Trekkfri bilgodtgjørelse

Trekkpliktig bilgodtgjørelse

MVA
0 Ingen mva-behandling (anskaffelser)
Lønn
5500 Annen kostnadsgodtgjørelse
Debet
SkattepliktTrekkpliktAGA-pliktOpplysningspliktFeriepenger

Trekkpliktig bilgodtgjørelse er bilgodtgjørelse som overstiger Skattedirektoratets forskuddssatser og/eller er ulegitimert.

Lønn

Utbetaling fast kjøregodtgjørelse

Utbetaler arbeidsgiver en fast kjøregodtgjørelse uten forskuddsbeskatning gjennom året skal dette avregnes på slutten av året mot faktisk kjøregodtgjørelse på grunnlag av kjørte kilometere og Skattedirektoratets forskuddssatser. For dokumentasjon av faktisk kjørte kilometer i yrkessammenheng vil en korrekt utfylt kjørebok tilfredsstille kravene. For mer om formelle regler rundt hva en kjørebok skal inneholde og hvordan den skal føres, se Skatte-ABC. Viser avregningen at det er utbetalt for mye i fast kjøregodtgjørelse, er differansen skattepliktig og arbeidsgiveravgiftspliktig.

Mange velger å ha faste km godtgjørelser på en egen lønnsart gjennom året og ved innlevering av kjørebok på slutten av året tilbakeføres denne faste bilgodtgjørelsen og fordeles mellom trekkfri og trekkpliktig yrkeskjøring. Dokumentert trekkfri kjøregodtgjørelse overføres lønnsarten for trekkfri bilgodtgjørelse, mens et eventuelt beløp som er utbetalt ut over dokumentert yrkeskjøring overføres til lønnsarten for trekkpliktig bilgodtgjørelse.

Eksempel på fast bilgodtgjørelse

Utbetaling med høyere sats enn Skattedirektoratets forskuddssatser

NB! Forhandlingene om statens særavtaler pågår fortsatt, og satsene for 2019 videreføres i 2020 inntil partene er kommet til enighet.

Blir kjøregodtgjørelsen utbetalt med en høyere sats enn Skattedirektoratets forskuddssatser, skal beløpet splittes i en del som er beregnet etter Skattedirektoratets satser og resterende del som er det overskytende beløpet. Den delen av godtgjørelsen som overstiger Skattedirektoratets forskuddssatser skal behandles som lønn, se skattebetalingsforskriften § 5-6-14. Delen som er inn under Skattedirektoratets forskuddssatser er skattefri. Se også Trekkfri bilgodtgjørelse.

Avvikende satser - Skattedirektoratets forskuddssatser og statens satser

Skattedirektoratets satser for skattefri kilometergodtgjørelse ved bruk av egen bil på yrkes-/tjenestereiser er ulik statens satser for kilometergodtgjørelse. Dette medfører at i de tilfeller der godtgjørelser etter statens satser er høyere enn den skattefrie satsen, vil differansen være trekkpliktig.

Se satser for skattefri bilgodtgjørelse og for Statens satser.

Eksempel på legitimert bilgodtgjørelse utbetalt etter statens satser
A-meldingen
Bilgodtgjørelse som er innvunnet i 201x, men utbetales året etter

I et nyhetsbrev publisert på Altinn 18. januar 2016 presiseres det at bilgodtgjørelse som er innvunnet i 2015 (kjøringen har funnet sted i 2015), men først utbetalt i 2016, skal skattlegges etter den skattesatsen som gjelder på utbetalingstidspunktet. Dette medfører at dersom den skattefrie satsen på kr 4,10 per km er brukt for bilgodtgjørelse i 2015 og denne utbetales i 2016, hvor den skattefrie satsen er kr 3,80 per km, vil kr 0,30 per km gi skattepliktig overskudd. Tilsvarende gjelder for 2016/2017.

Merverdiavgift

Det er ikke fradrag for merverdiavgift på bilgodtgjørelse, se mval. § 8-3 (1) d.

Stikkord: bilgodtgjørelse, bruk av egen bil, båtgodtgjørelse, fast bilgodtgjørelse, kilometergodtgjørelse, kilometersats, kilometersatser, kjørebok, kjøregodtgjørelse, km godtgjørelse, km sats, km satser, reisekostnader, reiseoppgjør, tjenestekjøring, tjenestereiser, bilgodtgjøring, kjøregodtgjørelse, bilgodgjørelse, kilometergodtgjørelse, bilgodtgjørelse, kmgodtgjørelse, kjøreliste, kjøregodtgjøring, reiseutgifter, yrkesreise