Om veiledningen

Rapporteringsplikt

Andre rapporteringsmåter

Ikke bruk mer enn en rapporteringsmåte

Opplysningsplikten

Ǥ 3. Opplysningspliktens omfang

Plikten til å gi opplysninger etter denne lov omfatter opplysninger som skal gis med hjemmel i følgende bestemmelser med tilhørende forskrifter:

 1. skatteforvaltningsloven § 7-2 og § 8-6
 2. folketrygdloven §§ 25-1 annet ledd og 25-10,
 3. skattebetalingsloven § 5-11 og
 4. statistikkloven § 2-2.

Med mindre annet er bestemt, skal opplysningene gis spesifisert for hver enkelt inntektsmottaker, og det skal gis opplysninger om fødselsnummer eller annet nummer for identifikasjon av inntektsmottaker.
Departementet kan i forskrift gi regler om opplysningspliktens omfang.
Skattedirektoratet kan fastsette skjemaer som skal benyttes når det skal gis opplysninger.»

Unntak fra ordinær rapporteringsplikt

 • Når lønnsutbetalingene til arbeidstakeren er fritatt for arbeidsgiveravgift etter bestemmelsene i folketrygdloven § 23-2 sjette til åttende ledd.
  1. dvs. lønn for pass av barn og lønn innenfor gitte beløpsgrenser for arbeid i privat hjem og fritidsbolig
  2. og lønn innenfor gitte beløpsgrenser for veldedig eller allmennyttig institusjon eller organisasjon

Her skal du i stedet bruke A04 Melding om lønnet arbeid i hjemmet eller A05 Forenklet a-melding for veldedig og allmennyttig organisasjon.

Du finner disse skjemaene her:
A04 Melding om lønnet arbeid i hjemmet
A05 Forenklet a-melding for veldedig eller allmennyttig organisasjon

Noen ytelser skal rapporteres uten arbeidsforholdsopplysninger. Dette gjelder for følgende tilfeller:

 • Når arbeidstakeren er utenlandsk statsborger i arbeid for en internasjonal organisasjon med kontor i Norge
 • Når arbeidstakeren skal rapporteres til skattekontoret i henhold til skatteforvaltningsloven § 7-6.
  • Dvs. arbeidstakere som er rapporteringspliktige via RF-1199 til Sentralskattekontoret for utenlandssaker (SFU).
 • For mannskap på Forsvarets fartøyer, unntatt sivilt mannskap på fartøyer som befraktes av Forsvaret, disse er unntatt grunnet særlige skjermingsbehov.
 • For fisker eller fangstmann som er tatt opp i det manntall som er opprettet i medhold av lov om pensjonstrygd for fiskere § 4.
 • For lott-taker og reder i stilling om bord på fiske- eller fangstfartøy når det brukes som sådan - disse er unntatt fordi de anses som næringsdrivende.
Stikkord: aordningen

Frist for rapportering

Frist for betaling av forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift

Korrigere innsendt informasjon

Kontroll av innsendt a-melding

Hva skal rapporteres

Arbeidsforholdsopplysninger – rapportering