Kjøp av brukte varer for videresalg

MVA
0 Ingen mva-behandling (anskaffelser)
Konto
4300 Innkjøp av varer for videresalg, høy sats
Debet

Merverdiavgift

Salg av varer som har vært brukt privat eller til andre formål som ikke har gitt fradragsrett for inngående merverdiavgift er unntatt fra loven. Det vil således ikke være aktuelt med fradrag for mva ved kjøp av slike varer, se mval. § 3-19.

For salg av brukte varer, kunstverk, samleobjekter eller antikviteter som er kjøpt inn for videresalg, og der varen er kjøpt fra en selger som ikke skal beregne mva av salget eller som ikke oppgir mva i salgsdokumentet etter bestemmelser gitt i eller i medhold av bokføringsloven, se temaet Salg - generelt.

Bokføring

Konto 4300 kan brukes til bokføring av slike kjøp. Dersom denne kontoen brukes, husk at slike transaksjoner skal bokføres med en mva-kode uten fradrag. Det kan være praktisk å opprette en egen konto for kjøp av slike avgiftsunntatte varer. Opprett f.eks. konto 4340 Innkjøp av varer for videresalg, avgiftsunntatt.

Når kjøp eller videresalg som nevnt i mval. § 4-5 skjer samlet slik at prisen på den enkelte vare ikke er kjent, se mval. § 4-6, skal kjøp og salg dokumenteres etter reglene i bff. § 8-10-5 og bokføres iht. bff. § 8-10-6.

Dokumentasjon av kjøpet

Ved kjøp av brukte varer, kunstverk, samleobjekter eller antikviteter fra selger som ikke er bokføringspliktig kan avregningsseddel eller annet bilag som videreforhandleren utsteder brukes som salgsdokument. Les mer om kravene til slik salgsdokumentasjon i temaet Formkrav faktura (salgsdokumentasjon).

Bokføringsforskriften § 8-10-2 krever også at brukte gjenstander som kjøpes inn skal merkes med et eget nummer, som også skal fremgå av spesifikasjonen. Forøvrig skal spesifikasjonen for alle kjøp og salg inneholde opplysninger som listet opp i bff. § 8-10-2.

Oppbevaring

Spesifikasjon og dokumentasjon kreves oppbevart etter bff. § 8-10-7.

Stikkord: antikviteter, avanse, avansemetode, avansesystem, brukte varer, kunstverk, malerier, samleobjekter, hvit, kunstgjenstand, erverv, omsetning

Salg - generelt

Salg - samleobjekter