PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Skattefrie selskap, foreninger og institusjoner

  Begrensninger i opplysnings-, skatte- og avgiftsplikt for lønn og andre ytelser

  Opplysningsplikt

  Skattefrie selskap, foreninger og institusjoner som nevnt i skatteloven § 2-32 (1), har ikke opplysningsplikt når samlet utbetaling til en person i løpet av kalenderåret ikke overstiger kr 10 000, jf. skatteforvaltningsforskriften § 7-2-1 (3). Ved vurdering av om beløpsgrensen er nådd ses det bort fra eventuelle trekkfrie utgiftsgodtgjørelser. Overskrides beløpsgrensen skal det gis opplysninger om hele beløpet.

  Utbetaling av trekkfri utgiftsgodtgjørelse til dekning av merutgifter med inntil kr 10 000 ved ett medlems innsats eller opptreden for sin organisasjon, er ikke opplysningspliktig. Dette gjelder uavhengig av om det er utbetalt lønn som er fritatt for opplysningsplikt eller lønn som overstiger kr 10 000. Det samme gjelder trekkfri utgiftsgodtgjørelse med inntil 10 000 kroner som utbetales til person i lønnet stilling i organisasjonen til dekning av kostnader til transport til og fra arrangementer mv. hvor organisasjonen medvirker. Når slike utgiftsgodtgjørelser til en person i løpet av kalenderåret samlet overstiger kr 10 000, skal det likevel gis opplysninger om hele utgiftsgodtgjørelsen. Se skatteforvaltningsforskriften § 7-2-1 (4).

  Naturalytelser i form av fri transport til og fra arrangementer (gjelder ikke fri bil), kost og losji ved slike tjenestereiser, fritt utstyr mv., når det ytes i organisasjonens interesse, er unntatt fra opplysningsplikten, jf. skatteforvaltningsforskriften § 7-2-1 (5).

  Beløpsgrensene gjelder utbetalinger fra hver enkelt arbeidsgiver (selvstendig organisert enhet). Hvis deler av en frivillig organisasjon reelt er skilt ut med f.eks. eget styre og regnskap, kan hver av de utskilte delene regnes som en arbeidsgiver. Dersom du er i tvil anbefales det å ta kontakt med skattekontoret.

  Forskuddstrekk

  Det følger av skatteloven § 5-15 (1) bokstav i at lønn under grensen for opplysningsplikt regnes som skattefri arbeidsinntekt. De skattefrie institusjonene mv. er fritatt fra plikten til å beregne forskuddstrekk i slike lønnsutbetalinger, jf. skattebetalingsforskriften § 5-4-3 (2). Overskrides beløpsgrensen, blir hele beløpet skattepliktig. Se Skatte-ABC.

  Arbeidsgiveravgift

  Skattefrie institusjoner mv. plikter å betale arbeidsgiveravgift selv om lønnsutbetalingen er fritatt for opplysningsplikt på grunn av beløpets størrelse, jf. folketrygdloven § 23-2 (1).

  For veldedige eller allmennyttige institusjoner eller organisasjoner gjelder særlige bestemmelser for plikten til å betale arbeidsgiveravgift, se punkt under om arbeidsgiveravgift for veldedige eller allmennyttige institusjoner eller organisasjoner.

  Veldedig eller allmen­nyttig institusjon eller organisasjon

  Regelverket skiller mellom skattefrie institusjoner som nevnt i skatteloven § 2-32 (1) (ikke erverv til formål) og institusjoner eller organisasjoner som i tillegg er veldedige eller allmennyttige.

  Veldedige eller allmennyttige institusjoner eller organisasjoner er f.eks.:

  • idrettslag,
  • kor,
  • korps,
  • kultur- og miljøvernforeninger,
  • humanitære og religiøse organisasjoner.

  Nærings-, yrkes- og arbeidslivsorganisasjoner, herunder fagforeninger, politiske og vitenskapelige organisasjoner, studentorganisasjoner mv., faller utenfor. Det er skattekontoret som i tvilstilfeller avgjør om institusjonen eller organisasjonen er veldedig eller allmennyttig.

  For veldedige eller allmennyttige institusjoner eller organisasjoner er det gitt unntak i reglene om betaling av arbeidsgiveravgift og skatteplikt for arbeidsreiser.

  Arbeidsreiser

  Veldedige eller allmennyttige institusjoner eller organisasjoners dekning av arbeidsreise regnes ikke som skattepliktig inntekt når skattyterens øvrige lønn og godtgjørelse fra organisasjonen ikke overstiger kr 70 000 i inntektsåret, jf. FSFIN § 5-15-5 (10). Den skattefrie fordelen er i disse tilfellene heller ikke opplysningspliktig når den årlige utbetalingen til arbeidstakeren ikke overskrider kr 10 000. Overskrider f.eks. trekkfri bilgodtgjørelse denne grensen, er hele beløpet opplysningspliktig.

  Arbeidsgiveravgift

  Veldedig eller allmennyttig institusjon eller organisasjon er etter ftrl. § 23-2 åttende ledd i visse tilfeller fritatt for å betale arbeidsgiveravgift av lønnsutbetalinger mv. Se mer i temaet om arbeidsgiveravgift og Skatte-ABC.

  Stikkord:

  • foretak,
  • arbeidsvederlag,
  446 1419 103 74 748

  Kontering

  Satser

  Kontoplan