Definisjon og formål

Hvorfor dagmulkt

Fordi dagmulkt er et bestemt beløp fastsatt på forhånd, kan vi si at dagmulkt er en form for standardisert eller normalisert erstatning. Et særpreg for dagmulkt er at den kan påløpe uten at de vanlige, rettslige vilkår for erstatningsplikt er oppfylt. Det er tilstrekkelig at leveringsfristen er utløpt, men det må heller ikke foreligge spesielle hindringer eller andre fritaksgrunner for leverandøren, for eksempel at fristutsettelse er gitt. Den som har rett til å motta en dagmulkt, behøver dermed ikke bevise å ha lidt et økonomisk tap på grunn av forsinkelsen, eller bevise at det foreligger et erstatningsgrunnlag, slik som uaktsomhet.

Dagmulkt virker som en negativ konsekvens (sanksjon) for leverandøren, men dagmulkt er ikke en straff i juridisk forstand.

Dagmulkt kan virke positivt for leverandøren fordi dagmulkten er en begrensning til et bestemt beløp. Dagmulkt er dermed en ansvarsbegrensning i de tilfellene hvor den skadelidte/kunden/mottageren har et større økonomisk tap enn dagmulkten. I mange kontrakter er det gjort enda en begrensning av dagmulkten: til 10, 15 eller annen prosentdel av kontraktssummen dvs. av leveransens pris.

Dagmulkt er nærmere regulert bl.a. i bustadoppføringslova og i kontraktsstandardene etter Norsk Standard (forkortet til NS) for entreprenørkontrakter og andre leveranser ved bygge- og anleggsprosjekter.

I forbrukerkjøp kan utbygger ikke avtale seg bort fra dagmulkt, for eksempel ved å innta en regulering om dette i kjøpekontrakten. Bestemmelsen om dagmulkt kan altså ikke fravikes til skade for forbrukeren. Derimot er det mulig at partene blir enige om et senere overtakelsestidspunkt, og at forbrukeren på den måten frafaller sitt krav på dagmulkt etter at det er oppstått en forsinkelse, eller er klart at en forsinkelse vil komme til å oppstå.

Stikkord: konvensjonalbot, dagsbøter, dagbot, dagmulkt

Eksempler