PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Hjemme-PC (tjenstlig behov)

  Datautstyr og kontormaskiner

  • D1280 Kontormaskiner
  • MVAFradrag, 25%
  Satser
  Aktivering

  Regnskapsmessig skal man i teorien aktivere alle innkjøp som har en levetid lenger enn et år og avskrive det over levetiden. Små foretak kan imidlertid velge å legge de skattemessige kriteriene til grunn, sktl. § 14-40, og kostnadsføre varige driftsmidler dersom inngangsverdien er under kr 15 000 eller med en levetid på under 3 år. Det er generell praksis å legge de skattemessige vurderingskriteriene til grunn for aktivering eller kostnadsføring.

  Ved vurdering av anskaffelsens beløp i forhold til grensen på kr 15 000, skal alle kjøp som kan relateres til investeringen tas med. Dvs. at ved kjøp av flere produkter samtidig og/eller tilhørende tjenester, skal kostnadene ses under ett, selv om de kanskje ikke kommer på samme faktura.

  Varige driftsmidler skal avskrives etter en fornuftig avskrivningsplan. Lineær avskrivning basert på estimert levetid for driftsmidlet er mest benyttet, men skattemessige saldoavskrivninger, kan benyttes hvis avskrivningsmetoden gir en fornuftig periodisering. Se NRS 8.4.3.2.1.

  Merverdiavgift

  Datautstyr som anskaffes til opplæring av ansatte samt løse arbeidsoppgaver til bruk i selskapets avgiftspliktige virksomhet har rett til fradrag i mva, se mval. § 8-1. Fullt fradrag for mva kan bare hevdes i den grad utstyret nyttes i den avgiftspliktige virksomheten. Arbeidstaker skal mao. anses å ha tjenstlig behov for datautstyret.

  Tjenstlig bruk

  Med tjenstlig bruk regnes blant annet leveranse av tekst, beregninger og øvelse før økt it-ferdighet, se FSFIN § 5-15-4 (2). Momenter som gir indikasjoner på at datautstyret nyttes etter tjenstlig behov er (se MVA-håndboken for ytterligere momenter):

  • Avtale om hjemmekontor
  • Tilgang til selskapets nett hjemme fra

  Dersom datautstyret delvis nyttes privat vil rett til fradrag bli innskrenket til den forholdsmessige andelen som nyttes i den avgiftspliktige virksomheten, se mval. § 8-2 (1).

  Datautstyr som er omfattet av ordningen

  Datautstyr som omfattes er blant annet stasjonær PC, bærbar PC, skjerm, tastatur, mus, programvare og nettbrett. Distinksjonen mellom utstyr som omfattes av ordningen eller ikke avhenger om utstyret kan fungere uavhengig av tilkobling til datamaskinen f.eks. et digital kamera har en selvstendig funksjon når den ikke er koblet til dataen og er dermed ikke omfattet av ordningen, se FSFIN § 5-15-4 (3) (selvstendig tilleggsutstyr).

  Bokføring

  Hvis innkjøpene ikke går inn under reglene for aktivering og skal kostnadsføres direkte, kan konto 6551 Datautstyr benyttes.

  Lønn

  Arbeidsgivereiet/arbeidsgiverleaset datautstyr som utplasseres hos arbeidstaker for tjenstlig bruk er ikke skattepliktig for den ansatte. Arbeidstaker skattlegges normalt av privat fordel ved bruk av selvstendig tilleggsutstyr.

  Stikkord:

  • anskaffelse pc,
  • datakostnader,
  • datamaskin,
  • datamus,
  • datautgifter,
  • EDB-hardware,
  • fotokamera,
  • hjemme pc,
  • hjemmepc,
  • hjemme-pc,
  • ipad,
  • kamerautstyr,
  • kjøp av pc,
  • laptop,
  • lerret,
  • mus,
  • nettbrett,
  • pc,
  • skjerm,
  • tastatur,
  • videokamera,
  • Kostand,
  • tablet,
  • kostnad,
  • kost,
  Hjemme-PC (tjenstlig behov)
  237 1038 78 13 996

  Kontering

  Satser

  Kontoplan