Definisjon

Anskaffelseskost i utenlandsk valuta

Offentlige tilskudd

Når det ytes offentlige tilskudd til investeringer skal disse behandles etter NRS 4 Offentlige tilskudd.

Etter standarden anbefales det at investeringstilskudd føres brutto, hvilket vil si at investeringen skal regnskapsføres til anskaffelseskost, og investeringstilskuddet balanseføres som utsatt inntekt og inntektsføres i takt med avskrivningen av eiendelen. I den utstrekning tilskuddet er ment som et tilskudd til selve investeringen, og en verdireduksjon er nødvendig for å bringe overensstemmelse mellom virkelig verdi og fremtidige kontantstrømmer, legges nettoføring til grunn.

Se nærmere om dette i «Offentlige tilskudd».

Stikkord: anleggsmiddler, anleggsaktiva

Finansieringsutgifter

Anskaffelseskost ved tilvirkning

Noteopplysninger