PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Databriller til ansatte

  Databriller

  • D6571 Arbeidsklær, ikke opplysningspliktig
  • MVA1 - Fradrag for inngående mva, 25%

  Lønn

  En databrille er en brille som kun brukes til arbeid ved dataskjermen. Som regel er dette en enstyrkebrille, og progressive briller, som egner seg til daglig bruk, anses derfor ikke som en databrille.

  For at den ansatte skal få dekket databriller skattefritt må følge kriterier oppfylles:

  • Databrillen må være godkjent av sakkyndig lege/optiker (dokumentasjonen skal legges ved i regnskapet)
  • Brillen må ha spesialtilpassede brilleglass med rimelig innfatning og være til bruk ved dataskjerm.

  Beløpsgrense

  Arbeidsgiver kan ikke sette noen øvre grense for hva de spesialtilpassede brilleglassene skal koste, men kravet om rimelig innfatning tilsier at en økonomisk ramme for brilleinnfatningen kan settes. Dette gjøres ofte i et eget arbeidsreglement/personalhåndbok, slik at den ansatte skal vite hvor mye arbeidsgiver dekker og hvor mye som eventuelt må dekkes selv.

  Dersom den ansatte får dekket kostnader til databriller skattefritt, vil også alle kostnader som arbeidsgiver dekker for synsundersøkelser, herunder oppfølging hos spesialist, og nødvendige synshjelpemidler være skattefrie.

  Solbriller og linser vil aldri kunne dekkes skattefritt. Reglene for kjøp av databriller gjelder også for selvstendig næringsdrivende.

  Ansattes krav til synsundersøkelse

  I forskrift til arbeidsmiljøloven, forskrift om organisering, ledelse og medvirkning § 14-4, er det gitt bestemmelser rundt arbeidsgivers plikt til å tilby undersøkelse av arbeidstakers syn i visse tilfeller. Bestemmelsen sier at arbeidstakere som jevnlig tilbringer en betydelig del av arbeidstiden sin foran dataskjermen, skal få tilbud om undersøkelse av øyne og syn foretatt av en person med nødvendig kvalifikasjoner:

  • før de begynner arbeid ved dataskjermen,
  • om nødvendig med jevne mellomrom i tiden deretter og
  • dersom de får synsproblemer som kan skyldes arbeidet ved dataskjermen.

  Dersom slike undersøkelser viser at det er nødvendig med videre undersøkelser hos øyespesialist, skal arbeidsgiver også dekke slike utgifter. Avdekkes det at vanlige synskorrigerende hjelpemidler ikke kan benyttes, skal arbeidstaker få spesielle synskorrigerende hjelpemidler som er egnet til vedkommende arbeid. Disse utgiftene skal også dekkes av arbeidsgiver.

  Merverdiavgift

  Det er fradrag for merverdiavgift på kjøp av databriller til ansatte i merverdiavgiftspliktig virksomhet jf mval § 8-1.

  Skatt

  I følge hovedregelen om fradrag, sktl. § 6-1, gis det fradrag for kostnader som er pådratt for å erverve, vedlikeholde eller sikre skattepliktig inntekt. Selskapet har derfor skattemessig fradrag for kostnader til dekning av den ansattes databriller med rimelig innfatning, som brukes foran dataskjermen på jobben (skal ikke brukes privat). Det samme gjelder for dekning av kostnader jf. forskrift om organisering, ledelse og medvirkning § 14-4, f.eks. synsundersøkelser.

  Stikkord:

  • arbeidsbriller,
  • arbeidsplassbrille,
  • beløpsgrense,
  • briller ansatte,
  • brilletilpasning,
  • enkeltpersonforetak,
  • lesebriller,
  • pc briller,
  • pcbriller,
  • pc-briller,
  • personlig næringsdrivende,
  • skjermbriller,
  • synstest,
  • synsundersøkelse,
  • synsundersøking,
  • terminalbrille,
  • terminalbriller,
  • databriller,
  • enkelmannsforetak,
  • enkeltpersonsforetak,
  • enmannsforetak,
  • enk,
  • selskap,
  • Bedrift,
  • arbeidstaker,
  • arbeidstager,
  • ansatt,
  Databriller til ansatte
  332 1239 91 75 721

  Kontering

  Satser

  Kontoplan