Om veiledningen

Rapporteringsplikt

Rapporteringsplikt i a-ordningen inntrer når lønn og/eller trekkfri utgiftsgodtgjørelse for en person overstiger kr 1 000 per år.

Lønn omfatter i denne sammenheng alle trekkpliktige godtgjørelser og alle skattepliktige naturalytelser.

Når du skal vurdere om grensen på kr 1 000 er oversteget, må du først se på hva lønn og utgiftsgodtgjørelser utgjør hver for seg. Deretter må du se på dem samlet.

Ingen rapporteringsplikt:
Summen av lønnsytelsene er under kr 1 000.
Summen av trekkfri utgiftsgodgjørelse er under kr 1 000.
Ingen rapporteringsplikt for noen av ytelsene.

Delvis rapporteringsplikt:
Summen av lønnsytelsene er under kr 1 000.
Summen av utgiftsgodtgjørelsen er over kr 1 000.
Det er da rapporteringsplikt bare på utgiftsgodtgjørelsen.

Full rapporteringsplikt:
Summen av lønnsytelsene er over kr 1 000.
Det er da rapporteringsplikt på alle ytelsene også eventuell utgiftsgodtgjørelse. Dette gjelder selv om den trekkfrie utgiftsgodtgjørelsen er under kr 1 000.

Rapporteringsplikt gjelder fra den måneden beløpsgrensen overskrides.

Den måneden beløpsgrensen overskrides, får arbeidsgiver rapporteringsplikt. Da skal all utbetaling til og med denne måneden rapporteres.

Rapporteringsplikt gjelder også for arbeidsforhold

Samme beløpsgrense gjelder for plikten til å melde en arbeidstaker inn i Aa-registeret. Den måneden beløpsgrensen overstiges, skal arbeidsgiver sende a-melding som inneholder opplysninger om arbeidsforholdet.

Selv om arbeidsforholdet ikke har vært rapporteringspliktig tidligere, er det reell startdato på arbeidsforholdet som skal rapporteres. Når det gjelder opplysninger som yrkeskode, arbeidstidsordning mv, bruker du de opplysningene som gjelder i den måneden rapporteringsplikten inntrer. Du trenger ikke ta hensyn til om arbeidsforholdet har endret seg i løpet av året, men bruker dagens gjeldende opplysninger.

Lønnet arbeid i hjemmet

Rapporteringsplikt for lønnet arbeid i hjemmet i a-ordningen inntrer når lønn for en person overstiger kr 6 000 per år og/eller trekkfri utgiftsgodtgjørelse for en person overstiger kr 1 000 per år.

Lønn omfatter i denne sammenheng alle trekkpliktige godtgjørelser og alle skattepliktige naturalytelser.

Når du skal vurdere om beløpsgrensene er oversteget, må du først se på hva lønn og utgiftsgodtgjørelser utgjør hver for seg. Deretter må du se på dem samlet.

Ingen rapporteringsplikt:
Summen av lønnsytelsene er under kr 6 000.
Summen av trekkfri utgiftsgodgjørelse er under kr 1 000.
Ingen rapporteringsplikt for noen av ytelsene.

Delvis rapporteringsplikt:
Summen av lønnsytelsene er under kr 6 000.
Summen av utgiftsgodtgjørelsen er over kr 1 000.
Det er da rapporteringsplikt bare på utgiftsgodtgjørelsen.

Full rapporteringsplikt:
Summen av lønnsytelsene er over kr 6 000.
Det er da rapporteringsplikt på alle ytelsene også eventuell utgiftsgodtgjørelse. Dette gjelder selv om den trekkfrie utgiftsgodtgjørelsen er under kr 1 000.

Rapporteringsplikt gjelder fra den måneden beløpsgrensen overskrides.
Den måneden beløpsgrensen overskrides, får privat arbeidsgiver rapporteringsplikt. Da skal all utbetaling til og med denne måneden rapporteres.

Skattefrie selskaper, foreninger eller institusjoner

Rapporteringsplikt i a-ordningen for utbetalinger fra skattefrie selskaper, foreninger eller institusjoner etter skatteloven § 2-32 første ledd inntrer når lønn for en person overstiger kr 10 000 per år og/eller trekkfri utgiftsgodtgjørelse for dekning av merutgifter ved et medlems innsats eller opptreden for sin forening overstiger kr 10 000 per år. Det samme gjelder trekkfri utgiftsgodtgjørelse til person i lønnet stilling i vedkommende selskap mv. til dekning av utgifter til transport til og fra arrangementer mv. hvor organisasjonen medvirker.

Lønn omfatter i denne sammenheng alle trekkpliktige godtgjørelser og alle skattepliktige naturalytelser.

Når du skal vurdere om grensen på kr 10 000 er oversteget, må du først se på hva lønn og utgiftsgodtgjørelser utgjør hver for seg. Deretter må du se på dem samlet.

Ingen rapporteringsplikt:
Summen av lønnsytelsene er under kr 10 000.
Summen av trekkfri utgiftsgodgjørelse er under kr 10 000.
Ingen rapporteringsplikt for noen av ytelsene.

Delvis rapporteringsplikt:
Summen av lønnsytelsene er under kr 10 000.
Summen av utgiftsgodtgjørelsen er over kr 10 000.
Det er da rapporteringsplikt bare på utgiftsgodtgjørelsen.

Delvis rapporteringsplikt:
Summen av lønnsytelsene er over kr 10 000.
Summen av utgiftsgodtgjørelsen er under kr 10 000.
Det er da rapporteringsplikt bare på lønnsytelsen.

Full rapporteringsplikt:
Summen av lønnsytelsene er over kr 10 000.
Summen av utgiftsgodtgjørelsen er over kr 10 000.
Det er da rapporteringsplikt på alle ytelsene også eventuell utgiftsgodtgjørelse.

Rapporteringsplikt gjelder fra den måneden beløpsgrensen overskrides.
Den måneden beløpsgrensen overskrides, får arbeidsgiver rapporteringsplikt. Da skal all utbetaling til og med denne måneden rapporteres.

To valg for rapportering:
Husk at valget gjelder for et helt år. Når du har valgt hvordan du ønsker å rapportere, må du bruke samme metode for hele året.

  1. La være å rapportere beløpene inntil grensen er passert
    Du kan vente med å rapportere til grensen passeres. Hvis grensen passeres skal beløpet rapporteres i sin helhet i a-melding for den måneden grensen passeres. Skatte- og avgiftsregelen for skattefrie organisasjoner skal ikke brukes.
  2. Rapportere lønn fortløpende
    Dersom du ønsker å rapportere fortløpende uavhengig om grensen passeres eller ikke, så må du bruke skatte- og avgiftsregelen for skattefrie organisasjoner. Dette gjør at skatteetaten kan vurdere om grensen er passert eller ikke, og om beløpet er skattepliktig.


Rapporteringsplikt gjelder også for arbeidsforhold
Samme beløpsgrense gjelder for plikten til å melde en arbeidstaker inn i Aa-registeret. Dersom arbeidsforholdet ikke er rapportert til a-ordningen tidligere, så skal arbeidsgiver sende a-melding som inneholder opplysninger om arbeidsforholdet den måneden beløpsgrensen overstiges. (Det gjelder særskilte regler for arbeidsgivere som kan benytte forenklet oppgjørsordning for veldedige og allmennyttige institusjoner eller organisasjoner.)

Selv om arbeidsforholdet ikke har vært rapporteringspliktig tidligere, er det reell startdato på arbeidsforholdet som skal rapporteres. Når det gjelder opplysninger som yrkeskode, arbeidstidsordning mv, bruker du de opplysningene som gjelder i den måneden rapporteringsplikten inntrer. Du trenger ikke ta hensyn til om arbeidsforholdet har endret seg i løpet av året, men bruker dagens gjeldende opplysninger.

Sammenstilling til inntektsmottaker

Hvilke opplysninger skal arbeidsgiver gi inntektsmottaker?

Fra 2015 får ikke lenger inntektsmottaker lønns- og trekkoppgave fra arbeidsgiver, men en sammenstilling av rapporterte opplysninger.

Innen 1. februar skal inntektsmottaker få oversikt over forrige års rapporterte opplysninger om seg selv fra arbeidsgiver. Denne oversikten kaller vi en sammenstilling. Sammenstillingen erstatter tidligere kopi av lønns- og trekkoppgave til arbeidstaker. Arbeidsgiver bestemmer selv hvordan denne sammenstillingen skal se ut.

Krav til innhold
Sammenstillingen skal inneholde opplysninger om blant annet varigheten av ansettelsen, lønn, forskuddstrekk, feriepengegrunnlag.

For arbeidsgivere som benytter de forenklede oppgjørsordningene gjelder det egne regler for hvilke opplysninger som skal gis til inntektsmottakerne. De forenklede oppgjørsordningene er A04 Melding om lønnet arbeid i hjemmet og A05 Forenklet a-melding for veldedig eller allmennyttig organisasjon.

Fullstendig oversikt over hva sammenstillingen skal inneholde, finner du i disse forskriftene:
Skatteforvaltningsforskriften §§ 7-2-9 og 7-12-2
Skattebetalingsforskriften § 5-10-20

Forskrift om sammenstilling til skattyter over opplysninger innrapportert etter a-opplysningsloven

Unntak
Arbeidsgivere som ikke trenger å levere slik informasjon er beskrevet under unntak.

Stikkord: aordningen

Andre rapporteringsmåter

Ikke bruk mer enn en rapporteringsmåte

Opplysningsplikten

Frist for rapportering

Frist for betaling av forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift

Korrigere innsendt informasjon

Kontroll av innsendt a-melding

Hva skal rapporteres

Arbeidsforholdsopplysninger – rapportering