Arbeidsgiver dekker bidragsbetaling

MVA
0 Ingen mva-behandling (anskaffelser)
Konto
5990 Annen personalkostnad
Debet
Lønn
SkattepliktTrekkpliktAGA-pliktOpplysningspliktFeriepenger

Lønn

Kostnader pådratt for å erverve, vedlikeholde eller sikre skattepliktig inntekt gir rett til inntektsfradrag etter sktl § 6-1. Fradragsretten forutsetter en tilknytning mellom kostnaden og en skattepliktig inntekt. Skattedirektoratet har i en vurdering, se SKD 290410, uttalt at de er av den oppfatning at plikten til å betale det årlige bidraget for å kunne praktisere og erverve skattepliktig inntekt som advokat innebærer at kostnaden må anses som en akseptabel tjenesteutgift som gir fradrag etter sktl § 6-1 for den ansatte som dekker kostnaden selv. Fradraget inngår i minstefradraget. Arbeidsgivers dekning av den ansattes private kostnader er som hovedregel skattepliktig inntekt, jf sktl § 5-1, jf sktl § 5-12. Arbeidsgivers dekning av kostnader i forbindelse med utførelsen av arbeid vil imidlertid være skattefri så langt utgiftene ville være fradragsberettiget som tjenesteutgift for den ansatte. Konklusjonen er at arbeidsgiver kan dekke pliktig bidrag til Tilsynsrådet uten fordelsbeskatning for den ansatte advokat og uten å svare arbeidsgiveravgift.

Stikkord: fjernsyn, kommandittselskap