Definisjon

Anskaffelseskost i utenlandsk valuta

Ved kjøp av varige driftsmidler i fremmed valuta skal valutakursen på leveringstidspunktet legges til grunn for vurderingen av anskaffelseskost. Dersom man har sikret seg mot valutakurssvingninger skal dette hensyntas, jf. rskl. § 4-1.

Stikkord: anleggsmiddler, anleggsaktiva

Offentlige tilskudd

Finansieringsutgifter

Anskaffelseskost ved tilvirkning

Noteopplysninger