Lønn og ytelser

Fradrag

Forskuddstrekk i a-meldingen

Arbeidsgiveravgift og finansskatt

Spesielle grupper

Utland

Opplysningsplikt i a-meldingen

Selskap som er hjemmehørende i utlandet, og som utfører oppdrag i Norge eller på norsk sokkel har:

 • opplysningsplikt til Norge og
 • skal levere a-melding

Levering er uavhengig av skatteplikt til Norge.

Enkeltpersonsforetak med ansatte har samme opplysningsplikt.

Rapportering av oppdrag

Oppdrag som utføres i Norge eller på norsk sokkel av et utenlandsk selskap eller en utenlandsk selvstendig næringsdrivende, skal i tillegg registreres i Oppdrags- og arbeidsforholdsregisteret. I dette registeret skal du gi opplysninger om oppdrag og arbeidstakere (arbeidsforholdet).

Hvilken informasjon skal du oppgi

I a-meldingen skal du gi informasjon om:

 • arbeidsforhold
 • lønn og andre ytelser
 • fradrag, for eksempel fagforeningskontingent
 • forskuddstrekk
 • arbeidsgiveravgift

Hvis arbeidstakere er rapportert i Oppdrags- og arbeidsforholdsregisteret, skal du ikke gjenta opplysninger om selve arbeidsforholdet i a-meldingen.

Bruker du en utenlandsk identifikator for å identifisere dine ansatte (inntektsmottakere) må du s...

Hva med forskuddstrekket

Du skal oppgi forskuddstrekk i lønn og andre ytelser for arbeid utført i Norge eller på norsk sokkel. Har du ansatte med skattekort med kildeskatt på lønn, skal du bare trekke kildeskatt av skattepliktige ytelser. Her finner du mer informasjon om kildeskatt på lønn.

Noen unntak

 • Hvis det er sannsynlig at lønn og andre ytelser ikke skal skattlegges i Norge, kan arbeidsgiveren søke skattekontoret om fritak.
 • Du skal ikke oppgi forskuddstrekk som er betalt i utlandet.

Hva med arbeidsgiveravgiften

Du skal oppgi arbeidsgiveravgift av lønn og andre ytelser for arbeid utført i Norge og på norsk sokkel.

Noen unntak

Du kan la være å beregne arbeidsgiveravgift når inntektsmottakeren:

 • er omfattet av trygdelovgivningen i et annet land i henhold til en sosialkonvensjon eller EØS-avtalen
 • er en utenlandsk arbeidstaker som ikke er medlem av folketrygden og som arbeider på norsk kontinentalsokkel eller i norsk territorialfarvann

I disse tilfellene må inntektsmottakeren fremlegge dokumentasjon, for eksempel med skjema A1.

Når må du rapportere

Du skal sende a-melding alle måneder du gjør utbetalinger og trekk, og så lenge arbeidsforholdet varer. Du skal ikke samle opp rapportering for flere måneder.

Se frister for a-meldingen

Se også utdypende informasjon om sluttdato på arbeidsforhold

Hvordan levere a-meldingen

Du kan sende a-melding ved å bruke skjema for direkte registrering i Altinn (A01), eller fra et lønnssystem (A02) som er integrert med Altinn.

Skal du oppgi lønn eller andre ytelser som er opptjent før 1. januar 2015, må du henvende deg til Skatteoppkrever.

Se utdypende informasjon om ulike måter å levere på

Utenlandsforhold

Norske arbeidsgivere med ansatte i utlandet eller med utenlandske ansatte i Norge skal levere a-melding.

Opplysningsplikt i a-meldingen

Norske arbeidsgivere har opplysningsplikt i a-meldingen. Dette gjelder også norske arbeidsgivere med:

 • utenlandske ansatte i Norge
 • norske ansatte i utlandet
 • utenlandske ansatte i utlandet

For arbeidsgivere med utenlandske ansatte i utlandet gjelder en begrenset opplysningsplikt. Se skatteforvaltningsforskiften § 7-2-7 c).

Norske ansatte i utlandet: Ansatte som er skattemessig bosatt i Norge og som utfører arbeid i utl...

Hvilken informasjon skal du oppgi

I a-meldingen skal du gi informasjon om:

 • arbeidsforhold
 • lønn og andre ytelser
 • fradrag
 • forskuddstrekk
 • arbeidsgiveravgift

Bruker du en utenlandsk identifikator for å identifisere dine ansatte (inntektsmottakere) må du senere endre til gyldig norsk id nummer.

Hva med forskuddstrekket

Du skal oppgi forskuddstrekk i lønn og andre ytelser som er opptjent i Norge eller i utlandet. Har du ansatte med skattekort med kildeskatt på lønn, skal du bare trekke kildeskatt av skattepliktige ytelser. Her finner du mer informasjon om kildeskatt på lønn.

Hva med arbeidsgiveravgiften

Du skal oppgi arbeidsgiveravgift av lønn og andre ytelser som er opptjent i Norge eller i utlandet.

Noen unntak:
Hvis den ansatte ikke er medlem av norsk folketrygd behøver du ikke gi opplysninger om arbeidsgiveravgift.

Du kan la være å beregne arbeidsgiveravgift når inntektsmottakeren:

 • er omfattet av trygdelovgivningen i et annet land i henhold til en sosialkonvensjon eller EØS-avtalen
 • er en utenlandsk arbeidstaker som ikke er medlem av folketrygden og som arbeider på norsk kontinentalsokkel eller i norsk territorialfarvann

Når må du rapportere

Du skal sende a-melding alle måneder du gjør utbetalinger og trekk, og så lenge arbeidsforholdet varer. Du skal ikke samle opp rapportering for flere måneder.

Hvordan levere a-meldingen

Du kan sende a-melding ved å bruke skjema for direkte registrering i Altinn (A01), eller fra et lønnssystem (A02) som er integrert med Altinn.

Skal du oppgi lønn eller andre ytelser som er opptjent før 1. januar 2015, må du henvende deg til Skatteoppkrever.

Særskilt fradrag for sjøfolk

Gjelder arbeidstakere som har krav på særskilt fradrag for sjøfolk i lønn og andre ytelser opptjent ved arbeid om bord på skip i fart.

Kort om skatte- og avgiftsregelen

Sjøfolk gis et særskilt fradrag i lønn og andre ytelser som er opptjent om bord på skip i fart. Se satser for fradraget.

Skatte- og avgiftsregelen gjelder for:

 • personer som har arbeid om bord på skip i fart som hovedbeskjeftigelse
 • hvis arbeidet varer til sammen minst 130 dager i samme inntektsår

Det er visse unntak fra kravet om 130 dager, hvis inntektsmottaker er omfattet av tariffavtale.

Skatte- og avgiftsregelen gjelder ikke for:

 • statsloser
 • lønn og andre ytelser ved arbeid om bord på ferger eller passasjerfartøy i rutetrafikk mellom norske havner, når rutens distanse mellom første og siste anløp er under 300 nautiske mil

Antall døgn om bord

For å ha rett på fradraget er det i utgangspunktet et krav at:

 • inntektsmottaker faktisk har arbeidet om bord i til sammen 130 dager i samme inntektsår

Det er visse unntak fra kravet om 130 dager, hvis inntektsmottaker er omfattet av tariffavtale.

Du skal oppgi hvor mange døgn arbeidstakeren har vært om bord. Det er ikke nødvendig at antall døgn er riktig per måned, så lenge du oppgi riktig antall totalt i løpet av året.

Hvis du har oppgitt feil antall døgn i en a-melding kan du rette i en senere a-melding. Du behøver ikke rette tilbake i tid.

Ytelser som skatte- og avgiftsregelen gjelder for

Du kan bruke skatte- og avgiftsregelen «Særskilt fradrag for sjøfolk» for de fleste typer lønn og ytelser.

Du skal markere lønn og andre ytelser, som gir rett til fradraget med «Særskilt fradrag for sjøfolk».

Se oversikt over ytelser skatte- og avgiftsregelen gjelder for her.

Kombinasjon av særskilt fradrag for sjøfolk og nettolønn

For noen arbeidstakere til sjøs gjelder to ulike skatte- og avgiftsregler.

Dette er arbeidstakere som:

 • har krav på særskilt fradrag for sjøfolk og
 • har inngått avtale med arbeidsgiveren sin om nettolønn

Denne kombinasjonen kaller vi for nettolønn for sjøfolk.

Skattefrie organisasjoner

Gjelder opplysningsplikt og skatte- og avgiftsregel for skattefrie organisasjoner.

Kort om opplysningsplikten for skattefrie organisasjoner

Hvis du sender a-melding for en skattefri organisasjon etter skatteloven § 2-32 første ledd, gjelder opplysningsplikten når lønn og andre ytelser overstiger 10 000 kroner i året til en arbeidstaker. "Andre ytelser" omfatter i utgangspunktet alle typer trekkpliktige utgiftsgodtgjørelser og skattepliktige naturalytelser, som f.eks. trekkpliktig bilgodtgjørelse, fri kost og fritt losji.

Hvis samlet utbetaling ikke overstiger grensen for opplysningsplikt, behøver du ikke oppgi lønn eller andre ytelser i a-meldingen.

To måter å gi opplysninger på for skattefrie organisasjoner

For skattefrie organisasjoner kan du gi opplysninger om lønn og andre ytelser i a-meldingen på to ulike måter.

 • Du kan bruke skatte- og avgiftsregelen «Skattefri organisasjon» fra første krone, eller
 • la være å gi opplysninger om utbetalinger til beløpsgrensen er nådd. Når beløpsgrensen blir overskredet, skal du oppgi alle utbetalinger uten skatte- og avgiftsregelen.

Uansett hvilken måte du bruker skal du beregnes arbeidsgiveravgift fra første krone.

Hvis du bruker skatte- og avgiftsregelen
Bruker du skatte- og avgiftsregelen «Skattefri organisasjon», trenger du ikke å vurdere om du kommer til å passere grensen for opplysningsplikten på 10 000 kroner i løpet av året. Hvis du bruker den, må du gjøre det fra første krone og for alle utbetalinger hele året.

Du skal markere all lønn og andre ytelser der du kan bruke regelen med «Skattefri organisasjon».

Eksempel

Hvis du ikke bruker skatte- og avgiftsregelen
Hvis du ikke bruker regelen skal du ikke oppgi lønn og andre ytelser for arbeidstakeren, så lenge beløpet er under grensen for opplysningsplikt. Hvis du utbetaler mer enn 10 000 til en arbeidstaker i løpet av året, skal du oppgi all lønn og andre ytelser uten å bruke skatte- og avgiftsregelen for skattefri organisasjon.

Den måneden arbeidstakers lønn og andre ytelser passerer grensen må du oppgi hele beløpet i a-meldingen.

Eksempel

Ytelser skatte- og avgiftsregelen gjelder for

Du kan bare bruke skatte- og avgiftsregelen «Skattefri organisasjon» på noen typer lønn og andre ytelser.

Når du bruker skatte- og avgiftsregelen skal du markere ytelsen med «Skattefri organisasjon».

Se oversikt her.

Hva med forskuddstrekket

Du skal oppgi alle forskuddstrekkene du har gjennomført. Hvis ytelsene for året til sammen er under 10 000 kroner, skal du ikke gjennomføre trekk. Hvis grensen passeres i løpet av året, skal du gjennomføre trekk, hvis det er kontante ytelser å trekke i.

Hva med arbeidsgiveravgiften

Du skal betale arbeidsgiveravgift av all lønn og andre ytelser du utbetaler. Dette gjelder uansett om beløpene overstiger grensen for opplysningsplikt eller ikke.

Hvis du har ventet med å oppgi lønn og ytelser til grensen for opplysningsplikt er passert, kan du få feilmelding MAGNET_EDAG 184 i a-meldingen for den måneden du passerer grensen. Det skyldes at du har oppgitt avgiftsgrunnlaget løpende, mens lønn og ytelser først ble oppgitt i den måneden grensen ble passert. Da er det ikke samsvar mellom avgiftsgrunnlag og avgiftspliktig lønn og ytelser. Dette er ok, og du trenger ikke å rette dette.

Hva bruker vi opplysningene til

NAV bruker opplysninger om lønn og ytelser til å beregne dagpenger og for å kontrollere ytelser som sykepenger, foreldrepenger, uføretrygd og bidragsforskudd.

Skatteetaten bruker opplysningene for å sikre at ansatte som har tjent mindre enn grensen for opplysningsplikt slipper å betale skatt av inntekten.

Statistisk sentralbyrå (SSB) benytter opplysningene til statistikkformål.

Kildeskatt på pensjoner

Gjelder kildeskatt på pensjon og uføreytelser fra Norge til personer som ikke er skattemessig bosatt i Norge.

Kort om skatte- og avgiftsregelen

Pensjoner og uføreytelser som utbetales fra Norge til personer som ikke er skattemessig bosatt i Norge, er skattepliktige i Norge.

Dette betyr at inntektsmottakeren er skattepliktig for norsk pensjon og norske uføreytelser, selv om vedkommende er skattemessig emigrert fra Norge eller aldri har bodd i Norge.

Kildeskatten er i utgangspunktet 15 prosent av bruttobeløpet.

Du må markere både pensjon og forskuddstrekket med kildeskatt på pensjoner.

Les mer om kildeskatt på pensjon og utføreytelser her.

Ytelser skatte- og avgiftsregelen gjelder for

Skatte- og avgiftsregelen omfatter:

 • pensjon fra folketrygden
 • offentlige tjenestepensjoner
 • private tjenestepensjoner
 • andre private pensjoner
 • uføretrygd fra folketrygden
 • uføreytelser fra andre ordninger

I a-meldingen skal du markere ytelsene med «Kildeskatt på pensjoner», for personene dette gjelder.

Se oversikt over ytelser skatte- og avgiftsregelen gjelder for her.

Hva med forskuddstrekket

Når du bruker skatte- og avgiftsregelen på pensjon og uføreytelser, skal du også markere tilhørende forskuddstrekk med «Kildeskatt på pensjon».

Nettolønn

Gjelder når ansatte har inngått avtale om fast netto utbetalt lønn og arbeidsgiver har forpliktet seg til å betale den ansattes skatt.

Kort om skatte- og avgiftsregelen

I noen tilfeller skal arbeidsgiveren dekke skatt av arbeidstakerens avtalte lønn eller andre ytelser. Dette kalles nettolønn og innebærer at arbeidsgiveren betaler skatten for arbeidstakeren.

Arbeidsgiveren er da forpliktet til å rapportere bruttolønn. Det er også arbeidsgiveren som har ansvaret for riktig beregning av bruttolønn (oppgrossing), når det praktiseres nettolønnsordninger.

Både arbeidstakere som jobber i Norge og i utlandet kan ha nettolønn. Rapportering av nettolønn for arbeid utført i utlandet skiller seg fra rapportering av nettolønn for arbeid utført i Norge.

Ytelser skatte- og avgiftsregelen gjelder for
For arbeidstakere med nettolønn skal du markere lønn og andre ytelser dette gjelder, med «Nettolønn» i a-meldingen.

Se oversikt over ytelser skatte- og avgiftsregelen nettolønn gjelder for her.

Nettolønn for sjøfolk

Noen arbeidstakere med nettolønnsavtale, har også krav på særskilt fradrag for sjøfolk.

For slike arbeidstakere skal du markere lønn og andre ytelser dette gjelder med «Nettolønn for sjøfolk» i a-meldingen.

Se oversikt over ytelser skatte- og avgiftsregelen nettolønn for sjøfolk gjelder for.

Se informasjon om særskilt fradrag for sjøfolk her

Jan Mayen og de norske bilandene i Antarktis

Gjelder lønn og andre ytelser som skal skattlegges etter Jan Mayen-skatteloven.

Kort om skatte- og avgiftsregelen

Lønn og andre ytelser for arbeid på Jan Mayen eller i de norske bilandene i Antarktis skattlegges etter reglene i svalbardskatteloven, hvis det enkelte opphold i forbindelse med arbeidet overstiger 30 døgn.

Du skal bruke denne skatte- og avgiftsregelen for inntektsmottakere som har et sammenhengende opphold på Jan Mayen eller bilandene over 30 dager.

Sykepenger og lønn under sykdom skattlegges etter de samme regler, hvis arbeidstakeren under sykdommen oppholder seg på Jan Mayen eller i de norske bilandene i Antarktis.

De norske bilandene i Antarktis er Dronning Maud Land, Bouvetøya og Peter I Øy.

Du må markere lønn og andre ytelser, forskuddstrekket, trygdeavgiften og fradrag med Jan Mayen og bilandene, i tillegg til å oppgi opplysninger om inntektsmottakers opphold der. For arbeidsgiveravgiften gjelder samme regler som for Svalbard.

Sammenhengende opphold over 30 dager

Hvis en person oppholder seg på Jan Mayen eller bilandene i mer enn 30 dager, uten å forlate stedet, regner vi det som et sammenhengende opphold. Dette gjelder også opphold som går over et årsskifte.

Slik regner du ut oppholdet:

 • tell opp antall sammenhengende dager
 • ikke inkluder reisedager til og fra
 • reiser bort fra Jan Mayen eller bilandene avbryter det sammenhengende oppholdet, og tellingen startet på nytt

Hvis en person arbeider på Jan Mayen i 14 dager, tar en helg på fastlandet, og deretter arbeider 20 dager på Jan Mayen, er dette to opphold på under 30 dager. Du skal da ikke bruke skatte- og avgiftsregelen for disse periodene.

Hvilke opplysninger skal du oppgi

Når du sender a-melding skal du i tillegg til andre obligatoriske opplysninger, oppgi:

OppholdsIDunik ID
Startdatofra dato
Sluttdatotil dato
OppholdsbeskrivelseJan Mayen og bilandene

Startdato og sluttdato er for det sammenhengende oppholdet.

Ytelser som skatte- og avgiftsregelen gjelder for

Du kan bruke skatte- og avgiftsregelen på de fleste typer lønn og andre ytelser.

Når inntektsmottakeren oppfyller vilkårene skal du markere lønn og andre ytelsen med skatte- og avgiftsregelen «Jan Mayen og bilandene».

Se oversikt over ytelser skatte- og avgiftsregelen gjelder for her.

Hva med forskuddstrekk

Har du brukt skatte- og avgiftsregelen på lønn og andre ytelser, skal du også markere:

 • forskuddstrekket med «Jan Mayen og bilandene»
 • trygdeavgiften med «Betalt trygdeavgift til Jan Mayen».

Her finner du satsene som gjelder for trukket skatt og trygdeavgift til Jan Mayen og bilandene. Den årlige meldingen om skatt og skattetrekk på Svalbard, Jan Mayen og bilandende gir nærmere informasjon om hvordan trekket skal gjennomføres.

Trekket betales til skatteoppkreveren i bostedskommunen på fastlandet.

Hva med fradraget

Har du brukt skatte- og avgiftsregelen på lønn og andre ytelser, husk å oppgi følgende fradrag med Jan Mayen og bilandene:

 • Fagforeningskontingent Jan Mayen og bilandene i Antarktis
 • Premie til pensjonsordninger Jan Mayen og bilandene i Antarktis

Hva med arbeidsgiveravgift

For Jan Mayen og de norske bilandene i Antarktis gjelder samme regler for arbeidsgiveravgift som for Svalbard. Se egen beskrivelse om arbeidsgiveravgift for lønnstrekk på Svalbard under punktet andre næringer.

Svalbard

Kort om skatte- og avgiftsregelen

Svalbard er et eget beskatningsområde. Alle som mottar lønn eller andre ytelser for arbeid eller pensjon på Svalbard skal betale skatt til Svalbard etter lønnstrekkordningen.

Lønnstrekkordningen omfatter i hovedsak:

 • lønn og annen godtgjørelse for arbeid og oppdrag i og utenfor tjenesteforhold, herunder honorarer, provisjoner mv.
 • styrehonorarer o.l.
 • naturalytelser og overskudd på utgiftsgodtgjørelser
 • vederlag ved opphør av arbeidsforhold
 • pensjon, uføretrygd, føderåd eller livrente som ledd i pensjonsordning i arbeidsforhold når mottageren er skattemessig bosatt på Svalbard (opphold over 12 måneder)

Du skal bruke skatte- og avgiftsregelen for Svalbard for inntektsmottakere som:

 • er bosatte på Svalbard og mottar lønn og andre ytelser for arbeid eller pensjon
 • ikke er bosatt, men har et sammenhengende opphold over 30 dager og mottar lønn eller andre ytelse for arbeid

I tillegg til lønn og andre ytelse, må du markere forskuddstrekket og fradrag med Svalbard. Du må gi opplysninger om inntektsmottakers opphold. Arbeidsgiveravgiften må markeres med egen beregningskode for Svalbard.

Les mer om skattereglene for Svalbard i Skatte-ABC.

Ytelser fra det offentlige
I sykepenger, fødselspenger, adopsjonspenger og dagpenger under arbeidsledighet som utbetales til en inntektsmottaker bosatt på Svalbard, skal det trekkes skatt og trygdeavgift etter reglene for lønnstrekk. Dette gjelder også når mottakeren av ytelsene oppholder seg på fastlandet. Det er en forutsetning at oppholdet på Svalbard varer sammenhengende i minst 30 dager, og at vedkommende var i aktivt arbeid på Svalbard da retten til utbetaling oppsto.

Lønn for arbeid på fastlandet eller i utlandet
Personer som er skattemessig bosatt på Svalbard, er ikke skattepliktige til Svalbard for lønn for arbeid på fastlandet eller i utlandet. Dette gjelder for eksempel arbeid i ferie, under permisjon eller militærtjeneste, forutsatt at lønnen skattlegges på det norske fastlandet eller i en annen stat.

Sammenhengende opphold over 30 dager

Hvis en person, som ikke er bosatt på Svalbard, oppholder seg på Svalbard i mer enn 30 dager, uten å forlate øya, regner vi det som et sammenhengende opphold. Dette gjelder også opphold som går over et årsskifte.

Slik regner du ut oppholdet:

 • tell opp antall sammenhengende dager
 • ikke inkluder reisedager til og fra
 • reiser bort fra Svalbard avbryter det sammenhengende oppholdet, og tellingen starter på nytt

Hvis en person arbeider på Svalbard i 14 dager, tar en helg på fastlandet, og deretter arbeider 20 dager på Svalbard, er dette to opphold på under 30 dager. Du skal da ikke bruke skatte- og avgiftsregelen for disse periodene.

For personer som er skattemessig bosatt på Svalbard skal du alltid bruke skatte- og avgiftsregele...

Hvilke opplysninger skal du oppgi

Når du sender a-melding skal du i tillegg til andre obligatoriske opplysninger, oppgi:

OppholdsIDunik ID
Startdatofra dato
Sluttdatotil dato
OppholdsbeskrivelseSvalbard

Startdato og sluttdato er for det sammenhengende oppholdet.

Ytelser som skatte- og avgiftsregelen gjelder for

Du kan bruke skatte- og avgiftsregelen på de fleste typer lønn og andre ytelser.

Når inntektsmottakeren oppfyller vilkårene skal du markere ytelsen med skatte- og avgiftsregelen «Svalbard».

Se oversikt over ytelser skatte- og avgiftsregelen gjelder for her.

Hva med forskuddstrekket

Har du brukt skatte- og avgiftsregelen på lønn og andre ytelser, skal du også markere forskuddstrekket med «Svalbard». Dette gjelder lønnstrekket som er gjort av lønn, andre ytelser og pensjon opptjent på Svalbard.

Her finner du satsene som gjelder for lønnstrekk og trygdeavgift til Svalbard. Den årlige meldingen om skatt og skattetrekk på Svalbard, Jan Mayen og bilandende gir nærmere informasjon om hvordan trekket skal gjennomføres.

Hva med fradraget

Har du brukt skatte- og avgiftsregelen på lønn og andre ytelser og arbeidstakeren kommer inn under lønnstrekkordningen på Svalbard, husk å oppgi følgende fradrag med riktig beskrivelse for Svalbard:

 • Fagforeningskontingent Svalbard
 • Premie til pensjonsordninger Svalbard
 • Premie til fond og trygd – Svalbard
 • Brakkeleie – Svalbard

Hva med arbeidsgiveravgiften

Se egen beskrivelse om arbeidsgiveravgift for lønnstrekk på Svalbard under punktet andre næringer.

Stikkord: amelding

Oversikt over ytelser som kun utbetales fra Arbeids- og velferdsetaten

Utgåtte koder