Om veiledningen

Rapporteringsplikt

Andre rapporteringsmåter

Ikke bruk mer enn en rapporteringsmåte

Opplysningsplikten

Frist for rapportering

Hovedregel
Fristen for å sende inn a-meldingen er satt til senest den 5 i måneden etter at rapporteringspliktige forhold inntraff. Hvis den 5 er en lørdag, søndag eller helligdag, er fristen første virkedag etter.

Eksempel:
Lønn utbetales den 10. mai. Utbetalingen gjelder lønn opptjent i april, dvs. at den utbetales etterskuddsvis.

Frist for rapportering er senest den 5 i måneden etter at lønn ble utbetalt, dvs. i dette tilfelle den 5.juni.

Så lenge du ikke overskrider siste frist for rapportering, kan du selv velge når du vil rapportere.

Du kan også selv velge hvor ofte du vil rapportere så lenge du gjør det minst en gang i måneden. For eksempel hvis du har lønnsutbetaling hver 14 dag, kan du gjerne rapportere hver gang du har lønnskjøring.

Rapportering av startdato og sluttdato på et arbeidsforhold.
Utgangspunktet for rapportering av start- og sluttdato, er at dette skal skje senest fredag uken etter at arbeidsforholdet har startet eller opphørt, men det er gitt generell dispensasjon fra denne fristen.

Den opplysningspliktige må rapportere start/sluttdato innen den 5.måneden etter at arbeidsforholdet startet eller opphørte. Rapportering skal skje selv om det ikke har vært noen utbetalinger.

Eksempel:
A starter i arbeidsforholdet 10. januar - opplysninger om arbeidsforholdet rapporteres innen 5. februar.

A får utbetalt lønn 12. februar - opplysninger om inntekter mv., forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift, samt status på arbeidsforholdet, rapporteres innen 5. mars.

Unntak:
Rapportering av ytelser til gruppen: Frilanser, oppdragstaker, honorar personer mm
Det er ikke noen plikt til å melde denne gruppen inn i Aa-registeret, så rapporteringsplikten utløses ikke ved at du som arbeidsgiver, f.eks. engasjerer en konsulent til et oppdrag. Men når du har foretatt en utbetaling, utløses ordinær rapporteringsplikt, dvs. senest den 5. i måneden etter at utbetaling fant sted.

Rapportering av føderåd
Opplysninger om føderåd etter skatteforvaltningsloven § 7-2 (1) bokstav b kan leveres en gang per år og skal senest leveres samtidig med fristen for å levere opplysninger i januar i året etter inntektsåret.

Brudd på fristen
Manglende eller mangelfull levering kan medføre tvangsmulkt eller overtredelsesgebyr.
Se a-opplysningsloven forskrift kapittel 4.

Mulighet for å rapportere fremover i tid
Du kan sende a-melding for to måneder fram i tid. For eksempel kan du i mai sende a-melding for mai, juni og juli.
Denne muligheten kan benyttes ved ferieavvikling og lignende, men er avhengig av at dataene er klare for rapportering.

Dette gjelder ikke ved overgangen til nytt år. Når vi passerer månedsskiftet oktober/ november, kan du ikke levere a-meldinger to måneder fram i tid. Du kan bare levere til og med desember i inneværende år. Meldinger som blir sendt inn i år og som gjelder for neste år blir avvist.

Stikkord: aordningen

Frist for betaling av forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift

Korrigere innsendt informasjon

Kontroll av innsendt a-melding

Hva skal rapporteres

Arbeidsforholdsopplysninger – rapportering