Kjøp av begravelsesbil

Avgiftspliktig salg fra begravelsesbyråer

Avgiftsfritt salg fra begravelsesbyråer

MVA
5 Innenlands omsetning og uttak fritatt for mva, 0 %
Konto
3120 Salgsinntekt tjenester, innenlands, avgiftsfri
Kredit

Merverdiavgift

Transport av døde samt pakking og forsendelser av urner etter bisettelse er fritatt for merverdiavgift, se mval. § 6-16.

Stikkord: begravelsesbil, gravferd, gravferdstjenester, likbil, omsetning

Avgiftsunntatt salg av tjenester fra begravelsesbyråer