Lønn og ytelser

Fradrag

Forskuddstrekk i a-meldingen

Arbeidsgiveravgift og finansskatt

Spesielle grupper

Oversikt over ytelser som kun utbetales fra Arbeids- og velferdsetaten

Utgåtte koder

Utgåtte koder fra 2015

KodeBegrunnelse
000 – FeriepengegrunnlagIkke relevant for a-ordningen.
209 – Pensjon fra offentlig tjenesteordning til personer over 67 årDenne informasjonen blir innrapportert gjennom den nye strukturen for innrapportering av offentlig tjenestepensjon, jf. kode 211 og 212 og innrapportert fødselsdato.
209 - Spesielt for etterbetalinger

Ved etterbetalinger innrapporteres disse med samme beskrivelse som for "Pensjon i og utenfor arbeidsforhold og og livrenter i arbeidsforhold mv. (tidligere kode 211/212)

Etterbetalt beløp (og periode) må splittes dersom en del er samordnet med pensjon fra folketrygden og en del ikke er det.

210 – Uførepensjon til personer over 67 årDenne informasjonen blir innrapportert gjennom den nye strukturen for innrapportering av offentlig tjenestepensjon, jf. kode 247 og innrapportert fødselsdato.
Hvis månedlig uførepensjon endrer seg når skattyteren fyller 67 år, bør etterbetalingen splittest i "før 67" og "etter 67".
210 - Spesielt for etterbetalingerVed etterbetalinger innrapporteres disse med samme beskrivelse som "Uførepensjon fra andre enn folketrygden" (tidligere kode 247)
213 – Underholdsbidrag til barnDenne ytelsen blir innrapportert etter kode 229.
221 – Foreløpig uførestønad fra folketrygden i påvente av pensjonsytelseRegelen for foreløpig uførestønad er opphevet.
222 – Rehabiliteringspenger og attføringspengerDekkes gjennom kode 239.
223 – Skattefri grunnstønad og hjelpestønad fra folketrygdenInnrapporteres som ordinære grunnlagsdata på årsbasis, ikke gjennom a-ordningen.
225 – Etterbetaling av pensjons- og trygdeytelserIkke lenger behov for egen kode for etterbetaling, jf. ny struktur for innrapportering av pensjons- og trygdeytelser. Se f.eks. kode 211 og 212.
231 – Etterbetaling av attførings- og rehabiliteringspenger, arbeidsavklaringspenger, tidsbegrenset uførestønad, sykepenger og dagpenger under arbeidsledighet.Ikke lenger behov for egen kode for etterbetaling, jf. ny struktur for innrapportering av denne type ytelser. Se f.eks. kode 147 og 148.
233 – Tidsbegrenset uførestønadDekkes gjennom kode 239.
235 - Skattefrie tilleggsstønaderInnrapporteres som grunnlagsdata på årsbasis. Ikke nødvendig å innrapportere via a-meldingen.
236 – Behovsprøvet barnetillegg av tidsbegrenset uførestønadDekkes gjennom kode 239.
245 – Skattefri stønad til barnetilsyn fra folketrygdenInnrapporteres som grunnlagsdata på årsbasis. Ikke nødvendig å innrapportere via a-meldingen.
250 – SærfradragsforslagIkke aktuell i a-ordningen per dags dato
402 – ForpleiningsgodtgjørelseUtgår siden den nesten ikke er benyttet.
406 – Egenandel og skyssgodtgjørelse til legerUtgår siden den nesten ikke er benyttet.
619 – Trekkfri kontantgodtgjørelse ved administrativ forpleining på tjenestereiseFradragsrett for småutgifter opphevet fra 2016.
620 – Trekkfri kontantgodtgjørelse ved administrativ forpleining under pendleroppholdFradragsrett for småutgifter opphevet fra 2016.
823 – LokalgodtgjørelseSvært lite brukt kode.
921 – Småutgifter sjøfolkFradragsrett for småutgifter opphevet fra 2016.
924 – Tap ved opsjon i arbeidsforholdUtgår siden den nesten ikke er benyttet.
926 – Skattefrie utbetalinger fra offentlige myndigheter og innretninger mv.Innrapporteres som grunnlagsdata på årsbasis. Ikke nødvendig å innrapportere via a-meldingen.
949 – DiverseYtelser som ble innrapportert under denne koden, blir dekket gjennom andre kombinasjoner etter a-ordningen.

Utgåtte koder/ytelser fra 2016

KodeBegrunnelse
235 – Skattefrie tilleggsstønaderRapporteres som grunnlagsdata på årsbasis. Ikke nødvendig å rapportere via a-meldingen.
245 – Skattefri stønad til barnetilsyn fra folketrygdenRapporteres som grunnlagsdata på årsbasis. Ikke nødvendig å rapportere via a-meldingen.
619 – Trekkfri kontantgodtgjørelse ved administrativ forpleining på tjenestereiseFradragsrett for småutgifter opphevet fra 2016.
620 – Trekkfri kontantgodtgjørelse ved administrativ forpleining under pendleroppholdFradragsrett for småutgifter opphevet fra 2016.
921 – Småutgifter sjøfolkFradragsrett for småutgifter opphevet fra 2016.

Utgåtte koder/ytelser fra 2017

KodeBegrunnelse
229 – Skattefritt underholdsbidrag til barnRapporteres som grunnlagsdata på årsbasis. Ikke nødvendig å rapportere via a-meldingen.
242 – Skattefritt ektefelletilleggRapporteres som grunnlagsdata på årsbasis. Ikke nødvendig å rapportere via a-meldingen.
916 – skattefri etterlønn og etterpensjonRapportering av skattefri etterpensjon tas ut av a-ordningen. Ny inntektsbeskrivelse for skattefri etterlønn.

Utgåtte koder/ytelser fra 2018

KodeBegrunnelse
401 – Næringsinntekt – kontantyelse - annetRapporteres som grunnlagsdata på årsbasis. Ikke nødvendig å rapportere via a-meldingen.
401 – Næringsinntekt – naturalytelse - annetRapporteres som grunnlagsdata på årsbasis. Ikke nødvendig å rapportere via a-meldingen.
925 – Trekkfritt hyretilleggSkattefritak for hyretillegg opphevet fra 2018.
Stikkord: amelding