Definisjon

Anskaffelseskost ved kjøp av driftsmidler, enten som kjøp av et separat driftsmiddel eller ved kjøp av virksomhet skal settes til verdien av vederlaget med tillegg av kjøpsutgifter ifølge rskl § 5-4. Dette inkluderer offentlige avgifter, frakt og monteringskostnader, samt eventuelle provisjoner.

Offentlige avgifter er for eksempel toll og spesielle miljøavgifter, samt eventuell merverdiavgift som ikke er fradragsberettiget. Ved kjøp av fast eiendom vil også offentlige avgifter som tinglysnings- og dokumentavgift inngå i anskaffelseskost. Det er kun utgifter fra det tidspunkt det er sannsynlig at eiendelen blir anskaffet som skal inkluderes, og ikke utgifter som pådras til å vurdere alternativer. Eksempler på sistnevnte som ikke skal inkluderes i anskaffelseskost er utgifter til utredning av ulike tomtevalg.

Rabatter skal trekkes fra.

Stikkord: anleggsmiddler, anleggsaktiva

Anskaffelseskost i utenlandsk valuta

Offentlige tilskudd

Finansieringsutgifter

Anskaffelseskost ved tilvirkning

Noteopplysninger