PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Dagsreiser

  Diett innland

  • D7150 Diettkostnad, opplysningspliktig
  • LønnKun opplysningsplikt
  Satser
  Statens satser - Kostgodtgjørelse innland uten overnatting

  Statens satser for reiser uten overnatting anses trekkfrie t.o.m. inntektsåret 2018. F.o.m. inntektsåret 2019 har Skattedirektoratet fastsatt egne forskuddssatser.

  Reisens varighet 2019 22.06.18-31.12.18 01.01.17-21.06.18
  Ulegitimert Kostgodtgjørelse Måltidstrekk* Kostgodtgjørelse Måltidstrekk* Kostgodtgjørelse Måltidstrekk**
  6-12 timer

  kr 307 Frokost: kr 156
  Lunsj: kr 234
  Middag: kr 390
  kr 297 Frokost: kr 150,80
  Lunsj: kr 226,20
  Middag: kr 377
  kr 289 Frokost: kr 58
  Lunsj: kr 87
  Middag: kr 144
  Over 12 timer


  kr 570 kr 552 kr 537 Frokost: kr 107
  Lunsj: kr 161
  Middag: kr 269

  * Det skal foretas måltidstrekk dersom arbeidstakeren får dekket ett eller flere måltider. Godtgjørelsen reduseres med 20 prosent for frokost, 30 prosent for lunsj og 50 prosent for middag. Måltidsrekkene beregnes ut i fra døgnsatsen på kr 754 (2018)/780 (2019).

  ** Det skal foretas måltidstrekk dersom arbeidstakeren får dekket ett eller flere måltider. Den trekkfrie godtgjørelsen reduseres med 20 prosent for frokost, 30 prosent for lunsj og 50 prosent for middag. Måltidsrekkene beregnes ut i fra den aktuelle diettsatsen på kr 289 eller kr 537.

  Satser

  Trekkfri kostgodtgjørelse uten overnatting

  Statens satser - Kostgodtgjørelse innland uten overnatting

  Lønn

  Reglene for diett innland uten overnatting blir behandlet i temaet.

  Tom. inntektsåret 2018 har statens satser for dagsreiser vært de trekkfrie satsene. Dette er nå endret, og fom. 1. januar 2019 er det egne trekkfrie satser for kostgodtgjørelse på dagsreiser.

  Forskuddstrekk

  Måltidstrekk

  Dersom ett eller flere måltider er dekket etter regning/program/innbydelse eller er påspandert, skal det foretas trekk i kostgodtgjørelsen. Det skal ikke foretas trekk for måltider som ikke er frokost, lunsj eller middag. Måltidsfradrag skal kun trekkes fra når måltidet er fullverdig. Det vil si at man kan spise seg normalt mett. Dersom arbeidstaker mener at et måltid som er dekket ikke er fullverdig, skal dette begrunnes på reiseregningen.

  Måltidstrekk i kostgodtgjørelsen skal foretas selv om det ikke er dokumentert skriftlig at det er dekket måltider. Arbeidstaker skal skrive reiseregning etter de faktiske forhold. Er det på annen måte kjent for arbeidsgiveren at arbeidstakeren ikke har hatt utgifter til enkelte måltider skal det foretas reduksjon av godtgjørelsen dersom den skal utbetales trekkfritt.

  Tidligere skulle det ikke utbetales kostgodtgjørelse når alle naturlige måltider ble dekket av arbeidsgiver/oppdragsgiver eller av arrangør/vertskap. Fom. inntektsåret 2015 ble dette endret, og kostgodtgjørelse skal også i slike tilfeller utbetales for så å foreta måltidsfradrag for de måltidene som er dekket.

  Dersom det finnes program for oppholdet, skal dette vedlegges reiseregningen.

  Tom. 21. juni 2018

  Skattedirektoratets forskuddssatser = statens satser

  Beregning av satsene for måltidstrekk skal beregnes prosentvis ut i fra den aktuelle diettsatsen med hhv. 20%, 30% og 50% for frokost, lunsj og middag.

  Fom. 22. juni 2018 tom. 31. desember 2018

  Skattedirektoratets forskuddssatser = statens satser

  Måltidstrekket beregnes prosentvis ut i fra døgndietten med hhv. 20%, 30% og 50% for frokost, lunsj og middag.

  Se statens satser for kostgodtgjørelse innland uten overnatting.

  I kommentarene til Særavtale for reiser innenlands (22.06.18 - 31.12.19) som ble offentliggjort 22. oktober 2018, kom det en ny regel som sier at måltidstrekket ikke kan overstige kostsatsen for den aktuelle dagen. Det vil si at arbeidstaker ikke kan gå i minus og skylde arbeidsgiver dersom måltidsfradraget overstiger diettsatsen for dagsreisen.

  Inntektsåret 2019

  De trekkfrie satsene for dagreiser innenlands og utenlands har frem til og med 2018 fulgt satsene i statens særavtaler. I 2019 gjelder egne forskuddssatser for kostgodtgjørelse på dagreiser fastsatt av Skattedirektoratet. Dvs. at måltidstrekkene behandles ulikt for kostgodtgjørelse etter Skattedirektoratets forskuddssatser og statens satser.

  • Skattedirektoratets forskuddssatser:
   Får den ansatte dekket ett eller flere måltider, skal den trekkfrie godtgjørelsen reduseres med 20% for frokost, 30% for lunsj og 50% for middag (beløpene avrundes til nærmeste hele krone). Måltidstrekkene beregnes altså prosentvis ut i fra den aktuelle diettsatsen, på samme måte som før 22. juni 2018.
  • Statens satser:
   Dersom enkeltmåltider er dekket av andre enn den ansatte, skal det foretas måltidstrekk? tilsvarende 20% for frokost, 30% for lunsj og 50% for middag av døgndietten. Måltidstrekket kan ikke overstige kostsatsen for den aktuelle dag.

  Trekkfri kostgodtgjørelse

  Utbetaling av kostgodtgjørelse på tjenestereise uten overnatting (dagdiett) er fritatt for forskuddstrekk når (alle vilkår må være oppfylt):

  Se skattebetalingsforskriften § 5-6-12 (4).

  Trekkfri dekning av utgifter til måltider gis kun for reiser:

  • over 15 km og
  • som varer utover 6 timer

  Korteste reisestrekning beregnes fra reisens utgangspunkt én vei og ut ifra det eller de transportmidler som faktisk benyttes (bil, båt, tog, osv.). Dersom arbeidstaker har flere oppdragssteder på samme dagsreise, der samlet kjørelengde er over 15 km, dekkes ikke utgifter til kost dersom hver av oppdragsstedene ligger nærmere arbeidsstedet/ utgangspunktet enn 15 km. Utgifter til kost dekkes når det ikke er mulig/hensiktsmessig, med bakgrunn i oppdragets karakter, å innta måltidet på eget arbeidssted(-er). Se Særavtale for reiser innenlands (22.06.18 - 31.12.19) § 9 nr. 1 med kommentarer.

  Det skal foretas måltidstrekk dersom ett eller flere måltider er dekket.

  For innrapportering av trekkfri godtgjørelse, se punktet om innrapportering.

  Merkostnad og reisebegrepet

  Helt siden tjenestereisebegrepet forsvant i "Særavtale for reiser innenlands for statens regning", da denne med virkning fra 1. januar 2015 ble slått sammen med "Særavtale om kostgodtgjørelse ved rutinemessige faste tjenesteoppdrag uten overnatting", har det vært uklart hvilket reisebegrep som skal legges til grunn skattemessig. For å avklare hva som ligger i begrepet tjenestereise som er brukt i skattebetalingsforskriften § 5-6-12 (4) siste punktum, kom Skattedirektoratet med en kunngjøring 23. oktober 2017, SKD 231017. Denne kunngjøringen knytter reisebegrepet mot yrkesreiser i FSFIN § 6-44-13 med noen unntak. I tillegg har Skattedirektoratet i Forskuddsutskrivingen for 2019 kommet med en presisering av hvilke typer reiser som normalt anses å ha merkostnader til kost på reise, og hvilke typer reiser som normalt ikke anses å ha merkostnader. Se avsnittene Merkostnad og Yrkesreise under.

  Merkostnad

  Forutsetningen for skattefri dekning av kostutgifter er at arbeidstaker påføres merkostnader.

  Utgifter til kost gir i seg selv ikke grunnlag for skattefri kostnadsdekning, da dette i utgangspunktet er utgifter som arbeidstaker vil ha uansett og uavhengig av hvor arbeidet utføres. Det må således være snakk om en merkostnad til kost på den aktuelle reisen. Det avgjørende er ikke hva du rent faktisk har av ekstra utgifter til mat, men om du har merkostnader i forhold til hva du normalt ville ha pådratt deg på denne typen reiser. I vurderingen er det naturlig å ta utgangspunkt i din arbeidssituasjon og vurdere om reisen er en del av din normale arbeidssituasjon eller ikke. Merkostnader i denne sammenheng må således vurderes opp mot forutsigbarheten knyttet til vedkommendes arbeid og hvor denne normalt utføres.

  Arbeidstaker som har et arbeid som nødvendiggjør regelmessig reising (f. eks. håndverkere, selgere), anses normalt ikke å ha merkostnader til kost på slike reiser. Slike kostnader vil i utgangspunktet utgjøre arbeidstakers ordinære matutgifter og må kunne likestilles med kostnader til mat fra kantine, matbutikk e.l., som andre arbeidstakere uten reisevirksomhet påføres.

  Arbeidstaker som reiser mer sporadisk i kundemøter e.l. vil kunne anses å ha merkostnader til kost da muligheten til å planlegge dagen og måltider ikke er til stede i samme utstrekning som en vanlig arbeidsdag i vedkommendes yrke. Dette forutsetter at kostnadene til mat ikke dekkes av andre (arbeidsgiver, kunde mv.).

  Yrkesreise

  Skattebetalingsforskriften § 5-6-12 oppstiller øvrige vilkår for trekkfri utgiftsdekning på tjenestereise. Skattedirektoratet har i samråd med Finansdepartementet avklart at med tjenestereise skal det ses hen til yrkesreisebegrepet, slik dette er definert i FSFIN § 6-44-13. Arbeidstakere som påføres merkostnader til kost på yrkesreise vil således som hovedregel kunne få trekkfri kostgodtgjørelse etter nevnte forskrift, såfremt kravene til reiseregning i skattebetalingsforskriften § 5-6-12 (3) er oppfylt.

  Unntak fra dette gjelder for reiser som nevnt i FSFIN § 6-44-13 bokstav f, dvs. reiser mellom hjem og arbeidssted hvor arbeidstaker bruker bil for å frakte med seg arbeidsutstyr. Slike reiser gir ikke rett til trekkfri kostgodtgjørelse fra arbeidsgiver. Se for øvrig kunngjøring fra Skattedirektoratet 23. oktober 2017, SKD 231017, som omhandler det skatterettslige reisebegrepet.

  Arbeidstakere som har reise-/transportoppdrag som en del av sitt ordinære arbeid (mobilt arbeidssted), for eksempel sjåfører, flybesetning, mannskap på båter, politi i UPtjeneste osv., anses videre heller ikke å være på yrkesreise under utførelsen av dette arbeidet. Se temaet om mobilt arbeidssted og Skatte-ABC.

  Eksempler
  Kost, dagsreise innland, måltidstrekk - før 22. juni 2018

  Sara Berg var på tjenestereise i Bergen. Reisen startet 6. januar 2018 kl 7.00, og hun kom hjem samme dag kl 17.00. Arbeidsgiveren utbetaler godtgjørelse etter statens regulativ. Hun fikk påspandert lunsj. Ved hjemkomst leverer Berg reiseregning som tilfredsstiller legitimasjonskravene.

  Kostgodtgjørelse Reise fra og med 6 timer og inntil 12 timer kr 289
  - Måltidstrekk 1 lunsj kr 86,70
  = Sum kostgodtgjørelse kr 202,30

  Berg ble påspandert lunsj og måltidstrekket blir kr 87 (=289*30%). Ettersom det er brukt trekkfrie satser og legitimasjonskrav er oppfylt, kan godtgjørelsen utbetales uten at det foretas forskuddstrekk eller beregnes arbeidsgiveravgift. Godtgjørelsen skal innrapporteres på a-meldingen.

  Kost, dagsreise innland, måltidstrekk - fom. 22. juni 2018

  Sara Berg var på tjenestereise i Bergen. Reisen startet 20. august 2018 kl 7.00, og hun kom hjem samme dag kl 17.00. Arbeidsgiveren utbetaler godtgjørelse etter statens regulativ. Hun fikk påspandert lunsj. Ved hjemkomst leverer Berg reiseregning som tilfredsstiller legitimasjonskravene.

  Kostgodtgjørelse Reise fra og med 6 timer og inntil 12 timer kr 297
  - Måltidstrekk 1 lunsj kr 226,20
  = Sum kostgodtgjørelse kr 70,80

  Berg ble påspandert lunsj og måltidstrekket blir kr 226,20 (=754*30%). Ettersom det er brukt trekkfrie satser og legitimasjonskrav er oppfylt, kan godtgjørelsen utbetales uten at det foretas forskuddstrekk eller beregnes arbeidsgiveravgift. Godtgjørelsen skal innrapporteres på a-meldingen.

  Kost, dagsreise innland, måltidstrekk - 2019

  Sara Berg var på tjenestereise i Bergen. Reisen startet 7. januar 2019 kl 7.00, og hun kom hjem samme dag kl 17.00. Arbeidsgiveren utbetaler godtgjørelse etter Skattedirektoratets trekkfrie satser. Hun fikk påspandert lunsj. Ved hjemkomst leverer Berg reiseregning som tilfredsstiller legitimasjonskravene.

  Kostgodtgjørelse Reise fra og med 6 timer og inntil 12 timer kr 200
  - Måltidstrekk 1 lunsj kr 60
  = Sum kostgodtgjørelse kr 140

  Berg ble påspandert lunsj og måltidstrekket blir kr 60 (=200*30%). Ettersom det er brukt trekkfrie satser og legitimasjonskrav er oppfylt, kan godtgjørelsen utbetales uten at det foretas forskuddstrekk eller beregnes arbeidsgiveravgift. Godtgjørelsen skal innrapporteres på a-meldingen.

  Trekkpliktig kostgodtgjørelse

  Godtgjørelse ut over trekkfrie satser eller mangelfullt utfylt reiseregning

  I 2019 er de trekkfrie satsene lavere enn statens satser. Dvs. at på en dagsreise der arbeidsgiver utbetaler kostgodtgjørelse etter statens satser og reisen oppfyller kravene til å få utbetalt trekkfri kostgodtgjørelse, vil differansen mellom kostgodtgjørelse etter statens satser og trekkfri kostgodtgjørelse være skattepliktig for den ansatte, og trekk-, arbeidsgiveravgifts- og innrapporteringspliktig for arbeidsgiver. I 2018 er de trekkfrie satsene de samme som statens satser. Dvs. at utbetalinger av kostgodtgjørelse på yrkesreise uten overnatting ut over statens satser i 2018 vil være skattepliktig for den ansatte, trekkpliktig og arbeidsgiveravgiftspliktig for virksomheten, og det overskytende beløpet skal innrapporteres på a-meldingen.

  Dersom legitimasjonskravene i sktbf. § 5-6-12 (4) og (3) ikke er oppfylt, vil hele godtgjørelsen være trekkpliktig, arbeidsgiveravgiftspliktig og innrapporteringspliktig.

  Det skal foretas måltidstrekk dersom ett eller flere måltider er dekket.

  Andre trekkpliktige godtgjørelser

  I tillegg til godtgjørelser som overstiger Skattedirektoratets trekkfrie satser og godtgjørelser som ikke oppfyller legitimasjonskravene i sktbf. § 5-6-12 (4) og (3), vil godtgjørelse til kost på dagsreiser være trekkpliktig hvis den:

  • ikke er utbetalt i samsvar med bestemmelser i statens reiseregulativ (særavtale) eller tariffavtale eller
  • dekker mer enn merkostnadene eller dekker private utgifter på dagreiser, eller reisen ikke anses som en tjenestereise (yrkesreise). Se punktene Merkostnad og Yrkesreise samt Skattedirektoratets presisering av reisebegrepet i SKD 231017.

  For innrapportering av trekkpliktig godtgjørelse, se punktet om innrapportering.

  Eksempler
  Mangelfullt utfylt reiseregning

  Sara Berg var på tjenestereise i Bergen fra 07.01.2019 kl 7.00 til 07.01.2019 kl 17.00. Hun får godtgjørelse etter Skattedirektoratets forskuddssatser. Ved hjemkomst leverer Berg reiseregning hvor hun kun har oppgitt navn, hvilket sted/ kunde som er besøkt og dato for reisen.

  Berg krever følgende godtgjørelse etter Skattedirektoratets forskuddssatser:

  Kostgodtgjørelse Reise fra og med 6 timer og inntil 12 timer kr 200
  = Utbetalt godtgjørelse kr 200

  Reiseregningen tilfredsstiller ikke legitimasjonskravene i sktbf. § 5-6-12 (4) og (3). Både arbeidstakerens adresse og underskrift samt klokkeslett og formål mangler. Ettersom legitimasjonskravene ikke er oppfylt kan godtgjørelsen ikke utbetales uten at det foretas forskuddstrekk og beregnes arbeidsgiveravgift. Godtgjørelsen skal innrapporteres på a-meldingen.

  Oppdragssted nærmere enn 15 km

  Sara Berg var i mars 2019 på oppdrag for arbeidsgiver. Hun besøkte en kunde som holder til 12 km fra Bergs arbeidssted. Til sammen reiste hun 24 km i tjeneste. Berg krever godtgjørelse etter Skattedirektoratets forskuddssatser, og ettersom reisen varte i 7 timer, leverer hun reiseregning som oppfyller legitimasjonskravene hvor hun krever kostgodtgjørelse med kr 200.

  Berg kan ikke få kostgodtgjørelsen utbetalt trekkfritt fordi oppdragsstedet ligger nærmere arbeidsstedet enn 15 km. Korteste reisestrekning beregnes fra reisens utgangspunkt én vei og ut ifra det transportmiddel som faktisk benyttes. Dersom kostgodtgjørelsen på kr 289 utbetales, er dette skattepliktig i sin helhet, siden godtgjørelsen ikke er utbetalt i samsvar med bestemmelser i statens reiseregulativ (særavtale). Det skal derfor foretas forskuddstrekk, beregnes arbeidsgiveravgift og innrapporteres på a-meldingen.

  Kostgodtgjørelse opptjent i 2018 som utbetales i 2019

  Kostgodtgjørelsen skal skattlegges etter den skattesatsen som gjelder på utbetalingstidspunktet. Er kostgodtgjørelsen opptjent i 2018, men først utbetales i 2019, skal satsene for 2019 legges til grunn ved gjennomføring av forskuddstrekk.

  Dette medfører at dersom den skattefrie satsen i 2018 for reiser innland uten overnatting, 6-12 timer, på kr 297 utbetales i 2019 for en reise som ble gjennomført i 2018, kan kr 200 (trekkfri sats for 2019) utbetales trekkfritt mens det skal foretas forskuddstrekk på kr 97. Rapportering i A-meldingen for kr 200 på trekkfri godtgjørelse til kost på reise uten overnatting og for kr 97 på trekkpliktig godtgjørelse til kost på reise.

  Arbeidsgiveravgift

  Det skal ikke beregnes arbeidsgiveravgift av trekkfri godtgjørelse, jf. folketrygdloven § 23-2 tredje ledd.

  Trekkpliktige godtgjørelser er arbeidsgiveravgiftspliktige, jf. folketrygdloven § 23-2 tredje ledd.

  Innrapportering

  Trekkfri kostgodtgjørelse

  A-meldingen

  Trekkfri godtgjørelse til kost på tjenestereise uten overnatting innrapporteres på a-meldingen som Utgiftsgodtgjørelse - Reise kost uten overnatting - Antall dager.

  Trekkpliktig kostgodtgjørelse

  A-meldingen

  Trekkpliktig godtgjørelser til kost på tjenestereise uten overnatting innrapporteres på a-meldingen som Utgiftsgodtgjørelse - Reise kost.

  Merverdiavgift

  Det er ikke fradrag for inngående merverdiavgift på utgifter til kost for en virksomhets innehaver, ledelse, ansatte og pensjonister, se mval. § 8-3 (1) d.

  Stikkord:

  • beregning,
  • dagdiett,
  • dagsreise,
  • dagstur,
  • diettgodtgjørelse,
  • diettsatser,
  • innenlands,
  • innenlandsregulativet,
  • måltidsfradrag,
  • reise,
  • reiseoppgjør,
  • reiseregninger,
  • sats,
  • særavtale,
  • tjenestereise,
  • tjenestereiser,
  • ulegitimert,
  • dagsdiett,
  • kostgodtgjørelse,
  • diet,
  • reiserekning,
  • yrkesreise,
  Dagsreiser
  453 1450 103 74 748

  Kontering

  Satser

  Kontoplan