Kjøp av brukte varer for videresalg

Salg - generelt

MVA
3 Utgående mva, 25 %

Merverdiavgift

Salg av brukte varer, antikviteter og samleobjekter faller inn under mval. § 3-1.

Dersom varen oppfyller følgende krav kan avansesystemet legges til grunn og dermed oppnå et redusert beregningsgrunnlag:

De innkjøpte brukte varene må være

  • kjøpt inn for videresalg
  • kjøpt fra en selger som ikke skal beregne avgift av salget

Beregningsgrunnlaget tar utgangspunktet i differansen mellom hva man kjøpte varen for (innkjøpspris) og salgsprisen, se mval. §§ 4-5 og 4-6. Porto, frakt ol. skal med i beregningsgrunnlaget når den er selgers/tjenesteyters omkostning ved oppfyllelsen av avtalen, se mval. § 4-2 (1) bokstav b.

Bokføring

Videreforhandlere av brukte varer, kunstverk, samleobjekter eller antikviteter som bruker avanse som beregningsgrunnlag for utgående merverdiavgift, skal føre avansen på avgiftspliktig salgskonto, mens resten av salgsverdien føres på en avgiftsfri salgskonto. Selges varen med tap, skal hele salgssummen føres på en avgiftsfri salgskonto, se bff. § 8-10-6 tredje ledd.

Dersom kjøp eller videresalg som nevnt i mval. § 4-5 skjer samlet slik at prisen på den enkelte vare ikke er kjent, se mval. § 4-6, skal kjøp og salg dokumenteres etter reglene i bff. § 8-10-5 og bokføres iht. bff. § 8-10-6 første, annet og fjerde ledd.

Dokumentasjon av salg

En avgiftspliktig videreforhandler som benytter avanse som beregningsgrunnlag for utgående merverdiavgift ved videresalg, skal utstede særskilt salgsdokument. Les mer om kravene til slik salgsdokumentasjon i temaet Formkrav faktura (salgsdokumentasjon).

Videreforhandlere skal spesifisere alle kjøp og salg av brukte varer, kunstverk, samleobjekter og antikviteter. Spesifikasjonen skal inneholde opplysninger som listet opp i bff. § 8-10-2.

Oppbevaring

Spesifikasjon og dokumentasjon kreves oppbevart etter bff. § 8-10-7.

Stikkord: avanse, avansemetoden, avansesystem, omsetning, hvit

Salg - samleobjekter