PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Arbeid i hjemmet

  Begrensninger i opplysnings-, skatte- og avgiftsplikt for lønn og andre ytelser

  Opplysningsplikt

  Ved arbeid i hjemmet eller fritidsbolig til betaleren, er beløpsgrensen for lønnsopplysningsplikt kr 6 000. Trekkfri utgiftsgodtgjørelse som ikke overstiger kr 1 000 per person per år, er i slike tilfeller også fritatt for innrapportering, jf. skatteforvaltningsforskriften § 7-2-1. Er det utbetalt lønn som overstiger kr 6 000 skal imidlertid også trekkfri utgiftsgodtgjørelse innrapporteres. Også her skal hele beløpet opplyses om dersom beløpsgrensen overskrides.

  Som utgangspunkt gjelder beløpsgrensene over for den som foretar utbetalingen, eller den som utbetalingen skjer på vegne av. I vurderingen av beløpsgrensen, må husstanden normalt anses som en utbetaler. Dersom det utbetales vederlag for arbeid på en frittstående bygning som et av hustandsmedlemmene har eksklusiv råderett over og som inngår i dennes hjem/fritidsbolig, vil beløpsgrensen på kr 6 000 gjelde for denne særskilt.

  Forskuddstrekk

  Lønn under beløpsgrensen for opplysningsplikt regnes som skattefri arbeidsinntekt, jf. sktl. § 5-15 (1) bokstav i, og det er gitt fritak fra plikten til å beregne forskuddstrekk i slike lønnsutbetalinger jf. skattebetalingsforskriften § 5-4-3 (2).

  Arbeidsgiveravgift

  Det skal ikke betales arbeidsgiveravgift av lønnet arbeid som skjer på eller i tilknytning til arbeidsgiverens hjem eller fritidsbolig, jf. folketrygdloven § 23-2 (7), når følgende vilkår er oppfylt:

  • lønnen ikke er fradragsberettiget for arbeidsgiveren
  • arbeidet ikke er en del av arbeidstakerens næringsvirksomhet
  • arbeidsoppdraget er inngått av arbeidsgiveren som privatperson
  • samlet lønn av denne typen fra vedkommende husstand ikke overstiger kr 60 000 i inntektsåret

  Inn under beløpsgrensen går feriepenger, verdien av fri kost og losji, samt andre ytelser som inngår i grunnlaget for arbeidsgiveravgift. Utbetalinger i forbindelse med privat pass og stell av barn inngår ikke i grunnlaget for grensen på kr 60 000. Derimot vil utbetalinger som er skattefrie for mottaker fordi samlet lønn ikke overstiger kr 6 000 inngå i grunnlaget.

  Er vilkårene ovenfor oppfylt, skal det ikke leveres a-melding for arbeidsgiveravgift. Overstiger utbetalingen kr 60 000 i løpet av året, skal arbeidsgiveren ved første forfallstidspunkt beregne og betale arbeidsgiveravgift av samlet lønn som til da er utbetalt. Resten av året skal det leveres a-melding på vanlig måte.

  For mer se Skatte-ABC.

  Forenklet oppgjørsordning

  For de private arbeidsgiverne er det gitt forenklede oppgjørsregler. En privatperson kan benytte forenklet oppgjørsordning i stedet for å levere ordinær a-melding. Se mer om forenklet oppgjørsordning i Skatteforvaltningshåndboken.

  Stikkord:

  • arbeidsvederlag,
  446 1419 103 74 748

  Kontering

  Satser

  Kontoplan