Om veiledningen

Rapporteringsplikt

Andre rapporteringsmåter

Ikke bruk mer enn en rapporteringsmåte

Opplysningsplikten

Frist for rapportering

Frist for betaling av forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift

Korrigere innsendt informasjon

Hvordan korrigerer jeg fra lønnssystem?
Vi kan verken rette eller slette a-meldinger sentralt, men det er mulig å korrigere selv.
Korreksjon kan skje på flere måter når du bruker lønnssystem. Husk at du må sende korrigeringen fra lønnssystemet. Det er ulike løsninger i ulike lønnssystem, så sett deg inn i informasjon fra din systemleverandør.

MeldingsID er det unike identifikasjonsnummeret til a-meldingen, og tildeles som oftest av lønnssystemet.

Rette enkelte opplysninger
Du kan sende inn en ny a-melding som kun inneholder rettingen. Det er viktig at denne sendes inn på samme periode som den gamle, men med sin egen meldingsID. Da vil den nye a-meldingen legges til den tidligere, og det er summen av disse to som er rapporteringen for denne perioden.

Erstatte en a-melding
Du kan sende inn en erstatningsmelding. Denne meldingen skal også sendes inn på samme periode som den gamle. Den skal ha sin egen meldingsID, men inneholde opplysning om hvilken meldingsID den erstatter. Da vil den gamle a-meldingen erstattes fullt ut.

Slette meldinger
Det er ikke mulig å slette meldinger i a-ordningen.

Erstatningsmelding kan brukes til å "nulle ut" en a-melding. Ved å sende inn en melding som kun inneholder opplysninger om opplysningspliktig (organisasjonsnummer), periode og referanse til meldingsID til den du skal nulle ut, vil alle andre opplysninger som lå i meldingen bli overskrevet.

Ikke alle lønnssystemer tillater å sende en slik "tom" melding. Er ikke det mulig, må du sende en erstatningsmelding som korrigerer hver enkelt av opplysningene i den opprinnelige meldingen.

Hvordan korrigerer jeg når jeg har registrert direkte i Altinn?
Når du sender inn a-melding ved å bruke tjenesten A01 a-melding, kan du kun korrigere ved å sende inn en erstatningsmelding.

Du finner en detaljert beskrivelse av fremgangsmåte for å korrigere i veiledningen for direkte registrering i Altinn.

Denne finner du ved å klikke på knappen "Startside" øverst i menylinjen. Velg "Registrere a-melding direkte i Altinn" kapittel "Korrigering" eller "Annulere/slette all informasjon for en kalendermåned".

Rapportert feil i arbeidsforholdsopplysningene

Det er viktig at informasjonen om arbeidsforholdet til den enkelte inntektsmottaker er korrekt. Feil i denne informasjonen kan påvirke inntektsmottakerens rettigheter hos NAV.

Du må derfor rapportere endringer i arbeidsforhold fortløpende, sammen med dato for endringene. Dersom du rapporterer endringen i en senere måned, må du likevel ta med den datoen endringen egentlig skjedde.

Dermed vil a-ordningen motta korrekte data.

Eksempel:
Arbeidstaker har økt stillingen sin fra 50 % til 100 %. Arbeidsgiver oppdager fire måneder etterpå at han har glemt å rette stillingsprosenten ved rapportering. Han gjør dette på første mulige a-meldingen og oppgir dato for når endringen faktisk ble gjort. Han trenger ikke korrigere tidligere innsendte a-meldinger.

Merk!
Det presiseres at dette ikke er noen endring av opplysningsplikten, kun hvordan du skal korrigere. Dersom korreksjonen skulle utløse opplysningsplikt for tidligere perioder må opplysningspliktig være klar over at opplysningsplikten ikke er oppfylt for den perioden, og at dette kan få konsekvenser.

Dersom man likevel velger å korrigere ved å sende inn ny melding eller erstatningsmelding for en tidligere periode må man være klar over at dette kan føre til feil i rapporteringene for etterfølgende perioder:

Eksempel:
En ansatt har en permisjon 50 % fra 01.03.2015 til 31.08.2015. Dette blir ikke rapportert i meldingen for mars eller etterfølgende måneder. I oktober oppdages det at det ikke er rapportert om permisjonen. Hvis det da korrigeres med en ny melding eller erstatningsmelding for mars, vil det føre til rapporteringsplikt også for april. Sendes det så ny melding for april vil det føre til rapporteringsplikt for mai osv.

Med arbeidsforhold menes:

 • Type arbeidsforhold
 • Startdato
 • Sluttdato
 • Yrkeskode
 • Antall timer pr uke som en full stilling tilsvarer
 • Stillingsprosent
 • Siste dato for endring av stillingsprosent
 • Avlønningstype (Utgår i 2019)
 • Arbeidstidsordning
 • Siste lønnsendringsdato
 • Lønnsansiennitet
 • Lønnstrinn
 • Fartøy
 • Skipsregister
 • Skipstype
 • Fartsområde
 • Permisjon og permitteringer
 • Beskrivelse
 • Permisjon- og permitteringsID
 • Startdato
 • Sluttdato
 • Permisjon- og permitteringsprosent

Ved korrigering av arbeidsforholdsopplysninger må du ta hensyn til hvilken avgiftssone som gjelder ved flytting mellom virksomheter:

 1. Virksomhetene som inntektsmottaker har flyttet mellom, har ULIK sone for arbeidsgiveravgift
  - Arbeidsgiveravgift må rettes
  - Start- og sluttdato må rettes
  Her må feil i arbeidsgiveravgift rettes i a-melding for de kalendermånedene arbeidsgiveravgiften er feil. Da er det naturlig å rette opp opplysninger om Start- og sluttdato samtidig.
 2. Virksomhetene som inntektsmottaker har flyttet mellom har LIK sone for arbeidsgiveravgift
  - Start- og sluttdato må rettes
  Feilen kan rettes i a-melding for den kalendermåneden feilen blir oppdaget. Det gjøres ved å rapportere sluttdato på arbeidsforhold i virksomhet 1 og nytt arbeidsforhold i virksomhet 2.

Feil i ytelse/beløp

Gjelder kun korrigering av ytelsen, ikke eventuelt forskuddstrekk. Dette finner du beskrevet i kapittel Feil i forskuddstrekk. Gjelder både feil i lønn og pensjon.

Hvordan du retter er styrt av hva som er grunnen til behovet for endring eller rettelser.

Angående tilbakebetaling av for mye utbetalt – tilbakebetaling skjer over flere år: Innbetalingene rapporteres som korrigeringer på hver måned /melding som var feil. A-meldingene sendes inn samlet når innbetalingene for et helt år er mottatt.

For mye utbetalt

Ved for mye utbetalt vil det være forskjell på hvordan du skal korrigere i forhold til om det er lønnsinntekter som korrigeres eller pensjonsytelser med eller uten grad.

Korrigere lønnsinntekt og pensjonsytelser uten grad

Ytelsen som er lagt til grunn for utbetalingen er for høy.

Type feil

For mye utbetalt.

Forutsetter at tilbakebetaling skjer

Inneværende år - før terminforfall

Inntektsmottaker tilbakebetaler netto utbetalt.

Brutto inntekt og trekk korrigeres på den meldingen for den måneden feilen ble gjort.

Inneværende år - etter terminforfall, innen 31. januar i året etter inntektsåret

Inntektsmottaker tilbakebetaler netto utbetalt.

Brutto inntekt og trekk korrigeres på den meldingen for den måneden feilen ble gjort.

Etter årsskifte (etter 31. januar)

Feilen er oppstått året før, oppdages året etter.

Inntektsmottaker tilbakebetaler bruttobeløp.

Brutto inntekt kan korrigeres enten på den/de måneder feilen skjedde eller en samlet korrigering på a-melding for desember.

Merk!
Sjekk om arbeidsgiveravgiften vil bli endret pga. de korrigerte opplysningene.

Korrigere alderspensjon og avtalefestet pensjon
Det er utbetalt for mye og pensjonsgraden er endret.

Type feil

For mye utbetalt alderspensjon og avtalefestet pensjon

Forutsetter at tilbakebetaling skjer.

Inneværende år - før terminforfall

Inntektsmottaker tilbakebetaler netto utbetalt.

Brutto inntekt og trekk korrigeres på den meldingen for den måneden feilen ble gjort.

Inneværende år - etter terminforfall, innen 31. januar i året etter inntektsåret

Inntektsmottaker tilbakebetaler netto utbetalt.

Brutto inntekt og trekk korrigeres på den meldingen for den måneden feilen ble gjort.

Etter årsskifte (etter 31. januar)

Feilen er oppstått året før, oppdages året etter.

Inntektsmottaker tilbakebetaler bruttobeløp.

Brutto inntekt korrigeres på den meldingen for den måneden feilen ble gjort.

Korrigere uføretrygd/uførepensjon fra andre enn fra folketrygden

Det er utbetalt for mye og uføregraden er endret.

Type feilFor mye utbetalt. Forutsetter at tilbakebetaling skjer*
Inneværende år - før terminforfall

Inntektsmottaker tilbakebetaler netto utbetalt.

Brutto inntekt og trekk korrigeres på den meldingen for den måneden feilen ble gjort.

Inneværende år - etter terminforfall, innen 31. januar i året etter inntektsåret

Inntektsmottaker tilbakebetaler netto utbetalt.

Brutto inntekt og trekk korrigeres på den meldingen for den måneden feilen ble gjort.

Etter årsskifte (etter 31. januar)

Feilen er oppstått året før, oppdages året etter.

Inntektsmottaker tilbakebetaler bruttobeløp.

Brutto inntekt korrigeres på den meldingen for den måneden feilen ble gjort.

*Se etteroppgjør uføretrygd og etteroppgjør uføreytelser for korreksjon ved negative etteroppgjør.

Andre feil

Når du skal korrigere på grunn av andre feil enn for mye utbetalt, må du skille mellom om korrigeringen gjelder lønnsinntekter eller pensjonsytelser med grad.

Korrigere lønnsinntekt

 1. Tastefeil: Det er rapportert feil beløp, men utbetaling til inntektsmottaker er riktig.
 2. Endrede forutsetninger: Beløpet var korrekt på rapporteringstidspunkt, men det har inntruffet omstendigheter som gjør at tidligere rapportering. Eks at deler av beløpet ikke lenger er trekkfritt eller fritatt for arbeidsgiveravgift.
 3. Etterbetalinger: Omfatter både der det har vært utbetalt for lite og f.eks. der det har vært justeringer på ytelser tilbake i tid, som gir inntektsmottaker krav på etter betaling. Typisk ved lønnsoppgjør.
Type feilTastefeilEndrede forutsetningerEtterbetalinger
Inneværende årRettes på den kalendermåned/melding som inneholder feilenRettes i "avregningsmnd". Dvs den måneden du blir oppmerksom på "feilen".Rapporteres når utbetaling skjer*
Foregående år/over årsskifteRettes på den kalendermåned/melding som inneholder feilenRettes i desember eller måneden feilen oppstod.Rapporteres når utbetaling skjer*

*Ved etterbetaling av pensjon må du oppgi etterbetalingsperiode.

Merk!
Sjekk om arbeidsgiveravgiften vil bli endret pga. de korrigerte opplysningene.

Korrigere pensjonsytelser med grad
Gjelder for alderspensjon, avtalefestet pensjon, uførepensjon og uførepensjon fra andre enn folketrygden.

Type feilDet er utbetalt for lite og pensjonsgraden er endret. Det foretas en etterbetaling til inntektsmottaker.
Inneværende årRapporteres når utbetaling skjer. Du må oppgi etterbetalingsperiode per måned for å plassere grad.
Foregående år/over årsskifteRapporteres når utbetaling skjer. Du må oppgi etterbetalingsperiode for å plassere grad og penger.

Feil i ytelsesbeskrivelser, tilleggsinformasjon og spesifikasjon

Her har den opplysningspliktige rapportert selve ytelsen (beløpet) korrekt, men informasjonen/beskrivelsen av ytelsen er ikke riktig eller har mangler.

Korrigeres ved at beløpet rapporteres med negativt fortegn, med de tilleggsopplysninger og eventuell ytelsesbeskrivelse som ble rapportert i den opprinnelig a-meldingen.

Rapporter deretter beløpet på nytt med fullstendige og riktige tilleggsopplysninger/ ytelsesbeskrivelse.

Type feilFeil i ytelsesbeskrivelser/tilleggsinformasjon/spesifikasjon
Inneværende årRettes på den kalendermåned/melding som inneholder feilen
Foregående år/over årsskifteRettes på den kalendermåned/melding som inneholder feilen

Merk!
Sjekk om arbeidsgiveravgiften vil bli endret pga. de korrigerte opplysningene.

Feil i arbeidsgiveravgiftsgrunnlaget

I enkelte tilfeller kan det være behov for å korrigere arbeidsgiveravgiften selv om den tidligere rapporterte avgiften ikke var feil rapportert i sin tid. Korrigering av arbeidsgiveravgift gjøres kun på virksomhetsnivå, ikke inntektsmottakers nivå.

 1. Eksempler:
 2. Endrede forutsetninger: Eks A1 med tilbakevirkende kraft
 3. Ambulerende virksomhet

Korrigering kun på virksomhetsnivå

Type feilTastefeilEndrede forutsetningerAmbulerende virksomhet
Inneværende årRettes på den kalendermåned/melding som inneholder feilenKorrigeres i den måned de nye opplysningene blir kjent, eller på den måned endringen gjelderRettes på den kalendermåned/melding som inneholder feilen
Foregående år/over årsskifteRettes på den kalendermåned/melding som inneholder feilenKorrigeres i den måned de nye opplysningene blir kjent, eller på den måned endringen gjelder eller samlet i desember.Rettes på den kalendermåned/melding som inneholder feilen

Endring av ytelse medfører behov for endring av arbeidsgiveravgift

Type endringInntektsmottakertilbakebetaler ytelseEtterbetalingEndring som følge av endrede forutsetninger (eks kjørebok og stipend)
Inneværende år

Arbeidsgiveravgiften korrigeres enten

i den måned de nye opplysningene blir kjent, eller

på den måned endringen gjelder

Arbeidsgiveravgift korrigeres i kalendermåneden utbetalingen skjer

Arbeidsgiveravgiften korrigeres

i "avregningsmnd". Dvs den måneden du blir oppmerksom på "feilen".

Etter årsskifte (etter terminforfall 15.januar)

Arbeidsgiveravgiften korrigeres enten

i den måned de nye opplysningene blir kjent, eller

på den måned endringen gjelder eller

samlet i desember.

Arbeidsgiveravgift korrigeres i kalendermåneden utbetalingen skjerArbeidsgiveravgiften korrigeres i"avregningsmnd". Dvs den måneden du blir oppmerksom på "feilen", eller samlet i desember.

Feil i forskuddstrekk

Utgangspunktet er at den skattepliktige ikke skal få tilbakebetalt forskuddstrekket før ordinær avregning. Men det er anledning å korrigere også forskuddstrekket i noen tilfeller som du finner beskrevet nedenfor. Se også Retningslinjer for korrigering og tilbakebetaling av forskuddstrekk.

For mye trukket- inntektsmottaker er ikke sluttet/pensjonsytelsen løper fortsatt

Type feilForetatt forskuddstrekk i trekkfri ytelseTrekket er ved en feil beregnet for høyt
Før terminforfallKan korrigeres i senere forskuddstrekk for samme inntektsår. Korrigeringen fortas på neste utbetaling etter at feilen ble oppdaget.

Kan korrigeres i senere forskuddstrekk for samme inntektsår. Korrigeringen fortas på neste utbetaling etter at feilen ble oppdaget.

En korrigering i neste utbetaling forutsetter at det er trekkmidler (forskuddstrekk) å korrigere i. Er det ikke tilgjengelige trekkmidler kan korrigering ikke gjennomføres. En korrigering i senere forskuddstrekk kan aldri bli negativt. I tilfeller hvor det ikke er nok trekkmidler å korrigere i må fremgangsmåten beskrevet under "For mye trukket – inntektsmottaker er sluttet/pensjonsytelsen er opphørt" (tabellen under) følges.

Etter terminforfallKan korrigeres i senere forskuddstrekk for samme inntektsår. Korrigeringen fortas på neste utbetaling etter at feilen ble oppdaget.

Kan korrigeres i senere forskuddstrekk for samme inntektsår. Korrigeringen fortas på neste utbetaling etter at feilen ble oppdaget.

En korrigering i neste utbetaling forutsetter at det er trekkmidler (forskuddstrekk) å korrigere i. Er det ikke tilgjengelige trekkmidler kan korrigering ikke gjennomføres. En korrigering i senere forskuddstrekk kan aldri bli negativt. I tilfeller hvor det ikke er nok trekkmidler å korrigere i må fremgangsmåten beskrevet under "For mye trukket – inntektsmottaker er sluttet/pensjonsytelsen er opphørt" (tabellen under) følges.

Eksempel:
Arbeidsgiver har ved en feil gjennomført forskuddstrekk i inntekten til en mottaker med frikort. I disse tilfellene vil det ikke være senere trekkmidler som arbeidsgiver kan korrigere trekket i. Her må samme fremgangsmåte som når inntekstmottaker har sluttet legges til grunn for arbeidsgivers behandling.

For mye trukket - inntektsmottaker er sluttet/pensjonsytelsen er opphørt

Type feilForetatt forskuddstrekk i trekkfri ytelseTrekket er ved en feil beregnet for høyt
Før terminforfallKan korrigeres ved tilbakebetaling til inntektsmottaker. Når tilbakebetaling er skjedd skal trekket korrigeres på den kalendermåned/melding som inneholdt feil trekk.Kan korrigeres ved tilbakebetaling til inntektsmottaker. Når tilbakebetaling er skjedd skal trekket korrigeres på den kalendermåned/melding som inneholdt feil trekk.
Etter terminforfall, innen 31. januar i året etter inntektsåretKan korrigeres ved tilbakebetaling til inntektsmottaker. Når tilbakebetaling er skjedd skal trekket korrigeres på den kalendermåned/melding som inneholdt feil trekk. Arbeidsgiver får trekket tilbakebetalt fra skatteoppkrever på grunnlag av rapportering.Kan korrigeres ved tilbakebetaling til inntektsmottaker. Når tilbakebetaling er skjedd skal trekket korrigeres på den kalendermåned/melding som inneholdt feil trekk. Arbeidsgiver får trekket tilbakebetalt fra skatteoppkrever på grunnlag av rapportering.

Utbetalt for mye – trekk er gjennomført i henhold til utbetaling
Gjelder uansett om inntektsmottaker er sluttet/pensjonsytelsen opphørt

Type feilFor mye utbetalt lønn/pensjon – forutsetter tilbakebetaling
Før terminforfall

Kan korrigere både inntekt og trekk forutsatt at inntektsmottaker tilbakebetaler for mye utbetalt (netto).

Når tilbakebetaling er skjedd skal inntekten og trekket korrigeres på den kalendermåned/melding som inneholdt for mye inntekt og trekk

Etter terminforfall, innen 31. januar i året etter inntektsåretKan korrigere både inntekt og trekk forutsatt at innteksmottaker tilbakebetaler for mye utbetalt (netto). Når tilbakebetaling er skjedd skal inntekten og trekket korrigeres på den kalendermåned/melding som inneholdt for mye inntekt og trekk.

Lønnsforskudd

Lønnsforskudd kan utbetales som et ordinært forskudd hvor inntektsmottaker får for eksempel utbetalt to månedslønner samtidig. Lønnsforskuddet behandles da som den vanlige utbetalingen, dvs forskuddstrekk gjennomføres og avsettes som ellers.

I noen enkelte tilfeller kan den opplysningspliktige avvente gjennomføring og avsetning av forskuddstrekk til måneden etter.

Utbetalt forskudd på lønn hvor det skal gjennomføres trekkUtbetalt forskudd på lønn (netto)
Rapporteres måneden det utbetales (kontantprinsippet)Rapporteres måneden etter utbetaling sammen med eventuelt ordinær lønnsutbetaling
Stikkord: aordningen

Kontroll av innsendt a-melding

Hva skal rapporteres

Arbeidsforholdsopplysninger – rapportering