PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Bokføring av skatteoppgjøret

  Bokføring av skatt i aksjeselskaper (upersonlige skattytere)

  • D2500 Betalbar skatt, ikke utlignet
  • D8140 Rentekostnad, ikke fradragsberettiget
  • K2510 Betalbar skatt, utlignet
  • K2540 Forskuddsskatt upersonlig skatteyter

  Regnskap

  Bokføring av skatteoppgjøret gjøres på høsten etter at skatteoppgjøret er sendt ut og ligningen er fortatt. En eventuell restskatt vil være differansen mellom utliknet skatt og utskrevet forskuddsskatt. Det beregnes og oppkreves renter (rentetillegg) på restskatten som forfaller til betaling sammen med restskatten. Dersom man vil unngå rentetillegget kan man betale en høyere forskuddsskatt enn det beløpet som er utskrevet (tilleggsforskudd). Tilleggsforskuddet må betales inn før 31. mai året etter inntektsåret og skal ikke meldes inn til skattekontoret.

  Renter på restskatt er ikke fradragsberettiget og føres på konto 8140 Rentekostnad, ikke fradragsberettiget, mens en eventuell rentegodtgjørelse ikke regnes som skattepliktig inntekt og krediteres konto 8040 Renteinntekter, skattefri.

  Eksempel

  Når skatteoppgjøret kommer kan den endelige skatteseddelen føres slik:

  Konteringsforslag

  Debet Kredit Beløp
  14/10-x2: Skatteoppgjøret år x1 konto 2500 Betalbar skatt, ikke utlignet Kr 100 000
  14/10-x2: Skatteoppgjøret år x1 konto 2540 Forskuddsskatt - upersonlig skatteyter Kr 80 000
  14/10-x2: Rente på restskatt konto 8140 Rentekostnad, ikke fradragsberettiget Kr 126
  14/10-x2: Skyldig beløp konto 2510 Betalbar skatt, utlignet Kr 20 126

  Betalingen av det skyldige beløpet bokføres slik:

  Debet Kredit Beløp
  4/11-x2: Betaling av skyldig beløp konto 2510 Betalbar skatt, utlignet konto 1920 Bankinnskudd Kr 20 126

  Stikkord:

  • betalt forlite skatt,
  • betalt formye skatt,
  • bokføring av skatt,
  • bokføring skatt,
  • forhåndsskatt,
  • forhåndsskatt kontering,
  • forsinkelsesrente restskatt,
  • forskuddskatt,
  • føring skatteoppgjør,
  • renter skatteoppgjør,
  • restskatt,
  • skatt bokføring,
  • skatteoppgjør,
  • skatterente,
  • forhåndskatt,
  • forsinkelserente,
  • forskuddsskatt,
  • ks,
  • selskap,
  • aksjeselskap,
  279 1091 89 75 709

  Kontering

  Satser

  Kontoplan