Lønn

MVA
0 Ingen mva-behandling (anskaffelser)
Konto
5290 Motkonto for gruppe 52
Kredit
5390 Annen opplysningspliktig godtgjørelse
Debet
Lønn
5280 Annen fordel i arbeidsforhold
Debet
SkattepliktTrekkpliktAGA-pliktOpplysningspliktFeriepenger

Arbeidsgiveren betaler arbeidstakerens premie

Behandlingsforsikring skal dekke arbeidstakeres kostnader til hurtig behandling ved sykdom eller skade, med sikte på at den enkelte skal komme raskt tilbake i ordinært arbeid for vedkommende arbeidsgiver.

Behandlingsforsikring er å anse som en skattepliktig fordel vunnet ved arbeid, jf. FIN 12.mars 1999 - Utv. 1999/984, og skal derfor behandles fullt ut som lønn. Her nevnes blant annet hensynet med at en arbeidstaker kan komme raskere tilbake i arbeid ved en slik ordning ikke har overveiende betydning over den private fordelen det er å bli raskere frisk. Tilsvarende gjelder også hvis forsikringene dekker hurtig operasjon ved privat sykehus.

Vedsettelse av fordelen

Fra 1. januar 2019 er hovedregelen at alle naturalytelser skal verdsettes til markedspris. Å finne markedsverdien for tilsvarende forsikring i privatmarkedet kan innebære betydelig merarbeid for arbeidsgiver. 10. mai 2019 besluttet Finansdepartementet derfor å innføre et unntak til hovedregelen slik at fordelen kan verdsettes basert på kostpris. Dette er tilsvarende slik reglene for verdsettelse var før 1. januar 2019. Se FSFIN § 5-15-5 (14).

Dette betyr at eksempelet i SKD 060519 pkt. 2.6 ikke er korrekt og at fordelen ved arbeidsgivers fremforhandling av en lavere pris på forsikringen enn markedspris, ikke er skattepliktig for den ansatte.

A-meldingen

Unntak
Unntaksmessig vil det være å anse som et skattefritt forhold for arbeidstaker hvis det ved å delta i bedriftshelsetjenesten eller en bedriftslegeordning der den ansatte kun får dekket forebyggende, ikke kurative, behandlinger og ved mindre kurative behandlinger, som eksempelvis reseptutskrivelse. Det samme gjelder ved yrkesskader, som er betegnet som dette av NAV.

Stikkord: arbeidsvederlag, helseforsikring

Merverdiavgift