Om veiledningen

Rapporteringsplikt

Andre rapporteringsmåter

Ikke bruk mer enn en rapporteringsmåte

Opplysningsplikten

Frist for rapportering

Frist for betaling av forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift

Korrigere innsendt informasjon

Kontroll av innsendt a-melding

Hva skal rapporteres

Arbeidsforholdsopplysninger – rapportering

Type arbeidsforhold

Ordinært arbeidsforhold

Maritimt arbeidsforhold

Frilanser, oppdragstaker og personer som mottar honorarer og personer som mottar honorarer

Pensjon eller andre ytelser

Det er viktig at du oppgir riktig type arbeidsforhold. For mer informasjon, se Velg riktig type arbeidsforhold.

Velg riktig type arbeidsforhold

Se punktet Velg riktig type arbeidsforhold.

ArbeidsforholdsID

ArbeidsforholdsID i a-meldingen

ArbeidsforholdsID er en identifikator for arbeidsforholdet.

Bruker du et lønns- eller personalsystem vil arbeidsforholdsID normalt genereres når du oppretter et nytt arbeidsforhold.

Oppgi arbeidsforholdsID når:

 • En arbeidstaker har flere arbeidsforhold i samme virksomhet
  Hvis en arbeidstaker har flere arbeidsforhold i samme virksomhet, gjør arbeidsforholdsID det mulig å skille mellom arbeidsforholdene.
 • En arbeidstaker har sluttet i virksomheten og begynner igjen
  Hvis en arbeidstaker slutter i et arbeidsforhold og senere starter opp i et nytt arbeidsforhold i samme virksomhet, må du oppgi ny arbeidsforholdsID for å skille arbeidsforholdene fra hverandre.
 • Du har sesongarbeidere
  En sesongarbeider som har jobbet i virksomheten tidligere, skal du oppgi med en annen arbeidsforholdsID enn den som ble oppgitt i forrige sesong.

Dette regnes ikke som flere arbeidsforhold:

 • Hvis en arbeidstaker har ulike oppgaver eller arbeider på ulike prosjekter skal dette i de aller fleste tilfeller oppgis som ett arbeidsforhold. Arbeidsgiver har ofte behov for å tilordne kostnader til forskjellige aktiviteter eller prosjekter, men dette skal ikke oppgis som flere arbeidsforhold i a-meldingen.

Merk!
Hvis du bruker samme arbeidsforholdsID flere ganger vet vi ikke om du rapporterer et nytt arbeidsforhold eller endrer på det gamle. Bruk derfor en unik arbeidsforholdsID for hvert arbeidsforhold.

Er det obligatorisk?

Ja, for alle arbeidstakere som har mer enn ett arbeidsforhold i samme virksomhet. Også når det er et opphold i tid mellom et gammelt og nytt arbeidsforhold i samme virksomhet. Opplysningen gjelder alle ordinære og maritime arbeidsforhold.

Det er frivillig for frilansere, oppdragstaker, honorarpersoner med mer.

Du skal ikke oppgi arbeidsforholdsID hvis type arbeidsforhold er pensjon eller andre ytelser utenfor arbeidsforhold.

Skal du endre eller rette feil

Når du har fått feilmelding i tilbakemeldingen (A03)

Feilmelding som gjelder arbeidsforholdsID:
ArbeidsforholdsID mangler
F242 / MAGNET_EDAG-242

Feilmelding som kan gjelde arbeidsforholdsID:
Opplysninger om arbeidsforhold mangler
F108 / MAGNET_EDAG-108

Se Korrigere innsendt informasjon.
Bruker du et lønnssystem, sjekk med din systemleverandør hvis du er usikker på hvordan du retter.

Har du selv oppdaget feil
Har du glemt å oppgi eller oppgitt feil i arbeidsforholdsID og ikke har fått feilmelding på dette i tilbakemeldingen (A 03), kan du rette i neste a-melding. Du behøver ikke endre tidligere innsendte a-meldinger.

Har du gjenbrukt arbeidsforholdsID for arbeidsforhold i samme virksomhet og ikke fått feilmelding på dette i tilbakemeldingen (A03), vil måten du endrer på avhenge av om det gjelder arbeidsforhold med eller uten overlappende ansettelsesperioder.

Med overlappende perioder
Har du gjenbrukt en arbeidsforholdsID for arbeidsforhold i samme virksomhet for to perioder som overlapper, endrer du ved å sende en ny a-melding. I de fleste tilfeller behøver du ikke erstatte meldinger bakover i tid.

Oppgi startdato og eventuelt sluttdato for den første perioden. Oppgi nytt arbeidsforhold med ny arbeidsforholdsID, ny startdato og andre obligatoriske opplysninger i forhold til type arbeidsforhold.

Merk!
Hvis du gjenbruker arbeidsforholdsID på to ansettelsesperioder som er overlappende, oppdateres det eksisterende arbeidsforholdet med den nye ansettelsesperioden. I Aa-registeret kan det da mangle perioder arbeidstakeren har vært i arbeid hos deg.

Uten overlappende perioder
Har du gjenbrukt en arbeidsforholdsID for arbeidsforhold i samme virksomhet for to etterfølgende, ikke overlappende perioder kan du rette feilen i neste a-melding. Du behøver ikke endre tidligere innsendte a-meldinger.

For tilsvarende fremtidige situasjoner bør du bruke en unik arbeidsforholdsID for hver ansettelsesperiode.

Hva bruker vi opplysningene til

NAV bruker arbeidsforholdsID for å se om en arbeidstaker har flere arbeidsforhold i samme virksomhet. Det kan enten være for å skille mellom flere arbeidsforhold en person kan ha i samme virksomhet i samme periode, eller for å skille mellom flere arbeidsforhold en person kan ha i samme virksomhet i ulike perioder.

Hvis en arbeidstaker har flere arbeidsforhold i samme virksomhet har NAV behov for en ID for å skille opplysningene fra hverandre. En arbeidstaker kan også bli syk eller permittert i bare et av arbeidsforholdene og da trenger etatene å vite hvilke arbeidsforholdsopplysninger som er knyttet til hvilket arbeidsforhold.

Opplysninger om arbeidsforholdsID for ordinære og maritime arbeidsforhold overføres til Aa-registeret.

Aktuelt regelverk

 • A-opplysningsloven
 • A-opplysningsforskriften
 • Folketrygdloven §§ 1-8 og 25-1
 • Forskrift av 18. august 2008 nr. 942 om arbeidsgiver og arbeidstakerregisteret § 6 nr. 1 første ledd

Startdato på arbeidsforhold

Startdato på arbeidsforhold i a-meldingen

Startdatoer datoen arbeidsforholdet starter ifølge arbeidsavtalen. Det er ikke nødvendigvis første dag arbeidstakeren møter på jobb.

Oppgi datoen som framgår av arbeidsavtalen eller annen overenskomst.

For frilanser, oppdragstaker, honorarperson m.m. er startdato den datoen oppdraget startet.

Er det obligatorisk?

Ja, for alle ordinære og maritime arbeidsforhold, og frilansere, oppdragstaker, honorarpersoner med mer.

Du skal ikke oppgi startdato hvis type arbeidsforhold er pensjon eller andre ytelser utenfor arbeidsforhold.

Når skal du rapportere

 • Hvor ofte?
  Oppgi startdato når datoen er kjent og gjenta denne alle måneder, til og med måneden sluttdatoen inntreffer.
 • Hvor tidlig?
  Du kan oppgi startdatoen før den inntreffer.
 • Hvor sent?
  Oppgi startdatoen senest innen rapporteringsfristen for den måneden den inntreffer.


Skal du endre eller rette feil
Når du har fått feilmelding i tilbakemeldingen (A03)

Feilmelding som gjelder startdato:
Startdato på arbeidsforholdet er endret fra forrige rapportering
F110 / MAGNET_EDAG-110

Se Korrigere innsendt informasjon.
Bruker du et lønnssystem, sjekk med din systemleverandør hvis du er usikker på hvordan du retter.

Har du selv oppdaget feil

Har du oppgitt feil startdato og ikke har fått feilmelding på dette i tilbakemeldingen (A03), kan du rette feilen i neste a-melding. Du behøver ikke endre tidligere innsendte a-meldinger.

MERK!
Du skal ikke endre startdato for arbeidstakere som begynner i et nytt arbeidsforhold i samme virksomhet. Da skal du avslutte det første arbeidsforholdet ved å sette sluttdato. Oppgi nytt arbeidsforhold med ny arbeidsforholdsID, ny startdato og andre obligatorisk opplysninger for det nye arbeidsforholdet.

Hvis du endrer det opprinnelige arbeidsforholdet med ny startdato blir det feil i Aa-registeret fordi opplysninger om arbeid for tidsrommet før den nye startdatoen da blir slettet fra registeret.

Begynner arbeidstakeren på en annen dato enn avtalt
Hvis en person begynner på en annen dato enn det som opprinnelig var avtalt og det du har oppgitt i a-meldingen, skal du endre arbeidsavtalen og a-meldingen. I a-meldingen skal du oppgi riktig startdato for arbeidsforholdet tilsvarende arbeidsavtalen med samme arbeidsforholdsID som ble brukt tidligere. Feilen kan rettes i neste a-melding.

Hva bruker vi opplysningene til

Startdato bestemmer når rettigheter og plikter oppstår, både for deg som arbeidsgiver og for arbeidstaker. Startdato brukes av NAV og har betydning for SSBs statistikker.

Feil i start- og startdato får konsekvenser for den ansatte. For eksempel kan det gi forsinkelser i utbetalinger fra NAV eller feil i behandlingen av stønadssaker. Den ansatte kan også oppleve å få for mye eller for lite utbetalt fra NAV.

Opplysninger om startdato for ordinære og maritime arbeidsforhold overføres til Aa-registeret.

Aktuelt regelverk

 • A-opplysningsloven
 • A-opplysningsforskriften
 • Folketrygdloven §§ 1-8 og 25-1
 • Forskrift av 18. august 2008 nr. 942 om arbeidsgiver og arbeidstakerregisteret § 6 nr. 1 annet ledd bokstav d og fjerde ledd

Sluttdato på arbeidsforhold

Sluttdato på arbeidsforhold i a-meldingen

Sluttdato er datoen arbeidsforholdet og arbeidsplikten opphører.

Oppgi sluttdatoen som framgår av arbeidsavtale eller annen overenskomst.

Sluttdato for sesongarbeidere, vikarer, tilkallingshjelper mm.

Oppgi sluttdato når sesongen eller oppdraget er over og det ikke lenger finnes en løpende arbeidsavtale med plikt/rett til å arbeide. Gjør dette selv om de skal jobbe for deg igjen ved en senere anledning. Hvis det ikke er avtalt arbeid de neste 30 dagene, bør du sette sluttdato.

Unntak:
Er perioden mellom oppdragene så kort at arbeidstaker har hatt oppdrag i hver av de siste månedene behøver du ikke oppgi sluttdato.

Når du har satt sluttdato, har du ikke lenger plikt til å sende a-melding hvis du ikke har andre ansatte eller utbetalinger. Opprett et nytt arbeidsforhold med ny startdato og ny arbeidsforholdsID for arbeidstakeren ved neste arbeidsperiode. Hvert arbeidsforhold skal holdes adskilt med en unik arbeidsforholdsID.

Sluttdato ved sluttpakke, eller oppsigelse med sluttvederlag

Oppgi sluttdato når arbeidsplikten opphører, selv om du rapporterer lønn etter at arbeidsforholdet er opphørt. Se også Inntekt til ansatte som har sluttet.

Sluttdato når arbeidstaker slutter å jobbe før oppsigelsestiden er over

Når en arbeidstaker sier opp jobben sin eller blir sagt opp og ikke er fysisk på jobb i oppsigelsestiden, oppgi siste dato i oppsigelsestiden som sluttdato.

Sluttdato ved fri for å arbeide hos en annen arbeidsgiver

Gir du arbeidstakeren fri fra eksisterende jobb for å arbeide hos en annen arbeidsgiver skal du oppgi sluttdato på arbeidsforholdet. Dette fordi arbeidsgiveransvaret er flyttet til annen arbeidsgiver. Du skal ikke oppgi dette som permisjon.

Er det obligatorisk?

Ja, for alle ordinære og maritime arbeidsforhold.

For frilansere, oppdragstakere, honorarpersoner med mer, skal du oppgi sluttdato i a-melding den måneden du betaler honorar siste gang.

Du skal ikke oppgi sluttdato hvis type arbeidsforhold er pensjon eller andre ytelser utenfor arbeidsforhold.

Når skal du rapportere sluttdato

 • Hvor ofte?
  Oppgi sluttdato i måneden den inntreffer. Du kan oppgi sluttdato når datoen er kjent. Da må du gjenta datoen alle måneder til måneden sluttdatoen inntreffer.
 • Hvor tidlig?
  Du kan oppgi sluttdatoen før den inntreffer.
 • Hvor sent?
  Oppgi sluttdatoen senest innen rapporteringsfristen den måneden den inntreffer.


Skal du endre eller rette feil
Når du har fått feilmelding i tilbakemeldingen (A03)

Feilmeldinger som kan gjelde sluttdato:
Opplysninger om arbeidsforhold mangler
F108 / MAGNET_EDAG-108

Opplysninger om arbeidsforhold mangler
F128 / MAGNET_EDAG-128

Ulogisk start- og/eller sluttdato på arbeidsforholdet
F256 / MAGNET_EDAG-256

Se Korrigere innsendt informasjon.
Bruker du et lønnssystem, sjekk med din systemleverandør hvis du er usikker på hvordan du retter.

Har du selv oppdaget feil

Har du glemt å oppgi eller oppgitt feil sluttdato på en av dine arbeidstakere og ikke fått feilmelding på dette i tilbakemelding (A03), kan du rette feilen i neste a-melding. Du behøver ikke endre tidligere innsendte a-meldinger.

Skal du slette et feilrapportert arbeidsforhold

Dette kan du gjøre på to måter.

 1. Send inn en ny a-melding der startdato og sluttdato for arbeidsforholdet settes til samme dato, og stillingsprosenten settes til 0 prosent.

  Aa-registeret kan da skille feilrapporterte arbeidsforhold fra endags arbeidsforhold.

 2. Send inn en erstatningsmelding der det feilrapporterte arbeidsforholdet ikke er med. Du må da erstatte alle rapporteringsperioder hvor arbeidsforholdet har blitt feilaktig oppgitt.

Merk!
Bruker du et lønnssystem, sjekk med din systemleverandør hvis du er usikker på hvordan du retter.

Er sluttdatoen endret
Har en av dine ansatte endret sluttdato siden du sist sendte a-melding, kan du oppgi ny sluttdato i neste a-melding.

Skal den ansatte ikke slutte likevel

Har du oppgitt sluttdato på en av dine ansatte, og den ansatte likevel ikke slutter, slett sluttdatoen i a-melding for samme måned du oppgav sluttdatoen.

Hva bruker vi opplysningene til

Sluttdato bestemmer når rettigheter og plikter opphører, både for deg som arbeidsgiver og for arbeidstaker. Sluttdato brukes av NAV og har betydning for SSBs statistikker.

Feil i slutt- og startdato får konsekvenser for den ansatte. For eksempel kan det gi forsinkelser i utbetalinger fra NAV eller feil i behandlingen av stønadssaker. Den ansatte kan også oppleve å få for mye eller for lite utbetalt fra NAV.

Opplysninger om sluttdato for ordinære og maritime arbeidsforhold overføres til Aa-registeret.

Aktuelt regelverk

 • A-opplysningsloven
 • A-opplysningsforskriften
 • Folketrygdloven §§ 1-8 og 25-1
 • Forskrift av 18. august 2008 nr. 942 om arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret § 6 nr. 1 annet ledd bokstav d og nr. 2

Yrkeskode

Yrkeskode er en 7-sifret kode som finnes i yrkeskatalogen hos Statistisk sentralbyrå (SSB): ssb.no/a/yrke.

Det er bare disse kodene fra SSB som kan brukes. Hvis du oppgir en kode som ikke finnes i katalogen (som f.eks. 0000 000 eller 9999 999) vil a-meldingen bli avvist.

Yrkeskoden bestemmes av arbeidstakerens konkrete arbeidsoppgaver, ikke utdanningsnivå eller stillingstype. Det er opp til arbeidsgiver å vurdere hvilken yrkeskode som er riktig.

Yrkeskode for ledere

Yrkeskoder for ledere starter med 1 i første siffer. Yrkeskoder for ledere brukes for ansatte som har et bredt sett av lederoppgaver som innebærer fag-, personal- og økonomiansvar. Bare faglig ledelse er ikke nok.

Flere arbeidsoppgaver
Hvis ett arbeidsforhold består av flere arbeidsoppgaver, oppgi yrkeskoden som gjelder de arbeidsoppgavene den ansatte jobber mest med. Er andelene like store, velg koden med lavest tall.

Er det obligatorisk?
Ja, alle ordinære og maritime arbeidsforhold.

Det er frivillig for frilansere, oppdragstakere, honorarpersoner.

Du skal ikke oppgi yrkeskode hvis type arbeidsforhold er pensjon eller andre ytelser utenfor arbeidsforhold.

Når skal du rapportere
Oppgi yrkeskode første gang du rapporterer arbeidsforholdet og gjenta hver måned til og med måneden du avslutter arbeidsforholdet.

Skal du endre eller rette feil

Når du har fått feilmelding i tilbakemeldingen (A03)

Feilmelding som gjelder yrkeskode:
Yrkeskode er ugyldig
F115 / MAGNET_EDAG-115

Feilmeldinger som kan gjelde yrkeskode:
Opplysninger om arbeidsforhold er ikke riktig
F187-4 / MAGNET_EDAG-187-4

Opplysninger om arbeidsforholdet er ufullstendige
F187-7 / MAGNET_EDAG-187-7

Se Korrigere innsendt informasjon.
Bruker du et lønnssystem, sjekk med din systemleverandør hvis du er usikker på hvordan du retter.

Har du selv oppdaget feil
Har du oppgitt feil yrkeskode og ikke fått feilmelding på dette i tilbakemelding (A03), kan du rette feilen i neste a-melding. Du behøver ikke endre tidligere innsendte a-meldinger.

Har en ansatt byttet arbeidsoppgaver
Har en ansatt byttet arbeidsoppgaver siden du sist sendte a-melding og du skal endre yrkeskode, oppgi ny yrkeskode fra og med måneden den ansatte byttet arbeidsoppgaver.

Hva bruker vi opplysningene til
SSB bruker opplysningene i statistikk. Yrkeskode er en viktig variabel ved lønnsforhandlinger og i arbeid med å redusere sykefravær og bedre arbeidsmiljøet.

NAV bruker opplysningene i statistikk og også ved uttrekk av ulike yrkesgrupper.

Opplysninger om yrkeskode for ordinære og maritime arbeidsforhold overføres til Aa-registeret.

Aktuelt regelverk

 • A-opplysningsloven
 • A-opplysningsforskriften
 • Forskrift av 18. august 2008 nr. 942 om arbeidsgiver og arbeidstakerregisteret § 6 nr. 1 annet ledd bokstav c
 • Folketrygdloven § 25-1
 • Statistikkloven § 2-2
 • Forskrift av 1. desember 2014 nr. 1489 om opplysningsplikt til den offisielle lønnsstatistikken ved rapportering i henhold til lov om arbeidsgivers innrapportering av ansettelses- og inntektsforhold m.m. (a-opplysningsloven)

Antall timer per uke som en full stilling tilsvarer

Antall timer per uke som en full stilling tilsvarer i a-meldingen

Oppgi antall arbeidstimer per uke som utgjør en fulltidsstilling i et tilsvarende arbeidsforhold. Trekk fra ubetalt spisepause. Ikke juster for eventuell overtid, fravær, mertid etc.

Når antall arbeidstimer for en fulltidsstilling er ukjent

Du kan bruke 37,5 hvis antall timer en fulltidsstilling utgjør er ukjent. Du skal ikke oppgi 0 timer. 37,5 timer brukes for eksempel der det ikke er vanlig å jobbe fulltid, slik som avisbud, eksamensvakter, støttekontakter o.l.

37,5 timer regnes som en normal arbeidsuke i Norge.

Undervisningspersonale
For lærere skal det normalt oppgis 37,5 timer som antall timer en full stilling tilsvarer. Ikke bruk antall undervisningstimer.

Er det obligatorisk?
Ja, for alle ordinære og maritime arbeidsforhold.

Det er frivillig for frilansere, oppdragstakere, honorarpersoner.

Du skal ikke oppgi antall timer hvis type arbeidsforhold er pensjon eller andre ytelser utenfor arbeidsforhold.

Når skal du rapportere
Oppgi antall timer første gang du rapporterer arbeidsforholdet og gjenta hver måned til og med måneden du avslutter arbeidsforholdet.

Skal du endre eller rette feil

Når du har fått feilmelding i tilbakemeldingen (A03)

Feilmeldinger som gjelder antall timer per uke som en full stilling tilsvarer:
For arbeidstidsordning "offshore336" skal antall timer per uke for full stilling være mellom 28 og 33,6
F235-1 / MAGNET_EDAG-235

For arbeidstidsordning "helkontinuerligSkiftOgAndreOrdninger336" skal antall timer per uke for full stilling være mellom 28 og 33,6
F235-2 / MAGNET_EDAG-235-2

For arbeidstidsordning "døgnkontinuerligSkiftOgTurnus355" skal antall timer per uke for full stilling være 35,5
F235-3 / MAGNET_EDAG-235-3

For arbeidstidsordning "skift365" skal antall timer per uke for full stilling være 36,5
F235-4 / MAGNET_EDAG-235-4

Antall timer per uke for en full stilling er høyere enn tillatt
F235-5 / MAGNET_EDAG-235-5

Feilmelding som kan gjelde antall timer per uke som en full stilling tilsvarer:
Opplysninger om arbeidsforholdet er ufullstendige
F187-7 / MAGNET_EDAG-187-7

Se Korrigere innsendt informasjon.
Bruker du et lønnssystem, sjekk med din systemleverandør hvis du er usikker på hvordan du retter.

Har du selv oppdaget feil
Har du glemt å oppgi eller oppgitt feil timer og ikke fått feilmelding på dette i tilbakemelding(A03), kan du rette feilen i neste a-melding. Du behøver ikke endre tidligere innsendte a-meldinger.

Har en arbeidstaker byttet jobb internt
Hvis personen har skiftet jobb i virksomheten og dette gjør at antall timer som full stilling tilsvarer endres, oppgir du dette i første måneden endringen gjelder fra.

MERK!
Oppgi timer som er standarden for antall timer fulltid i den aktuelle typen jobb. Den faktiske arbeidstiden for arbeidsforholdet fremkommer av det du oppgir som stillingsprosent.

Oppgi timer som er standarden for antall timer fulltid i den aktuelle typen jobb. Avtalt arbeidstid for de ulike arbeidsforholdene fremkommer av det du oppgir som stillingsprosent for hver av disse.

Hva bruker vi opplysningene til
Opplysningene brukes av NAV og SSB for å beregne stillingsprosent for timelønte eller antall timer per uke for fastlønte. Informasjonen er viktig for statistikk om lønninger og arbeidstid.

Opplysninger om antall timer per uke som en full stilling tilsvarer, for ordinære og maritime arbeidsforhold, overføres til Aa-registeret.

Aktuelle regelverk

 • Folketrygdloven § 25-1
 • Forskrift av 18. august 2008 nr. 942 om arbeidsgiver og arbeidstakerregisteret § 6 nr. 1 annet ledd bokstav e
 • Statistikkloven § 2-2
 • Forskrift av 1. desember 2014 nr. 1489 om opplysningsplikt til den offisielle lønnsstatistikken ved rapportering i henhold til lov om arbeidsgivers innrapportering av ansettelses- og inntektsforhold m.m. (a-opplysningsloven).

Stillingsprosent

Stillingsprosent i a-meldingen

Oppgi stillingsprosenten som står i arbeidsavtalen til den ansatte.

Regn ut stillingsprosenten hvis det står antall timer i stedet for stillingsprosent i arbeidsavtalen. Trekk ubetalt spisepause fra antall avtalte arbeidstimer og antall timer som utgjør heltidsstilling.

Stillingsprosent ved kombinasjon av fastlønn og timelønn
Oppgi stillingsprosent knyttet til fastlønnen. Det den ansatte måtte arbeide utover avtalt stillingsprosent og som lønnes med timelønn skal ikke regnes med i stillingsprosenten.

Oppgi timer sammen med kontantytelsen timelønn for delen som blir betalt med timelønn. Dette er aktuelt for mange som jobber i varehandel og helse- og omsorgsarbeid. Se også timelønn.

Stillingsprosent når arbeidstid for timelønte varierer hver måned pga. helligdager ol.
Oppgi stillingsprosent eller arbeidstid som er avtalt i arbeidskontrakten selv om det varierer hvor mange timer en 100 prosent stilling utgjør hver måned. Dette gjelder også hvis den ansatte får timelønn basert på innleverte timelister.

Stillingsprosent for ansatte utleid fra vikarbyrå, tilkallingsvikarer ol.
Hvis en ansatt har arbeidsavtale med garantert minsteomfang av arbeid, oppgi stillingsprosenten knyttet til dette.

For ansatte i vikarbyråer uten fast garantert minsteomfang, avhenger stillingsprosenten av om den ansatte er på et langt vikaroppdrag med avtalt arbeidstid eller ikke.

 • For ansatte som skifter mellom oppdrag av kort varighet, 1-2 måneder, oppgi stillingsprosent 0. Timene knyttet til korttidsvikariatet oppgis som «antall timer» knyttet til variabelen «kontantytelse timelønn».
 • For ansatte som blir leid ut til et langt oppdrag på 3 måneder eller mer og stillingsprosenten her er avtalt med kunden, brukes denne ved angivelse av stillingsprosent.

MERK!
Du skal aldri oppgi 0 i stillingsprosent i stedet for å rapportere stoppdato når et arbeidsforhold ikke har hatt vikaroppdrag siste måned.

Er det obligatorisk?
Ja, for alle ordinære og maritime arbeidsforhold.

Det er frivillig for frilansere, oppdragstakere, honorarpersoner.

Du skal ikke oppgi stillingsprosent for pensjon eller andre ytelser utenfor arbeidsforhold.

Når skal du rapportere
Oppgi stillingsprosent første gang du rapporterer arbeidsforholdet og gjenta hver måned til og med måneden du avslutter arbeidsforholdet.

Skal du endre eller rette feil
Når du har fått feilmelding i tilbakemeldingen (A03)

Feilmelding som kan gjelde stillingsprosent:
Opplysninger om arbeidsforholdet er ufullstendige
F187-7 / MAGNET_EDAG-187-7

Se Korrigere innsendt informasjon.
Bruker du et lønnssystem, sjekk med din systemleverandør hvis du er usikker på hvordan du retter.

Har du selv oppdaget feil
Har du oppgitt feil stillingsprosent, og ikke fått feilmelding på dette i tilbakemelding (A03) kan du rette feilen i neste a-melding. Du behøver ikke endre tidligere innsendte a-meldinger.

Har en ansatt gått opp eller ned i stillingsprosent
Hvis en ansatt har endret stillingsprosent skal du oppgi korrekt stillingsprosent i nåværende rapporteringsmåned, og oppgi korrekt «siste dato for stillingsprosent» Denne datoen kan være tilbake i tid, i inneværende måned, eller fremover i tid.

Hva bruker vi opplysningene til
NAV bruker opplysninger om stillingsprosent for å avgjøre om en person har rett på ytelser og størrelsen på disse ytelsene. Gjelder for eksempel foreldrepenger.

SSB bruker opplysninger om stillingsprosent i lønnsstatistikken, for beregning av årsverk i sysselsettingsstatistikk og i sykefraværstatistikk.

Opplysninger om stillingsprosent for ordinære og maritime arbeidsforhold overføres til Aa-registeret.

Aktuelt regelverk

 • A-opplysningsloven
 • A-opplysningsforskriften
 • Forskrift av 18. august 2008 nr. 942 om arbeidsgiver og arbeidstakerregisteret § 6 nr. 1 annet ledd bokstav f
 • Folketrygdloven § 25-1
 • Statistikkloven § 2-2
 • Forskrift av 1. desember 2014 nr. 1489 om opplysningsplikt til den offisielle lønnsstatistikken ved rapportering i henhold til lov om arbeidsgivers innrapportering av ansettelses- og inntektsforhold m.m. (a-opplysningsloven).

Siste dato for endring av stillingsprosent

Siste dato for endring av stillingsprosent i a-meldingen

Oppgi datoen stillingsprosenten sist ble endret.

Er det første gang du rapporterer arbeidsforholdet, skal startdato på arbeidsforholdet og siste dato for endring av stillingsprosent være den samme.

Er det obligatorisk?
Ja, for alle ordinære og maritime arbeidsforhold.

Det er frivillig for frilansere, oppdragstakere, honorarpersoner. Bør oppgis hvis du har rapportert stillingsprosent.

Du skal ikke oppgi stillingsprosent eller endring i denne for pensjon eller andre ytelser utenfor arbeidsforhold.

Når skal du rapportere
Oppgi siste dato for endring av stillingsprosent første gang du rapporterer arbeidsforholdet og gjenta hver måned til og med måneden du avslutter arbeidsforholdet.

Skal du endre eller rette feil
Når du har fått feilmelding i tilbakemeldingen (A03)

Feilmelding som gjelder siste dato for endring av stillingsprosent:
Ulogisk dato for endring av stillingsprosent
F258 / MAGNET_EDAG-258

Se Korrigere innsendt informasjon.
Bruker du et lønnssystem, sjekk med din systemleverandør hvis du er usikker på hvordan du retter.

Har du selv oppdaget feil
Har du glemt å oppgi eller oppgitt feil dato, og ikke fått feilmelding på dette i tilbakemelding(A03) kan du rette feilen i neste a-melding. Sjekk også at opplysninger om stillingsprosent stemmer. Du behøver ikke å endre tidligere innsendte a-meldinger.

Hva bruker vi opplysningene til

 • NAV bruker informasjonen i saksbehandling. En endring i stillingsprosent forklarer ofte hvorfor inntekten er endret og det kan ha betydning for korrekt beregning av ytelser som sykepenger.
 • SSB bruker informasjonen i lønnsstatistikken. SSB må vite hvor mange dager i en måned som er med gammel og ny stillingsprosent for å få et korrekt forhold mellom arbeidstid og utbetalt lønn.

Opplysninger om siste dato for endring av stillingsprosent, for ordinære og maritime arbeidsforhold, overføres til Aa-registeret.

Aktuelt regelverk

 • A-opplysningsloven
 • A-opplysningsforskriften
 • Forskrift av 18. august 2008 nr. 942 om arbeidsgiver og arbeidstakerregisteret § 6 nr. 1 annet ledd bokstav i
 • Folketrygdloven § 25-1
 • Statistikkloven § 2-2
 • Forskrift av 1. desember 2014 nr. 1489 om opplysningsplikt til den offisielle lønnsstatistikken ved rapportering i henhold til lov om arbeidsgivers innrapportering av ansettelses- og inntektsforhold m.m. (a-opplysningsloven).

Avlønningstype

Informasjonen om avlønningstype gjelder for følgende periode:

 • Gyldig fra og med: 2015-01
 • Gyldig til og med: 2017-12 (2018-12)

Avlønningstype er obligatorisk til og med 2017 og frivillig i 2018.
Avlønningstype skal ikke oppgis fra og med 2019.

Eksempel →

Avlønningstype i a-meldingen

Avlønningstype viser til hvilken type lønn som er avtalt.

Oppgi den avlønningstypen som står i arbeidsavtalen til den ansatte.

Du kan velge mellom følgende avlønningstyper:

 • Akkordlønn
 • Fastlønn
 • Honorar
 • Provisjonslønn, prosentlønn
 • Timelønn

Det skal være samsvar mellom det du oppgir som avlønningstype og det du oppgir som lønn. Hvis avlønningstypen er fastlønn, skal lønnen ha beskrivelsen fastlønn.

Hvis en ansatt mottar flere typer kontantytelser, bruker du den mest vanlige avlønningstypen. Er dette vanskelig å vite, velg den med størst beløp.

Er det obligatorisk?

Ja, for alle ordinære og maritime arbeidsforhold, og for frilansere, oppdragstakere, honorarpersoner med mer, for perioden 2015 - 2017. I 2018 er det frivillig. Skal ikke oppgis fra og med 2019.

Du skal ikke oppgi avlønningstype for pensjon eller andre ytelser utenfor arbeidsforhold.

Når skal du rapportere

Oppgi avlønningstype første gang du rapporterer arbeidsforholdet og gjenta hver måned til og med måneden du avslutter arbeidsforholdet.

Skal du endre eller rette feil

Når du har fått feilmelding i tilbakemeldingen (A03)

Feilmelding som kan gjelde avlønningstype:
Opplysninger om arbeidsforholdet er ufullstendige
F187-7 / MAGNET_EDAG-187-7

Det mangler opplysninger om arbeidsforholdet
F187-8 / MAGNET_EDAG-187-8

Se Korrigere innsendt informasjon.
Bruker du et lønnssystem, sjekk med din systemleverandør hvis du er usikker på hvordan du retter.

Har du selv oppdaget feil

Har du glemt å oppgi eller oppgitt feil avlønningstype, og ikke fått feilmelding på dette i tilbakemelding (A03), kan du rette feilen i neste a-melding. Du behøver ikke å endre tidligere innsendte a-meldinger.

Har en ansatt endret avlønningstype

Har en ansatt endret avlønningstype, skal du oppgi ny avlønningstype den måneden den skifter.

Hva bruker vi opplysningene til

SSB bruker opplysningene til å lage statistikker om utviklingen i lønninger, sysselsetting og sykefravær.

Opplysninger om avlønningstype for ordinære og maritime arbeidsforhold overføres til Aa-registeret.

Aktuelt regelverk

A-opplysningsloven
A-opplysningsforskriften
Folketrygdloven §§ 25-1 og 25-10 jf. 21-4
Forskrift om Aa-registeret (F 18.08.2008 nr. 942) § 6 nr. 1 annet ledd bokstav h
Statistikkloven § 2-2
Forskrift av 1. desember 2014 nr. 1489 om opplysningsplikt til den offisielle lønnsstatistikken ved rapportering i henhold til lov om arbeidsgivers innrapportering av ansettelses- og inntektsforhold m.m. (a-opplysningsloven).

Arbeidstidsordning

Arbeidstidsordning i a-meldingen

Arbeidstidsordning er en avtale om når på døgnet arbeidet skal skje og eventuelt variasjoner i denne over en periode.

Oppgi den arbeidstidsordningen som står i arbeidsavtalen til den ansatte.

Du kan velge mellom følgende arbeidstidsordninger:

 • Arbeid offshore 33,6 t/u (offshore336)
 • Døgnkontinuerlig skiftarbeid og turnusarbeid 35,5 t/u (doegnkontinuerligSkiftOgTurnus355)
 • Helkontinuerlig skiftarbeid og andre ordninger 33,6 t/u (helkontinuerligSkiftOgAndreOrdninger336)
 • Skiftarbeid 36,5 t/u (skift365)
 • Ikke skift og andre skift-/turnusordninger enn angitt over (ikkeSkift)

Hvis ingen av de fire øverste alternativene står i arbeidsavtalen, velg alternativet «ikke skift». Dette gjelder også skift eller turnusordninger som ikke passer med noen av de fire øverste alternativene.

Det skal være samsvar mellom arbeidstidsordningen og det du oppgir i antall timer per uke som en full stilling tilsvarer. Merk at antall timer per uke som en full stilling tilsvarer er ulik for arbeidstidsordningene.

Er det obligatorisk?
Ja, for alle ordinære og maritime arbeidsforhold.

Det er frivillig for frilansere, oppdragstakere, honorarpersoner.

Du skal ikke oppgi arbeidstidsordning for pensjon eller andre ytelser utenfor arbeidsforhold.

Når skal du rapportere
Oppgi arbeidstidsordning første gang du rapporterer arbeidsforholdet og gjenta hver måned til og med måneden du avslutter arbeidsforholdet.

Skal du endre eller rette feil

Når du har fått feilmelding i tilbakemeldingen (A03)

Feilmeldinger som gjelder arbeidstidsordning:
For arbeidstidsordning "offshore336" skal antall timer per uke for full stilling være mellom 28 og 33,6
F235-1 / MAGNET_EDAG-235

For arbeidstidsordning "helkontinuerligSkiftOgAndreOrdninger336" skal antall timer per uke for full stilling være mellom 28 og 33,6
F235-2 / MAGNET_EDAG-235-2

For arbeidstidsordning "døgnkontinuerligSkiftOgTurnus355" skal antall timer per uke for full stilling være 35,5
F235-3 / MAGNET_EDAG-235-3

For arbeidstidsordning "skift365" skal antall timer per uke for full stilling være 36,5
F235-4 /MAGNET_EDAG-235-4

Antall timer per uke for en full stilling er høyere enn tillatt
F235-5 / MAGNET_EDAG-235-5

Feilmeldinger som kan gjelde arbeidstidsordning:
Opplysninger om arbeidsforholdet er ufullstendige
F187-7 / MAGNET_EDAG-187-7

Det mangler opplysninger om arbeidsforholdet
F187-8 / MAGNET_EDAG-187-8

Se Korrigere innsendt informasjon.
Bruker du et lønnssystem, sjekk med din systemleverandør hvis du er usikker på hvordan du retter.

Har du selv oppdaget feil
Har du glemt å oppgi eller oppgitt feil arbeidstidsordning, og ikke fått feilmelding på dette i tilbakemelding (A03) kan du rette feilen i neste a-melding. Du behøver ikke endre tidligere innsendte a-meldinger.

Har en ansatt endret arbeidstidsordning
Hvis en ansatt bytter arbeidstidsordning skal du oppgi ny arbeidstidsordning den måneden den skifter.

Hva bruker vi opplysningene til
SSB bruker opplysningen i statistikk til lønnsforhandlinger for å belyse lønnsutvikling for personer med noen bestemte arbeidstidsordninger.

Opplysninger om arbeidstidsordning for ordinære og maritime arbeidsforhold overføres til Aa-registeret.

Aktuelt regelverk

 • A-opplysningsloven
 • A-opplysningsforskriften
 • Folketrygdloven § 21-4
 • Forskrift av 18. august 2008 nr. 942 om arbeidsgiver og arbeidstakerregisteret § 6 nr. 1 annet ledd bokstav g
 • Statistikkloven § 2-2
 • Forskrift av 1. desember 2014 nr. 1489 om opplysningsplikt til den offisielle lønnsstatistikken ved rapportering i henhold til lov om arbeidsgivers innrapportering av ansettelses- og inntektsforhold m.m. (a-opplysningsloven).

Siste lønnsendringsdato

Siste lønnsendringsdato i a-meldingen

Oppgi dato for lønnsendringer som er faste, enten disse følger av sentrale avtaler, lokale avtaler eller personlige lønnsendringer. Automatisk opprykk basert på ansiennitet og avtalte endringer i ansiennitet gjelder også som lønnsendring.

Du skal ikke endre dato for siste lønnsendring når:

 • den ansatte endrer stillingsprosent eller arbeidstid og dette ikke påvirker lønnssatsen (lønnssatsen kan være en timesats, månedssats eller lignende)
 • den ansatte endrer yrke og dette ikke påvirker lønnssatsen
 • det sentrale lønnsoppgjøret ikke medfører noen lønnsendringer (nulloppgjør) for den ansatte

Er det obligatorisk?
Ja, for alle ordinære og maritime arbeidsforhold.

Det er frivillig for frilansere, oppdragstakere, honorarpersoner.

Du skal ikke oppgi siste lønnsendringsdato for pensjon eller andre ytelser utenfor arbeidsforhold.

Når skal du rapportere
Oppgi lønnsendringsdato lik startdato første gang du rapporterer arbeidsforholdet og gjenta hver måned til og med måneden du avslutter arbeidsforholdet.

Skal du endre eller rette feil

Når du har fått feilmelding i tilbakemeldingen (A03)

Feilmelding som gjelder lønnsendringsdato:
Ulogisk dato for siste lønnsendring
F259 / MAGNET_EDAG-259

Feilmelding som kan gjelde lønnsendringsdato:
Opplysninger om arbeidsforholdet er ufullstendige
F187-7 / MAGNET_EDAG-187-7

Se Korrigere innsendt informasjon.
Bruker du et lønnssystem, sjekk med din systemleverandør hvis du er usikker på hvordan du retter.

Har du selv oppdaget feil
Har du glemt å oppgi eller oppgitt feil lønnsendringsdato, og ikke fått feilmelding på dette i tilbakemelding (A03) kan du rette feilen i neste a-melding. Du behøver ikke endre tidligere innsendte a-meldinger.

Hva bruker vi opplysningene til
SSB bruker informasjon om dato for siste lønnsendring i statistikker for å fordele eventuelle etterbetalinger av lønn over den perioden etterbetalingen gjelder for.

NAV bruker opplysningene for beregning av ytelser. Gjelder for eksempel sykepenger.

Opplysninger om siste lønnsendringsdato for ordinære og maritime arbeidsforhold overføres til Aa-registeret.

Aktuelt regelverk

 • A-opplysningsloven
 • A-opplysningsforskriften
 • Folketrygdloven § 21-4 og § 25-10
 • Forskrift av 18. august 2008 nr. 942 om arbeidsgiver og arbeidstakerregisteret § 6 nr. 1 annet ledd bokstav i
 • Statistikkloven § 2-2
 • Forskrift av 1. desember 2014 nr. 1489 om opplysningsplikt til den offisielle lønnsstatistikken ved rapportering i henhold til lov om arbeidsgivers innrapportering av ansettelses- og inntektsforhold m.m.(a-opplysningsloven.)

Lønnsansiennitet

Lønnsansiennitet i a-meldingen

Oppgi datoen lønnsansienniteten regnes ut fra.

Lønnsansiennitet er et tariffrettslig begrep som brukes ved fastsettelse av lønn for en ansatt. Ved fastsettelse av lønnsansiennitet kan en ansatt få godskrevet tidligere relevant yrkeserfaring, utdanning og realkompetanse.

Lønnsansiennitet skiller seg fra ansiennitet som bare sier hvor lenge en ansatt har jobbet. Ulike tariffavtaler har ulike regler for godkjenning og beregning av lønnsansiennitet. I det statlige tariffområdet omtales lønnsansiennitet som tjenesteansiennitet + tilleggsansiennitet.

Er informasjonen obligatorisk?

Ja, for alle ordinære og maritime arbeidsforhold i virksomheter som følger hovedtariffavtalen for staten, kommunen (også Oslo kommune) samt de fleste foretak i finansnæringen.

Det er frivillig for frilansere, oppdragstakere, honorarpersoner.

Du skal ikke oppgi lønnsansiennitet for pensjon eller andre ytelser utenfor arbeidsforhold.

Når skal du rapportere
Oppgi lønnsansiennitet første gang du rapporterer arbeidsforholdet og gjenta hver måned til og med måneden du avslutter arbeidsforholdet.

Skal du endre eller rette feil
Har du glemt å oppgi eller oppgitt feil lønnsansiennitet (A03) kan du endre i neste a-melding. Du behøver ikke endre tidligere innsendte a-meldinger.

Hva bruker vi opplysningene til
SSB bruker opplysningene i statistikk til lønnsforhandlinger og i analyser av lønnsutvikling for ulike grupper ansatte.

Opplysninger om lønnsansiennitet for ordinære og maritime arbeidsforhold overføres ikke til Aa-registeret.

Aktuelt regelverk

Lønnstrinn

Lønnstrinn i a-meldingen

Oppgi lønnstrinn hvis den ansatte har avtalt lønn etter lønnstrinn i arbeidskontrakt.

Et lønnstrinn viser til lønnstabellene som er forhandlet fram av parten i arbeidslivet. I tabellene finner du bruttolønn per år, måneds- og dagslønn, pensjonstrekk, overtidsgodtgjørelser m.m. per lønnstrinn.

Eksempler på avtaler:

 • Sentralavtalen i finans (FA/Finansforbundet, FA/Handel og Kontor, FA/Falo og FA/Postkom).
 • Hovedtariffavtalen i staten som baseres kun på lønnstrinn. Dette gjelder ikke lenger for medlemmer av Akademikerne og du skal ikke oppgi lønnstrinn for disse.
 • HUK-området (Overenskomsten for høgskoler og undervisning, museer og andre kulturinstitusjoner og virksomheter § 26).

Er det obligatorisk?
Ja, for alle ordinære og maritime arbeidsforhold når avtalt avlønning er knyttet til lønnstrinn.

Det er frivillig for frilansere, oppdragstakere, honorarpersoner.

Du skal ikke oppgi lønnstrinn for pensjon eller andre ytelser utenfor arbeidsforhold.

Når skal du rapportere
Oppgi lønnstrinn første gang du rapporterer arbeidsforholdet og gjenta hver måned til og med måneden du avslutter arbeidsforholdet.

Skal du endre eller rette feil
Har du glemt å oppgi eller oppgitt feil lønnstrinn kan du rette feilen i neste a-melding. Du behøver ikke å endre tidligere innsendte a-meldinger.

Har en ansatt endret lønnstrinn
Hvis en ansatt har endret lønnstrinn skal du oppgi det nye lønnstrinnet den måneden lønnen utbetales ut fra dette lønnstrinnet.

Hva bruker vi opplysningene til
SSB bruker informasjon om lønnstrinn i lønnsstatistikk til lønnsforhandlinger.

Opplysninger om lønnstrinn for ordinære og maritime arbeidsforhold overføres ikke til Aa-registeret.

Aktuelt regelverk

Permisjon

Permisjon i a-meldingen

Oppgi permisjon hvis en ansatt har hel eller delvis permisjon fra arbeidsforholdet i 14 dager eller mer. Gjelder både sammenhengende og ikke sammenhengende permisjonsdager, lønnede og ulønnede permisjoner.

Du kan oppgi alle permisjoner, også kortere permisjoner på mindre enn 14 dager, men dette er ikke et krav.

Dette regnes som permisjon:
Listen er ikke uttømmende

 • Kurs/studier o.l. som ikke er pålagt av arbeidsgiver og som innvilges etter ønske fra den ansatte
 • Fravær når den ansatte er hjemme med sykt barn mer enn 14 dager

  Hvilken dokumentasjon arbeidsgiver krever (sykemelding fra lege på barnets sykdom eller egenmelding) har ingen betydning for om du skal rapportere permisjonen eller ikke. Det har heller ikke betydning om deler av fraværet dekkes av NAV.

 • Velferdspermisjoner over 14 dager
 • Permisjon etter utløp av periode med sykepenger, f eks. ved overgang til arbeidsavklaringspenger
 • Permisjoner nevnt i arbeidsmiljøloven kapittel 12, som svangerskapspermisjon, fødselspermisjon, foreldrepermisjon, omsorg for barn som er innlagt på sykehus eller for alvorlig sykt barn, omsorg for pleie av nærstående (hvis samlet over 14 dager), ved militærtjeneste, offentlige verv
 • Tariffestede utdanningspermisjoner

Dette regnes ikke som permisjon:

 • Kurs, studier o.l. som er pålagt av eller foregår i regi av arbeidsgiver
 • Ansatte som får permisjon for å jobbe hos en annen arbeidsgiver. Her skal du oppgi sluttdato for arbeidsforholdet. Dette fordi arbeidsgiveransvaret er overført til ny arbeidsgiver.
 • Ansatte som er syke eller må være borte fra jobb på grunn av fare for fosteret.

Delvis permisjon
Hvis det er avtalt delvis permisjon og perioder strekker seg utover 14 dager, skal du oppgi permisjonen. Gjelder for eksempel om det er avtalt permisjon 1 dag i uken de neste 10 ukene. Her skal du oppgi 20 prosent permisjonsprosent i perioden.

Flere kortere permisjoner
Ved flere kortere permisjoner, oppgi dette som permisjon hvis de til sammen varer 14 dager eller mer i løpet av 12 måneder.

Langvarig sykdom
Under 12 måneder:
Har den ansatte vært helt eller delvis sykemeldt sammenhengende i mindre enn 12 måneder skal du ikke oppgi dette som velferdspermisjon. Sykefraværet endre ikke hva du skal oppgi om arbeidsforholdet i a-meldingen. Dette gjelder uavhengig om det er dere eller arbeidstaker som mottar sykepenger fra NAV.

Over 12 måneder:
Har den ansatte vært helt eller delvis sykemeldt sammenhengende i mer enn 12 måneder og arbeidsforholdet videreføres, skal du oppgi dette som permisjon. Du skal da oppgi permisjon tilsvarende den normale arbeidstiden den ansatte er fritatt arbeidsplikt for og for perioden over 12 måneder.

Hvis den ansatte er 100 prosent fraværende skal du oppgi permisjonsprosent på 100. Dette gjelder uavhengig av om den ansatte har krav på godtgjørelse fra arbeidsgiver eller ikke eller om den ansatte mottar en ytelse fra NAV.

Sykdom eller annet fravær under svangerskapet
Er den ansatt syk under svangerskapet eller kan den ansatte ikke arbeide på grunn av fare for fosteret og mottar svangerskapspenger fra NAV, skal du ikke oppgi dette som permisjon.

En ansatt som er gravid kan også ha rett til permisjon under svangerskapet som ikke skyldes sykdom eller fare for fosteret. Denne typen fravær skal rapporteres som velferdspermisjon.

Er det obligatorisk?

Ja, du må oppgi permisjon for alle ordinære og maritime arbeidsforhold når ansatte er i permisjon.

Du skal ikke oppgi permisjon for frilansere, oppdragstakere og personer som mottar honorarer eller for pensjon eller andre ytelser utenfor arbeidsforhold.

Hvilken informasjon skal du oppgi
Når du oppgir permisjon skal hver registrering inneholde:

PermisjonsbeskrivelseAlltid
PermisjonsIDAlltid
StartdatoAlltid
SluttdatoAlltid i den måneden den ansatte avslutter permisjonen
PermisjonsprosentAlltid

Permisjonsbeskrivelse

Oppgi en av disse beskrivelsene:

 • Permisjon med foreldrepenger
 • Permisjon ved militærtjeneste
 • Utdanningspermisjon
 • Velferdspermisjon

Permisjon med foreldrepenger
Når arbeidstaker mottar foreldrepenger fra NAV.

Gjelder:

  • Fødselspermisjon (mors rett de første 6 ukene etter fødsel)
  • Foreldrepermisjon med foreldrepenger (begge foreldre)

Permisjonsperioden avtales mellom arbeidstaker og arbeidsgiver.

Permisjon ved militærtjeneste
Når arbeidstaker har permisjon ved pliktig eller frivillig militærtjeneste mv.

Utdanningspermisjon
For lønnet og ulønnet permisjon ved utdanning. Gjelder tariffestet permisjon til utdanning og kurs og studier som ikke er lovpålagt og som er ønsket av den ansatte.

Velferdspermisjon
For alle andre permisjonstyper som ikke er dekket av de permisjonsbeskrivelsene over. Gjelder både lønnet og ulønnet permisjon.

Eksempler:

  • Ammefri
  • Barn og barnepassers sykdom. Fravær når den ansatte er hjemme med sykt barn mer enn 14 dager
  • Foreldrepermisjon (permisjon i inntil 2 år etter perioden med foreldrepenger)
  • Omsorg for og pleie av nærstående
  • Omsorgspermisjon (far, eller en annen som bistår mor, sin rett til permisjon i to uker i forbindelse med fødsel)
  • Religiøse høytider
  • Offentlig verv
  • Svangerskapskontroll
  • Annet type fravær som arbeidsgiver innvilger

Permisjonsbeskrivelse til og med 2017
For permisjoner til og med 2017 skal du ikke bruke permisjonsbeskrivelsene over, men oppgi beskrivelsen «permisjon».

PermisjonsID
Oppgi en unik ID for permisjonen. IDen skal ikke gjenbrukes og er tidsuavhengig. Hvis du gjenbruker en ID vil det du tidligere rapporterte bli erstattet med det du senere rapporterer på samme ID.

Flere permisjoner samtidig
Hvis en ansatt har flere permisjoner i samme tidsrom, oppgi dette som forskjellige permisjoner med forskjellig permisjonsID. Eksempel kan være en person som har 50 prosent utdanningspermisjon samtidig med 20 prosent foreldrepermisjon. Her skal du oppgi hver av permisjonene med egen permisjonsID, periode og prosent.

Arbeid i permisjonstiden
Hvis en ansatt arbeider eller er på kurs noen dager midt i en permisjon, opphører eller graderes ikke permisjonen. Oppgi samlet permisjon med samme ID for hele perioden.

Fra lønnet til ulønnet permisjon
Hvis en permisjon endres fra lønnet til ulønnet, skal du oppgi samme ID.

Bytte av lønnssystem eller regnskapsfører
Skal du bytte lønnssystem eller regnskapsfører og også endre permisjonsID, se Bytte av lønnssystem.

Startdato på permisjon
Oppgi datoen permisjonen starter og gjenta startdatoen på hver a-melding så lenge permisjonen varer.

Sluttdato på permisjon
Oppgi datoen permisjonen slutter.

Du kan oppgi sluttdato frem i tid hvis datoen er kjent. Du må da gjenta sluttdatoen i hver a-meldinger så lenge permisjonen varer.

Fra permisjon til ferie eller sykdom
Hvis en ansatt går direkte fra permisjon til ferie eller sykefravær skal du avslutte permisjonen. I disse tilfellene er ansatte å anse som i jobb selv om de ikke fysisk jobber. Ferie eller sykefravær innenfor permisjonsperioden har derimot ingen innvirkning på permisjonen du rapporterer.

Fra permisjon til streik og lockout
Hvis en ansatt går direkte fra permisjon til streik eller lockout skal du avslutte permisjonen. I disse tilfellene er ansatte å anse som i jobb selv om de ikke fysisk jobber.

Permisjonsprosent
Oppgi hvor mange prosent permisjonen utgjør av den avtalte stillingsprosenten til den ansatte.

Når skal du rapportere

Oppgi permisjonen senest for den kalendermåneden permisjon starter og gjenta til permisjonen avsluttes.

Endre permisjonsprosent

For å endre permisjonsprosent, avlutt eksisterende permisjonsID med den dato endringen skjedde. Oppgi en ny permisjonsID, permisjonsbeskrivelse, ny permisjonsprosent og startdato.

Skal du endre eller rette feil

Når du har fått feilmelding i tilbakemeldingen (A03)

Feilmeldinger som gjelder permisjon:
Permisjonsprosent mangler
F192 / MAGNET_EDAG-192

Ulogisk periode for permisjon
F192B / MAGNET_EDAG-192B

Ugyldig permisjonsID
192C / MAGNET_EDAG-192C

Ulogisk periode for permisjon
F193 / MAGNET_EDAG-193

Opplysninger om permisjon mangler
F231 / MAGNET_EDAG-231

Ulogisk start- og/eller sluttdato på permisjon
F257 / MAGNET_EDAG-257

Se Korrigere innsendt informasjon.
Bruker du et lønnssystem, sjekk med din systemleverandør hvis du er usikker på hvordan du retter.

Har du ikke fått feilmelding

Har du oppgitt feil i permisjon, og ikke fått feilmelding (MAGNET/EDAG) på dette i tilbakemelding (A03) kan du rette feilen i neste a-melding. Du behøver ikke å endre tidligere innsendte a-meldinger.

Dette gjelder feil eller mangler i opplysninger om:

 • Permisjons-ID
 • Permisjonsbeskrivelse
 • Permisjons-Fra-Dato
 • Permisjons-Til-Dato
 • Permisjonsprosent

Slette en permisjon

Du kan slette en feilrapportert premisjon på to måter.

Merk!
Bruker du et lønnssystem, sjekk med din systemleverandør hvis du er usikker på hvordan du retter i ditt system.

 1. Send inn en ny a-melding der startdato og sluttdato for permisjonen settes til samme dato, og permisjonsprosenten settes til 0 prosent.
  Bruk samme permisjonsID som ved tidligere feilrapportering(er). Aa-registeret må entydig kunne skille mellom endags permisjon og feilrapportert permisjon som skal slettes. Når startdato settes lik sluttdato og permisjonsprosenten settes til 0 prosent, kan dette entydig tolkes i registeret som en sletting av tidligere innrapportert informasjon.
 2. Send inn en erstatningsmelding der den feilrapporterte permisjonen ikke er med. Du må erstatte alle rapporteringsperioder hvor permisjonen har blitt feilaktig rapportert.

Hva bruker vi opplysningene til

NAV bruker opplysninger om permisjon i sin saksbehandling. NAV vil fra 2019 benytte opplysninger om permisjon direkte i automatisk saksbehandling og det vil da være helt avgjørende for en riktig og rask saksbehandling at opplysninger om permisjon blir rapportert korrekt og så tidlig som mulig. I enkelte tilfeller kan arbeidstakere ha rett til ytelser fra NAV selv om de er i permisjon. Rapporter gjerne opplysninger om permisjon så tidlig som mulig, slik at NAV kan fatte vedtak på riktig grunnlag.

Statistisk sentralbyrå (SSB) bruker opplysningene til å avgjøre hvem som regnes som sysselsatt.

Opplysninger om permisjon overføres til Aa-registeret.

Aktuelle regelverk
A-opplysningsloven
A-opplysningsforskriften
Statistikkloven § 2-2
Folketrygdloven § 21-4 og § 25-10
Forskrift av 18. august 2008 nr. 942 om arbeidsgiver og arbeidstakerregisteret § 6 nr. 1 annet ledd bokstav k

Permittering

Permittering i a-meldingen

Oppgi permittering hvis en ansatt midlertidig fritas fra arbeidsplikt i forbindelse med driftsinnskrenkninger eller driftsstans. Dette gjelder enten det bestemmes ensidig av arbeidsgiver eller etter avtale i det enkelte tilfellet.

Permittering skal oppgis uansett lengde, og om permitteringen er innenfor arbeidsgiverperioden.

Lønnspliktdager under permittering
Lønnspliktdager under permittering skal inngå i permitteringsperioden. Gjelder både lønnspliktdager i begynnelsen av og i løpet av permitteringsperioden.

Er det obligatorisk?

Ja, for alle ordinære og maritime arbeidsforhold når ansatte er permittert.

Du skal ikke oppgi permittering for frilansere, oppdragstakere, honorarpersoner eller for pensjon eller andre ytelser utenfor arbeidsforhold.

Hvilken informasjon skal du oppgi

Når du oppgir permitteringer skal hver registrering inneholde:

PermitteringsbeskrivelseAlltid
PermitteringsIDAlltid
StartdatoAlltid
SluttdatoAlltid i den måneden den ansatte avslutter permitteringen
PermitteringsprosentAlltid

Permitteringsbeskrivelse
Oppgi beskrivelsen permittering.

PermitteringsID
Oppgi en unik ID for permitteringen. IDen skal ikke gjenbrukes og er tidsuavhengig. Hvis du bruker samme ID flere ganger vil det du tidligere rapporterte bli erstattet med det du senere rapporterer på samme ID.

Arbeid i permitteringstiden

 • Arbeid over 6 uker
  Hvis en ansatt er tilbake i ordinært arbeid i mer enn 6 uker blir permitteringen avbrutt. De ukene arbeidstakeren har vært i jobb skal ikke med i permitteringsperioden du oppgir i a-meldingen. Hvis den ansatte blir permittert på nytt etter å ha arbeidet i mer enn 6 uker, skal du oppgi dette som en ny permittering. Du skal da oppgi ny permitteringsID og ny startdato.
 • Arbeid under 6 uker
  Ved arbeid og kurs under 6 uker, opphører eller graderes ikke permitteringen. Du skal oppgi samlet permittering med samme ID for hele perioden.

  Hvis den ansatte får lønn eller annen godtgjørelse skal du oppgi inntekten med riktig inntektsbeskrivelse. Betaler du lønn per time skal du oppgi antall timer som er knyttet til disse pengene.

Bytte av lønnssystem eller regnskapsfører
Skal du bytte lønnssystem eller regnskapsfører og også endre permitteringsID, se Bytte av lønnssystem.

Startdato på permittering
Oppgi datoen permitteringen starter og gjenta startdatoen i hver a-melding så lenge permitteringen varer. Lønnspliktdager skal inngå i permitteringsperioden.

Sluttdato på permittering
Oppgi datoen permitteringen avsluttes.

Du kan oppgi sluttdato frem i tid hvis datoen er kjent. Du må da gjenta denne i a-meldinger frem til sluttdatoen inntreffer.

Fra permittering til ferie eller sykefravær
Hvis en ansatt går direkte fra permittering til ferie eller sykefravær skal du avslutte permitteringen. I disse tilfellene er ansatte å anse som i jobb selv om de ikke fysisk jobber.

Fra permittering til streik eller lockout
Hvis en ansatt går direkte fra permittering til streik og lockout skal du avslutte permitteringen. I disse tilfellene er ansatte å anse som i jobb selv om de ikke fysisk jobber

Ferie og sykefravær
Ferie eller sykefravær innenfor permitteringsperioden har ingen innvirkning på permitteringen du oppgir i a-meldingen. Oppgi dette som en sammenhengende periode. Arbeidstaker skal imidlertid informere NAV om ferie og sykefravær da dette kan ha betydning for utbetaling av dagpenger under permittering. Gjelder for eksempel hvis den ansatte er syk og det skal ytes sykepenger i stedet for dagpenger.

Permitteringsprosent
Oppgi hvor mange prosent permitteringen utgjør av den avtalte stillingsprosenten til den ansatte. En ansatt kan være helt eller delvis permittert.

Skal du endre eller rette feil

Feilmeldinger som gjelder permittering:
Permitteringsprosent mangler
F192 / MAGNET_EDAG-192

Ulogisk periode for permittering
F192B / MAGNET_EDAG-192B

Ugyldig permitteringsID
192C / MAGNET_EDAG-192C

Ulogisk periode for permittering
F193 / MAGNET_EDAG-193

Opplysninger om permittering mangler
F231 / MAGNET_EDAG-231

Ulogisk start- og/eller sluttdato på permittering
F257 / MAGNET_EDAG-257

Se Korrigere innsendt informasjon.
Bruker du et lønnssystem, sjekk med din systemleverandør hvis du er usikker på hvordan du retter.

Har du selv oppdaget feil
Har du glemt å oppgi eller oppgitt feil i permittering, og ikke fått feilmelding på dette i tilbakemelding (A03) kan du rette feilen i neste a-melding. Du behøver ikke endre tidligere innsendte a-meldinger.

Dette gjelder feil eller mangler i opplysninger om:

 • Permitterings-ID
 • Permitteringsbeskrivelse
 • Permitterings -Fra-Dato
 • Permitterings -Til-Dato
 • Permitteringsprosent

Er permitteringsprosenten endret
For å endre permitteringsprosent, avslutt eksisterende permitteringsID med den dato endringen skjedde. Opprett så en ny permitteringsID med ny permitteringsprosent fra påfølgende dato.

Vil du slette en feilrapportert permittering
Dette kan du gjøre på to måter.

Merk!
Bruker du et lønnssystem, sjekk med din systemleverandør hvis du er usikker på hvordan du retter.

 1. Send inn en ny a-melding der startdato og sluttdato for permitteringen settes til samme dato, og permitteringsprosenten settes til 0 prosent.
  Bruk samme permitteringsID som ved tidligere feilrapportering(er). Aa-registeret må entydig kunne skille mellom endags permittering og feilrapportert permittering som skal slettes. Når startdato settes lik sluttdato og permitteringsprosenten settes til 0 prosent, kan dette entydig tolkes i registeret som en sletting av tidligere innrapportert informasjon.
 2. Send inn en erstatningsmelding der den feilrapporterte permittering ikke er med. Du må erstatte alle rapporteringsperioder hvor permitteringen har blitt feilaktig rapportert.

Hva bruker vi opplysningene til
Informasjonen om permitteringer i arbeidsforhold brukes for å oppdatere Aa-registeret. Aa-registeret brukes av NAV og andre offentlige instanser i deres oppgaveløsning. Feil informasjon om permittering kan føre til feil vurderinger for de som benytter Aa-registeret.

SSB bruker opplysningene til å avgjøre hvem som regnes som sysselsatt.

Opplysninger om permittering overføres til Aa-registeret.

Aktuelt regelverk

 • A-opplysningsloven
 • A-opplysningsforskriften
 • Statistikkloven § 2-2
 • Folketrygdloven § 21-4 og §25-10
 • Forskrift av 18. august 2008 nr. 942 om arbeidsgiver og arbeidstakerregisteret § 6 nr. 1 annet ledd bokstav k

Ny jobb i annen virksomhet hos samme arbeidsgiver

Hva gjør du med arbeidsforholdet i a-meldingen når en ansatt bytter jobb internt

Dette gjelder når en ansatt flytter fra en virksomhet til en annen hos samme arbeidsgiver.

Et arbeidsforhold kan bare være knyttet til ett organisasjonsnummer for virksomheter (virksomhetsnummer). Hvis en av dine ansatte bytter jobb internt, fra en virksomhet til en annen, skal du:

 1. Avslutte arbeidsforholdet i den opprinnelige virksomheten ved å legge inn sluttdato.
 2. Opprette et nytt arbeidsforhold i den nye virksomheten med ny startdato.
 3. Sjekke om du må endre andre opplysninger om arbeidsforholdet
  Dette gjelder opplysninger om:
  • Yrkeskode
  • Antall timer per uke som en full stilling tilsvarer
  • Stillingsprosent
  • Siste dato for endring av stillingsprosent
  • Avlønningstype
  • Arbeidstidsordning
  • Siste lønnsendringsdato
  • Lønnsansiennitet
  • Lønnstrinn
  • Opplysninger om permisjon eller fartøy
 4. Sjekke om det blir endringer i arbeidsgiveravgiften.
  Når en ansatt flytter fra en virksomhet til en annen hos samme arbeidsgiver, kan det bli endring i arbeidsgiveravgiften. Dette gjelder når virksomhetene er i ulike arbeidsgiveravgiftssoner.

Oppkjøp, eierskifte eller overdragelse av virksomhet

Hva gjør du med arbeidsforhold i a-meldingen ved oppkjøp, eierskifte eller overdragelse av virksomhet
Oppkjøp, eierskifte eller overdragelse av virksomhet betyr at hele eller deler av virksomheten selges/overdras fra nåværende eier til ny eier.

Nåværende eier oppgir sluttdato på arbeidsforholdene
Som nåværende eier av virksomheten må du oppgi sluttdato på alle arbeidsforholdene for de ansatte.

Ny eier oppgir startdato på de nye arbeidsforholdene
Som ny eier av virksomheten må du oppgi alle arbeidsforholdene på de ansatte som du overtar arbeidsgiveransvaret for på ny opplysningspliktig.

Merk!
Ny startdato på arbeidsforholdet skal være dagen etter sluttdato, for at det skal bli riktige opplysninger i Aa-registeret i NAV. F.eks. sluttdato 31.desember og startdato 1. januar.

Fusjon

Hva gjør du med arbeidsforhold i a-meldingen ved fusjon
Fusjon er når to eller flere selskaper (juridiske enheter) slår seg sammen til ett selskap. Ett selskap (overtagende selskap) tar over virksomheten til ett eller flere selskaper (overdragende selskaper).

Overdragende selskap oppgir sluttdato på arbeidsforholdene
Som overdragende selskap må du oppgi sluttdato på alle arbeidsforhold.

Overtagende selskap oppgir startdato på de nye arbeidsforholdene
Som overtagende selskap må du oppgi arbeidsforhold på alle ansatte som du overtar arbeidsgiveransvaret for.

Merk!
Ny startdato på arbeidsforholdet må være dagen etter sluttdato for at det skal bli riktige opplysninger i Aa-registeret i NAV. F.eks. sluttdato 31.mai og startdato 1. juni.

Fisjon

Hva gjør du med arbeidsforhold i a-meldingen ved fisjon

Fisjon er når ett selskap (en juridisk enhet) splittes opp i to eller flere selskaper (to eller flere juridiske enheter). Det mest vanlige er at det ene selskapet består og beholder deler av virksomheten(e), mens det opprettes ett eller flere nye selskaper som overtar resten av virksomheten(e).

Nåværende eier oppgir sluttdato på arbeidsforholdene
Som nåværende eier må du oppgi sluttdato på alle arbeidsforhold i virksomheter som overdras til nytt selskap. Arbeidsforhold som skal videreføres i nåværende selskap skal du ikke sluttmelde.

Ny eier oppgir startdato på nye (overførte) arbeidsforhold
Som ny eier av utfisjonert virksomhet, må du melde arbeidsforhold på alle ansatte/arbeidsforhold som du har arbeidsgiveransvaret for.
Arbeidsforhold som ikke endrer opplysningspliktig eller virksomhet oppgir du som før.

Merk!
Ny startdato på arbeidsforholdet må være dagen etter sluttdato for at det skal bli riktig opplysninger i Arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret i NAV. F.eks. sluttdato 31.desember og startdato 1. januar.

Kommunesammenslåing

Hva gjør du med arbeidsforhold i a-meldingen ved kommunesammenslåing

Ved kommunesammenslåing er det vanlig at det opprettes et nytt juridisk organisasjonsnummer for den nye kommunen. Virksomheter fra eksisterende kommuner skal knyttes opp mot det nye juridiske organisasjonsnummeret (ny opplysningspliktig).

Eksisterende kommuner oppgir sluttdato
Skal du rapportere for kommunene som skal slå seg sammen, må du sette sluttdato på arbeidsforholdene hos eksisterende opplysningspliktig.

Du bør ikke sette sluttdato for eksisterende arbeidsforhold før den nyopprettede kommunen har rapportert arbeidsforholdene i a-meldingen.

Nyopprettede kommuner oppgir startdato
Skal du rapportere for ny opprettet kommune med nytt organisasjonsnummer, må du rapportere arbeidsforholdene på den nye opplysningspliktig.

Du bør rapportere arbeidsforholdene før eksisterende kommuner setter sluttdato. Oppgi arbeidsforholdene i a-meldingen så tidlig som mulig i måneden, slik at arbeidstakerne ikke blir stående uten arbeidsforhold.

Merk!
Ny startdato for arbeidsforholdet må være dagen etter sluttdato for at det skal bli riktig opplysninger i Aa-registeret i NAV. For eksempel sluttdato 31.desember og startdato 1. januar.

Bytte av lønnssystem

Bytter du lønnssystem, må alle opplysningene om arbeidsforholdene flyttes til det nye systemet.

Dette må du passe på

Når du bytter lønnssystem må du flytte opplysningene fra et system til et annet. Bytter du regnskapsfører er det sannsynlig at du også må bytte lønnssystem.

Ved bytte av lønnssystem må du passe på at:

 • Det er sammenheng i arbeidsforholdene til dine ansatte. Det vil si at du må oppgi et aktivt arbeidsforhold hver måned helt til arbeidsforholdet er avsluttet.
 • De ansatte har samme antall arbeidsforhold etter at du har byttet til nytt system.
 • Arbeidsforhold er knyttet til samme virksomhet i gammelt og nytt system.

Merk!
Du kan sjekke hvordan arbeidsforholdene er oppgitt i siste måned fra gammelt lønnssystem/A01. Bestill avstemmingsrapport med ansattopplysninger for en måned. Gjør dette mens du fortsatt har tilgang til gammelt system i tilfelle du må oppgi endringer fra det gamle system.

Tre måter å oppgi arbeidsforhold på ved bytte av system

Sjekk med din systemleverandør hvis du er usikker på hvordan du endrer.

Skal du bytte fra A01 til lønnssystem, må du velge alternativ 2 eller 3.

Alternativ 1

Viderefør arbeidsforhold fra gammelt system til nytt system

Bruk samme virksomhetsnummer, type arbeidsforhold, arbeidsforholdsID og startdato som er registrert i det gamle systemet, i det nye systemet. For ansatte i permisjon eller permittering, bruk samme beskrivelse, ID og startdato for permisjonen eller permitteringen som i det gamle systemet.

Merk!
Du kan ikke gjøre det slik hvis du tidligere har send a-melding direkte i Altinn (A01) og skal skifte til lønnssystem.

Eksempel
Alternativ 2

Avslutt arbeidsforhold i gammelt lønnssystem/A01 og oppgi nye arbeidsforhold i nytt system (lønnssystem/A01)

Oppgi sluttdato på arbeidsforhold i det gamle systemet og opprett nye arbeidsforhold med ny arbeidsforholdsID i det nye systemet. Pass på at du setter startdato til dagen etter sluttdatoen som er oppgitt i det gamle systemet. For ansatte i permisjon eller permittering, oppgi sluttdato på permisjon eller permittering i det gamle systemet og opprett ny ID og startdato for permisjonen eller permitteringen. Pass på at du setter startdato til dagen etter sluttdatoen som er oppgitt i det gamle systemet.

Bruk samme virksomhetsnummer i nytt og gammelt system.

Eksempel
Alternativ 3

Oppgi ny arbeidsforholdsID i det nye systemet (lønnssystem/A01), og beholde samme type arbeidsforhold og startdato som i det gamle systemet (lønnssystem/A01)

I det nye systemet oppgir du ny arbeidsforholdsID og samme type arbeidsforhold og startdato som i det gamle systemet. Du skal ikke oppgi sluttdato i det gamle systemet. For ansatte i permisjon eller permittering, oppgi sluttdato på permisjon eller permittering i det gamle systemet og opprett ny permisjonen eller permitteringen i nytt system. Pass på at du setter startdato til dagen etter sluttdatoen som er oppgitt i det gamle systemet.

Bruk samme virksomhetsnummer i det nytt og gammelt system. Dette alternativet kan du bare bruke hvis du skifter system ved et månedsskifte, se på eksempel.

Merk!
Korrigeringer tilbake i tid på arbeidsforhold vil bare være mulig for alternativ 1. For alternativ 2 og 3 så kan du bare gjøre endringer for perioder du har rapportert fra nytt system.

Eksempel

Inntekter til ansatte som har sluttet (feriepenger)

Hva gjør du med opplysninger om arbeidsforhold til ansatte som mottar lønn etter å ha sluttet

Skal du oppgi inntekter til ansatte som har sluttet, må du passe på at du ikke endrer opplysningene om arbeidsforholdet. Eksempler på utbetalinger etter at en person har sluttet er feriepenger, bonus, etterbetalinger av lønn, overtid o.l.

Du kan du oppgi dette på tre ulike måter.

Merk! Bruker du et lønnssystem, sjekk med din systemleverandør hvis du er usikker på hvordan du retter.

Alternativ 1 - Ikke oppgi arbeidsforholdsopplysninger
Du trenger ikke gi opplysninger om arbeidsforhold som er avsluttet. Du har allerede sendt inn informasjonen i tidligere a-meldinger. Plikten til å sende inn opplysninger om arbeidsforhold gjelder til og med den måneden sluttdato inntreffer.

Alternativ 2 - Gjenta opplysninger om arbeidsforhold
Du kan sende inn de samme opplysninger på arbeidsforholdet som du har sendt inn tidligere. Husk at sluttdato må være med.

Alternativ 3 - Velg arbeidsforholdstype Pensjon eller andre ytelser utenfor arbeidsforhold
Hvis ikke alternativ 1 eller 2 er mulig i ditt system, kan du velge arbeidsforholdstype «pensjon eller andre ytelser utenfor arbeidsforhold».

Stikkord: ansettelsesforhold, aordningen