PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Avis levert hjem til ansatt (fri avis)

  Aviser, tidsskrifter og bøker etc.

  • D6840 Aviser, tidsskrifter, bøker o.l.
  • MVA0 - Ingen mvabehandling (Ikke fradrag)
  • LønnTrekkplikt – Opplysningsplikt - AGA

  Dekning av avisabonnement levert hjem til den ansattes hjemmeadresse skal fordelsbeskattes. Dette gjelder både papir og elektronisk.

  Lønn

  Helt eller delvis fri avis i arbeidsforhold er en privat fordel for den ansatte og er dermed skattepliktig inntekt, jf. sktl. § 5-1 (1), 5-10 bokstav a og 5-12. Reglene gjelder både papirbaserte aviser og elektroniske aviser (nettaviser o.l.). Refunderer arbeidsgiveren arbeidstakerens avisabonnement, er dette å anse som dekning av privat utgift og behandles som lønn.

  Dette gjelder også for avisansatte når de får avisen brakt hjem.

  Begrensninger i skatteplikten

  Arbeidstakere med et spesielt informasjonsbehov som får dekket flere avisabonnementer av arbeidsgiveren vil normalt bare fordelsbeskattes for ett abonnement på en dagsavis, selv om alle blir levert hjemme hos vedkommende.

  Når ansatte med et spesielt informasjonsbehov selv holder abonnement på en dagsavis, kan andre avisabonnementer som dekkes av arbeidsgiveren normalt unntas fra beskatning.

  Reglene gjelder tilsvarende for abonnement på avis i elektronisk form.

  A-meldingen

  Skattepliktig fordel av fri avis innrapporteres som Naturalytelse - Annet.

  Refusjon av den ansattes utgifter til avisabonnement skal innrapporteres som Kontantytelse - Annet.

  For ansatte som har tilgang på avis og illustrerte blader på arbeidsstedet, kan dette anses som velferdstiltak, se «Aviser, tidsskrifter og bøker etc. -> Til ansatte - velferdstiltak».

  Merverdiavgift

  Aviser og elektroniske nyhetstjenester er fritatt for mva iht. mval. § 6-1 og 6-2.

  Betingelsen for avisfritaket er at avisen er på papir og at den har en regelmessig utgivelse på minst en gang i uken.

  Betingelsene for fritaket på elektroniske nyhetstjenester er listet opp i fmva. § 6-2-1. Alle andre typer internettaviser er ikke omfattet av fritaket, og mva beregnes med alminnelig sats jf. mval. § 3-1 og mval. § 5-1 (1).

  På generell basis er det ikke rett til fradrag for mva på anskaffelser til ansatte. Det foreligger derfor ikke fradrag for mva på avgiftspliktig abonnement på internettavis til ansatte (naturalytelse) jf. mval. § 8-3 (1) d.

  Stikkord:

  • abonnement,
  • avis,
  • avisabonnement,
  • avishold,
  • bøker,
  • dagsaviser,
  • digital avis,
  • digitale medier,
  • eavis,
  • e-avis,
  • fri avis,
  • hjemmeadressen,
  • levert hjem,
  • arbeidstaker,
  • arbeidstager,
  • ukeblad,
  • magasin,
  • abbonoment,
  • abbonnement,
  • abonement,
  • ansatt,
  • tidsskrift,
  Avis levert hjem til ansatt (fri avis)
  332 1239 91 75 721

  Kontering

  Satser

  Kontoplan