PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Trekkfri bilgodtgjørelse

  Bilgodtgjørelse

  • D7100 Bilgodtgjørelse, opplysningspliktig
  • MVA0 - Ingen mvabehandling (Ikke fradrag)
  • LønnKun opplysningsplikt
  Satser
  Bilgodtgjørelse

  Skattefri kilometergodtgjørelse ved bruk av privat biler i 2018:
  3,50 kroner per kilometer - uansett kjørelengde.

  2017 2016
  Skattefrie satser Statens satser Skattepliktig hvis statens satser brukes Skattefrie satser Statens satser Skattepliktig hvis statens satser brukes
  0 til 10 000 km med egen bil Både i Norge og utlandet


  kr 3,50/km
  kr 4,10/km kr 0,60/km


  kr 3,80/km
  kr 4,10/km kr 0,30/km
  Tromsø og elbil* i Norge kr 4,20/km kr 0,70/km kr 4,20/km kr 0,40/km
  Elbil* i utlandet kr 4,10* kr 0,60/km kr 4,10* kr 0,30/km
  Over 10 000 km med egen bil I Norge kr 3,45/km kr 0/km

  kr 3,45/km
  kr 3,45/km kr 0/km
  Tromsø kr 3,55/km kr 0,05/km kr 3,55/km kr 0,10/km
  Elbil* i Norge kr 4,20/km kr 0,7/km kr 4,20/km kr 0,75/km
  I utlandet kr 3,45/km kr 0/km kr 3,80/km kr 3,45/km kr 0/km
  Elbil* i utlandet kr 3,45/km* kr 0/km kr 3,80/km kr 3,45/km* kr 0/km
  Tillegg per passasjer kr 1,00/km kr 1,00/km kr 0/km kr 1,00/km kr 1,00/km kr 0/km
  Tilhengertillegg kr 1,00/km kr 1,00/km kr 0/km kr 1,00/km kr 1,00/km kr 0/km
  Tillegg skogs- og anleggsvei kr 1,00/km kr 1,00/km kr 0/km kr 1,00/km kr 1,00/km kr 0/km

  I 2016 og 2017 er statens satser for kilometergodtgjørelse uendret, mens Skattedirektoratets skattefrie satser er redusert. Dvs. at dersom det i 2016 og 2017 utbetales kilometergodtgjørelse etter statens satser, må det skattes av differansen mellom statens sats og den skattefri satsen, se tabell over. For de som velger å bruke Skattedirektoratets satser, fungerer skattefri bilgodtgjørelse på samme måte som tidligere.

  For 2016 reduseres ikke den skattefrie satsen for kjøring i utlandet med kjørelengden. Slik kjøring må derfor holdes utenfor ved beregningen av om kjøring med kilometergodtgjørelse overstiger 10 000 km i inntektsåret.

  Satser

  Bilgodtgjørelse

  Lønn

  Arbeidsgiver kan utbetale bilgodtgjørelse (kjøregodtgjørelse) for å dekke utgifter den ansatte har hatt ved bruk av privat bil på tjeneste-/yrkesreiser. Så lenge satsene som blir brukt ikke overstiger de som er fastsatt i Skattedirektoratets forskuddssatser, kan bilgodtgjørelsen utbetales skattefritt. Følgende vilkår må i tillegg være oppfylt for ikke å utløse skatteplikt:

  Reiseregning må minimum inneholde:

  • Arbeidstakers navn, adresse og underskrift
  • dato for avreise og hjemkomst for hver yrkes- eller tjenestereise
  • formålet med reisen
  • hvilke arrangement arbeidstakeren har deltatt på
  • fremstilling av reiseruten med angivelse av utgangs- og endepunkt, lokal kjøring på oppdragsstedet og årsaken til eventuelle omkjøringer
  • totalt utkjørt distanse beregnet på grunnlag av bilens kilometerteller (ev. trippteller) ved begynnelsen og slutten av hver yrkes- eller tjenestereise
  • navn på passasjer det kreves passasjertillegg for

  For mer om formelle regler rundt hva en kjørebok skal inneholde og hvordan den skal føres, se «Skatte-ABC 2017 -> Bil - fradrag for bilkostnader -> 7.2. Kjørebok».

  Et eventuelt overskudd på kjøregodtgjørelse ved bruk av Skattedirektoratets forskuddssats (eller lavere sats) ved bruk av privat bil i yrket regnes ikke som skattepliktig inntekt, se FSFIN § 5-15-8. Med overskudd menes forholdet mellom godtgjørelsen og de faktiske bilkostnadene.

  «Særavtale for reiser utenlands for statens regning» (utenlandsregulativet) og «Særavtale for reiser innenlands for statens regning» (innenlandsregulativet) § 6 gir på visse vilkår rett til skattefri kilometergodtgjørelse for privat bruk av bil på delstrekninger der arbeidstaker ikke selv er med i bilen. Kilometergodtgjørelse er skattefri for mottakeren hvis:

  • arbeidstaker er på yrkesreise og
  • blir hentet eller kjørt til flyplassen,
  • bil er det rimeligste alternativet og
  • godtgjørelsen ikke overskrider satsene fastsatt av Skattedirektoratet og
  • legitimasjonskravene i skattebetalingsforskriften § 5-6-12 sjette ledd er oppfylt.

  Se «Skatte-ABC 2017 -> Bil - godtgjørelse» og legitimasjonskrav for krav til innhold i reiseregningen.

  Ved innrapportering på a-meldingen skal både antall kilometer og beløp oppgis.

  Eksempel på legitimert bilgodtgjørelse utbetalt etter Skattedirektoratets forskuddssatser

  Bilgodtgjørelse for 2016

  Arbeidstakeren kjører totalt 15 320 km med egen bil i yrket i 2016 og får utbetalt godtgjørelse fra arbeidsgiveren etter Skattedirektoratets forskuddssatser. Arbeidstakeren har levert kjørebok/reiseregninger som tilfredsstiller legitimasjonskravene.

  Godtgjørelse for de første kjørte 10 000 km

  10 000 km x 3,80

  kr 38 000

  Godtgjørelse for overskytende kjørte km

  5 320 km x 3,45

  kr 18 354

  Trekk- og skattefri godtgjørelse

  kr 56 354

  Bilgodtgjørelse for 2017

  Arbeidstakeren kjører totalt 15 320 km med egen bil i yrket i 2017 og får utbetalt godtgjørelse fra arbeidsgiveren etter Skattedirektoratets forskuddssatser. Arbeidstakeren har levert kjørebok/reiseregninger som tilfredsstiller legitimasjonskravene.

  Godtgjørelse for kjørte 15 320 km

  15 320 km x 3,50

  kr 53 620

  Trekk- og skattefri godtgjørelse

  kr 53 620

  Dersom privat elbil brukes på yrkesreiser, se temaet om bilgodtgjørelse for kjøring med elbil.

  A-meldingen

  Trekkfri bilgodtgjørelse skal innrapporteres som Utgiftsgodtgjørelse - Kilometergodtgjørelse bil - Antall kilometer.

  Trekkfri passasjertillegg skal innrapporteres som Utgiftsgodtgjørelse - Kilometergodtgjørelse passasjertillegg - Antall kilometer.

  Avvikende satser - Skattedirektoratets forskuddssatser og statens satser i 2016 og 2017

  Skattedirektoratets satser for skattefri kilometergodtgjørelse ved bruk av egen bil på yrkesreiser ble redusert i 2016 og ytterligere redusert i 2017. I samme periode ble statens satser holdt uforandret, slik at 2016 og 2017 satsene er lik satsene for 2015. Dette medfører at godtgjørelser i tråd med "Særavtale om dekning av utgifter til reise og kost innenlands” vil gi et trekkpliktig overskudd både i 2016 og 2017. I følge "Særavtale om dekning av utgifter til reise og kost utenfor Norge" § 6 som gjelder fra 1. januar 2016, vil bruk av egen bil utenfor Norge godtgjøres tilsvarende satsene i "Særavtale om dekning av utgifter til reise og kost innenlands" § 6.

  Se «Satser -> Bilgodtgjørelse» for gjeldende satser både for Skattedirektoratets forskuddssatser og statens satser og tema «Bilgodtgjørelse -> Trekkpliktig bilgodtgjørelse» for behandling av eventuell trekkpliktig del.

  Bilgodtgjørelse som er innvunnet i 201x, men utbetales året etter

  I et nyhetsbrev publisert på Altinn 18. januar 2016 presiseres det at bilgodtgjørelse som er innvunnet i 2015 (kjøringen har funnet sted i 2015), men først utbetalt i 2016, skal skattlegges etter den skattesatsen som gjelder på utbetalingstidspunktet. Dette medfører at dersom den skattefrie satsen på kr 4,10 per km er brukt for bilgodtgjørelse i 2015 og denne utbetales i 2016, hvor den skattefrie satsen er kr 3,80 per km, vil kr 0,30 per km gi skattepliktig overskudd. Tilsvarende gjelder for 2016/2017.

  Merverdiavgift

  Det er ikke fradrag for merverdiavgift på bilgodtgjørelse, se mval. § 8-3 (1) d.

  Stikkord:

  • biler - personkjøretøy,
  • bilgodtgjørelse,
  • Bruk av egen bil,
  • el-bil,
  • forretningsreise,
  • kilometergodtgjørelse,
  • kilometersats,
  • kilometersatser,
  • kjøre andre,
  • kjørebok,
  • kjøregodtgjørelse,
  • kjøregodtgjøring,
  • km godtgjørelse,
  • km sats,
  • km satser,
  • kundereise,
  • passasjertillegg,
  • reise,
  • reisekostnader,
  • reiseoppgjør,
  • reiseregninger,
  • sats,
  • tilhengertillegg,
  • tjenestekjøring,
  • tjenestereiser,
  • varetilhenger,
  • elbil,
  • kjøreliste,
  • bilgodtgjøring,
  • reiseutgifter,
  • reiserekning,
  • Kostand,
  • personbil,
  • kostnad,
  Trekkfri bilgodtgjørelse
  374 1283 92 75 721

  Kontering

  Satser

  Kontoplan