Definisjon

Anskaffelseskost i utenlandsk valuta

Offentlige tilskudd

Finansieringsutgifter

Anskaffelseskost ved tilvirkning

Noteopplysninger

Se nærmere om dette i «Notesjekklisten (GRS)»

Ved finansiell leasing skal det leide driftsmidlet medtas i tabellen over varige driftsmidler. Det skal opplyses om balanseførte leieavtaler. Leietaker skal også informere om leiekontrakt ved operasjonell leasing, jf. rskl. § 7-13.

Stikkord: noteoppstillinger, noteinformasjon, anleggsmiddler, anleggsaktiva