsgrunnlaget ved omregning fra nettolønn til bruttolønn.

Du skal også oppgi totalt beregnet skatt og betalt utenlandsk skatt som egne kontantytelser (ikke som fastlønn).

Nettolønnsordning er når:
Beløpx kroner Oppgi nettoverdi før oppgrossing (oppgrossingsgrunnlag).
Type inntektkontantytelse, fastlønn
Trekkplikt

ja

- Du kan la være å gjennomføre forskuddstrekk hvis trekkbeløpet er under minstegrensene for forskuddstrekk.

Grunnlag for arbeidsgiveravgift

ja/nei

Unntak:
Unntaksvis kan du la være å beregne arbeidsgiveravgift.

Dette gjelder for eksempel når:

 • det fremgår av blankett A1 at en navngitt inntektsmottaker er omfattet av trygdelovgivningen i et annet EØS-land.
 • arbeidet er utført i utlandet av utenlandsk statsborger som ikke er medlem av folketrygden.
Skatte- og avgiftsregel
 • nettolønn
 • nettolønn for sjøfolk
Tilleggsinformasjon:
Opptjeningslandlandkode

Opptjeningsperiode (frivillig)
Du kan oppgi opptjeningsperiode for alle typer lønn og andre ytelser i a-meldingen. Både startdato og sluttdato for opptjeningsperioden må være innenfor samme rapporteringsmåned.

Når skal du rapportere
Oppgi ytelsen den kalendermåneden du har utbetalt beløpet.

For ytelser til og med 2016

For kontant utbetalt nettolønn for arbeid i utlandet for perioden januar 2015 til desember 2016 skal du oppgi:

Beløpx kroner
Type inntektkontantytelse, fastlønn
Trekkpliktja
Grunnlag for arbeidsgiveravgiftja/nei
Skatte- og avgiftsregel
 • nettolønn
 • nettolønn for sjøfolk
Tilleggsinformasjon:
Opptjeningslandlandkode
Utenlandsk skattx kroner

Utenlandsk skatt
Oppgi skatt betalt i utlandet omregnet til norske kroner.

All skatt og trygdeavgift som skal inngå i oppgrossingen av nettolønnen til den enkelte, herunder betalt utenlandsk skatt, skal du oppgi som beregnet skatt. Det er ikke nok å oppgi betalt utenlandsk skatt som tilleggsinformasjon.

Nettolønnsordning – kontantytelse for arbeid utført i Norge

Gjelder kontante ytelser for arbeid utført i Norge av arbeidstaker på nettolønnsordning.

Kort om kontantytelser under nettolønnsordning
Oppgi kontantytelser med nettoverdi før oppgrossing (oppgrossingsgrunnlag) for arbeid utført i Norge til arbeidstaker med nettolønnsordning.

Kontantytelsene skal inngå i oppgrossingsgrunnlaget ved omregning fra nettolønn til bruttolønn.

Du skal også oppgi totalt beregnet skatt som en egen kontantytelse (ikke som fastlønn).

Nettolønnsordning er når:
Beløpx kroner (oppgi nettoverdi før oppgrossing (oppgrossingsgrunnlag)).
Type inntektkontantytelse, fastlønn
Trekkplikt

ja

- Du kan la være å gjennomføre forskuddstrekk hvis trekkbeløpet er under minstegrensene for forskuddstrekk.

Grunnlag for arbeidsgiveravgift

ja/nei

Unntak:
I enkelte unntakstilfeller kan du la være å beregne arbeidsgiveravgift.

Dette gjelder for eksempel når det:

 • fremgår av blankett A1 at en navngitt inntektsmottaker er omfattet av trygdelovgivningen i et annet EØS-land
Skatte- og avgiftsregel
 • nettolønn
 • nettolønn for sjøfolk
Tilleggsinformasjon:
Tabellnummeroppgrossingstabellnummer

Opptjeningsperiode (frivillig)
Du kan oppgi opptjeningsperiode for alle typer lønn og andre ytelser i a-meldingen. Både startdato og sluttdato for opptjeningsperioden må være innenfor samme rapporteringsmåned.

Når skal du rapportere
Oppgi ytelsen den kalendermåneden du har utbetalt beløpet.

Nettolønnsordning – trekkpliktige naturalytelser for arbeid utført i Norge

Gjelder fordelen (verdien) av trekkpliktige naturalytelser gitt til arbeidstaker med nettolønnsordning.

Kort om naturalytelser ved nettolønnsordning
Oppgi fordelen (verdien) av trekkpliktige naturalytelser gitt til en arbeidstaker med nettolønnsordning.

Du skal bare spesifisere om det er bil, bolig eller yrkesbil. Andre naturalytelser skal oppgis som «annet».

Naturalytelser skal inngå i oppgrossingsgrunnlaget ved omregning fra nettolønn til bruttolønn.

Du skal også oppgi totalt beregnet skatt som en egen kontantytelse.

Nettolønnsordning er når:
Beløpx kroner (oppgi nettoverdi før oppgrossing (oppgrossingsgrunnlag).
Type inntektavhenger av type ytelse (se under)
Trekkplikt

ja

- Du kan la være å gjennomføre forskuddstrekk hvis trekkbeløpet er under minstegrensene for forskuddstrekk.

Grunnlag for arbeidsgiveravgift

ja/nei

Unntak:
I enkelte unntakstilfeller kan du la være å beregne arbeidsgiveravgift.

Dette gjelder for eksempel når det:

 • fremgår av blankett A1 at en navngitt inntektsmottaker er omfattet av trygdelovgivningen i et annet EØS-land
Skatte- og avgiftsregel
 • nettolønn
 • nettolønn for sjøfolk
Tilleggsinformasjon:
Annen tilleggsinformasjonavhenger av type ytelse (se under)

Type lønn eller ytelse
Oppgi «naturalytelse» og en av følgende ytelser:

 • bil
 • yrkebilTjenestlig behovListepris
 • yrkebilTjenestlig behovKilometer
 • bolig
 • skattepliktig personalrabatt
 • annet

Tilleggsinformasjon

 • For bil, oppgi:
  Listepris
  Registreringsnummer eller bilpool
  Oppgrossingstabellnummer

 • For yrkesbil ved tjenstlig behov (listepris), oppgi:
  Listepris
  Registreringsnummer

  For 2016: Oppgi «utenfor standardregelen = nei»
  For 2017: Det er frivillig å oppgi «utenfor standardregelen = nei»
  For 2018: Du skal ikke oppgi «utenfor standardregelen = nei»

 • For yrkesbil ved tjenstlig behov (kilometer), oppgi:
  Antall kilometer
  Registreringsnummer

 • For bolig, oppgi:
  Oppgrossingstabellnummer

 • For skattepliktig personalrabatt, oppgi:
  Oppgrossingstabellnummer

 • For annet, oppgi:
  Oppgrossingstabellnummer

Opptjeningsperiode (frivillig)
Du kan oppgi opptjeningsperiode for alle typer lønn og andre ytelser i a-meldingen. Både startdato og sluttdato for opptjeningsperioden må være innenfor samme rapporteringsmåned.

Når skal du rapportere
Oppgi ytelsen for den kalendermåneden du har gitt ytelsen til arbeidstakeren.

Nettolønnsordning – trekkpliktige naturalytelser for arbeid utført i utlandet

Gjelder fordelen (verdien) av trekkpliktige naturalytelser gitt til arbeidstaker med nettolønnsordning for arbeid utført i utlandet.

Kort om naturalytelser ved nettolønnsordning
Oppgi fordelen (verdien) av trekkpliktige naturalytelser gitt til arbeidstaker med nettolønnsordning, for arbeid utført i utlandet.

Du skal bare spesifisere om det er skattepliktig personalrabatt, bil, bolig eller yrkesbil. Andre naturalytelser skal du oppgi som «annet».

Trekkpliktige naturalytelser skal inngå i oppgrossingsgrunnlag ved omregning fra nettolønn til bruttolønn.

Du skal også oppgi totalt beregnet skatt og betalt utenlandsk skatt som egne kontantytelser.

Nettolønnsordning er når:
Beløpx kroner Oppgi nettoverdi før oppgrossing (oppgrossingsgrunnlag).
Type inntektavhenger av type ytelse (se under)
Trekkplikt

ja

- Du kan la være å gjennomføre forskuddstrekk hvis trekkbeløpet er under minstegrensene for forskuddstrekk.

Grunnlag for arbeidsgiveravgift

ja/nei

Unntak:
Unntaksvis kan du la være å beregne arbeidsgiveravgift.

Dette gjelder for eksempel når:

 • det fremgår av blankett A1 at en navngitt inntektsmottaker er omfattet av trygdelovgivningen i et annet EØS-land
 • arbeidet er utført i utlandet av utenlandsk statsborger som ikke er medlem av folketrygden
Skatte- og avgiftsregel
 • nettolønn
 • nettolønn for sjøfolk
Tilleggsinformasjon:
Annen tilleggsinformasjonavhenger av type ytelse (se under)

Type lønn eller ytelse
Oppgi «naturalytelse» og en av følgende ytelser:

 • bil
 • yrkebilTjenestlig behovListepris
 • yrkebilTjenestlig behovKilometer
 • bolig
 • skattepliktig personalrabatt
 • annet

Tilleggsinformasjon

 • For bil, oppgi:
  Listepris
  Registreringsnummer eller bilpool
  Landkode for opptjeningsland

 • For yrkesbil ved tjenstlig behov (listepris), oppgi:
  Listepris
  Registreringsnummer
  Landkode for opptjeningsland

  For 2016: Oppgi «utenfor standardregelen = nei»
  For 2017: Det er frivillig å oppgi «utenfor standardregelen = nei»
  For 2018: Du skal ikke oppgi «utenfor standardregelen = nei»

 • For yrkesbil ved tjenstlig behov (kilometer), oppgi:
  Antall kilometer
  Registreringsnummer
  Landkode for opptjeningsland

 • For bolig, oppgi:
  Landkode for opptjeningsland

 • For skattepliktig personalrabatt, oppgi:
  Landkode for opptjeningsland

 • For annet, oppgi:
  Landkode for opptjeningsland

Opptjeningsperiode (frivillig)
Du kan oppgi opptjeningsperiode for alle typer lønn og andre ytelser i a-meldingen. Både startdato og sluttdato for opptjeningsperioden må være innenfor samme rapporteringsmåned.

Når skal du rapportere
Oppgi ytelsen den kalendermåneden du har gitt ytelsen til arbeidstakeren.

Nettolønnsordning - trekkpliktige utgiftsgodtgjørelser for arbeid utført i Norge

Gjelder trekkpliktige utgiftsgodtgjørelser gitt til arbeidstaker med nettolønnsordning.

Kort om utgiftsgodtgjørelser ved nettolønnsordning

Oppgi trekkpliktige utgiftsgodtgjørelser gitt til arbeidstaker med nettolønnsordning.

Trekkpliktige utgiftsgodtgjørelser skal inngå i oppgrossingsgrunnlaget ved omregning fra nettolønn til bruttolønn.

Du skal også oppgi totalt beregnet skatt som en egen kontantytelse.

Nettolønnsordning er når:
Beløp

x kroner

oppgi nettoverdi før oppgrossing (oppgrossingsgrunnlag).

Type inntektutgiftsgodtgjørelse, annet
Trekkplikt

ja

Ytelsen skal alltid oppgis som trekkpliktig.

Du kan la være å gjennomføre forskuddstrekk hvis trekkbeløpet er under minstegrensene for forskuddstrekk.

Grunnlag for arbeidsgiveravgift

ja/nei

Unntak:

I enkelte unntakstilfeller kan du la være å beregne arbeidsgiveravgift.

Dette gjelder for eksempel når det:

 • fremgår av blankett A1 at en navngitt inntektsmottaker er omfattet av trygdelovgivningen i et annet EØS-land
Skatte- og avgiftsregel
 • nettolønn
 • nettolønn for sjøfolk
Tilleggsinformasjon:
TabellnummerOppgi oppgrossingstabellnummer (har arbeidstaker skattekort med kildeskatt lønn, oppgi 0000)

Opptjeningsperiode (frivillig)
Du kan oppgi opptjeningsperiode for alle typer lønn og andre ytelser i a-meldingen. Både startdato og sluttdato for opptjeningsperioden må være innenfor samme rapporteringsmåned.

Når skal du rapportere
Oppgi ytelsen den kalendermåneden du har utbetalt beløpet.

Nettolønnsordning - trekkpliktige utgiftsgodtgjørelser for arbeid utført i utlandet

Gjelder trekkpliktige utgiftsgodtgjørelser gitt til arbeidstaker med nettolønnsordning for arbeid utført i utlandet.

Kort om utgiftsgodtgjørelser ved nettolønnsordning
Oppgi alle trekkpliktige utgiftsgodtgjørelser gitt til arbeidstaker med nettolønnsordning, for arbeid utført i utlandet.

Trekkpliktige utgiftsgodtgjørelser inngår i oppgrossingsgrunnlaget ved omregning fra nettolønn til bruttolønn.

Du skal også oppgi totalt beregnet skatt og betalt utenlandsk skatt som egne kontantytelser.

Nettolønnsordning er når:
Beløp

x kroner

Oppgi nettoverdi før oppgrossing (oppgrossingsgrunnlag).

Type inntektutgiftsgodtgjørelse, annet
Trekkplikt

ja

Ytelsen skal alltid oppgis som trekkpliktig.

Du kan la være å gjennomføre forskuddstrekk hvis trekkbeløpet er under minstegrensene for forskuddstrekk.

Grunnlag for arbeidsgiveravgift

ja/nei

Unntak:
Unntaksvis kan du la være å beregne arbeidsgiveravgift.

Dette gjelder for eksempel når:

 • det fremgår av blankett A1 at en navngitt inntektsmottaker er omfattet av trygdelovgivningen i et annet EØS-land
 • arbeidet er utført i utlandet av utenlandsk statsborger som ikke er medlem av folketrygden
Skatte- og avgiftsregel
 • nettolønn
 • nettolønn for sjøfolk
Tilleggsinformasjon:
Opptjeningslandlandkode

Opptjeningsperiode (frivillig)
Du kan oppgi opptjeningsperiode for alle typer lønn og andre ytelser i a-meldingen. Både startdato og sluttdato for opptjeningsperioden må være innenfor samme rapporteringsmåned.

Når skal du rapportere
Oppgi ytelsen den kalendermåneden du har utbetalt beløpet

Ny avtalefestet pensjon i privat sektor

Gjelder ny avtalefestet pensjon (AFP) i privat sektor.

Kort om ny avtalefestet pensjon (AFP) i privat sektor

Oppgi ny avtalefestet pensjon i privat sektor.

Ny avtalefestet pensjon i privat sektor er avtalefestet pensjon som begynte å løpe 1. januar 2011 eller senere.

Les mer om ny avtalefestet pensjon i privat sektor på afp.no.

Les mer om ordinær avtalefestet pensjon.

Beløpx kroner (brutto)
Type inntektkontantytelse, ny avtalefestet pensjon (AFP) i privat sektor
Trekkplikt

ja

-Du kan la være å gjennomføre forskuddstrekk hvis trekkbeløpet er under minstegrensene for forskuddstrekk.

Grunnlag for arbeidsgiveravgift nei
Skatte- og avgiftsregel
 • Svalbard
 • Kildeskatt på pensjoner
Tilleggsinformasjon:
Periode (ved etterbetaling)Oppgi startdato og sluttdato ytelsen gjelder for.

Opptjeningsperiode (frivillig)

Du kan oppgi opptjeningsperiode for alle typer lønn og andre ytelser i a-meldingen. Både startdato og sluttdato for opptjeningsperioden må være innenfor samme rapporteringsmåned.

Når skal du rapportere

Oppgi ytelsen den kalendermåneden du har utbetalt beløpet.

Etterbetale

Skal du etterbetale, oppgi beløpet og perioden det gjelder for i den kalendermåneden du har utbetalt beløpet.

Eksempel

Flere inntektsår

Gjelder etterbetalingen flere inntektsår, del beløpet opp i én transaksjon per inntektsår.

Eksempel

Omsorgslønn - kommunal

Gjelder kommunal omsorgslønn og fosterhjemsgodtgjørelse.

Kort om kommunal omsorgslønn og fosterhjemsgodtgjørelse
Oppgi kommunal omsorgsstønad og skattepliktig del av fosterhjemsgodtgjørelse.

Unntak:
Hvis inntektsmottakeren ufører arbeid som ansatt i kommunen, skal du oppgi ytelsen som fastlønn eller timelønn.

Omsorgsstønad
Gjelder stønad til privatpersoner, for eksempel ektefelle eller andre pårørende, som tar seg av særlig tyngende omsorgsarbeid på privat basis.

Begrepet ble endret fra omsorgslønn til omsorgsstønad 1. oktober 2017. Dette ble gjort for å gi tjenesten en mer dekkende beskrivelse. Endringen av begrepet ga ingen rettslig endring av tjenesten. Det er kommunen som setter timeantall og konkret utmåling av omsorgslønnen.

Fosterhjemsgodtgjørelse
Gjelder betaling til fosterforeldre og består av to deler:

 • arbeidsgodtgjørelse som er skattepliktig
 • utgiftsdekning som er skattefri og skal dekke kost, klær og fritidsaktiviteter

Den skattepliktige delen av fosterhjemsgodtgjørelsen skal du oppgi som «kommunal omsorgslønn og fosterhjemsgodtgjørelse». Den skattefrie delen skal du oppgi som utgiftsgodtgjørelse, annet.

Beløpx kroner (brutto)
Type lønn eller ytelsekontantytelse, kommunal omsorgslønn og fosterhjemsgodtgjørelse
Trekkplikt

ja

Du kan la være å gjennomføre forskuddstrekk hvis trekkbeløpet er under minstegrensene for forskuddstrekk.

Grunnlag for arbeidsgiveravgift

ja

Unntak:
Du kan la være å beregne arbeidsgiveravgift når inntektsmottakeren:

 • er omfattet av trygdelovgivningen i et annet land i henhold til en sosialkonvensjon eller EØS-avtalen
 • er en utenlandsk arbeidstaker som ikke er medlem av folketrygden og som arbeider på norsk kontinentalsokkel eller i norsk territorialfarvann
Skatte- og avgiftsregel
 • Svalbard
 • Særskilt fradrag for sjøfolk
TilleggsinformasjonIngen tilleggsinformasjon.

Opptjeningsperiode (frivillig)

Du kan oppgi opptjeningsperiode for alle typer lønn og andre ytelser i a-meldingen. Både startdato og sluttdato for opptjeningsperioden må være innenfor samme rapporteringsmåned.

Når skal du rapportere
Oppgi ytelsen den kalendermåneden du har utbetalt beløpet.

Opsjoner - kontantytelser

Gjelder når ansatte får en fordel ved innløsning eller salg av opsjoner og fordelen er en kontantytelse.

Kort om opsjoner – kontantytelser
Oppgi fordel ved opsjonsytelser ved innløsning eller salg av opsjoner i arbeidsforhold. Innløsning er her utnyttelsen av retten til å selge aksjer eller egenkapitalbevis.

Overføring til nærstående
Ved salg av selve opsjonen regnes ikke overføring til nærstående som salg. Som nærstående regnes i alle tilfelle personer som inntektsmottakeren er i slekt eller svogerskap med i opp- eller nedstigende linje, samt første og andre sidelinje.

Innløsning fra den nærstående til en annen ikke nærstående regnes som innløsning eller salg fra inntektsmottakeren.

Opsjoner til ansatte i små oppstartsselskap
Gjelder små og nyetablerte aksjeselskap der formålet er at selskap kan rekruttere og beholde kvalifisert arbeidskraft. Ordningen trådte i kraft 1. januar 2018. Etter den nye ordningen skal skattepliktig fordel ved slike opsjoner, inntil en grense på 500 000 kroner, som hovedregel først skattlegges når aksjene realiseres. Det er særskilte vilkår knyttet til arbeidsgiver (selskapet), opsjonen og arbeidstaker, se FSFIN § 5-14-12, og til rapporteringen.

Ved innløsning av opsjonen:

 • Arbeidsgiver beregner opsjonsfordelen og oppbevarer denne til aksjen realiseres, ev. det tidligere realisasjonstidspunktet, jf. FSFIN § 5-14-12 fjerde ledd. Opsjonsfordelen utgjør differansen mellom aksjens omsetningsverdi og innløsningspris, fratrukket den ansattes kostpris for opsjonen.
 • Utgjør opsjonsfordelen på innløsningstidspunktet mer enn 500 000 kroner, må det overskytende beløpet skattlegges på innløsningstidspunktet etter gjeldende regler. Overskytende beløp oppgis som naturalytelse – opsjoner.

Ved realisasjon av aksjene:

 • Eventuell gevinst opptil opsjonsfordelen oppgis her, og skattlegges som lønnsinntekt.
Beløp

x kroner

Oppgi den skattepliktige fordelen

Type lønn eller ytelsekontantytelse, opsjoner
Trekkplikt

ja

Du kan la være å gjennomføre forskuddstrekk hvis trekkbeløpet er under minstegrensene for forskuddstrekk.

Grunnlag for arbeidsgiveravgift

ja/nei

Unntak:
Du kan la være å beregne arbeidsgiveravgift når inntektsmottakeren:

 • er omfattet av trygdelovgivningen i et annet land i henhold til en sosialkonvensjon eller EØS-avtalen
 • er en utenlandsk arbeidstaker som ikke er medlem av folketrygden og som arbeider på norsk kontinentalsokkel eller i norsk territorialfarvann
Skatte- og avgiftsregel
 • Særskilt fradrag for sjøfolk
 • Jan Mayen og bilandene
 • Svalbard
TilleggsinformasjonIngen tilleggsinformasjon
Slik beregner du skattepliktig fordel ved innløsning av opsjonen (salg av aksje eller grunnfondsb...

Opptjeningsperiode (frivillig)
Du kan oppgi opptjeningsperiode for alle typer lønn og andre ytelser i a-meldingen. Både startdato og sluttdato for opptjeningsperioden må være innenfor samme rapporteringsmåned.

Når skal du rapportere
Oppgi fordelen den kalendermåneden inntektsmottaker har innløst opsjonen og solgt aksjer eller grunnfondsbevis eller har solgt selve opsjonen.

Ordning for må oppstartsselskap
Selskap som omfattes av den nye ordningen for små oppstartsselskap skal beregne opsjonsfordelen og oppbevare denne til aksjen realiseres, se ovenfor.

Når aksjene realiseres skal du oppgi gevinsten opptil opsjonsfordelen. Hvis opsjonsfordelen på innløsningstidspunktet utgjør mer enn 500 000 kroner må du oppgi det overskytende beløpet på innløsningstidspunktet.

Opsjoner - naturalytelse

Gjelder når ansatte får en fordel ved innløsning av opsjoner og fordelen er en naturalytelse, for eksempel aksjer.

Kort om opsjoner – naturalytelser
Oppgi fordel ved innløsning av opsjoner (naturalytelse) i arbeidsforhold.

Innløsning er her utnyttelsen av retten til å kjøpe eller få aksjer eller egenkapitalbevis. Som slik rett anses både rett til erverv av eksisterende aksje eller grunnfondsbevis og rett til å tegne aksje eller grunnfondsbevis ved en senere emisjon.

Når aksjer eller grunnfondsbevis erverves ved innløsning av opsjon, gjelder skattefritaket for erverv av aksjer til underkurs tilsvarende.

Skattefritak ved generell ordning
Har ansatte i et aksjeselskap fått tilbud om erverv av aksjer i selskapet etter en generell ordning i bedriften og fordelen ikke overstiger 20 prosent av salgsverdien (maksimalt 3000 kroner per år), er fordelen skattefri og du skal ikke oppi dette i a-meldingen.

Opsjoner til ansatte i små oppstartsselskap
Gjelder små og nyetablerte aksjeselskap der formålet er at selskap kan rekruttere og beholde kvalifisert arbeidskraft. Ordningen trådte i kraft 1. januar 2018. Etter den nye ordningen skal skattepliktig fordel ved slike opsjoner, inntil en grense på 500 000 kroner, som hovedregel først skattlegges når aksjene realiseres. Det er særskilte vilkår knyttet til arbeidsgiver (selskapet), opsjonen og arbeidstaker, se FSFIN § 5-14-12, og til rapporteringen.

Ved innløsning av opsjonen:

 • Arbeidsgiver beregner opsjonsfordelen og oppbevarer denne til aksjen realiseres, eventuelt det tidligere realisasjonstidspunktet, jf. FSFIN § 5-14-12 fjerde ledd. Opsjonsfordelen utgjør differansen mellom aksjens omsetningsverdi og innløsningspris, fratrukket den ansattes kostpris for opsjonen.
 • Utgjør opsjonsfordelen på innløsningstidspunktet mer enn 500 000 kroner, må det overskytende beløpet skattlegges på innløsningstidspunktet etter gjeldende regler. Overskytende beløp oppgis her.

Ved realisasjon av aksjene

 • Eventuell gevinst opptil opsjonsfordelen oppgis som kontantytelse – opsjoner og skattlegges som lønnsinntekt.
Beløp

x kroner

Oppgi den skattepliktige fordelen

Type lønn eller ytelsenaturalytelse, opsjoner
Trekkplikt

ja

Du kan la være å gjennomføre forskuddstrekk hvis trekkbeløpet er under minstegrensene for forskuddstrekk.

For naturalytelser skal du gjennomføre forskuddstrekket i de kontante ytelsene så langt de rekker. Er det ikke dekning for samlet forskuddstrekk i de kontante ytelsene, skal du gi beskjed til skattekontoret.

Grunnlag for arbeidsgiveravgift

ja/nei

Unntak:
Du kan la være å beregne arbeidsgiveravgift når inntektsmottakeren:

 • er omfattet av trygdelovgivningen i et annet land i henhold til en sosialkonvensjon eller EØS-avtalen
 • er en utenlandsk arbeidstaker som ikke er medlem av folketrygden og som arbeider på norsk kontinentalsokkel eller i norsk territorialfarvann
Skatte- og avgiftsregel
 • Særskilt fradrag for sjøfolk
 • Jan Mayen og bilandene
 • Svalbard
TilleggsinformasjonIngen tilleggsinformasjon
Slik beregner du skattepliktig fordel:

Opptjeningsperiode (frivillig)
Du kan oppgi opptjeningsperiode for alle typer lønn og andre ytelser i a-meldingen. Både startdato og sluttdato for opptjeningsperioden må være innenfor samme rapporteringsmåned.

Når skal du rapportere
Oppgi fordelen den kalendermåneden inntektsmottaker har innløst opsjonen og kjøpt aksjer eller grunnfondsbevis.

Ordning for må oppstartsselskap
Selskap som omfattes av den nye ordningen for små oppstartsselskap skal beregne opsjonsfordelen og oppbevare denne til aksjen realiseres, se ovenfor.

Når aksjene realiseres skal du oppgi gevinsten opptil opsjonsfordelen. Hvis opsjonsfordelen på innløsningstidspunktet utgjør mer enn 500 000 kroner må du oppgi det overskytende beløpet på innløsningstidspunktet. Overskytende beløp oppgir du her, som naturalytelse – opsjoner.

Overgangsstønad til enslig mor eller far

Overgangsstønad til enslig mor eller far som begynte å løpe 1. april 2014 eller senere

Brukes bare av Arbeids- og velferdsetaten (NAV). Gjelder overgangsstønad etter folketrygdloven kapittel 15.

Kort om overgangsstønad til enslig mor eller far
Oppgi overgangsstønad etter folketrygdloven kapittel 15.

Beskrivelsen skal bare brukes for ytelser fra Arbeids- og velferdsetaten (NAV).

Beløp x kroner (brutto)
Type lønn eller ytelsekontantytelse, overgangsstønad til enslig mor eller far som begynte å løpe 1. april 2014 eller senere
Trekkplikt

ja

Du kan la være å gjennomføre forskuddstrekk hvis trekkbeløpet er under minstegrensene for forskuddstrekk.

Grunnlag for arbeidsgiveravgift nei
Skatte- og avgiftsregel Svalbard
Tilleggsinformasjon:
Periode (ved etterbetaling)Oppgi startdato og sluttdato ytelsen gjelder for.

Opptjeningsperiode (frivillig)
Du kan oppgi opptjeningsperiode for alle typer lønn og andre ytelser i a-meldingen. Både startdato og sluttdato for opptjeningsperioden må være innenfor samme rapporteringsmåned.

Når skal du rapportere
Oppgi ytelsen den kalendermåneden du har utbetalt beløpet.

Etterbetale
Skal du etterbetale, oppgi beløpet og perioden det gjelder for i den kalendermåneden du har utbetalt beløpet.

Eksempel

Flere inntektsår
Gjelder etterbetalingen flere inntektsår, del beløpet opp i én transaksjon per inntektsår.

Eksempel
Overgangsstønad til enslig mor eller far som begynte å løpe fra 31. mars 2014 eller tidligere

Brukes bare av Arbeids- og velferdsetaten (NAV). Gjelder overgangsstønad til enslig mor og far.

Kort om overgangsstønad til enslig mor eller far
Oppgi overgangsstønad til enslig mor og far som begynte å løpe 31. mars 2014 eller tidligere, etter folketrygdloven kapittel 15.

Beskrivelsen brukes bare for ytelser fra Arbeids- og velferdsetaten (NAV).

Beskrivelsen gjelder bare etterbetalinger av overgangsstønad som ble innvilget frem til 31. mars 2014. Overgangsstønaden kunne løpe i maksimalt 3 år og det er ikke lengre nye utbetalinger på denne beskrivelsen. Kun etterbetalinger for tidligere perioder.

Beløp x kroner (brutto)
- Hvis etterbetalingen gjelder for flere inntektsår, splittes beløpet opp i ett beløp per år.
Type lønn eller ytelsekontantytelse, overgangsstønad til enslig mor eller far som begynte å løpe 31. mars 2014 eller tidligere
Trekkplikt

ja

Unntak: Du kan la være å gjennomføre forskuddstrekk hvis trekkbeløpet er under minstegrensene for forskuddstrekk.

Grunnlag for arbeidsgiveravgift nei
Skatte- og avgiftsregel Svalbard
Tilleggsinformasjon:
Periode (ved etterbetaling)Oppgi startdato og sluttdato ytelsen gjelder for.

Opptjeningsperiode (frivillig)
Du kan oppgi opptjeningsperiode for alle typer lønn og andre ytelser i a-meldingen. Både startdato og sluttdato for opptjeningsperioden må være innenfor samme rapporteringsmåned.

Når skal du rapportere
Oppgi ytelsen den kalendermåneden du har utbetalt beløpet.

Etterbetale
Skal du etterbetale, oppgi beløpet og perioden det gjelder for i den kalendermåneden du har utbetalt beløpet.

Eksempel

Flere inntektsår
Gjelder etterbetalingen flere inntektsår, del beløpet opp i én transaksjon per inntektsår.

Eksempel


Overgangsstønad til gjenlevende ektefelle mv.

Brukes bare av Arbeids- og velferdsetaten (NAV). Gjelder overgangsstønad til enslig mor og far.

Kort om overgangsstønad til gjenlevende ektefelle mv.
Oppgi overgangsstønad til gjenlevende ektefelle mv. etter folketrygdloven kapittel 17, og overgangsstønad eller pensjon til tidligere familiepleier etter folketrygdloven kapittel 16.

Beskrivelsen brukes bare for ytelser fra Arbeids- og velferdsetaten (NAV).

Beløp x kroner (brutto)
Type lønn eller ytelsekontantytelse, overgangsstønad til gjenlevende ektefelle
Trekkplikt

ja

- Du kan la være å gjennomføre forskuddstrekk hvis trekkbeløpet er under minstegrensene for forskuddstrekk.

Grunnlag for arbeidsgiveravgift nei
Skatte- og avgiftsregel Svalbard
Tilleggsinformasjon:
PeriodeOppgi startdato og sluttdato ytelsen gjelder for.

Opptjeningsperiode (frivillig)
Du kan oppgi opptjeningsperiode for alle typer lønn og andre ytelser i a-meldingen. Både startdato og sluttdato for opptjeningsperioden må være innenfor samme rapporteringsmåned.

Når skal du rapportere
Oppgi ytelsen den kalendermåneden du har utbetalt beløpet.

Etterbetale
Skal du etterbetale, oppgi beløpet og perioden det gjelder for i den kalendermåneden du har utbetalt beløpet.

Eksempel

Flere inntektsår
Gjelder etterbetalingen flere inntektsår, del beløpet opp i én transaksjon per inntektsår.

Eksempel

Overtidsgodtgjørelse

Gjelder kontantvederlag som kompensasjon for overtidsarbeid.

Kort om overtidsgodtgjørelse
Oppgi kontantvederlag som kompensasjon for overtid, det vil si arbeid utover alminnelig arbeidstid etter arbeidsmiljøloven.

Det kan være at andre rammer for overtid er regulert i tariffavtale eller arbeidsavtale. Hvis dette er tilfelle, oppgi timene og kompensasjonen for overtid du har utbetalt.

Arbeidsgiver og arbeidstaker kan skriftlig avtale at overtidstimer helt eller delvis skal tas ut i form av arbeidsfri på et avtalt tidspunkt. Dette gjelder ikke for overtidstillegget. I slike tilfeller skal du oppgi differansen mellom ordinær lønn og overtidsbetalingen (overtidstillegget) du utbetaler.

Godtgjørelse for overtid som er pålagt i arbeidsavtalen som fast overtid, og ikke i strid med arbeidsmiljøloven, skal du oppgi som faste tillegg.

Heltidsansatte
I følge arbeidsmiljøloven er det overtid når en arbeidstaker jobber mer enn 9 timer i løpet av en dag eller mer enn 40 timer i løpet av en uke.

I de fleste bedrifter i Norge er alminnelig arbeidstid 7,5 timer per dag og 37,5 timer per uke. I disse bedriftene er det vanlig at arbeidstaker får overtidstillegg når det jobbes mer enn 7,5 timer per dag eller 37,5 timer per uke.

Når du utbetaler overtidstillegg, skal du oppgi disse timene og denne kompensasjonen som overtid.

Eksempel - overtid ved fulltidsstilling

Deltidsansatte
For arbeidstakere som arbeider deltid, regnes den arbeidstiden som går ut over den avtale, men som ligger innenfor den alminnelige arbeidstiden i arbeidsmiljøloven, for merarbeid.

Etter arbeidsmiljølovens bestemmelser ytes det ikke overtidsbetaling for den arbeidstiden som er merarbeid, så lenge arbeidstiden ligger innenfor lovens bestemmelser om alminnelig arbeidstid.

En deltidsansatt må etter arbeidsmiljølovens bestemmelser altså jobbe mer enn ni timer en arbeidsdag eller mer en 40 timer i løpet av en uke før det er aktuelt med overtid.

Det kan være at andre rammer for overtid er regulert i tariffavtale eller arbeidsavtale. Hvis dette er tilfelle er det timene og kompensasjonen for overtid som utbetales om skal oppgi.

Eksempel - overtid ved deltidstilling
Eksempel - merarbeid ved deltidsstilling
Beløpx kroner (brutto)
Type lønn eller ytelsekontantytelse, overtidsgodtgjørelse
Trekkplikt

ja

Du kan la være å gjennomføre forskuddstrekk hvis trekkbeløpet er under minstegrensene for forskuddstrekk.

Grunnlag for arbeidsgiveravgift

ja

Unntak:
Du kan la være å beregne arbeidsgiveravgift når inntektsmottakeren:

 • er omfattet av trygdelovgivningen i et annet land i henhold til en sosialkonvensjon eller EØS-avtalen
 • er en utenlandsk arbeidstaker som ikke er medlem av folketrygden og som arbeider på norsk kontinentalsokkel eller i norsk territorialfarvann
Skatte- og avgiftsregel
 • Svalbard
 • Jan Mayen og bilandene
 • Særskilt fradrag for sjøfolk
 • Skattefri organisasjon
Tilleggsinformasjon:
Antall timerx timer

Opptjeningsperiode (frivillig)
Du kan oppgi opptjeningsperiode for alle typer lønn og andre ytelser i a-meldingen. Både startdato og sluttdato for opptjeningsperioden må være innenfor samme rapporteringsmåned.

Når skal du rapportere
Oppgi ytelsen den kalendermåneden du har utbetalt beløpet.

Overtidsmat – matpenger i forbindelse med overtid - UTGÅTT

(NB) Beskrivelsen gjelder ikke lenger
Bare gyldig for perioden januar 2015 til og med desember 2018.

Kort om matpenger i forbindelse med overtid
Denne ytelsen gjelder ikke lenger.

Bare gyldig for perioden:

 • fra og med januar 2015
 • til og med desember 2018

Oppgi kostnader til mat (overtidsmat) for:

 • arbeidstakere som reiser daglig mellom hjem og arbeidssted, og
 • som har så langt fravær at de må spise ett måltid ekstra om dagen utenfor hjemmet

Ytelsen er trekkfri for beløp inntil Skattedirektoratets forskuddssats, forutsatt at inntektsmottakeren har hatt et fravær fra hjemmet på 12 timer eller mer.


Unntak:

 • Hvis matpengene overstiger Skattedirektoratets forskuddssats per dag, skal du oppgi det overskytende beløpet som «kontantytelse – lønn – annet».
 • Hvis kravet til fravær fra hjemmet ikke er oppfylt, skal du oppgi det overskytende beløpet som «kontantytelse – lønn – annet».
Beløp x kroner (brutto)
Type lønn eller ytelseutgiftsgodtgjørelse, overtidsmat
Trekkplikt nei
Grunnlag for arbeidsgiveravgift nei
Skatte- og avgiftsregel
 • Jan Mayen og bilandene
 • Svalbard
Tilleggsinformasjon:
Antallantall dager

Opptjeningsperiode (frivillig)
Du kan oppgi opptjeningsperiode for alle typer lønn og andre ytelser i a-meldingen. Både startdato og sluttdato for opptjeningsperioden må være innenfor samme rapporteringsmåned.

Når skal du rapportere
Oppgi ytelsen den kalendermåneden du har utbetalt beløpet.

Pensjon - alderspensjon fra folketrygden

Brukes bare av Arbeids- og velferdsetaten (NAV). Gjelder alderspensjon fra folketrygden.

Kort om alderspensjon fra folketrygden
Oppgi alderspensjon etter folketrygdloven kapittel 19 og 20.

Beskrivelsen brukes bare for ytelser fra Arbeids- og velferdsetaten (NAV).

Beløp x kroner (brutto)
Type lønn eller ytelsekontantytelse, alderspensjon fra folketrygden
Trekkplikt

ja

- Du kan la være å gjennomføre forskuddstrekk hvis trekkbeløpet er under minstegrensene for forskuddstrekk.

Grunnlag for arbeidsgiveravgift nei
Skatte- og avgiftsregel
 • Kildeskatt på pensjoner
 • Svalbard
Tilleggsinformasjon:
Pensjonsgrad

x prosent

Pensjonisten kan velge å ta ut 20, 40, 50, 60, 80 eller 100 prosent pensjon. Hvis du bruker ulik pensjonsgrad i ulike perioder skal du oppgi perioden du gir opplysninger om.

Grunnpensjonx kroner (brutto)
Tilleggspensjonx kroner (brutto)
Periode (ved etterbetaling)Oppgi startdato og sluttdato ytelsen gjelder for.

Opptjeningsperiode (frivillig)
Du kan oppgi opptjeningsperiode for alle typer lønn og andre ytelser i a-meldingen. Både startdato og sluttdato for opptjeningsperioden må være innenfor samme rapporteringsmåned.

Når skal du rapportere
Oppgi ytelsen den kalendermåneden du har utbetalt beløpet.

Etterbetale

Skal du etterbetale, oppgi beløpet og perioden det gjelder for i den kalendermåneden du har utbetalt beløpet.

Eksempel

Flere inntektsår
Gjelder etterbetalingen flere inntektsår, del beløpet opp i én transaksjon per inntektsår.

Eksempel

Pensjon - avtalefestet pensjon (AFP)

Gjelder avtalefestet pensjon (AFP).

Kort om avtalefestet pensjon
Oppgi ordinær avtalefestet pensjon.

Ordinær avtalefestet pensjon er avtalefestet pensjon i offentlig sektor og avtalefestet pensjon i privat sektor som begynte å løpe før 1. januar 2011. Det siste året med ordinære utbetalinger av avtalefestet pensjon i privat sektor var 2015.

Les mer om ny avtalefestet pensjon (AFP) i privat sektor som begynte å løpe 1. januar 2011.

Beløp x kroner (brutto)
Type lønn eller ytelsekontantytelse, avtalefestet pensjon (AFP)
Trekkplikt

ja

- Du kan la være å gjennomføre forskuddstrekk hvis trekkbeløpet er under minstegrensene for forskuddstrekk.

Grunnlag for arbeidsgiveravgift

ja/nei

-Det kan unntaksvis forekomme et selve utbetalingen skal med i grunnlag for arbeidsgiveravgift. Dette kan gjelde for utbetalinger fra Oslo pensjonsforsikring og Statens pensjonskasse.

Skatte- og avgiftsregel
 • Kildeskatt på pensjoner
 • Svalbard
Tilleggsinformasjon:
Pensjonsgrad

x prosent

Oppgi pensjonsgrad i prosent.

Pensjonisten kan velge å ta ut 20, 40, 50, 60, 80 eller 100 prosent pensjon. Hvis du bruker ulik pensjonsgrad i ulike perioder skal du oppgi perioden du gir opplysninger om.

Periode (ved etterbetaling)Oppgi startdato og sluttdato ytelsen gjelder for

Opptjeningsperiode (frivillig)
Du kan oppgi opptjeningsperiode for alle typer lønn og andre ytelser i a-meldingen. Både startdato og sluttdato for opptjeningsperioden må være innenfor samme rapporteringsmåned.

Når skal du rapportere
Oppgi ytelsen den kalendermåneden du har utbetalt beløpet.

Etterbetale
Skal du etterbetale, oppgi beløpet og perioden det gjelder for i den kalendermåneden du har utbetalt beløpet.

Eksempel

Flere inntektsår
Gjelder etterbetalingen flere inntektsår, del beløpet opp i én transaksjon per inntektsår.

Eksempel

Pensjon - barnepensjon fra andre enn folketrygden

Gjelder barnepensjon fra andre enn folketrygden, både i og utenfor arbeidsforhold.

Kort om barnepensjon fra andre enn folketrygden
Oppgi barnepensjon fra andre enn folketrygden, både i og utenfor arbeidsforhold.

Formålet med barnepensjon er å sikre inntekt til barn når en eller begge av foreldrene er døde.

Barnepensjonen skal oppgis på barnet.

Beløp x kroner (brutto)
Type lønn eller ytelsekontantytelse, barnepensjon fra andre enn folketrygden
Trekkplikt

ja

Unntak:
-Det er gitt et særskilt trekkfritak for barnepensjon fra andre enn folketrygden. Dette gjelder med mindre det etter samme arbeidstaker og fra samme innretning også blir utbetalt etterlattepensjon til den som har foreldreansvar etter barnelova § 38.

-Frivillig forskuddstrekk i barnepensjon skal du som hovedregel oppi med beskrivelsen barnepensjon, se nærmere informasjon om forskuddstrekk på barnepensjon.

-Du kan la være å gjennomføre forskuddstrekk hvis trekkbeløpet er under minstegrensene for forskuddstrekk.

Grunnlag for arbeidsgiveravgift

ja/nei

Unntak:
-Ytelsen kan inngå i grunnlag for arbeidsgiveravgift hvis den er betalt av tidligere arbeidsgiver over driften. Hvis pensjonen begynte å løpe før 1. januar 1988, skal den likevel ikke med i grunnlaget for beregning av arbeidsgiveravgift.

Skatte- og avgiftsregel
 • Kildeskatt på pensjoner
 • Svalbard
Tilleggsinformasjon:
Periode (ved etterbetaling)Oppgi startdato og sluttdato ytelsen gjelder for.

Opptjeningsperiode (frivillig)
Du kan oppgi opptjeningsperiode for alle typer lønn og andre ytelser i a-meldingen. Både startdato og sluttdato for opptjeningsperioden må være innenfor samme rapporteringsmåned.

Når skal du rapportere
Oppgi ytelsen den kalendermåneden du har utbetalt beløpet.

Etterbetale
Skal du etterbetale, oppgi beløpet og perioden det gjelder for i den kalendermåneden du har utbetalt beløpet.

Eksempel

Flere inntektsår
Gjelder etterbetalingen flere inntektsår, del beløpet opp i én transaksjon per inntektsår.

Eksempel

Pensjon - barnepensjon fra en gammel IPS eller IPA

Gjelder utbetalinger av barnepensjon fra gammel IPS eller IPA.

Kort om barnepensjon fra gammel IPS eller IPA
Oppgi utbetaling av barnepensjon etter lov om individuell pensjonsordning (IPS) og etter pensjonsavtale etter skatteloven (IPA).

Unntak:
Utbetaling av barnepensjon fra ny ordning om individuell sparing til pensjon, jf. FSFIN § 6-47 A, som trådte i kraft 1. november 2017, skal du rapportere i RF 1301 (Grunnlagsdata – individuelle pensjonsordninger).

Se utdypende informasjon om rapportering av innbetalinger og utbetalinger fra den nye ordningen om individuell sparing og pensjon her.

Beløp x kroner (brutto)
Type lønn eller ytelsekontantytelse, IPA eller IPS barnepensjon
Trekkplikt

ja

Unntak:

-Det er gitt et særskilt trekkfritak for barnepensjon fra andre enn folketrygden, med mindre det etter samme arbeidstaker og fra samme innretning også blir utbetalt etterlattepensjon til den som har foreldreansvar etter barnelova § 38.

-Frivillig forskuddstrekk i barnepensjon rapporteres som hovedregel med beskrivelsen barnepensjon, se nærmere informasjon om forskuddstrekk på barnepensjon.

-Du kan la være å gjennomføre forskuddstrekk hvis trekkbeløpet er under minstegrensene for forskuddstrekk.

Grunnlag for arbeidsgiveravgift nei
Skatte- og avgiftsregel
 • Kildeskatt på pensjoner
 • Svalbard
Tilleggsinformasjon:
Periode (ved etterbetaling)Oppgi startdato og sluttdato ytelsen gjelder for.

Opptjeningsperiode (frivillig)
Du kan oppgi opptjeningsperiode for alle typer lønn og andre ytelser i a-meldingen. Både startdato og sluttdato for opptjeningsperioden må være innenfor samme rapporteringsmåned.

Når skal du rapportere
Oppgi ytelsen den kalendermåneden du har utbetalt beløpet.

Pensjon - barnepensjon fra folketrygden

Brukes bare av Arbeids- og velferdsetaten (NAV). Gjelder barnepensjon fra folketrygden.

Kort om barnepensjon fra folketrygden
Oppgi barnepensjon etter kapittel 18.

Formålet med barnepensjon er å sikre inntekt til barn når en eller begge av foreldrene er døde.

Beskrivelsen brukes bare for ytelser fra Arbeids- og velferdsetaten (NAV).

Beløp x kroner (brutto)
Type lønn eller ytelsekontantytelse, barnepensjon fra folketrygden
Trekkplikt

nei

Unntak:
-Det er gitt et særskilt trekkfritak for barnepensjon fra folketrygden.

-Frivillig forskuddstrekk i barnepensjon skal du som hovedregel oppgi med beskrivelsen barnepensjon, se nærmere informasjon om forskuddstrekk på barnepensjon.

Grunnlag for arbeidsgiveravgift nei
Skatte- og avgiftsregel
 • Svalbard
 • Kildeskatt på pensjoner
Tilleggsinformasjon:
Periode (ved etterbetaling)startdato og sluttdato

Opptjeningsperiode (frivillig)
Du kan oppgi opptjeningsperiode for alle typer lønn og andre ytelser i a-meldingen. Både startdato og sluttdato for opptjeningsperioden må være innenfor samme rapporteringsmåned.

Når skal du rapportere
Oppgi ytelsen den kalendermåneden du har utbetalt beløpet.

Etterbetale
Skal du etterbetale, oppgi beløpet og perioden det gjelder for i den kalendermåneden du har utbetalt beløpet.

Eksempel

Flere inntektsår
Gjelder etterbetalingen flere inntektsår, del beløpet opp i én transaksjon per inntektsår.

Eksempel

Pensjon - diverse

Gjelder pensjonsytelser som ikke passer inn under andre beskrivelser.

Kort om pensjon - diverse
Oppgi pensjonsytelser som ikke passer inn under noen av de andre spesifiserte pensjonsytelsene.

Beløp x kroner (brutto)
Type lønn eller ytelsekontantytelse, annet
Trekkplikt

ja

Du kan la være å gjennomføre forskuddstrekk hvis trekkbeløpet er under minstegrensene for forskuddstrekk.

Grunnlag for arbeidsgiveravgift

ja/nei

Unntak:
Hvis pensjonen begynte å løpe før 1. januar 1988, skal du ikke ta med ytelsen i grunnlaget for beregning av arbeidsgiveravgift.

Skatte- og avgiftsregel
 • Kildeskatt på pensjoner
 • Svalbard
Tilleggsinformasjon:
PeriodeOppgi startdato og sluttdato ytelsen gjelder for.

Opptjeningsperiode (frivillig)
Du kan oppgi opptjeningsperiode for alle typer lønn og andre ytelser i a-meldingen. Både startdato og sluttdato for opptjeningsperioden må være innenfor samme rapporteringsmåned.

Når skal du rapportere
Oppgi ytelsen den kalendermåneden du har utbetalt beløpet.

Etterbetale
Skal du etterbetale, oppgi beløpet og perioden det gjelder for i den kalendermåneden du har utbetalt beløpet.

Eksempel

Flere inntektsår
Gjelder etterbetalingen flere inntektsår, del beløpet opp i én transaksjon per inntektsår.

Eksempel

Pensjon - engangsutbetaling fra en gammel IPS eller IPA

Gjelder engangsutbetalinger etter lov om individuelle pensjonsordning (IPS) og etter pensjonsavtale etter skatteloven (IPA).

Kort om engangsutbetaling fra en IPA eller IPS
Oppgi engangsutbetalinger etter lov om individuelle pensjonsordning (IPS) og etter pensjonsavtale etter skatteloven (IPA).

Unntak:
Engangsutbetalinger fra ny ordning om individuell sparing til pensjon, jf. FSFIN § 6-47 A, som trådte i kraft 1. november 2017, skal du oppgi i RF 1301 (Grunnlagsdata – individuelle pensjonsordninger).

Se utdypende informasjon om rapportering av innbetalinger og utbetalinger fra den nye ordningen om individuell sparing til pensjon.

Beløp x kroner (brutto)
Type lønn eller ytelsekontantytelse, IPA eller IPS engangsutbetaling
Trekkplikt

Ja

Fra 1. juni 2017 er utbetalinger fra en individuell pensjonsavtale, herunder IPA, ikke unntatt trekkplikten lenger. Unntaket i skattebetalingsforskriften § 5-6-17 bokstav f er opphevet.

Du kan la være å gjennomføre forskuddstrekk hvis trekkbeløpet er under minstegrensene for forskuddstrekk.

For dødsbo anses engangsutbetalingen ikke som personinntekt. Dødsbo er skattepliktig for bruttobeløpet etter en særskilt sats som årlig fastsettes i Stortingets skattevedtak, jf. skatteloven § 5-40 fjerde ledd og SSV § 3-7. Utbetaler skal foreta trekk etter den særskilte satsen.

Grunnlag for arbeidsgiveravgift Nei
Skatte- og avgiftsregel
 • Kildeskatt på pensjoner
 • Svalbard
TilleggsinformasjonIngen tilleggsinformasjon.

Opptjeningsperiode (frivillig)
Du kan oppgi opptjeningsperiode for alle typer lønn og andre ytelser i a-meldingen. Både startdato og sluttdato for opptjeningsperioden må være innenfor samme rapporteringsmåned.

Når skal du rapportere
Oppgi ytelsen den kalendermåneden du har utbetalt beløpet.

Pensjon - engangsutbetaling innskuddspensjon

Gjelder engangsutbetalinger etter lov om innskuddspensjon.

Kort om engangsutbetaling innskuddspensjon
Oppgi engangsutbetalinger etter lov om innskuddspensjon § 7-7 fjerde ledd.

Overstiger pensjonskapitalen det som trengs for å gi pensjon til forsørgede barn, og ingen har rett til pensjon etter innskuddspensjonsloven § 7-7 tredje ledd, skal gjenværende pensjonskapital utbetales som et engangsbeløp til dødsboet, jf. innskuddspensjonsloven § 7-7 fjerde ledd.

Det kan også være aktuelt med utbetaling av engangsbeløp når avdøde ikke forsørger barn under 21 år eller ikke har ektefelle, samboer eller registrert partner.

Beløp x kroner (brutto)
Type lønn eller ytelsekontantytelse, engangsutbetaling innskuddspensjon
Trekkplikt

ja

- Du kan la være å gjennomføre forskuddstrekk hvis trekkbeløpet er under minstegrensene for forskuddstrekk.

- For dødsbo anses engangsutbetalingen ikke som personinntekt. Dødsbo er skattepliktig for bruttobeløpet etter en særskilt sats som årlig fastsettes i Stortingets skattevedtak, jf. skatteloven § 5-40 fjerde ledd og SSV § 3-7. Utbetaler skal foreta trekk etter den særskilte satsen.

Grunnlag for arbeidsgiveravgift nei
Skatte- og avgiftsregel Du kan ikke bruke særskilte skatte- og avgiftsregler for denne ytelsen.
TilleggsinformasjonIngen tilleggsinformasjon.

Opptjeningsperiode (frivillig)
Du kan oppgi opptjeningsperiode for alle typer lønn og andre ytelser i a-meldingen. Både startdato og sluttdato for opptjeningsperioden må være innenfor samme rapporteringsmåned.

Pensjon - krigspensjon

Brukes bare av Arbeids- og velferdsetaten (NAV). Gjelder utbetalinger av krigspensjon.

Kort om krigspensjon
Oppgi utbetalinger av krigspensjon etter Lov om krigspensjonering for militærpersoner. Loven gjelder pensjon til militærpersoner som har fått mén som følge av skade eller sykdom som de er påført under tjenestegjøring i krig.

Loven omfatter også pensjon til etterlatte til militærpersoner som er døde av skade eller sykdom påført under tjenestegjøring.

Les mer om krigspensjon på NAV sine sider.

Beløp x kroner (brutto)
Type lønn eller ytelsekontantytelse, krigspensjon
Trekkplikt

ja

Unntak: Du kan la være å gjennomføre forskuddstrekk hvis trekkbeløpet er under minstegrensene for forskuddstrekk.

Grunnlag for arbeidsgiveravgift nei
Skatte- og avgiftsregel
 • Kildeskatt på pensjoner
 • Svalbard
Tilleggsinformasjon:
Herav etterlattpensjonOppgi beløpet som er utbetalt i etterlattepensjon. Er det ikke betalt ut etterlattepensjon oppgir du 0.
PeriodeOppgi startdato og sluttdato ytelsen gjelder for.

Opptjeningsperiode (frivillig)
Du kan oppgi opptjeningsperiode for alle typer lønn og andre ytelser i a-meldingen. Både startdato og sluttdato for opptjeningsperioden må være innenfor samme rapporteringsmåned.

Når skal du rapportere
Oppgi ytelsen den kalendermåneden du har utbetalt beløpet.

Etterbetale
Skal du etterbetale, oppgi beløpet og perioden det gjelder for i den kalendermåneden du har utbetalt beløpet.

Eksempel

Flere inntektsår
Gjelder etterbetalingen flere inntektsår, del beløpet opp i én transaksjon per inntektsår.

Eksempel

Pensjon - løpende pensjonsytelser fra en gammel IPS eller IPA

Gjelder løpende pensjonsytelser etter lov om individuell pensjonsordning (IPS) og etter pensjonsavtale etter skatteloven (IPA).

Kort om løpende pensjonsytelser fra gammel IPS eller IPA
Oppgi utbetalinger av:

 • løpende pensjonsytelser etter lov om individuell pensjonsordning (gammel IPS)
 • løpende pensjonsytelser etter pensjonsavtale etter skatteloven (IPA)
  • alderspensjon
  • etterlattepensjon
  • livsarvingspensjon

Unntak:
Ytelser fra ny ordning om individuell sparing til pensjon, jf. FSFIN § 6-47 A, som trådte i kraft 1. november 2017, skal du rapportere i RF 1301 (Grunnlagsdata – individuelle pensjonsordninger).

Se utdypende informasjon om rapportering av innbetalinger og utbetalinger fra den nye ordningen om individuell sparing til pensjon.

Beløp x kroner (brutto)
Type lønn eller ytelsekontantytelse, IPA eller IPS periodiske ytelser
Trekkplikt

ja

Fra 1. juni 2017 er utbetalinger fra gammel IPS og IPA, ikke unntatt trekkplikten lenger. Unntaket i skattebetalingsforskriften § 5-6-17 bokstav f er opphevet.

Unntak: Du kan la være å gjennomføre forskuddstrekk hvis trekkbeløpet er under minstegrensene for forskuddstrekk.

Grunnlag for arbeidsgiveravgift nei
Skatte- og avgiftsregel
 • Kildeskatt på pensjoner
 • Svalbard
Tilleggsinformasjon:
PeriodeOppgi startdato og sluttdato ytelsen gjelder for.

Opptjeningsperiode (frivillig)
Du kan oppgi opptjeningsperiode for alle typer lønn og andre ytelser i a-meldingen. Både startdato og sluttdato for opptjeningsperioden må være innenfor samme rapporteringsmåned.

Når skal du rapportere
Oppgi ytelsen den kalendermåneden du har utbetalt beløpet.

Pensjon i og utenfor arbeidsforhold og livrenter i arbeidsforhold

Gjelder pensjon og livrenter i og utenfor arbeidsforhold og livrenter i arbeidsforhold, fra andre enn folketrygden.

Kort om pensjon i og utenfor arbeidsforhold og livrenter
Oppgi følgene ytelser fra andre enn folketrygden:

 • pensjonsytelser i og utenfor arbeidsforhold
 • gjelder også livrenter i arbeidsforhold (kollektive livrenter) tegnet før 1. januar 2007 og pensjon til gjenlevende ektefelle

Unntak:

 • nye livrenter i arbeidsforhold (kollektive livrenter) tegnet fra 1. januar 2007 og livrente tegnet som fortsettelsesforsikring skal du oppgi som Nye livrenter i arbeidsforhold (kollektive livrenter) og livrenter tegnet som fortsettelsesforsikringer.
 • uføreytelser fra offentlig og privat tjenestepensjonsordning og fra «livrenter i arbeidsforhold (kollektive livrenter) tegnet før 1. januar 2007» skal du oppgi som uførepensjon fra andre enn folketrygden.
 • midlertidig uførepensjon (uføreytelser) skal du oppgi som uførepensjon fra andre enn folketrygden.

Arbeidsgivers dekning av premie til livrenter i arbeidsforhold skal du oppgi som skattepliktig del av visse forsikringspremier.

Dekning av premie til livrenter for pensjonist skal du oppgi som naturalytelser i pensjonsforhold.

Beløp x kroner (brutto)
Type lønn eller ytelsekontantytelse, pensjon og livrente i arbeidsforhold
Trekkplikt

ja

- Unntak: Du kan la være å gjennomføre forskuddstrekk hvis trekkbeløpet er under minstegrensene for forskuddstrekk.

Grunnlag for arbeidsgiveravgift

ja/nei

Unntak: Hvis pensjonen begynte å løpe før 1. januar 1988 skal du ikke ta med ytelsen i grunnlaget for beregning av arbeidsgiveravgift.

Skatte- og avgiftsregel
 • Svalbard
 • Kildeskatt på pensjon
Tilleggsinformasjon:
Periode (ved etterbetaling)Oppgi startdato og sluttdato ytelsen gjelder for.

Opptjeningsperiode (frivillig)
Du kan oppgi opptjeningsperiode for alle typer lønn og andre ytelser i a-meldingen. Både startdato og sluttdato for opptjeningsperioden må være innenfor samme rapporteringsmåned.

Når skal du rapportere
Oppgi ytelsen den kalendermåneden du har utbetalt beløpet.

Etterbetale
Skal du etterbetale, oppgi beløpet og perioden det gjelder for i den kalendermåneden du har utbetalt beløpet.

Eksempel

Flere inntektsår
Gjelder etterbetalingen flere inntektsår, del beløpet opp i én transaksjon per inntektsår.

Eksempel

Pensjon til gjenlevende ektefelle (etterlattepensjon fra andre enn folketrygden)

Gjelder pensjon og livrenter i og utenfor arbeidsforhold og livrenter i arbeidsforhold, fra andre enn folketrygden.

Kort om pensjon i og utenfor arbeidsforhold og livrenter
Oppgi følgene ytelser fra andre enn folketrygden:

 • pensjonsytelser i og utenfor arbeidsforhold
 • gjelder også livrenter i arbeidsforhold (kollektive livrenter) tegnet før 1. januar 2007 og pensjon til gjenlevende ektefelle

Unntak:

 • nye livrenter i arbeidsforhold (kollektive livrenter) tegnet fra 1. januar 2007 og livrente tegnet som fortsettelsesforsikring skal du oppgi som nye livrenter i arbeidsforhold (kollektive livrenter) og livrenter tegnet som fortsettelsesforsikringer.
 • uføreytelser fra offentlig og privat tjenestepensjonsordning og fra «livrenter i arbeidsforhold (kollektive livrenter) tegnet før 1. januar 2007» skal du oppgi som uførepensjon fra andre enn folketrygden.
 • midlertidig uførepensjon (uføreytelser) skal du oppgi som uførepensjon fra andre enn folketrygden.

Arbeidsgivers dekning av premie til livrenter i arbeidsforhold skal du oppgi som skattepliktig del av visse forsikringspremier.

Dekning av premie til livrenter for pensjonist skal du oppgi som naturalytelser i pensjonsforhold.

Beløp x kroner (brutto)
Type lønn eller ytelsekontantytelse, pensjon og livrente i arbeidsforhold
Trekkplikt

ja

Unntak: Du kan la være å gjennomføre forskuddstrekk hvis trekkbeløpet er under minstegrensene for forskuddstrekk.

Grunnlag for arbeidsgiveravgift

ja/nei

Unntak:
Hvis pensjonen begynte å løpe før 1. januar 1988 skal du ikke ta med ytelsen i grunnlaget for beregning av arbeidsgiveravgi

Skatte- og avgiftsregel
 • Svalbard
 • Kildeskatt på pensjoner
Tilleggsinformasjon:
Periode (ved etterbetaling)Oppgi startdato og sluttdato ytelsen gjelder for.

Opptjeningsperiode (frivillig)
Du kan oppgi opptjeningsperiode for alle typer lønn og andre ytelser i a-meldingen. Både startdato og sluttdato for opptjeningsperioden må være innenfor samme rapporteringsmåned.

Når skal du rapportere
Oppgi ytelsen den kalendermåneden du har utbetalt beløpet.

Etterbetale
Skal du etterbetale, oppgi beløpet og perioden det gjelder for i den kalendermåneden du har utbetalt beløpet.

Eksempel

Flere inntektsår
Gjelder etterbetalingen flere inntektsår, del beløpet opp i én transaksjon per inntektsår.

Eksempel

Pensjon til gjenlevende ektefelle (Etterlattepensjon fra folketrygden)

Brukes bare av Arbeids- og velferdsetaten (NAV). Gjelder pensjon til gjenlevende ektefelle.

Kort om pensjon til gjenlevende ektefelle
Oppgi pensjon til gjenlevende ektefelle, etter folketrygdloven kapittel 17.

Beskrivelsen brukes bare for ytelser fra Arbeids- og velferdsetaten (NAV).

Beløp x kroner (brutto)
Type lønn eller ytelsekontantytelse, etterlattepensjon fra folketrygden
Trekkplikt

ja

Unntak: Du kan la være å gjennomføre forskuddstrekk hvis trekkbeløpet er under minstegrensene for forskuddstrekk.

Grunnlag for arbeidsgiveravgift nei
Skatte- og avgiftsregel
 • Kildeskatt på pensjoner
 • Svalbard
Tilleggsinformasjon:
Grunnpensjonx kroner - oppgi bruttobeløpet.
Tilleggspensjonx kroner - oppgi bruttobeløpet.
PeriodeOppgi startdato og sluttdato ytelsen gjelder for.

Opptjeningsperiode (frivillig)
Du kan oppgi opptjeningsperiode for alle typer lønn og andre ytelser i a-meldingen. Både startdato og sluttdato for opptjeningsperioden må være innenfor samme rapporteringsmåned.

Når skal du rapportere
Oppgi ytelsen den kalendermåneden du har utbetalt beløpet.

Etterbetale
Skal du etterbetale, oppgi beløpet og perioden det gjelder for i den kalendermåneden du har utbetalt beløpet.

Eksempel

Flere inntektsår
Gjelder etterbetalingen flere inntektsår, del beløpet opp i én transaksjon per inntektsår.

Eksempel

Pensjonstilskudd - arbeidsgivers tilskudd til utenlandsk pensjonsordning

Gjelder tilskudd betalt av arbeidsgiver til utenlandsk pensjonsordning.

Kort om arbeidsgivers tilskudd til utenlandsk pensjonsordning
Oppgi tilskudd betalt av arbeidsgiver til utenlandsk pensjonsordning etter skatteloven § 6-72.

Slike tilskudd regnes ikke som skattepliktig inntekt for arbeidstakeren.

Arbeidsgiver skal rapportere og betale arbeidsgiveravgift av tilskuddet.

Til forskjell fra arbeidsgivers tilskudd til norske pensjonsordninger, skal tilskuddet til utenlandske pensjonsordninger spesifiseres og rapporteres på hver enkelt arbeidstaker. Arbeidsgiver må også gi opplysninger om i hvilket land pensjonsordningen hører til.

Se også skatte-ABC om utenlandsk pensjonsordning.

Beløp x kroner (brutto)
Type lønn eller ytelsenaturalytelse, innbetaling til utenlandsk pensjonsordning
Trekkplikt

ja/nei

Du skal angi at ytelsen er trekkpliktig hvis tilskuddene til den utenlandske pensjonsordningen overstiger grensene i tjenestepensjonsloven § 4-7 første og annet ledd, se skatteloven § 6-72 første ledd.

Du skal angi at ytelsen er trekkfri hvis tilskuddene til den utenlandske pensjonsordningen ikke overstiger grensene nevnt over.

Grunnlag for arbeidsgiveravgift

ja/nei

Unntak:

Du kan la være å beregne arbeidsgiveravgift når inntektsmottakeren:

 • er omfattet av trygdelovgivningen i et annet land i henhold til en sosialkonvensjon eller EØS-avtalen
 • er en utenlandsk arbeidstaker som ikke er medlem av folketrygden og som arbeider på norsk kontinentalsokkel eller i norsk territorialfarvann
Skatte- og avgiftsregel Du kan ikke bruke særskilte skatte- og avgiftsregler for denne ytelsen.
Tilleggsinformasjon:
Opptjeningslandlandkode

Opptjeningsperiode (frivillig)
Du kan oppgi opptjeningsperiode for alle typer lønn og andre ytelser i a-meldingen. Både startdato og sluttdato for opptjeningsperioden må være innenfor samme rapporteringsmåned.

Når skal du rapportere
Oppgi tilskuddet i den måneden arbeidsgiver betaler det til pensjonsordningen.

Personalrabatt (skattepliktig rabatt) (NY)

(NB) Ny naturalytelse fra 2019

Gjelder skattepliktig personalrabatt og skattepliktige ytelser fra arbeidsgivers forretningspartnere og andre tredjeparter, som for eksempel bonus, rabatter, kundepleie.

Kort om skattepliktige rabatter (personalrabatter)
Oppgi skattepliktig personalrabatt på varer og tjenester fra arbeidsgiver som overstiger beløpsgrensen på 8 000 kroner per år. Også personalrabatter som ikke oppfyller vilkårene for å være skattefrie oppgis her.

Oppgi skattepliktige rabatter, bonuspoeng og andre ytelser fra arbeidsgivers forretningspartnere og andre tredjeparter.

Se Skatteetaten for utfyllende informasjon om rabatter i arbeidsforhold.

Personalforsikringer
Fra 1. januar 2019 er hovedregelen at alle naturalytelser skal verdsettes til omsetningsverdi i sluttbrukermarkedet. Dette gjelder ikke for personalforsikringer, som skal verdsettes til arbeidsgivers kostpris.

Overgangsregel for persontransport
Personalrabatter på billetter mv. som kan benyttes til persontransporttjenester regnes ikke som skattepliktig inntekt selv om prisreduksjonen overstiger 8 000 kroner i 2019. Personalrabatt på persontransporttjenester som kan benyttes fra 1. januar 2020 omfattes av beløpsgrensen på 8 000.

Beløp

x kroner

Oppgi skattepliktig fordel.

Type lønn eller ytelseNaturalytelse, skattepliktig personalrabatt
Trekkplikt

ja

Ytelsen skal alltid oppgis som trekkpliktig.

Du kan la være å gjennomføre forskuddstrekk hvis trekkbeløpet er under

minstegrensene for forskuddstrekk.

For naturalytelser skal du gjennomføre forskuddstrekket i de kontante ytelsene så langt de rekker. Er det ikke dekning for samlet forskuddstrekk i de kontante ytelsene, skal du gi beskjed til skattekontoret.

Grunnlag for arbeidsgiveravgift

ja/nei

Unntak:
Du kan la være å beregne arbeidsgiveravgift når inntektsmottakeren:

 • er omfattet av trygdelovgivningen i et annet land i henhold til en sosialkonvensjon eller EØS-avtalen
 • er en utenlandsk arbeidstaker som ikke er medlem av folketrygden og som arbeider på norsk kontinentalsokkel eller i norsk territorialfarvann
Skatte- og avgiftsregel
 • Jan Mayen og bilandene
 • Svalbard
 • Særskilt fradrag for sjøfolk
 • Skattefri organisasjon
Tilleggsinformasjon
Opptjeningslandlandkode hvis opptjent i utlandet

Opptjeningsperiode (frivillig)
Du kan oppgi opptjeningsperiode for alle typer lønn og andre ytelser i a-meldingen. Både startdato og sluttdato for opptjeningsperioden må være innenfor samme rapporteringsmåned.

Når skal du rapportere
Oppgi skattepliktig fordel den kalendermåneden den er gitt.

Hvis det er ytelser fra arbeidsgivers forretningspartnere eller tredjeparter kan rapporteringen utsettes inntil to kalendermåneder, hvis det er nødvendig for å innhente informasjon som har betydning for verdsettelsen av fordelen.

Privatpersoner - lønn og godtgjørelse til privatpersoner for arbeidsoppdrag i oppdragsgivers hjem

Gjelder lønn og andre godtgjørelser til privatpersoner for arbeidsoppdrag i oppdragsgivers hjem, når du som privatperson er arbeidsgiver.

Kort om lønn til privatpersoner for arbeid i oppdragsgivers hjem
Oppgi lønn og andre godtgjørelser for arbeid i oppdragsgivers hjem. Gjelder bare private arbeidsgivere, og skal bare brukes for utbetalinger du er unntatt plikt til å betale arbeidsgiveravgift av. Gjelder også for utbetalinger til verge etter vergemålsloven § 30, når utbetalingen skjer fra den vergetrengende.

Melding om lønnet arbeid i hjemmet eller ordinær a-melding
Hvordan du kan sende opplysningene avhenger av hvor mye du utbetaler i løpet av et inntekstår. Du finner informasjon om beløpsgrensene på skjemasiden.

Du kan ikke bruke skjema for lønnet arbeid i hjemmet (A04) hvis du har gitt pengegodtgjørelser til dekning av utgifter utenom lønnen, eller gitt andre naturalytelser enn kost og losji. Da må du sende ordinær a-melding (A01 eller A02). Feriepenger oppgis på samme måte som kontant lønn.

Se skjemaside for melding om lønnet arbeid hjemmet (A04).

Eksempel →

Reise - trekkfri kostgodtgjørelse på reise med overnatting på hotell

Gjelder godtgjørelse til kost på reise med overnatting på hotell.

Kort om trekkfri godtgjørelse til kost på reise med overnatting
Oppgi trekkfri godtgjørelse til kost på reise med overnatting på hotell.

Ved pendleropphold er det en forutsetning for trekkfritak at det ikke er kokemuligheter på oppholdsstedet. Et eventuelt overskudd skal du oppgi som trekkpliktig godtgjørelse til kost på reiser

Er kostgodtgjørelsen opptjent i 2018, men utbetalingen skjer i 2019, skal du legge satsene for 2019 til grunn for overskuddsberegningen. Se Skattedirektoratets forskuddssatser for trekkfri kostgodtgjørelse.

Beløp x kroner (brutto)
Type lønn eller ytelseutgiftsgodtgjørelse, reise kost med overnatting på hotell
Trekkplikt nei
Grunnlag for arbeidsgiveravgift nei
Skatte- og avgiftsregel
 • Særskilt fradrag for sjøfolk
 • Jan Mayen og bilandene
 • Svalbard
Tilleggsinformasjon:
Antall

Oppgi antall døgn

Antall døgn som du skal rapportere skal tilsvare antall dager/døgn med krav på diett.

For eksempel:

 • varer reisen 1 døgn og 9 timer skal du oppgi 2 døgn
 • varer reisen i 1 døgn og 5 timer skal du oppgi 1 døgn

Opptjeningsperiode (frivillig)
Du kan oppgi opptjeningsperiode for alle typer lønn og andre ytelser i a-meldingen. Både startdato og sluttdato for opptjeningsperioden må være innenfor samme rapporteringsmåned.

Når skal du rapportere
Oppgi ytelsen den kalendermåneden du har utbetalt beløpet.

Reise - trekkfri kostgodtgjørelse på reise uten overnatting

Gjelder godtgjørelse til kost på tjenestereise uten overnatting.

Kort om trekkfri godtgjørelse til kost på tjenestereise uten overnatting
Oppgi trekkfri godtgjørelse til kost på tjenestereise uten overnatting.

Rett til trekkfri dekning av kostutgifter forutsetter at inntektsmottaker har merkostnader. Se Forskuddsmeldingen 2019 kapittel 12.1 for nærmere vilkår.

Skattebetalingsforskriften § 5-6-12 beskriver øvrige vilkår for trekkfri utgiftsdekning på tjenestereise.

Satsene for trekkfri kostgodtgjørelse er redusert fra 2018 til 2019. Et eventuelt overskudd skal du oppgi som trekkpliktig godtgjørelse til kost på reiser.

Er kostgodtgjørelsen opptjent i 2018, men utbetalingen skjer i 2019 skal du legge satsene for 2019 til grunn for overskuddsberegningen. Se Skattedirektoratets forskuddssatser for trekkfri kostgodtgjørelse.

Hva regnes som tjenestereise
Hva som er en tjenestereise skal vurderes etter yrkesreisebegrepet i FSFIN § 6-44-13. Inntektsmottaker som har merkostnader til kost på yrkesreise, kan som hovedregel få trekkfri kostgodtgjørelse, hvis kravene i skattebetalingsforskriften er oppfylt.

Reiser mellom hjem og arbeidssted hvor inntektsmottaker bruker bil for å frakte med seg arbeidsutstyr anses ikke som tjenestereise i denne sammenheng, og inntektsmottaker kan ikke få dekket trekkfri kostgodtgjørelse på reisen.

Se Skattedirektoratets presisering av reisebegrepet av 24. oktober 2017. Denne presiseringen gjelder for rapportering fra og med 1. november 2017.

Beløp x kroner (brutto)
Type lønn eller ytelseutgiftsgodtgjørelse, reise kost uten overnatting
Trekkplikt nei
Grunnlag for arbeidsgiveravgift nei
Skatte- og avgiftsregel
 • Jan Mayen og bilandene
 • Svalbard
Tilleggsinformasjon:
Antallantall dager

Opptjeningsperiode (frivillig)
Du kan oppgi opptjeningsperiode for alle typer lønn og andre ytelser i a-meldingen. Både startdato og sluttdato for opptjeningsperioden må være innenfor samme rapporteringsmåned.

Når skal du rapportere
Oppgi ytelsen den kalendermåneden du har utbetalt beløpet.

Reise - trekkpliktig annen godtgjørelse på reise

Gjelder annen godtgjørelse på reise.

Kort om trekkpliktig annen godtgjørelse på reise
Oppgi utbetalt trekkpliktig annen utgiftsgodtgjørelse til reiser.

Godtgjørelsen er trekkpliktig hvis den:

 • ikke oppfyller legitimasjonskravene i skattebetalingsforskriften
 • ikke er utbetalt i samsvar med bestemmelser i statens reiseregulativ (særavtale) eller tariffavtale
 • overstiger Skattedirektoratets forskuddssatser.

Kontantgodtgjørelse, herunder bilgodtgjørelse, til dekning av reiseutgifter til besøk i hjemmet i Norge som ikke oppfyller vilkårene for trekkfritak, rapporteres her. Det samme gjelder besøksreiser til hjemmet i Norge når utgiftene er dekket ved refusjon, og dekningen ikke oppfyller vilkårene for trekkfritak.

Beløp x kroner
Type lønn eller ytelseutgiftsgodtgjørelse, reise annet
Trekkplikt

ja

Unntak:

- Du kan la være å gjennomføre forskuddstrekk hvis trekkbeløpet er under minstegrensene for forskuddstrekk.

Grunnlag for arbeidsgiveravgift

ja

Unntak:
Du kan la være å beregne arbeidsgiveravgift når inntektsmottakeren:

 • er omfattet av trygdelovgivningen i et annet land i henhold til en sosialkonvensjon eller EØS-avtalen
 • er en utenlandsk arbeidstaker som ikke er medlem av folketrygden og som arbeider på norsk kontinentalsokkel eller i norsk territorialfarvann
Skatte- og avgiftsregel
 • Særskilt fradrag for sjøfolk
 • Jan Mayen og bilandene
 • Svalbard
 • Skattefri organisasjon
TilleggsinformasjonIngen tilleggsinformasjon.

Opptjeningsperiode (frivillig)
Du kan oppgi opptjeningsperiode for alle typer lønn og andre ytelser i a-meldingen. Både startdato og sluttdato for opptjeningsperioden må være innenfor samme rapporteringsmåned.

Når skal du rapportere
Oppgi ytelsen den kalendermåneden du har utbetalt beløpet.

Reise - trekkpliktig godtgjørelse til losji på tjenestereise

Gjelder trekkpliktig godtgjørelse til losji på tjenestereise.

Kort om trekkpliktig godtgjørelse til losji på tjenestereise
Oppgi godtgjørelse som overstiger faktisk dokumenterte losjiutgifter.

Unntak:
Den delen av godtgjørelsen som dekker dokumenterte losjiutgifter, skal du ikke oppgi.

Beløp x kroner (brutto)
Type lønn eller ytelseutgiftsgodtgjørelse, reise losji
Trekkplikt

ja

Unntak: Du kan la være å gjennomføre forskuddstrekk hvis trekkbeløpet er under minstegrensene for forskuddstrekk.

Grunnlag for arbeidsgiveravgift

ja/nei

Unntak:
Du kan la være å beregne arbeidsgiveravgift når inntektsmottakeren:

 • er omfattet av trygdelovgivningen i et annet land i henhold til en sosialkonvensjon eller EØS-avtalen
 • er en utenlandsk arbeidstaker som ikke er medlem av folketrygden og som arbeider på norsk kontinentalsokkel eller i norsk territorialfarvann
Skatte- og avgiftsregel
 • Særskilt fradrag for sjøfolk
 • Jan Mayen og bilandene
 • Svalbard
 • Skattefri organisasjon
TilleggsinformasjonIngen tilleggsinformasjon

Opptjeningsperiode (frivillig)
Du kan oppgi opptjeningsperiode for alle typer lønn og andre ytelser i a-meldingen. Både startdato og sluttdato for opptjeningsperioden må være innenfor samme rapporteringsmåned.

Når skal du rapportere
Oppgi ytelsen den kalendermåneden du har utbetalt beløpet.

Reise - trekkpliktig kostgodtgjørelse på reise

Gjelder trekkpliktig godtgjørelse til kost på tjenestereiser/yrkesreiser og ved pendleropphold.

Kort om trekkpliktig godtgjørelse til kost på reiser
Oppgi utbetalt trekkpliktig godtgjørelse til dekning av kost på tjenestereiser/yrkesreiser og ved pendleropphold.

Godtgjørelsen er trekkpliktig hvis den:

 • ikke oppfyller legitimasjonskravene i skattebetalingsforskriften
 • ikke er utbetalt i samsvar med bestemmelser i statens reiseregulativ (særavtale) eller tariffavtale
 • overstiger Skattedirektoratets forskuddssatser
 • dekker mer enn merkostnadene eller dekker private utgifter på dagreiser, eller reisen ikke anses som en tjenestereise (yrkesreise). Se Skattedirektoratets presisering av reisebegrepet av 24. oktober 2017 (SKD 231017).
Beløp x kroner (brutto)
Type lønn eller ytelseutgiftsgodtgjørelse, reise kost
Trekkplikt

ja

- Du kan la være å gjennomføre forskuddstrekk hvis trekkbeløpet er under minstegrensene for forskuddstrekk.

Grunnlag for arbeidsgiveravgift

ja/nei

Unntak:
Du kan la være å beregne arbeidsgiveravgift når inntektsmottakeren:

 • er omfattet av trygdelovgivningen i et annet land i henhold til en sosialkonvensjon eller EØS-avtalen
 • er en utenlandsk arbeidstaker som ikke er medlem av folketrygden og som arbeider på norsk kontinentalsokkel eller i norsk territorialfarvann
Skatte- og avgiftsregel
 • Jan Mayen og bilandene
 • Svalbard
 • Særskilt fradrag for sjøfolk
 • Skattefri organisasjon
TilleggsinformasjonIngen tilleggsinformasjon.

Opptjeningsperiode (frivillig)
Du kan oppgi opptjeningsperiode for alle typer lønn og andre ytelser i a-meldingen. Både startdato og sluttdato for opptjeningsperioden må være innenfor samme rapporteringsmåned.

Når skal du rapportere
Oppgi ytelsen den kalendermåneden du har utbetalt beløpet.

Sjøfolk - hyretillegg

Gjelder hyretillegg som utbetales for perioden sjøfolk er hjemme.

Kort om hyretillegg
Oppgi hyretillegg som utbetales for perioden sjøfolk er hjemme.

Av praktiske og administrative grunner blir hyretillegget som regel utbetalt som et fast beløp per måned uavhengig av om det samsvarer med faktisk friperiode i hver enkelt måned.

Tidligere skattefritak for hyretillegg inntil en gitt beløpsgrense ble opphevet fra 2018.

Beløp x kroner (brutto)
Type lønn eller ytelsekontantytelse, hyretillegg
Trekkplikt

ja

Fra 2018 er hyretillegg skattepliktig og trekkpliktig fra første krone.

Unntak: Gjelder ikke om trekkbeløpet er under minstegrensene for forskuddstrekk.

Grunnlag for arbeidsgiveravgift

ja

Unntak:
Du kan la være å beregne arbeidsgiveravgift når inntektsmottakeren:

 • er omfattet av trygdelovgivningen i et annet land i henhold til en sosialkonvensjon eller EØS-avtalen
 • er en utenlandsk arbeidstaker som ikke er medlem av folketrygden og som arbeider på norsk kontinentalsokkel eller i norsk territorialfarvann
Skatte- og avgiftsregel
 • Jan Mayen og bilandene
 • Svalbard
 • Særskilt fradrag for sjøfolk