Bonus som inngår i feriepengegrunnlaget

Bonus som ikke inngår i feriepengegrunnlaget

Konto
5000 Lønn til ansatte
Debet
Lønn
SkattepliktTrekkpliktAGA-pliktOpplysningspliktFeriepenger

Lønn

Faste bonusutbetalinger som blir utbetalt uavhengig av fravær eller ferie skal ikke inngå i feriepengegrunnlaget. Altså en bonus som utbetales som et fast beløp i fast frekvens og ikke er påvirket av de ansattes innsats og tilstedeværelse.

I forarbeidene til ferieloven er følgende skrevet: "Fast godtgjøring som opptjenes og utbetales uavhengig av arbeidsinnsats og feriefravær, skal ikke gå inn i beregningsgrunnlagt for feriepenger. Situasjonen vil imidlertid være en annen dersom det ved fastsetting av godtgjørelsen er tatt hensyn til feriefravær, dvs at det er avtalt at årsgodtgjøringen skal dekke 11 måneders arbeidsinnsats. Slike godtgjøringer omfattes ikke av unntaket i utkastet § 10 annen ledd nr 1 bokstav c."

"Når departementet har kommet til at det ikke bør innføres rett til feriepenger for fast godtgjøring, har en lagt vekt på at dette er en praktisk løsning som for de arbeidstakerne det gjelder, gir tilnærmet samme løsning som om det var innført rett til feriepenger. Den totale godtgjøring til disse arbeidstakerne ville blitt tilnærmet den samme uansett løsning. De får i dag godtgjøring 12 måneder i året. Skulle det etableres en rett til feriepenger for dem, måtte det samtidig skje en tilsvarende nedjustering eller avkorting av hovedytelsen på grunn av feriefraværet. Dette synes upraktisk."

Stikkord: bonus aga, bonus ansatte, bonus ansatte feriepenger, bonus feriepengegrunnlaget, bonus feriepenger, bonus lønn, bonus uten feriepenger, bonuslønn, arbeidsgiveravgift, arbeidstaker, annsatt, arbeidstager, lønnstaker, lønnsmottaker, feriegrunnlag, arbeidsvederlag, ansettelsesforhold