PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Trekkfri bilgodtgjørelse

  Bilgodtgjørelse

  • D7100 Bilgodtgjørelse, opplysningspliktig
  • MVA0 - ingen mva-behandling (ikke fradrag)
  • LønnKun opplysningsplikt
  Satser
  Bilgodtgjørelse

  Skattefri kilometergodtgjørelse ved bruk av privat bil i 2018 og 2019 er 3,50 kroner per kilometer - uansett kjørelengde.

  Skattefri sats gjelder også ved bruk av el-bil og for arbeidstakere med arbeidssted Tromsø. Satsen gjelder også for reiser utenlands.

  Satsene for skattefrie tillegg for passasjerer, bruk av tilhenger osv. og skattefrie satser for andre transportmidler enn bil følger særavtalen, se Statens satser for kilometergodtgjørelse og Statens satser for andre fremkomstmidler.

  Satser

  Bilgodtgjørelse

  Lønn

  Arbeidsgiver kan utbetale bilgodtgjørelse (kjøregodtgjørelse) for å dekke utgifter den ansatte har hatt ved bruk av privat bil på tjeneste-/yrkesreiser. Så lenge satsene som blir brukt ikke overstiger de som er fastsatt i Skattedirektoratets forskuddssatser, kan bilgodtgjørelsen utbetales skattefritt. Følgende vilkår må i tillegg være oppfylt for ikke å utløse skatteplikt:

  • Reisen må være en yrkesreise eller en tjenestereise. Arbeidsreiser (reise mellom hjem og fast arbeidssted eller reise mellom faste arbeidssteder) er skattepliktige hvis arbeidsgiver dekker dette, se Skatte-ABC for definisjon av arbeidsreise og yrkesreise.
  • Satsen må ikke være høyere enn Skattedirektoratets forskuddssats
  • Bilgodtgjørelsen skal legitimeres ved reiseregning/kjørebok
  • Dersom passasjertillegg utbetales er det et vilkår for skattefritaket at også passasjeren er på yrkesreise/tjenestereise, og dersom passasjeren ikke er kollega, er det krav om at passasjeren har tilstrekkelig grad av tilknytning til utførelsen av oppdraget. Særavtale for innenlandsreiser se § 6 pkt. 5. For kjøreskolelærere som bruker privat bil, se brevet fra Skatteetaten til Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund

  Reiseregning må minimum inneholde:

  • Arbeidstakers navn, adresse og underskrift
  • dato for avreise og hjemkomst for hver yrkes- eller tjenestereise
  • formålet med reisen
  • hvilke arrangement arbeidstakeren har deltatt på
  • fremstilling av reiseruten med angivelse av utgangs- og endepunkt, lokal kjøring på oppdragsstedet og årsaken til eventuelle omkjøringer
  • totalt utkjørt distanse i forbindelse med yrkes- eller tjenestereise, for eksempel beregnet på grunnlag av bilens kilometerteller, GPS-basert elektronisk kjørebok eller nettbasert kartprogram, og
  • navn på passasjer det kreves passasjertillegg for

  For mer om formelle regler rundt hva en kjørebok skal inneholde og hvordan den skal føres, se Skatte-ABC.

  Et eventuelt overskudd på kjøregodtgjørelse ved bruk av Skattedirektoratets forskuddssats (eller lavere sats) ved bruk av privat bil i yrket regnes ikke som skattepliktig inntekt, se FSFIN § 5-15-7. Med overskudd menes forholdet mellom godtgjørelsen og de faktiske bilkostnadene.

  «Særavtale for reiser utenlands for statens regning» (utenlandsregulativet) og «Særavtale for reiser innenlands for statens regning» (innenlandsregulativet) § 6 gir på visse vilkår rett til skattefri kilometergodtgjørelse for privat bruk av bil på delstrekninger der arbeidstaker ikke selv er med i bilen. Kilometergodtgjørelse er skattefri for mottakeren hvis:

  • arbeidstaker er på yrkesreise og
  • blir hentet eller kjørt til flyplassen,
  • bil er det rimeligste alternativet og
  • godtgjørelsen ikke overskrider satsene fastsatt av Skattedirektoratet og
  • legitimasjonskravene i skattebetalingsforskriften § 5-6-12 sjette ledd er oppfylt.

  Se Skatte-ABC og legitimasjonskrav for krav til innhold i reiseregningen.

  Ved innrapportering på a-meldingen skal både antall kilometer og beløp oppgis.

  Eksempel på legitimert bilgodtgjørelse utbetalt etter Skattedirektoratets forskuddssatser

  Bilgodtgjørelse for 2016

  Arbeidstakeren kjører totalt 15 320 km med egen bil i yrket i løpet av året og får utbetalt godtgjørelse fra arbeidsgiveren etter Skattedirektoratets forskuddssatser. Arbeidstakeren har levert kjørebok/reiseregninger som tilfredsstiller legitimasjonskravene.

  Godtgjørelse for de første kjørte 10 000 km 10 000 km x 3,80 kr 38 000
  Godtgjørelse for overskytende kjørte km 5 320 km x 3,45 kr 18 354
  Trekk- og skattefri godtgjørelse kr 56 354

  Bilgodtgjørelse for 2017/2018

  Arbeidstakeren kjører totalt 15 320 km med egen bil i yrket i løpet av året og får utbetalt godtgjørelse fra arbeidsgiveren etter Skattedirektoratets forskuddssatser. Arbeidstakeren har levert kjørebok/reiseregninger som tilfredsstiller legitimasjonskravene.

  Godtgjørelse for kjørte 15 320 km 15 320 km x 3,50 kr 53 620
  Trekk- og skattefri godtgjørelse kr 53 620

  Dersom privat elbil brukes på yrkesreiser, se temaet om bilgodtgjørelse for kjøring med elbil.

  A-meldingen

  Trekkfri bilgodtgjørelse skal innrapporteres som Utgiftsgodtgjørelse - Kilometergodtgjørelse bil - Antall kilometer.

  Trekkfri passasjertillegg skal innrapporteres som Utgiftsgodtgjørelse - Kilometergodtgjørelse passasjertillegg - Antall kilometer.

  Passasjertillegg

  Når det tas med arbeidstakere i bilen på oppdrag, gis det i tillegg til kilometergodtgjørelsen, et tillegg etter statens satser per arbeidstaker.

  Tilhengergodtgjørelse

  Når det er nødvendig med tilhenger for å bringe med utstyr og materiell som på grunn av sin vekt og beskaffenhet ikke er naturlig å plassere i bagasjerom eller på takgrind, gis det i tillegg til kilometergodtgjørelsen, et tillegg etter statens satser.

  Skogs- og anleggsveier

  For kjøring på skogs- og anleggsveier gis det i tillegg til kilometergodtgjørelsen, et tillegg etter statens satser.

  Bilgodtgjørelse som er innvunnet i 201x, men utbetales året etter

  I et nyhetsbrev publisert på Altinn 18. januar 2016 presiseres det at bilgodtgjørelse som er innvunnet i 2015 (kjøringen har funnet sted i 2015), men først utbetalt i 2016, skal skattlegges etter den skattesatsen som gjelder på utbetalingstidspunktet. Dette medfører at dersom den skattefrie satsen på kr 4,10 per km er brukt for bilgodtgjørelse i 2015 og denne utbetales i 2016, hvor den skattefrie satsen er kr 3,80 per km, vil kr 0,30 per km gi skattepliktig overskudd. Tilsvarende gjelder for 2016/2017.

  Merverdiavgift

  Det er ikke fradrag for merverdiavgift på bilgodtgjørelse, se mval. § 8-3 (1) d.

  Stikkord:

  • bilgodtgjørelse,
  • bruk av egen bil,
  • el-bil,
  • kilometergodtgjørelse,
  • kilometersats,
  • kilometersatser,
  • kjøre andre,
  • kjørebok,
  • kjøregodtgjørelse,
  • km godtgjørelse,
  • km sats,
  • km satser,
  • passasjertillegg,
  • reisekostnader,
  • reiseoppgjør,
  • reiseregninger,
  • sats,
  • tilhengertillegg,
  • tjenestekjøring,
  • tjenestereiser,
  • varetilhenger,
  • bilgodtgjøring,
  • bilgodgjørelse,
  • elbil,
  • kmgodtgjørelse,
  • kjøreliste,
  • kjøregodtgjøring,
  • reiseutgifter,
  • reiserekning,
  • yrkesreise,
  Trekkfri bilgodtgjørelse
  471 1550 103 74 748

  Kontering

  Satser

  Kontoplan