PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Unntatt fra meldeplikten

  A-ordningen

  Arbeidsgiver har ikke meldeplikt:

  • når lønnsutbetalingene til arbeidstakeren er fritatt for arbeidsgiveravgift etter bestemmelsene i folketrygdloven § 23-2 sjette til åttende ledd
   • dvs. lønn for pass av barn og lønn innenfor gitte beløpsgrenser for arbeid i privat hjem og fritidsbolig
   • og lønn innenfor gitte beløpsgrenser for veldedig eller allmennyttig institusjon eller organisasjon
  • når arbeidstakeren er utenlandsk statsborger i arbeid for en internasjonal organisasjon med kontor i Norge,
  • når arbeidstakeren skal rapporteres til skattekontoret i henhold til skatteforvaltningsloven § 7-6
   • dvs. arbeidstakere som er rapporteringspliktige via RF-1199 til Sentralskattekontoret for utenlandssaker (SFU),
  • for mannskap på Forsvarets fartøyer, unntatt sivilt mannskap på fartøyer som befraktes av Forsvaret, disse er unntatt grunnet særlige skjermingsbehov,
  • for fisker eller fangstmann som er tatt opp i det manntall som er opprettet i medhold av lov om pensjonstrygd for fiskere § 4
  • for lottaker og reder i stilling om bord på fiske- eller fangstfartøy når det brukes som sådan - disse er unntatt fordi de anses som næringsdrivende.

  Stikkord:

  • aordningen,
  Unntatt fra meldeplikten
  367 1269 92 75 721

  Kontering

  Satser

  Kontoplan