PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Kjøp, oppføring og påkostning av bygningsmessige anlegg

  Bygningsmessige anlegg

  • D1120 Bygningsmessige anlegg
  • MVA1 - fradragsberettiget innenlands inngående mva, 25 %
  Satser
  Aktivering

  Regnskapsmessig skal man i teorien aktivere alle innkjøp som har en levetid lenger enn et år og avskrive det over levetiden. Små foretak kan imidlertid velge å legge de skattemessige kriteriene til grunn, sktl. § 14-40, og kostnadsføre varige driftsmidler dersom inngangsverdien er under kr 15 000 eller med en levetid på under 3 år. Det er generell praksis å legge de skattemessige vurderingskriteriene til grunn for aktivering eller kostnadsføring.

  Ved vurdering av anskaffelsens beløp i forhold til grensen på kr 15 000, skal alle kjøp som kan relateres til investeringen tas med. Dvs. at ved kjøp av flere produkter samtidig og/eller tilhørende tjenester, skal kostnadene ses under ett, selv om de kanskje ikke kommer på samme faktura.

  Varige driftsmidler skal avskrives etter en fornuftig avskrivningsplan. Lineær avskrivning basert på estimert levetid for driftsmidlet er mest benyttet, men skattemessige saldoavskrivninger, kan benyttes hvis avskrivningsmetoden gir en fornuftig periodisering. Se NRS 8.4.3.2.1.

  Satser

  Aktivering

  Definisjon

  I kontogruppe 112x Bygningsmessige anlegg bokføres andre bygningsmessige anlegg som ikke faller inn under kontogruppe 110x Bygninger. Eksempler på andre bygningsmessige anlegg kan være:

  • anleggsbrakker
  • arbeidsbrakker
  • boligbrakker
  • skiftebrakker
  • brakkerigger
  • vaskebrakker
  • flyttbare brakker
  • haller (f.eks. plasthaller)
  • kaianlegg mv.

  Flyttbare bygningsmessige anlegg anses som varer, mens ikke-flyttbare bygningsmessige anlegg anses som fast eiendom.

  Se også Byggelånsrenter.

  Merverdiavgift

  Ved oppføring av bygg i fremmed regi foreligger det rett til fradrag i mva, se mval. § 8-1. I egenregi foreligger også rett til fradrag for mva, og på varer og tjenester som tas ut fra bedriften for å oppføre bygget må det beregnes uttaksmva iht. mval. § 3-21 og mval. § 3-22.

  Unntak

  Dersom bygget er satt opp med sikte på salg eller utleie av det ferdige bygget, blir bygget ansett som fast eiendom og er utenfor loven, se mval. § 3-11. Fradragsbegrensningen for mva for fast eiendom er i mval. § 8-3 (1) g.

  Stikkord:

  • aircondition,
  • anleggsbrakker,
  • annenmanns eiendom,
  • arbeidsbrakker,
  • bolig,
  • boligbrakker,
  • brakkerigg,
  • bygg i egenregi,
  • bygningsmessig anlegg,
  • egenregi,
  • egenregi prosjekt,
  • egenregiprosjekt,
  • elektiske installasjoner,
  • grunnarbeid,
  • grunnboring,
  • grunnundersøkelser,
  • nybygg,
  • prosjekt egenregi,
  • renseanlegg,
  • skiftebrakker,
  • uttaksmoms,
  • vaskebrakker,
  • ventilasjonsanlegg,
  • arbeidsbrakke,
  • anleggsbrakke,
  • innstallasjoner,
  • instalasjoner,
  • nye,
  • uttaksmva,
  • uttaksmerverdiavgift,
  • erverv,
  Kjøp, oppføring og påkostning av bygningsmessige anlegg
  453 1451 103 74 748

  Kontering

  Satser

  Kontoplan