Salg av nye kjøretøy

Salg av brukte kjøretøy

Salg av brukte kjøretøy avgiftspliktig

Salg av elbiler

Salg av elbilbatterier

Registrering på eget navn - uttaksmva

Registrering på eget navn - ikke avgiftspliktig

Omdisponering - uregistrert

Konto
1460 Innkjøpte varer for videresalg
Debet
1465 Demonstrasjonsvarer
Debet

Merverdiavgift

Det skal ikke svares uttaksmerverdiavgift etter mval. § 3-21 (1) eller § 3-24 (1) bokstav c når en forhandler omdisponerer et kjøretøy fra varelager til bruk som et uregistrert demonstrasjonskjøretøy.

Forutsetninger:

  • Bilen e.l. kjører med prøveskilt (røde skilt)
  • Kjøretøyet er ikke registrert i motorvognregisteret.

Unntak

I tilfeller hvor bilen omsettes som salgsvare påløper utgående mva med alminnelig sats jf. mval. § 3-1.

Bokføring

Demonstrasjonskjøretøy regnes som omløpsmidler dersom bruken er av kortvarig karakter. Dersom kjøretøyet brukes til demonstrasjon over en lengre periode må kjøretøyet anses som et anleggsmiddel og bokføres på egnet konto i 12-gruppen.

Stikkord: demobil, demonstrasjonsbil, demonstrasjonsvare, prøvekjøring, salg brukte anleggsmidler, uttak, demonstrasjonsbil, demobil, omsetning, anleggsmiddler, anleggsaktiva

Drift og vedlikehold av personkjøretøy