Definisjon

Anskaffelseskost i utenlandsk valuta

Offentlige tilskudd

Finansieringsutgifter

Anskaffelseskost ved tilvirkning

Etter rskl. § 5-4 skal anskaffelseskost i tilvirkningstilfellene omfatte variable og faste tilvirkningskostnader (herunder rentekostnader). Ved egen produksjon eller bygging av et driftsmiddel for eget bruk (som for eksempel maskiner, bygninger o.l) skal både direkte og indirekte tilvirkningsutgifter inkluderes i anskaffelseskost. Dette omfatter blant annet

  • lønn til egne ansatte som er direkte knyttet til produksjonen/byggingen,
  • installasjonskostnader
  • honorarer for profesjonelle tjenester som er benyttet, derunder ingeniør- og arkitektarbeid
  • kostnader ved testproduksjon

Egne ansatte

Der hvor egne ansatte benyttes ved tilvirkning av anleggsmidler skal altså lønnskostnaden som er direkte knyttet til produksjonen/tilvirkningen aktivieres på anleggsmiddelet.

Der dette arbeidet omfatter tjenester som foretaket omsetter i sin virksomhet oppstår det en midlertidig forskjell da Skatte-ABC / Inngangsverdi punkt 2.3.1 sier at det skal inntektsføres et fortjenesteelement. Har skattyter selv tilvirket et formuesobjekt til egen bruk, skal den skattemessige inngangsverdien som hovedregel settes til kostnadene ved tilvirkningen inklusive andel i indirekte kostnader tillagt eventuell inntektsført fortjeneste.

Rentekostnader

Spørsmålet om balanseføring av renteutgifter ved egentilvirkning har større betydning jo lengre tilvirkningsperioden og jo større investeringsbeløpet er. Normalt vil derfor balanseføring ikke være aktuelt ved tilvirkning av varer. Ved tilvirkning av varige driftsmidler vil imidlertid finansieringsutgiftene kunne utgjøre et vesentlig beløp.

Balanseføring av renteutgifter skal ikke påbegynnes før tilvirkningen er igangsatt, og det skal balanseføres renter frem til driftsmidlet er ferdigstilt. Rentebeløpet vil være avhengig av rentenivået og prosjektets tidshorisont. For tilvirkning av anleggsmiddel kan en velge å kostnadsføre finansieringsutgiftene når de påløper, jf. rskl. § 5-4, tredje ledd.

Det følger av transaksjonsprinsippet at man ved egentilvirkning av anleggsmidler, herunder bygg i egen regi, skal balanseføre alle utgifter frem til ferdigstillelsestidspunktet. Dette gjelder også finansieringsutgifter. Ved spesifikk finansiering benyttes den spesifikke finansutgiften, mens man ved generell finansiering benytter foretakets gjennomsnittlige lånerente multiplisert med gjennomsnittlig investeringsbeløp. Ved spesifikk finansiering bør avkastning på eventuell overskuddslikviditet trekkes fra balanseførte renter. Det kan ikke under noen omstendigheter balanseføres større renteutgifter enn faktiske renteutgifter på selskaps-/konsernnivå. Et konsernselskap kan for eksempel finansiere egentilvirkning av anleggsmidler ved lån fra et annet konsernselskap. Da vil eventuelle balanseførte renter elimineres mot tilsvarende resultatføring i långivende selskap ved selve konsolideringe konsernregnskapet kan kun skje dersom konsernet har finansiert seg eksternt.

Stikkord: egentilvirket, anleggsmiddler, anleggsaktiva

Noteopplysninger