PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Fast/ ikke-fast arbeidssted

  Arbeidsreise (reise mellom hjem og fast arbeidssted)

  Fast arbeidssted

  Fast arbeidssted er der skatteyter:

  • normalt utfører sitt arbeid.
   Har skattyter flere arbeidssteder i samme arbeidsforhold, er fast arbeidssted der han/hun tilbringer det meste av arbeidstiden i en tomånedersperiode.
  • ikke normalt utfører sitt arbeid, men som for skattyteren er det sammen i en perioden på mer enn to uker.
  • har oppmøtested for tildeling av og/eller forberedelser til arbeid når oppmøtestedet er det samme i en periode på mer enn to uker.
  • har oppmøtested for transport til eller fra arbeidssted på sokkelinnretning, fartøy eller utland.

  Ikke-fast arbeidssted er:

  • arbeidssted eller oppmøtested som ikke nevnt ovenfor
  • særskilt sted for møte, kurs og lignende der skattyter er deltaker
  • sted hvor skattyter ikke arbeider mer enn 10 dager i inntektsåret. Det foretas en selvstendig vurdering for hvert arbeidsforhold.

  Flere arbeidssteder i samme arbeidsforhold

  Hvis en skattyter har flere arbeidssteder i samme arbeidsforhold skal arbeidsstedet der skattyter tilbringer det meste av tiden i en tomånedersperiode være fast arbeidssted. Tomånedersregelen gjelder ikke hvis skattyter er i forskjellige arbeidsforhold.

  Skattyter kan kun har et fast arbeidssted i en tomånedersperiode. Hvis arbeidstiden blir tilnærmet likt fordelt mellom to arbeidssteder, skal fast arbeidssted vurderes ut ifra følgende punkter:

  • hvor de meste sentrale funksjonene utføres
  • hvor er det flest medarbeidere
  • hvor ledelsen befinner seg
  • hvor administrasjonen er plassert
  • hvilket sted som har kortest vei fra skattyteres bolig

  Ingen av momentene er avgjørende alene.

  Mobilt arbeidssted

  Når det gjelder skattytere som har mobile arbeidssteder som f.eks flybesetning, sjåfører, mannskap på båter osv, anses de å være på jobb/arbeid og ikke på reise.

  Arbeidstakere med mobilt arbeidssted vil ikke omfattes av statens reiseregulativ. Dette fordi særavtalene gjelder på bestemte vilkår for alle reiser i oppdrag for arbeidsgiver og i en skattemessig sammenheng må "oppdrag for arbeidsgiver" forstås slik at ansatte som har reiseoppdrag som del av sitt ordinære arbeid, ikke omfattes av skattebetalingsforskriftens tjenestereisebegrep. Derfor vil arbeid på mobilt arbeidssted falle utenfor, og eventuell kostgodtgjørelse utbetalt for slike reiser vil således være trekkpliktig.

  Krav til toukersperiode

  En sammenhengende periode på mer enn to uker er der skattyter arbeider/møter opp på samme sted hver ordinære arbeidsdag i en sammenhengende tidsperiode på to uker og en dag. Perioden kan regnes fra hvilken som helst ukedag.

  Skattyteren må arbeid mer enn 50 % av arbeidstiden på samme sted for at det skal telle som en dag i toukersperioden.

  Toukersperioden vil bli avbrutt umiddelbart hvis skattyter er fraværende en dag for å utføre arbeid et annet arbeidssted. Det som imidlertid ikke avbryter toukersperioden er om skattyter fraværer sammenhengene inntil tre dager grunnet sykdom, ferie eller individuell avspasering.

  Fravær grunnet fridager som er generelle i samfunnet, for vedkommende bransje eller arbeidsgiver, f.eks lørdager, helligdager, julaften og romjulen, regnes ikke med i tredagersperioden. Har en arbeidstaker f.eks fri lørdag og søndag, vil ikke dette medføre brudd på toukersperioden. Det vil heller ikke bli ansett som brudd på perioden hvis skattyter tar fri fredag eller mandag i forbindelse med en helg. Derimot vil fri torsdag og fredag i èn uke og mandag og tirsdag i uken etter, blir ansatt som fire dager sammenhengende og brudd på toukersperioden.

  Særskilt sted for møte, kurs o.l

  Møter kurs o.l som skattyter deltar på blir ikke ansett som fast arbeidssted. Dette selv om f.eks et kurs har en varighet på mer enn to uker. Regelen gjelder uansett om det er skattyteres arbeidsgiver eller en ekstern aktør som arrangerer kurset.

  Er kursstedet på samme sted som skattyter utfører sitt arbeid normalt, vil dette bli ansett som fast arbeidssted.

  Stikkord:

  • arbeidsreise eller yrkesreise,
  • arbeidsreise vs yrkesreise,
  • hovedarbeidssted,
  • yrkesreise,
  • yrkesreise eller arbeidsreise,
  • yrkesreise vs arbeidsreise,
  289 1180 89 75 709

  Kontering

  Satser

  Kontoplan