PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Ved oppføring av bygning for salg

  Byggelånsrenter

  • D8150 Rentekostnad banklån
  • MVA0 - ingen mva-behandling (ikke fradrag)

  Regnskap

  Valgadgangen i rskl § 5-4 tredje ledd gjelder bare for tilvirkning av et anleggsmiddel, og oppføring av bygning for salg er tilvirkning av vare. I utgangspunktet skal derfor finansieringsutgiftene inngå i anskaffelseskostnaden (dvs balanseføres) i tråd med rskl § 5-4 første ledd.

  NRS 1.3.1, som regulerer anskaffelseskost for varer, angir hvilke kostnader som må tas med i anskaffelseskostnaden for varer. Normalt vil omløpshastigheten for varer være så høy at renter ikke tillegges. Dersom renteutgiftene som påløper i byggeperioden er vesentlige, skal disse balanseføres som en del av prosjektets (varenes) tilvirkningskost. Det fremgår av forarbeidene til regnskapsloven (Ot.prp. nr. 42 (1999-98) side 113) at renteutgifter knyttet til varer i mange tilfeller vil være minimale.

  Merverdiavgift

  Finansieringstjenester er unntatt fra loven jf merverdiavgiftsloven § 3-6 bokstav b. Unntaket gjelder ytelse og formidling av kreditt samt sikkerhetsstillelse i denne forbindelse. Se mer i MVA-håndboken.

  Skatt

  Adgangen til å aktivere byggelånsrenter gjelder ikke ved tilvirkning av varer, f.eks. ved oppføring av boliger for salg, jf. BFU 17/2014. Slike renter må fradragsføres direkte, jf. Skatte-ABC.

  Stikkord:

  • eiendomsprosjekt,
  • leilighetsprosjekt,
  • oppføring av boligbygg for salg,
  • omsetning,
  Ved oppføring av bygning for salg
  449 1433 103 74 748

  Kontering

  Satser

  Kontoplan