Bonus som inngår i feriepengegrunnlaget

Konto
5000 Lønn til ansatte
Debet
Lønn
SkattepliktTrekkpliktAGA-pliktOpplysningspliktFeriepenger

Lønn

Bonusutbetalinger som er av en variabel art skal inngå i feriepengegrunnlaget. En variabel godgjørelse varierer i beløp og/eller hyppighet. Bounsutbetalinger basert på salg varierer i størrelse og tilstedeværelse slik at det går inn i feriepengegrunnlaget. Et annet eksempel er julegratiale som utbetales før jul, og som regel med et likt beløp til alle ansatte. Selv om denne utbetalingen ikke er påvirket av arbeidsinnsats fra den enkelte, men at selskapet totalsett har gjort det bra, så er denne som oftest varierende i størrelse og hyppighet. Julegratiale utgår som oftest hvis selskapet har hatt et middels eller dårlig år.

I følge forarbeidene til ferieloven skal det ikke beregnes feriepenger av fast godtgjøring som opptjenes og utbetales uavhengig av fravær på ferie. Avgrensningsproblemene etter gjeldende lov har vært store i forhold til ulike former for provisjonslønn. Ytelser som tantieme, andel i omsetning, gratiale og andre former for godtgjøring som tilfaller arbeidstaker, uavhengig av fravær på ferie, har skapt store problemer i praksis. Av forenklingshensyn trekkes det i utkastet et skille mellom faste og variable ytelser.

Stikkord: bonus aga, bonus ansatte, bonus ansatte feriepenger, bonus feriepengegrunnlag, bonus feriepenger, bonus lønn, bonuslønn, arbeidsgiveravgift, arbeidstaker, annsatt, arbeidstager, lønnstaker, lønnsmottaker, feriegrunnlag, arbeidsvederlag, ansettelsesforhold

Bonus som ikke inngår i feriepengegrunnlaget