Behandling av kontoutdrag fra Tollvesenet

Konto
2710 Inngående merverdiavgift, høy sats
Debet
2711 Inngående merverdiavgift, middels sats
Debet
4360 Frakt, toll og spedisjon
Debet

Generelt

I 2017 gjelder nye regler for innførselsmerverdiavgiften for virksomheter som er registrert i Merverdiavgiftsregisteret. Med den nye ordningen vil mva-registrerte virksomheter ikke lenger belaste innførselsmerverdiavgiften på tollkreditten eller ved bruk av speditør. Merverdiavgiften rapporteres og betales i mva-meldingen ved neste terminforfall.

Reglene under gjelder tom. år 2016. For virksomheter som ikke er mva-registrert, vil reglene forbli som før. Dvs. at disse fortsatt skal føre innførselsmerverdiavgift i tolldeklarasjonen og betaler avgiften ved innførsel.

Dokumentasjonskrav

Den bokføringspliktige skal etter hver periode med pliktig regnskapsrapportering være i stand til å kunne utarbeide spesifikasjon av merverdiavgift, se bfl. § 5 annet ledd nr. 1. Inngående merverdiavgift og grunnlaget for beregningen av avgiften skal være spesifisert per periode. Spesifikasjonene skal være på kontonivå, og det må være mulig å skille mellom de ulike avgiftssatsene. Dette kan gjøres enten ved å bruke «rene kontoer» (dvs. at hver enkelt konto kun har en avgiftsbehandling) eller ved å bruke behandlingskoder, se bff. § 3-1 første ledd nr. 8.

Som dokumentasjon for fradragsføring av innførselsmerverdiavgift skal det foreligge original tollregning, dvs. importørens eksemplar av tolldeklarasjonen. Kontoutdrag fra Tollvesenet brukes i praksis som bokføringsbilag for innførselsmerverdiavgiften, men utdraget tilfredsstiller ikke dokumentasjonskravet og kan derfor ikke brukes som dokumentasjon alene. Salgsdokumentasjon fra leverandør (inngående faktura), innførselsdeklarasjoner og kontoutdrag vil tilsammen dekke dokumentasjonskravet for fradragsføringen, og anses om primærdokumentasjon.

Oppbevaringsplikt

Spesifikasjon av merverdiavgift skal oppbevares i 10 år. Primærdokumentasjon som dokumenterer den bokførte transaksjonen direkte skal oppbevares i 10 år. Sekundærdokumentasjon som gir supplerende opplysninger til primærdokumentasjon skal oppbevares i 3,5 år med unntak av sekundærdokumentasjon som er nødvendig for å oppfylle kravene til innhold i dokumentasjon av bokførte opplysninger. Slik sekundærdokumentasjon skal oppbevares i 10 år. Dvs. at salgsdokumentasjon fra utenlandsk leverandør, innførselsdeklarasjoner og kontoutdrag fra tollkassereren er oppbevaringspliktig i 10 år.
Oppbevaringsplikt og krav i følge bokføringsloven, se bfl. § 13.

Oppbevaringsplikt og krav i følge tollforskriften:
Tolldeklarasjonen og grunnlagsdokumentene til denne skal oppbevares i 10 år, se tollforskriften § 4-12-1 (3), og oppbevaringskravene er regulert i tollforskriften § 4-12-1 (4).

Merverdiavgift

Fradragsføring av merverdiavgiften i praksis

Den bokføringspliktige skal være i stand til å utarbeide spesifikasjon av grunnlaget for inngående merverdiavgift hver termin. For at dette grunnlaget skal kunne kontrolleres mot den innsendte mva-meldingen er det viktig at grunnlaget og selve merverdiavgiften er bokført i samme periode.

For inngående fakturaer der merverdiavgift er spesifisert på bilaget er det fakturadatoen som styrer periodiseringen av merverdiavgiften. Ved innførsel av varer vil inngående faktura fra utenlandsk leverandør være uten merverdiavgift. Merverdiavgift blir først beregnet når varene kommer til Norge og blir fortollet. Det er ved fortolling at tolldeklarasjonen får en dato, og det er denne datoen som styrer hvilken periode den bokføringspliktige kan få fradrag for innførselsmerverdiavgiften. Innførselsdeklarasjonen er dermed en del av dokumentasjonen for bokføringen av merverdiavgiften.

Innførselsmerverdiavgiften skal betales ved deklarering, men det kan søkes kreditt hos Tollvesenet. Innvilget tollkreditt kan ikke lånes bort eller på annen måte nyttes av andre enn kredittakeren, se KL 3268. Det må vies ekstra oppmerksomhet rundt dette ved f.eks. fusjon eller fisjon av selskap som har innvilget tollkreditt, dersom dette medfører at varene blir importert av andre juridiske enheter enn det opprinnelig er søk tollkreditt for. Ny søknad for å få innvilget tollkreditt på riktig juridisk enhet må i så fall sendes. Er kreditt innvilget mottas et samlet kontoutdrag hver måned med en oversikt over beregnet innførselsmerverdiavgift. Kontoutdraget er normalt datert i måneden etter at varene er deklarert. I følge mval. § 15-9 (1) skal avgiften oppgis i mva-meldingen for den terminen dokumentasjon er utstedt. For innførselsmerverdiavgiften gjelder at kontoutdraget skal bokføres i den perioden varene er deklarert og ikke etter dato på kontoutdraget.

På kontoutdraget fra Tollvesenet er det i tillegg til innførselsmerverdiavgiften også en kredittgodtgjørelse som er avgiftsfri. Denne bokføres i samme periode som resten av kontoutdraget, se NRS 301008 pkt. 19.3.1 siste avsnitt.

Praksis som er akseptert hos bokføringspliktige med kreditt er i følge GBS 9:

  • Varekjøp bokføres på grunnlag av faktura fra utlandet og oppbevares med de ordinære bilagene
  • Kopi av faktura oppbevares sammen med original deklarasjon i egen mappe sortert på dato (eventuelt med kopi av kontoutdraget som arkiveres foran de aktuelle deklarasjonene)
  • Innførselsmerverdiavgiften bokføres på grunnlag av mottatt kontoutdrag
  • Siste dato i den måneden deklarasjonene er datert kan benyttes som dokumentasjonsdato

Bokføring

Med tollkreditt

Som vist i konteringsboksen over kan innførselsmerverdiavgiften bokføres direkte på konto 2711 for varer med høy sats og konto 2713 dersom importen gjelder næringsmidler med middels sats. Alternativt kan det opprettes egen konto kun for innførselsmerverdiavgift separat for de ulike satsene.

Kredittgodtgjørelse på kontoutdraget fra Tollvesenet bokføres på konto 4360.

Uten tollkreditt

Dersom tollkreditt ikke er innvilget, vil innførselsmerverdiavgift komme på samme faktura som toll, avgifter, gebyrer og utleggsprovisjon fra speditør. Innførselsmerverdiavgiften bokføres direkte på konto 2711.
Toll, avgifter, gebyrer og utleggsprovisjon bokføres på konto 4360.

Stikkord: innførsel varer, kreditt, kredittgodtgjørelse, moms middels sats, tollavgift, tolldeklarasjon, tollfaktura, tollkreditt, tollkredittfaktura, tollnota, tollvesenet, utlagt merverdiavgift, utlagt mva, import, mva, merverdiavgift, kmva, salgsdokumentasjon, salgsdokument, moms