Salg av nye kjøretøy

Salg av brukte kjøretøy

Salg av brukte kjøretøy avgiftspliktig

Salg av elbiler

MVA
5 Innenlands omsetning og uttak fritatt for mva, 0 %
Konto
3100 Salgsinntekt handelsvarer, innenlands, avgiftsfri
Kredit

Merverdiavgift

Salg av nye og brukte elbiler er fritatt for mva jf. mval. § 6-7 (1) og (3) og fmva. § 6-7-3. Som hovedregel gjelder at fritaket ikke omfatter utstyr, med unntak av batteri, men kun kjøretøy som bruker elektrisitet til framdrift.

Ved omsetning av elbil kan allikevel noe utstyr omsettes avgiftsfritt sammen med elbilen. For avgrensningen av fritaket ved omsetning av elbiler har departementet i brev av 26. august 2002 til Toll- og avgiftsdirektoratet uttalt følgende:

"Når det gjelder den nærmere avgrensning av fritaket gir verken ordlyden eller forarbeidene noen direkte veiledning for når "utstyret" ikke lenger er å anse som en selvstendig vare, men som en del av kjøretøyet. Det kan i denne forbindelse tenkes flere mulige momenter ved vurderingen, hvor fysisk, påbudt eller en mer funksjonell tilknytning av "utstyret" til elbilen kan være naturlige momenter. Med funksjonell tilknytning menes at "utstyret" står i rimelig sammenheng med bruken som kjøretøy. F.eks. vil utstyr som jekk, ekstra sett med hjul som leveres sammen med kjøretøyet - og som det ikke betales særskilt vederlag for - omfattes av fritaket. Det må i tvilstilfeller kunne tas hensyn til hva som gir en mest mulig praktikabel regel.

Det er ikke mulig å gi en uttømmende liste over hvilket "utstyr" som må anses som en del av kjøretøyet. Vurderingen må derfor foretas konkret ved at det tas utgangspunkt i de avgrensningskriterier som er nevnt over. Selv om det tas utgangspunkt i disse kriteriene ender en likevel opp i en vurdering av hva som er naturlig eller rimelig at følger med et kjøretøy, hvor det også tas hensyn til hva som er vanlig standard. Det presiseres likevel at vurderingen av "vanlig standard" ikke er avgjørende dersom "utstyret" klart må anses som en del av kjøretøyet. At en kjøper f.eks. velger elbilen levert med spesielle felger - utover vanlig standard - endrer ikke det faktum at disse må anses som en del av kjøretøyet."

Oppsummert må følgende krav være oppfylt for at salg av utstyret skal omfattes av fritaket:

 • det må foretas en vurdering i hvert enkelt tilfelle om varen kan anses for å være en del av kjøretøyet
 • utstyret må være levert fra selgeren av det aktuelle kjøretøyet
 • det må ikke betales et særskilt vederlag for utstyret.

Utstyr som er fritatt kan f.eks. være:

 • navigasjonsutstyr,
 • alarm,
 • dekor folie,
 • beskyttelsesfolie på dørhåndtak,
 • askebeger,
 • telefonholder,
 • tilhengerfeste,
 • jekk,
 • ekstra sett med hjul som leveres sammen med kjøretøyet uten særskilt vederlag,
 • innvendig LED belysning og
 • ladekabel til bruk på offentlige ladestasjoner mv..

Utstyr som ikke omfattes av fritaket er f.eks.:

 • lasteutstyr som skiboks, takstativ, sykkelholder, lastestativ,
 • hjemmeladere og
 • ladebokser for montering i hjemmet.

Se også hva MVA-håndboken sier om omsetning og leasing av kjøretøyer som bare bruker elektrisitet til fremdrift (elbiler).

Tilleggsytelser som selges sammen med elbilen, men leveres på et senere tidspunkt vi ikke omfattes av fritaket. Dette kan f.eks. være serviceavtaler, redningstjenester mv.

For salg av batterier til kjøretøy som kun bruker elektrisitet til fremdrift, se temaet Salg av elbilbatterier. For salg av annet utstyr som er merverdiavgiftspliktig brukes konto 3000 Salgsinntekt handelsvarer, avgiftspliktig, høy sats.

Fritaket for merverdiavgift er godkjent av EFTAs overvåkningsorgan (ESA) og omfatter omsetning og leasing av elbiler, samt omsetning av bilbatterier til slike kjøretøy. Godkjenningen gjelder ut 2017, og fritaket kan søkes forlenget etter dette.

Betingelse for avgiftsfritak

Nysalg

Avgiftsfritaket gjelder for kjøretøy som kun bruker elektrisitet til fremdrift (elbiler), herunder biler hvor elektrisiteten produseres i brenselsceller (hydrogenbiler). Som elbil regnes ikke bil hvor batteri under kjøring kan tilføres strøm ved bruk av forbrenningsmotor (hybridbil).

For nysalg må elbilen være registreringspliktig etter veitrafikkloven. Dvs. at elektriske rullestoler, motorisert sparkesykkel, elektriske kjøretøyer som brukes innendørs på flyplasser, elektriske kjøretøyer som brukes på golfbaner mv., ikke omfattes av fritaket. Derimot vil registreringspliktige el-mopeder, herunder el-mopeder utstyrt med pedaler, være omfattet av momsfritaket. Elbilen må i tillegg være omfattet av Stortingets vedtak om engangsavgift § 7 første ledd bokstav i, se mval. § 6-7 (1). Skattedirektoratet har i et brev av 21. januar 2016 antatt at fritaket også gjelder for store el-busser og tunge el-lastebiler, selv om disse kjøretøyene ikke omfattes av engangsavgiften.

Brukte elbiler

Salg av brukte elbiler og hydrogenbiler er avgiftsfri omsetning etter mval. § 6-7 (3), dersom bilen tidligere er registrert i Norge etter veitrafikkloven og omfattes av Stortingets vedtak om omregistreringsavgift. Fritaket omfatter også kjøretøy som nevnt i vedtaket § 1 avgiftsgruppe c og som har tillatt totalvekt på 7 500 kg eller mer.

Stikkord: elektriske biler, omsetning, el-bil

Salg av elbilbatterier

Registrering på eget navn - uttaksmva

Registrering på eget navn - ikke avgiftspliktig

Omdisponering - uregistrert

Drift og vedlikehold av personkjøretøy